Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Finland

Senaste uppdatering: 11-07-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Kostnaderna för en rättegång beror på ärendets omfattning och typ och kan variera mellan ungefär 1 000 och 20 000 euro. Den största delen av kostnaderna består av biträdets arvode. Domstolen ålägger den förlorande parten att ersätta motpartens rättegångskostnader. Grundtimtaxan för rättshjälp är 84 euro.

Ensamstående personer med disponibla medel på högst 650 euro i månaden eller makar med disponibla medel per make/maka på högst 550 euro i månaden kan få helt kostnadsfri rättshjälp.
Ensamstående personer med disponibla medel på minst 650 euro men högst 1 400 euro kan få rättshjälp men de måste betala en självriskandel. Makar med disponibla medel per maka/make på minst 550 euro men högst 1 200 euro kan få rättshjälp, men de måste också betala en självriskandel.

Rättshjälp beviljas inte ensamstående personer med disponibla medel på över 1 400 euro eller makar med disponibla medel på över 1 200 euro per make/maka.

Staten står alltid för minst 25 procent av rättegångskostnaderna. Den största självriskandelen (75 procent av de totala rättegångskostnaderna) betalas av ensamstående personer med disponibla medel på minst 1 301 eller högst 1 400 euro samt makar med disponibla medel på minst 1 101 och högst 1 200 euro.

Självriskandelen kan dessutom påverkas av din förmögenhet. Om du har bankmedel eller annan lätt realiserbar egendom på över 5 000 euro skall du betala för rättegångskostnaderna med 50 procent av den del av din förmögenhet som överstiger 5 000 euro.

2. Vad är rättshjälp?

Rättshjälp är statliga medel som bekostar nödvändig rättshjälp till personer som av ekonomiska skäl inte själva kan betala kostnaderna för att driva ett rättsärende.

3. Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp kan beviljas personer vars ärende behandlas i finländska domstolar eller som har hemvist i Finland. Rättshjälp kan också ges till EU-medborgare och medborgare i ett EES-land som arbetar eller söker arbete i Finland.

Rättshjälp beviljas inte bolag eller organisationer. Endast om särskilda skäl föreligger kan näringsidkare få rättshjälp i domstolsmål och andra ärenden.

Till börjanTill början

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas både för ärenden som behandlas i domstol och rättsärenden som inte tas upp där, till exempel avvittring [bodelning] (what does this word mean?), arvskiften och bouppteckningar.

Du kan inte få rättshjälp om du har en rättsskyddsförsäkring som omfattar det aktuella ärendet.
Rättshjälp beviljas inte om ärendet är av ringa betydelse för dig, om rättshjälpen uppenbart inte är ändamålsenlig i förhållande till den nytta du får, om drivandet av ärendet skulle vara rättsmissbruk eller om ärendet grundar sig på överlåten rätt.

I enkla domstolsmål omfattar rättshjälpen inte något biträde i rätten. I sådana ärenden kan du dock få till exempel rådgivning av rättshjälpsbyrån.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Nej. Om ärendet är brådskande måste du tala om det för rättshjälpsbyrån.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Du kan få ansökningsblanketter från alla rättshjälpsbyråer och från justitieministeriet.

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Du skall lämna en redogörelse för dina egna och din makes/makas eller sambos disponibla medel per månad till rättshjälpsbyrån.

Som utgifter (som minskar de disponibla medlen) godtas skatter, boendeomkostnader (hyra, bolagsvederlag eller kostnader för egnahemshus), räntor på bostadslån, underhållsbidrag, dagvårdsavgifter, skuldsanerings- och utsökningsbetalningar.

Till börjanTill början

Självriskandelen uppgår till 250 euro, det vill säga alla utgifter över 250 euro godtas.
Du skall också lämna en redogörelse för din förmögenhet med hjälp av handlingar som kontoutdrag, beskattningsintyg med mera.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Du skickar din inkomstutredning med hithörande handlingar till någon av rättshjälpsbyråerna, helst den som ligger närmast. Adresserna finns på Internet fi.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Rättshjälpsbyrån fattar rättshjälpsbeslutet och skickar det per post till den adress du har uppgivit.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

När du har beviljats rättshjälp efter ansökan tar rättshjälpsbyrån samtidigt på sig uppdraget att handlägga ärendet. Du skall lämna din adress och ditt telefonnummer till rättshjälpsbyrån.

11. Vem utser min advokat?

I domstolsmål kan rättshjälp ges av ett privat biträde eller ett offentligt rättsbiträde. Du kan också själv skaffa dig ett biträde innan du kontaktar rättshjälpsbyrån. Rättshjälpsbyrån kan också hjälpa till med att skaffa ett privat biträde. I rättshjälpsansökan kan du framföra önskemål om rättsbiträde.

Om du redan har funnit ett biträde fortsätter denne sitt uppdrag.

Om du inte känner till några biträden utser rättshjälpsbyrån ett biträde.

Till börjanTill början

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälpen täcker alla nödvändiga kostnader i ärendet: biträdets arvode och ersättningar, tolknings- och översättningskostnader, vittnesarvoden, första utsökningsförsöket.

Rättshjälpen täcker inte motpartens omkostnader om du förlorar målet.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Du betalar din självriskandel av rättegångskostnaderna direkt till ditt privata biträde enligt en procentsats som fastställs i rättshjälpsbeslutet.

Om rättshjälp ges av ett offentligt rättsbiträde betalar du självriskandelen till rättshjälpsbyrån.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälp täcker alla nödvändiga kostnader i ärendet, också ansökningar om ändring och första utsökningsförsöket.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Om det framkommer att förutsättningarna för rättshjälp aldrig har funnits eller har ändrats eller inte längre finns, kan rättshjälpsbyrån eller den domstol som handlägger målet ändra rättshjälpsbeslutet eller fatta beslut om att rättshjälpen skall upphöra.

Samtidigt avgörs om du skall betala en ersättning till staten för den rättshjälp du har mottagit och i så fall till vilket belopp.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Om du är missnöjd med rättshjälpsbyråns beslut kan du lämna in en så kallad begäran om avgörande (överklagande) till domstol. I rättshjälpsbeslutet får du anvisningar om hur du överklagar. Du skall sända din begäran om avgörande till rättshjälpsbyrån.

Ytterligare information

De offentliga rättsbiträdena lämnar rättshjälp i alla rättsärenden, även ärenden som inte avgörs i domstol.

I domstolsmål ger också privata biträden rättshjälp.

Förutom den ekonomiska utredningen skall du även lämna in en redogörelse för ärendet.

För rättshjälpen gäller ett tak på 100 timmar. Om särskilda skäl föreligger kan domstolen besluta att du kan få rättshjälp utöver dessa 100 timmar.

Om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker ditt ärende beviljas i regel inte någon rättshjälp.
Om du på grund av låg inkomst skulle kunna beviljas helt kostnadsfri rättshjälp kan du få rättsskyddsförsäkringens självrisk betald.

I undantagsfall kan rättshjälp beviljas för rättegångskostnader som överstiger rättsskyddsförsäkringens övre gräns.

I brottmål går systemet med offentliga försvarare före rättshjälpssystemet. Rätten till en försvarare beror inte på din ekonomiska ställning och i sak kan du få en försvarare under samma förutsättningar som ett rättsbiträde. Domstolen utser försvarare.Ytterligare information om hur man söker rättshjälp finns på adress: Oikeusapu fi.

« Rättshjälp - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-07-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket