Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Γερµανία

Τελευταία ενημέρωση: 28-03-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Γερµανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Οι δικηγόροι οι οποίοι παρέχουν συμβουλές ή εκπροσωπούν τους πελάτες τους έχουν αξίωση σε αμοιβή για τη δραστηριότητά τους αυτή. Το ύψος της αμοιβής εξαρτάται εν πολλοίς από την αξία του αντικειμένου της εκάστοτε υπόθεσης. Επιπλέον, για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου απαιτούνται δικαστικά έξοδα, τα οποία δεν περιορίζονται στα έξοδα και τα τέλη που χρεώνει το δικαστήριο, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τις δαπάνες στις οποίες είναι υποχρεωμένος να προβεί ένας διάδικος ο οποίος χρήζει συνδρομής προκειμένου να συμμορφωθεί με κάποια διαταγή του δικαστηρίου ή οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσήκουσα διεκδίκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος. Ένας διάδικος ο οποίος δεν χρήζει συνδρομής οφείλει κατά κανόνα να επωμισθεί τα έξοδα αυτά. Εάν η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον δικαστηρίου, ο διάδικος που κερδίζει τη δίκη μπορεί να αποζημιωθεί για τα έξοδα που έχει καταβάλει από τον αντίδικο.

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Στη Γερμανία γίνεται διάκριση μεταξύ της συνδρομής υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών και της συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων. Συνδρομή για την παροχή νομικών συμβουλών και τη νομική εκπροσώπηση εκτός διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου (συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών) παρέχεται σε άτομα με περιορισμένα οικονομικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την παροχή νομικών συμβουλών και τη νομική εκπροσώπηση πολιτών χαμηλού εισοδήματος («Beratungshilfegesetz», δηλαδή «Νόμος περί της συνδρομής για την παροχή συμβουλών»). Για τη διεξαγωγή διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου παρέχεται στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη συνδρομή για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την παροχή της συγκεκριμένης μορφής συνδρομής.

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Νομική συνδρομή (συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής συμβουλών και συνδρομή για την κάλυψη δικαστικών εξόδων) παρέχεται εφόσον ο αιτών δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα αναγκαία έξοδα από δικούς του προσωπικούς και οικονομικούς πόρους (προϋπόθεση της ένδειας) ούτε και μπορεί να εξασφαλίσει ευλόγως βοήθεια από άλλη πηγή (π.χ. ασφάλιση έναντι νομικών κινδύνων, λήψη συμβουλών από ένωση ενοικιαστών ή από εργατικό συνδικάτο). Εκτός αυτού, η σκοπούμενη διεκδίκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται να είναι κακόπιστη. Στην περίπτωση της παροχής συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων, πρέπει επιπλέον η σκοπούμενη διεκδίκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος να έχει ικανές πιθανότητες επιτυχίας. Το δικαστήριο που εξετάζει μία αίτηση για την παροχή συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων πρέπει να θεωρεί ότι η νομική επιχειρηματολογία του αιτούντος, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που αυτός επικαλείται και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, είναι ορθή ή, τουλάχιστον, παραδεκτή και να είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων δυνατότητα διεξαγωγής των αποδείξεων. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, ο αιτών δικαιούται να λάβει συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών ή συνδρομή για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Νομική συνδρομή συμβουλευτικού χαρακτήρα (δηλαδή νομικές συμβουλές και, εάν χρειασθεί, νομική εκπροσώπηση) παρέχεται για αστικές υποθέσεις, καθώς και για υποθέσεις που εμπίπτουν στο εργατικό δίκαιο, στο διοικητικό δίκαιο, στο συνταγματικό δίκαιο και στις διατάξεις της κοινωνικής νομοθεσίας. Για υποθέσεις του ποινικού δικαίου ή που αφορούν διοικητικές παραβάσεις είναι δυνατή μόνο η παροχή νομικών συμβουλών. Εάν πρόκειται για υπόθεση στην οποία είναι εφαρμοστέα η νομοθεσία κάποιας άλλης χώρας, παρέχεται νομική συνδρομή συμβουλευτικού χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά έχουν κάποια συνάφεια με τη γερμανική επικράτεια. Δεν προβλέπεται η χορήγηση νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα για φορολογικές υποθέσεις. Συνδρομή για την κάλυψη δικαστικών εξόδων χορηγείται για πάσης φύσεως διαφορές του αστικού δικαίου, καθώς και για διαδικασίες εκουσίας δικαιοδοσίας και για υποθέσεις που εμπίπτουν στο εργατικό δίκαιο, στο διοικητικό δίκαιο, στην κοινωνική νομοθεσία και στη φορολογική νομοθεσία. Δεν προβλέπεται η χορήγηση συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε πρόσωπα που ενέχονται ως κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις και σε οφειλέτες για τους οποίους έχει κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία. Για τα πρόσωπα που ενέχονται ως κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις σχετικά με τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Στους οφειλέτες για τους οποίους έχει κινηθεί η πτωχευτική διαδικασία παραχωρείται χρόνος για την καταβολή των σχετικών διαδικαστικών εξόδων.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία για τέτοιες περιπτώσεις. Οι δυνατότητες που υφίστανται για την εξασφάλιση συνδρομής για την παροχή νομικών συμβουλών ή την κάλυψη δικαστικών εξόδων ισχύουν ομοίως για τις περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Τα έντυπα αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής για την παροχή νομικών συμβουλών ή την κάλυψη δικαστικών εξόδων διατίθενται από τα ειρηνοδικεία και από δικηγόρους.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Τα στοιχεία που δηλώνονται υποχρεωτικά σχετικά με το εισόδημα του αιτούντος πρέπει να τεκμηριώνονται με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. καταστάσεων μισθοδοσίας, της τελευταίας φορολογικής δήλωσης εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, κ.ο.κ.).

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο (Amtsgericht) της γενικής δωσιδικίας (δηλαδή της κατοικίας) του αιτούντος. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει γενική δωσιδικία στην ημεδαπή, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ανακύπτει η εκάστοτε ανάγκη για την παροχή νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα. Για τη λήψη νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας σε δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί εκ των υστέρων στο ειρηνοδικείο η απαραίτητη αίτηση. Η αίτηση για τη χορήγηση συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων υποβάλλεται στο δικαστήριο στο οποίο εξετάζεται, εκκρεμεί ή πρόκειται να καταστεί εκκρεμής η υπόθεση. Το δικαστήριο αυτό (και όχι κάποια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας) είναι αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση και να ελέγξει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η χορήγηση συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση συνδρομής για την παροχή νομικών συμβουλών ή την κάλυψη δικαστικών εξόδων διατίθενται από τα ειρηνοδικεία και από δικηγόρους.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που ένας πολίτης δικαιούται συνδρομή για την παροχή νομικών συμβουλών ή την κάλυψη δικαστικών εξόδων, πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο, να επισυνάψει σε αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να το υποβάλει στην αρχή που καθορίζεται στην απάντηση επί της ερώτησης 8 παραπάνω.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Η νομική συνδρομή συμβουλευτικού χαρακτήρα παρέχεται από δικηγόρο της επιλογής του αιτούντος. Στα ομόσπονδα κρατίδια της Βρέμης και του Αμβούργου η συνδρομή αυτής της μορφής παρέχεται από ειδική δημόσια υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών. Η παροχή νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τους δικηγόρους. Ένας δικηγόρος δύναται να αρνηθεί να παράσχει νομική συνδρομή συμβουλευτικού χαρακτήρα που του ζητά ένας πολίτης μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η επιλογή δικηγόρου είναι ελεύθερη και στην περίπτωση της συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων. Ο αιτών πρέπει να επιλέξει έναν δικηγόρο ο οποίος να διαθέτει ικανότητα εκπροσώπησης. Σε περίπτωση και μόνο που ο αιτών δεν καταφέρνει να βρει κάποιον δικηγόρο που να δέχεται να τον εκπροσωπήσει, διορίζεται δικηγόρος από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Ο δικηγόρος που παρέχει νομική συνδρομή συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να του καταβάλει 10 ευρώ, αν και μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση αυτή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του αιτούντος. Οποιαδήποτε αποκλίνουσα συμφωνία σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου είναι άκυρη. Ο δικηγόρος εισπράττει το υπόλοιπο της αμοιβής του από το δημόσιο ταμείο. Στην περίπτωση της συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων, αυτή καλύπτει το σύνολο των διαδικαστικών εξόδων, με εξαίρεση τις δαπάνες του αιτούντος οι οποίες δεν ήταν αναγκαίες για τη διεκδίκηση του εκάστοτε δικαιώματος. Ο διάδικος που χρήζει συνδρομής απαλλάσσεται από κάθε πρόσθετο έξοδο.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, ο αιτών δεν οφείλει να καταβάλει κανένα πρόσθετο έξοδο. Η χορήγηση νομικής συνδρομής καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων διαδικαστικών εξόδων. Πάντως, εάν ο αιτών έχει την οικονομική δυνατότητα να συμβάλει με ένα μέρος του εισοδήματός του στην κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων, τότε είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει σε δόσεις στο δημόσιο ταμείο το ποσό που αυτό έχει ήδη καταβάλει.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Η έγκριση της παροχής συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων δεν καλύπτει αυτοδικαίως και τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκηθούν, αλλά παύει να ισχύει με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Επομένως, για τη διαδικασία που συνεπάγεται η άσκηση ένδικου μέσου επιβάλλεται η υποβολή νέας αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί του ασκηθέντος ένδικου μέσου εξετάζει εάν ο διάδικος εξακολουθεί να χρήζει συνδρομής, εάν η άσκηση του ένδικου μέσου δεν είναι κακόπιστη και εάν έχει πράγματι πιθανότητες επιτυχίας. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο αιτών δικαιούται συνδρομή για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων που συνεπάγεται η εκδίκαση του ένδικου μέσου.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Το ευεργέτημα της χορήγησης νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί εάν διαπιστωθεί ότι στηρίχτηκε στην παροχή ανακριβών πληροφοριών από την πλευρά του αιτούντος. Το ευεργέτημα της συνδρομής για την κάλυψη δικαστικών εξόδων μπορεί να ανακληθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ψευδής παράσταση των προϋποθέσεων έγκρισης μέσω της υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με τη νομική διαφορά για την οποία ζητήθηκε η συνδρομή· β) υποβολή ανακριβών στοιχείων σχετικά με τις υποκειμενικές προϋποθέσεις έγκρισης και παράλειψη δηλώσεως ορισμένων στοιχείων· γ) διαπίστωση της μη ύπαρξης συγκεκριμένων προσωπικών ή οικονομικών περιστάσεων· δ) καθυστέρηση καταβολής εξοφλητικών δόσεων.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής. Σε περίπτωση που απορριφθεί με δικαστική απόφαση μία αίτηση για τη χορήγηση συνδρομής με σκοπό την κάλυψη δικαστικών εξόδων, ο αιτών μπορεί να ασκήσει έφεση εντός προθεσμίας ενός μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου της κύριας υπόθεσης υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Εάν η αξία του αντικειμένου της κύριας υπόθεσης δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, η άσκηση έφεσης είναι δυνατή μόνον εάν η απόρριψη της αίτησης από το δικαστήριο έχει στηριχτεί αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα του αιτούντος.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών περιέχει το τευχίδιο με τον τίτλο «Guter Rat ist nicht teuer» (δηλαδή «Οι καλές συμβουλές δεν κοστίζουν ακριβά»), το οποίο μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο Ministerium der Justiz de, και συγκεκριμένα από το σημείο «Veroffentlichungen» (δημοσιεύσεις).

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Γερµανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 28-03-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο