Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Prancūzija

Naujausia redakcija: 06-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokio dydžio yra bylos teisminio nagrinėjimo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas padengti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar teisinė pagalba gali būti man naudinga ? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visų ginčų atvejais? 4.
5. Ar neatidėliotinais atvejais taikoma kokia nors speciali procedūra? 5.
6. Kur galėčiau gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur turėčiau užregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar jos neturiu? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką man reikia daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas man suras advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar bus padengtos visos mano bylos teisminio nagrinėjimo išlaidos? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas padengs kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar pasibaigus bylos teisminiam nagrinėjimui bus padengtos mano apeliacijos arba skundo padavimo išlaidos? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta prieš pasibaigiant bylos teisminiam nagrinėjimui (ar net teisminiam nagrinėjimui pasibaigus)? 15.
16. Jeigu aš neturiu teisės gauti teisinę pagalbą, ar galiu apskųsti šį sprendimą? 16.

 

1. Kokio dydžio yra bylos teisminio nagrinėjimo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas padengti?

Teismo išlaidos priklauso nuo bylos pobūdžio ir sudėtingumo, procesinių veiksmų ir bylos teisminio nagrinėjimo. Galima išskirti tris išlaidų kategorijas:

 • advokato atlyginimas, kuris nėra fiksuotas: advokatas ir jo klientas tarpusavyje susitaria dėl atlyginimo, kurį klientas privalo sumokėti, jei jis neturi teisės gauti valstybės pagalbos, dydžio;

 • teismo išlaidos, išsamiai išvardytos naujojo Civilinio proceso kodekso 695 skirsnyje, kurias sudaro:

  1. papildomas honoraras advokatams (ir advokatams apeliaciniame teisme); papildomi honorarai skiriasi nuo pagrindinio atlygio;

  2. atlyginimas teismo antstoliui už atliktus veiksmus;

  3. teismo tyrimo išlaidos;

  4. atlyginimas liudytojams (fiksuoto dydžio);

  5. atlyginimas advokatams už teisminį bylos nagrinėjimą.

  6. Išmokos: šios išlaidos atitinka su bylos teisminiu nagrinėjimu susijusias fiksuoto dydžio apmokėtinas išmokas teisine praktika besiverčiantiems teisininkams.

  Teismo išlaidas padengia pralaimėjusi bylą šalis, kaip numatyta naujojo Civilinio proceso kodekso 696 skirsnyje. Tačiau teismas motyvuotu sprendimu gali nutarti, kad visas ar dalį teismo išlaidų apmokės kita šalis, ir šiuo atveju jis nustato, kaip šalys pasidalys teismo išlaidas.

 • Kitos šalims tenkančios išlaidos: tiek baudžiamosiose, tiek civilinėse bylose, jei teismas nenustato kitaip, paprastai šalys pačios padengia šias išlaidas. Atsižvelgdamas į pralaimėjusios šalies mokumą , teismas priima nešališką sprendimą. Teismas gali nuspręsti nereikalauti padengti jokių išlaidų.

  viršųviršų

Baudžiamosiose bylose teismo išlaidas padengia valstybė. Nuteistieji už nusikaltimą privalo padengti nustatytą bylos teisminio nagrinėjimo mokestį, kuris priklauso nuo nusikaltimo sunkumo.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Dabartinę teisinės pagalbos tvarką (pakeitusi senesniąją, reglamentuotą teisės aktais nuo 1972 m.) reglamentuoja 1991 m. liepos 10 d. Teisinės pagalbos įstatymas Nr. 91-647 ir 1991 m. gruodžio 18 d. dekretas Nr. 91-1266. Ji taikoma:

 • tikrajai teisinei pagalbai: finansinei pagalbai bylos teisminiam nagrinėjimui ir neteisminiam ginčų sprendimui;
 • pagalbai, teikiamai užmokesčiui advokatams baudžiamosiose bylose, kurios yra alternatyva baudžiamajam persekiojimui (taikus ginčo išsprendimas ir tarpininkavimas), sumokėti, teisinei pagalbai policijos sulaikytiems ir kvočiamiems asmenims ir drausminių bylų nagrinėjimui įkalinimo įstaigose; ir
 • galimybei naudotis teisininko paslaugomis (informaciją, patarimus ir nemokamą teisinę konsultaciją). Suteikus teisinę pagalbą jos gavėjas gauna nemokamą advokato ar kito teisine praktika besiverčiančio asmens (antstolio, apeliacinio teismo gynėjo, notaro, išvaržytojo ir pan.) paramą ir yra atleidžiamas nuo teismo išlaidų padengimo.

Suteikus teisinę pagalbą jos gavėjas gauna nemokamą advokato ar kito teisine praktika besiverčiančio asmens (antstolio, apeliacinio teismo gynėjo, notaro, išvaržytojo ir pan.) paramą ir yra atleidžiamas nuo teismo išlaidų padengimo.

3. Ar teisinė pagalba gali būti man naudinga ?

Teisinę pagalbą teikia apygardos teismo teisinės pagalbos biuras, atsižvelgdamas į pajamų, tautybės, gyvenamosios vietos ir leistinumo reikalavimus .

viršųviršų

Jūs galite gauti teisinę pagalbą, jei jūsų vidutinės bendrosios praėjusių kalendorinių metų pajamos (išskyrus pašalpas šeimai ir tam tikras socialines išmokas) neviršija konkretaus įstatymo nustatyto kasmetinio dydžio.

Pavyzdžiui, 2004 m. pateikti teisinės pagalbos prašymai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į 2003 m. pajamas. Nuo 2004 m. sausio 1 d. mėnesinių pajamų dydis visai teisinei pagalbai gauti vienam asmeniui buvo 830 € ir 1244 € – dalinei teisinei pagalbai gauti. Abiem atvejais ribinis dydis buvo padidintas 149 € už pirmuosius du išlaikytinius ir 94 € – už trečiąjį ir ketvirtąjį išlaikytinį.

Jei jūsų gaunamos pajamos viršija nustatytas ribas, jūs vis dar turite teisę tikėtis teisinės pagalbos išimties tvarka, jei jūsų byla yra ypač įdomi savo dalyku ir susijusi su didelėmis išlaidomis (1991 m. įstatymo 6 skirsnis).

Pajamų deklaracijos nereikia, jeigu jūs turite teisę gauti socialines išmokas iš nacionalinio solidarumo fondo arba mažiausias pajamas gaunančio darbuotojo integravimui, arba turite teisę į karo veterano ar nukentėjusiojo pensiją.

 • Tautybė

 Jūs turite teisę gauti teisinę pagalbą, jeigu esate Prancūzijos arba Europos Sąjungos pilietis arba užsienio valstybės pilietis, teisėtai nuolat gyvenantis Prancūzijoje. Jūs taip pat turite teisę gauti teisinę pagalbą bylą nagrinėjant Prancūzijos teisme, jei, nors esate Prancūzijoje negyvenantis užsienio valstybės pilietis, esate valstybės, pasirašiusios su Prancūzija tarptautinę ar dvišalę sutartį, suteikiančią teisę gauti teisinę pagalbą, pilietis.

viršųviršų

 • Gyvenamoji vieta

Be pirmiau minėtų atvejų, svarbiausias reikalavimas – nuolat ir teisėtai gyventi Prancūzijoje. Tačiau išimtiniais atvejais tai nėra privaloma, jei pareiškėjo byla yra itin įdomi savo dalyku ir susijusi su nemažomis išlaidomis.

Teisinė pagalba nereikalaujant nuolat gyventi Prancūzijoje taip pat yra teikiama nepilnamečiams užsienio šalių piliečiams, liudytojams, tiems, kurie yra tardomi, kuriems buvo pateikti kaltinimai arba kurie buvo pripažinti kaltais, nuteistiesiems arba tiems, kurie pareiškė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, arba kai yra nagrinėjama byla dėl atvykimo ir gyvenimo Prancūzijoje.

 • Priimtinumas

Teisinė pagalba nesuteikiama, jei ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas arba neturi pagrindo. Ši sąlyga netaikoma atsakovams, civilinę atsakomybę turintiems asmenims, liudytojams ir asmenims, kurie yra tardomi, kuriems pateikti kaltinimai ir kurie buvo pripažinti kaltais, arba nuteistiesiems. Kasacinių bylų atvejais bus atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, jei ieškovas negali tinkamai pagrįsti kasacinio skundo.

Kai dėl to atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, tačiau teismas pritaria pareiškėjo skundui, šis turi teisę gauti kompensaciją už visas savo patirtas išlaidas ir sumokėtus mokesčius, lygius teisinės pagalbos sumai, kurią jis turi teisę gauti pagal savo pajamas.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visų ginčų atvejais?

Teisinė pagalba suteikiama ieškovams ir atsakovams ginčo ir ne ginčo teisenos bylose visuose teismuose. Ji gali būti suteikiama visam teisminiam bylos nagrinėjimui arba jo daliai, taip pat taikiam ginčo išsprendimui dar prieš bylai patenkant į teismą.

viršųviršų

Teisinė pagalba taip pat gali būti suteikiama vykdant teismo nuosprendį ar kitą vykdomąjį dokumentą.

5. Ar neatidėliotinais atvejais taikoma kokia nors speciali procedūra?

Gali būti nusprendžiama priimti prašymą, kai dėl teisminio bylos nagrinėjimo gali pasunkėti ieškovo gyvenimo sąlygos, ypač nagrinėjant vykdomąsias ir iškeldinimo bylas. Priimti tokį sprendimą gali tiek teisinės pagalbos biuro pirmininkas, tiek atitinkamas teismas ir jo pirmininkas. Taikant šią procedūrą, baudžiamosiose bylose teisinę pagalbą galima suteikti skubiais atvejais (laikinas areštas policijoje, pirminė apklausa, skubus sumarinis teisminis bylos nagrinėjimas ir kitos panašios situacijos). Pagalba teikiama teisminio bylos nagrinėjimo metu ir apima visus procesinius veiksmus.

6. Kur galėčiau gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Teisinės pagalbos prašymo formą galite gauti tos vietos, kurioje nuolat gyvenate arba kurioje bus iškelta byla, apygardos arba apylinkės teisme. Jeigu esate užsienio valstybėje gyvenantis Prancūzijos pilietis, dėl formos galima kreiptis ir į konsulatus, taip pat į Teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose biurą šiuo adresu:

  Bureau de l‘entraide judiciare en matiere civile et commerciale

  Direction des affaires civiles et du sceau

  Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01

Jei esate Prancūzijoje negyvenantis užsienio valstybės pilietis, teisinės pagalbos prašymo formą galite gauti iš savo valstybės centrinės institucijos, perduodančios tarptautinius teisinės pagalbos prašymus. Daugumoje valstybių tokia institucija yra teisingumo ministerija. Prancūzijoje tokia institucija yra pirmiau minėtas Teisingumo ministerijos departamentas – Teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose biuras, kuris yra įgaliotas išsiųsti ir priimti prašymus.

viršųviršų

7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo?

Privaloma užpildyti teisinės pagalbos prašymo formą ir prie jos pridėti nurodytus dokumentus: apie jūsų ir jūsų namuose gyvenančių žmonių pajamas, jūsų prašymo dalyką ir jūsų bylą nagrinėjantį teismą.

8. Kur turėčiau užregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą?

Jūs galite nusiųsti savo prašymą tos vietos, kurioje gyvenate arba kurioje yra teismas, teisinės pagalbos biurui. Kiekviename apygardos teisme yra bendras teisinės pagalbos biuras, tvarkantis prašymus suteikti teisinę pagalbą bylose, nagrinėjamose tame teisme ir kituose tos vietos teismuose: apylinkių, administraciniuose, darbo santykių, apeliaciniame ir administraciniame apeliaciniame teismuose.

Be šio vienintelio biuro, dar yra biurai:

 • Kasaciniame teisme;
 • Valstybės taryboje (ji yra aukščiausiasis administracinis teismas);
 • Pabėgėlių apeliacinėje valdyboje.

9. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar jos neturiu?

Namų adresu jums bus atsiųstas pranešimą apie Teisinės pagalbos biuro sprendimą.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką man reikia daryti?

Susisiekite su savo advokatu (arba kitu teisine praktika besiverčiančiu asmeniu – antstoliu, apeliacinio teismo advokatu, notaru ir t. t.). arba jūsų bylą tvarkyti paskirtu teisininku ir pateikite jam visą reikalingą informaciją bei dokumentus. Jeigu jums buvo suteikta dalinė teisinė pagalba, jūs privalote susitarti dėl papildomo užmokesčio mokėjimo. Tam turėtų būti sudaryta jūsų pasirašyta rašytinė sutartis.

viršųviršų

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas man suras advokatą?

Visi bylininkai turi teisę laisvai pasirinkti savo advokatą. Pasirinkę advokatą, privalote teisinės pagalbos prašyme nurodyti jo pavardę.

Jeigu nepažįstate jokio advokato, jums jį paskirs apygardos teismo pirmininkas.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar bus padengtos visos mano bylos teisminio nagrinėjimo išlaidos?

Jei jums suteikiama visapusiška teisinė pagalba, bus padengtos visos bylos teisminio nagrinėjimo išlaidos, įskaitant atlyginimą advokatui ir kitiems teisine praktika besiverčiantiems asmenims (antstoliui, apeliacinio teismo advokatui, notarui ir pan.). Šie atlyginimai apskaičiuojami pagal nustatytą skalę, atsižvelgiant į atliekamos teisinės procedūros pobūdį.

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas padengs kitas išlaidas?

Jums gali būti suteikta dalinė teisinė pagalba, kurios išlaidų dalį (85%, 70%, 55%, 40%, 25%, 15%) padengia valstybė, atsižvelgdama į jūsų pajamas. Jums reikės sumokėti papildomą mokestį ne pagal fiksuotą skalę, o pagal jūsų ir jūsų advokato susitarimą, kurį gali pakoreguoti advokatų tarybos pirmininkas, į kurį galite kreiptis kilus ginčui. Jei jums suteikiama dalinė teisinė pagalba, jums nereikės padengti jokių kitų bylos teisminio nagrinėjimo išlaidų, kaip ir visapusiškos teisinės pagalbos suteikimo atveju.

14. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar pasibaigus bylos teisminiam nagrinėjimui bus padengtos mano apeliacijos arba skundo padavimo išlaidos?

viršųviršų

 • Jeigu esate atsakovas ir jums buvo suteikta teisinė pagalba, jums automatiškai suteikiama teisė ją gauti kitai šaliai pateikus apeliaciją, jei jūsų pajamos nepasikeitė arba jos nesiekia nustatyto lygio.
 • Tačiau oficialiai jūs privalote pateikti naują teisinės pagalbos prašymą tos vietos, kurioje posėdžiauja apeliacinis teismas, apygardos teismo teisinės pagalbos biurui; biuras įvertins, ar jūsų pajamos yra mažesnės nei nustatyto lygio.

 • Jeigu esate ieškovas, jūs taip pat privalote pateikti naują prašymą. Tačiau jūsų teisė gauti teisinę pagalbą priklausys nuo dviejų sąlygų: jūsų pajamų ir jūsų ieškinio priimtinumo.
 • Jeigu jau anksčiau esate gavęs teisinę pagalbą ir jeigu jūs pageidaujate paduoti kasacinį skundą, ankstesni sprendimai dėl priimtinumo nebegalioja. Jūs turite kreiptis į Kasacinio teismo teisinės pagalbos biurą, kuris įvertins tiek jūsų pajamas, tiek jūsų ieškinio priimtinumą.

Kasacinio skundo pateikimo stadijoje gali būti atsisakyta suteikti jums teisinę pagalbą, jei jūs nenurodėte rimto kasacinio skundo pagrindo.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta prieš pasibaigiant bylos teisminiam nagrinėjimui (ar net teisminiam nagrinėjimui pasibaigus)?

Suteikti teisinę pagalbą gali būti atsisakyta (1991 m. įstatymo 50 skirsnis) tiek bylos teisminio nagrinėjimo metu, tiek jam pasibaigus, jei pagalba buvo suteikta pateikus netikslias deklaracijas arba dokumentus;

 • bylos teisminio nagrinėjimo metu jūs gaunate tokias pajamas, į kurias atsižvelgiant teisinė pagalba prašymo įteikimo metu nebūtų buvusi jums suteikta;
 • vykdant nuosprendį jūs gaunate tokias pajamas, kad teisinė pagalba nebūtų buvusi jums suteikta, jei jūs jas būtumėte gavę prašymo įteikimo metu; arba
 • nustatoma, kad bylos teisminis nagrinėjimas, kurį pradėjote gaudami teisinę pagalbą, buvo vilkinamas ir jame buvo piktnaudžiaujama.

16. Jeigu aš neturiu teisės gauti teisinę pagalbą, ar galiu apskųsti šį sprendimą?

Jeigu buvo atsisakyta suteikti jums teisinę pagalbą,

 • galite pateikti apeliaciją arba kreipdamiesi į teisinės pagalbos biurą, kad šis peržiūrėtų jūsų prašymą, jeigu suteikti teisinę pagalbą buvo atsisakyta dėl jūsų pajamų; arba
 • Jeigu buvo atsisakyta dėl kitų priežasčių, įteikite skundą apygardos teismo, kuriame yra jums atsakęs pagalbą teisinės pagalbos biuras, pirmininkui. Šiuo atveju daugiau skundų įteikti negalima.

Teisinė pagalba gali būti suteikiama atgaline data, jei ginčo šalis pateikė ieškinį ir laimėjo bylą, tačiau suteikti teisinę pagalba buvo atsisakyta dėl to, kad laimėti bylos buvo nesitikima.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė