Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Německo

Poslední aktualizace: 29-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Německo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké náklady jsou obvykle spojeny s právním řízením a kdo je normálně musí nést? 1.
2. Co přesně je právní pomoc? 2.
3. Mám nárok na právní pomoc? 3.
4. Poskytuje se právní pomoc u všech typů řízení? 4.
5. Existují, tam kde je to třeba, zvláštní postupy? 5.
6. Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Které doklady je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kam se žádost o právní pomoc předkládá? 8.
9. Jak zjistím, zda mám na právní pomoc nárok? 9.
10. Co bych měl dělat, jestliže mám nárok na právní pomoc? 10.
11. Jestliže mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právníka? 11.
12. Kryje právní pomoc všechny náklady řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na omezenou právní pomoc, kdo nese další náklady řízení? 13.
14. Kryje právní pomoc i odvolání? 14.
15. Lze právní pomoc stáhnout před ukončením řízení (či dokonce stornovat po ukončení řízení)? 15.
16. Mohu proti zamítnutí právní pomoci protestovat? 16.

 

1. Jaké náklady jsou obvykle spojeny s právním řízením a kdo je normálně musí nést?

Právníci, zastupující klienty a poskytující rady, mají právo obdržet za takovou službu odměnu zhruba podle hodnoty případu. Jestliže dochází k soudnímu jednání, vznikají rovněž soudní náklady. Soudní náklady nezahrnují jen poplatky a výdaje soudu. Patří sem i náklady, které musí hradit osoba potřebující pomoc k tomu, aby mohla jednat podle nařízení soudu, jakož i důvodné náklady vznikající v souvislosti s obžalobou nebo obhajobou. Osoba, která pomoc nepotřebuje, tyto náklady obvykle nese sama. Když soud vyhraje, protistrana obvykle tyto náklady refunduje.

2. Co přesně je právní pomoc?

V Německu se rozlišuje pomoc v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní výdaje.

Program právní pomoci zajišťuje lidem s nízkými příjmy podporu při úhradě nákladů za rady a zastupování mimo soud.

Potřebné osoby obdrží, podle pravidel o příspěvku na soudní výdaje, příspěvek na vedení soudního řízení.

3. Mám nárok na právní pomoc?

Právní pomoc (pomoc v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní výdaje) se poskytuje, jestliže osobní a ekonomické postavení žadatele je takové, že nemůže opatřit nezbytné prostředky a nemá ani žádnou jinou rozumnou možnost, jak by si zajistil pomoc (např. pojištění právní pomoci, rada poskytnutá sdružením nájemníků nebo odbory).

NahoruNahoru

Nárok nelze uplatnit úmyslně ani záměrně. Při rozhodování o příspěvku na soudní výdaje musí mít přiměřenou naději na úspěch i plánovaná obžaloba nebo obhajoba. Soud, který o žadatelově příspěvku na soudní výdaje rozhoduje, musí na základě faktů předložených žadatelem a dostupné dokumentace zvážit, zda je právní hledisko správné, či alespoň zdůvodnitelné, a musí nabýt přesvědčení, že je případ možno předložit k projednání.

Když jsou tyto podmínky splněny, je žadatel oprávněn získat pomoc v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní výdaje.

4. Poskytuje se právní pomoc u všech typů řízení?

Pomoc v rámci Programu právní pomoci (rada a podle potřeby zastupování) se poskytuje v občanskoprávních případech včetně zaměstnaneckých, správních, ústavních a sociálních případů. U trestních případů a záležitostí týkajících se administrativních přestupků se poskytuje jenom rada. U případů týkajících se práva jiných států se pomoc v rámci Programu právní pomoci poskytuje, jestliže existuje spojitost s Německem. V rámci Programu právní pomoci se neposkytuje pomoc v daňových případech.

Příspěvek na soudní náklady se poskytuje u všech typů občanskoprávních řízení, u případů dobrovolné jurisdikce, případů projednávaných pracovními soudy, správními soudy, sociálními soudy a daňovými soudy. Příspěvek na soudní náklady se neposkytuje obviněným v trestním řízení a dlužníkům v konkurzním řízení. Pravidla, týkající se obhájců jmenovaných soudem, obsahují zvláštní ustanovení pokrývající soudní řízení. U konkurzních řízení se dlužníkům poskytuje lhůta na úhradu nákladů řízení.

NahoruNahoru

5. Existují, tam kde je to třeba, zvláštní postupy?

Žádné zvláštní postupy nejsou. Potřebné případy plně pokrývají možnosti získání pomoci v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní náklady.

6. Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formuláře žádosti o pomoc v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní náklady je možno obdržet u místního soudu a u právníků.

7. Které doklady je třeba předložit spolu s formulářem žádosti o právní pomoc?

Je třeba doložit podrobnosti o příjmu (např. výplatní pásky nebo u osob samostatně výdělečně činných poslední daňové přiznání).

8. Kam se žádost o právní pomoc předkládá?

Žádost o pomoc v rámci Programu právní pomoci se předkládá místně příslušnému soudu v místě trvalého bydliště žadatele. Jestliže žadatel nemá v Německu trvalé bydliště, případ přísluší místnímu soudu v místě, kde potřeba pomoci v rámci Programu právní pomoci vzniká. Ohledně pomoci v rámci Programu právní pomoci je možno rovněž kontaktovat přímo právníka. Soudu se pak žádost předloží následně.

Žádost o přispění na soudní náklady se musí předložit soudu, který daný případ projednává nebo má projednávat. Soud (nikoliv orgán sociální péče) žádost přezkoumá a rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí příspěvku na soudní náklady.

NahoruNahoru

9. Jak zjistím, zda mám na právní pomoc nárok?

Informace týkající se pomoci v rámci Programu právní pomoci a přispění na soudní náklady je možno získat u místních soudů či právníků.

10. Co bych měl dělat, jestliže mám nárok na právní pomoc?

Jestliže má žadatel nárok na pomoc v rámci Programu právní pomoci a na přispění na soudní náklady, měl by vyplnit příslušný formulář, připojit potřebné doklady a vše předložit úřadovně uvedené v části 8.

11. Jestliže mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právníka?

Právníka, který bude poskytovat pomoc v rámci Programu právní pomoci, si vybere žadatel. V Brémách a v Hamburku poskytují právní poradu občanské poradny. Právníci poskytují právní poradu povinně. Převzetí případu mohou odmítnout jen pokud k tomu existuje vážný důvod.

Výběr právníka u přispění na soudní náklady opět záleží na žadateli. Žadatel musí zvolit právníka oprávněného zastupovat žadatele. Předseda soudu určí obhájce jen u případů, kde žadatel není schopen sám najít právníka připraveného ho zastupovat.

12. Kryje právní pomoc všechny náklady řízení?

Právník poskytující právní poradu má právo požadovat od žadatele poplatek 10€, který je možno v závislosti na situaci strany prominout. Další dohody týkající se odměny zákon nestanoví. Právník obdrží zbytek své odměny z veřejných zdrojů.

NahoruNahoru

U příspěvku na soudní náklady se hradí veškeré žadatelovy procesní náklady vyjma nákladů, které se nevztahují na prezentaci případu. Žádné další náklady potřebné straně nevznikají.

13. Pokud mám nárok na omezenou právní pomoc, kdo nese další náklady řízení?

Pokud je žádost o právní pomoc oprávněná, žadateli další náklady nevznikají. Všechny náklady vyvolané řízením jsou pokryty schválením žádosti. Pokud žadatel má prostředky na to, aby část nákladů hradil ze svého příjmu, požaduje se, aby příslušnou sumu splatil do veřejných zdrojů ve splátkách.

14. Kryje právní pomoc i odvolání?

Schválení příspěvku na soudní náklady automaticky nekryje případná odvolání. Krytí končí finálním rozhodnutím případu. U odvolání je však možno předložit novou žádost o přispění na soudní náklady. Odvolací soud prozkoumá, zda strana je i nadále potřebná, zda odvolání není záměrné či zlovolné a zda má naději na úspěch. Pokud jsou tyto podmínky splněny, strana má právo na soudní náklady kryjící odvolací řízení.

15. Lze právní pomoc stáhnout před ukončením řízení (či dokonce stornovat po ukončení řízení)?

Pomoc poskytnutou v rámci Programu právní pomoci je možno zrušit, jestliže byla poskytnuta na základě nepravdivých údajů žadatele.

Přispění na soudní náklady lze stornovat v následujících případech:

 1. Příspěvek byl odsouhlasen na základě nepravdivých údajů o sporu
 2. Byly předloženy nepravdivé údaje o osobní situaci a nebyla předložena dokumentace
 3. Nebyly doloženy osobní a finanční okolnosti
 4. Splácení se opožďuje

16. Mohu proti zamítnutí právní pomoci protestovat?

Proti rozhodnutí místního soudu, který zamítl poskytnutí pomoci v rámci Programu právní pomoci, je možno podat zvláštní odvolání.

Jestliže došlo k zamítnutí přispění na soudní náklady, může žadatel podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí do jednoho měsíce, pokud hodnota sporu v hlavním líčení překračuje 600€. Jestliže sporná částka v hlavním líčení 600€ nepřekračuje, odvolání je možné, jen když soud zamítl žádost čistě na základě žadatelova osobního a finančního postavení.

Bližší informace

Další informace o pomoci v rámci Programu právní pomoci jsou obsaženy v brožuře nazvané Dobrá rada není drahá, kterou lze získat na internetových stránkách (website Deutsch) kliknutím na "Publikace".

« Právní pomoc - Obecné informace | Německo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 29-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království