Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 12-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


En grundläggande rättighet i hela unionen

Enligt artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska rättshjälp ges till personer som saknar tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

Ett direktiv om rättshjälp i mål med anknytning till flera EU-länder (s.k. gränsöverskridande mål) antogs i januari 2003.

Den 27 januari 2003 antog rådet ett direktiv för att göra det lättare att vända sig till domstol i gränsöverskridande mål. I direktivet fastställdes gemensamma minimiregler för rättshjälp.

Direktivet gäller s.k. gränsöverskridande tvistemål eller med andra ord mål där den person som ansöker om rättshjälp inte bor i den medlemsstat där rättegången äger rum eller där domen ska verkställas.

Direktivet fastslår att alla personer som inte har tillräckliga tillgångar för att kunna hävda sina juridiska rättigheter ska ha rätt till tillräcklig rättshjälp.

Vad menas då med ”tillräcklig” rättshjälp?

 • Juridisk rådgivning före rättegången.
 • Hjälp att betala kostnaderna för rättegångsbiträde och rättegångsombud.
 • Befrielse från eller bidrag till rättegångskostnaderna och kostnader som beror på att målet är gränsöverskridande.

I direktivet anges också vissa villkor som medlemsstaterna får ställa för att bevilja rättshjälp. De gäller storleken på ekonomiska tillgångar och hur välgrundad talan är.

Dessutom ska rättshjälp under vissa förutsättningar beviljas personer som använder sig av alternativa system för tvistlösning.

Slutligen innehåller direktivet bestämmelser om rättsligt samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter, avsedda att underlätta översändande och handläggning av rättshjälpsansökningar. Framförallt ska en person kunna lämna in ansökan i det land där han eller hon bor, och det landet ska snabbt skicka över ansökan, utan avgift, till det land som beviljar rättshjälpen.

Till börjanTill början

Direktivet skulle ha införlivats med nationell rätt senast den 30 november 2004. Senast vid den tidpunkten skulle medlemsstaterna också ha informerat om vissa aspekter rörande tillämpningen av direktivet (vilka myndigheter som är behöriga, de sätt som ansökningarna kan tas emot på och vilka språk som godtas i ansökningarna). Genom beslut av kommissionen 2004 och 2005 fastställdes två standardformulär: ett för ansökan om rättshjälp och ett för översändande av rättshjälpsansökningar mellan medlemsstaterna. Ytterligare upplysningar finns under rubriken ”Rättshjälp” i den europeiska civilrättsatlasen.

Referensdokument

 • Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
 • Kommissionens grönbok Rättshjälp i civilmål: problem för parter i gränsöverskridande tvister
 • Amsterdamfördraget (artiklarna 61- 67)
 • Slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors (punkt 30)
 • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 47)
 • 2005/630/EG: Kommissionens beslut av den 26 augusti 2005 om fastställande [av] ett formulär för [översändande av] ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG
 • 2004/844/EG: Kommissionens beslut av den 9 november 2004 om fastställelse av formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister

« Rättshjälp - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket