Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Ένα θεμελιώδες δικαίωμα σε όλη την Ένωση.

Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει, στο άρθρο 47, παράγραφος 3, ότι σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους παρέχεται νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας), εφόσον το ευεργέτημα αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Μια οδηγία για τη νομική συνδρομή στις διασυνοριακές διαφορές θεσπίστηκε τον Ιανουάριο 2003.

Στις 27 Ιανουαρίου 2003, το Συμβούλιο θέσπισε οδηγία η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις διασυνοριακές υποθέσεις, με τη θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά με τη νομική συνδρομή που παρέχεται για τέτοιου είδους διαφορές.

Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας εφαρμόζονται στις αστικές «διασυνοριακές» υποθέσεις, με άλλα λόγια στις υποθέσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο που αιτείται τη νομική συνδρομή δεν διαμένει στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη ή να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση.

Η οδηγία ορίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλα τα πρόσωπα που δεν έχουν επαρκείς πόρους για να επικαλεσθούν τα δικαιώματά τους ενώπιον του Δικαστηρίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν τη δέουσα νομική συνδρομή.

Η οδηγία καθορίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) :

 • παροχή συμβουλών πριν από τη δίκη
 • συνδρομή δικηγόρου που θα εξασφαλίσει την παροχή συμβουλών και την εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου
 • την απαλλαγή ή την κάλυψη των εξόδων της δίκης, καθώς και των εξόδων που έχουν σχέση με το διασυνοριακό χαρακτήρα της υπόθεσης.

Η οδηγία καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις που έχουν σχέση με τους οικονομικούς πόρους του αιτούντος ή με το βάσιμο της υπόθεσης, τις οποίες μπορούν να ορίσουν τα κράτη μέλη για τη χορήγηση νομικής συνδρομής.

Επιπλέον, το κείμενο προβλέπει ότι η νομική συνδρομή πρέπει να χορηγείται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα πρόσωπα που καταφεύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών.

Τέλος, η οδηγία του Συμβουλίου διοργανώνει ορισμένους μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, οι οποίοι προορίζονται να διευκολύνουν τη διαβίβαση και την εξέταση των αιτήσεων νομικής συνδρομής. Ιδιαίτερα, η οδηγία προβλέπει δυνατότητα του ατόμου να υποβάλει την αίτησή του για τη χορήγηση νομικής συνδρομής στη χώρα κατοικίας, η οποία έχει την υποχρέωση να τη διαβιβάσει ατελώς και ταχέως στις αρχές της χώρας η οποία θα χορηγήσει τη συνδρομή.

Η οδηγία όφειλε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2004. Κατά την ίδια ημερομηνία, τα κράτη μέλη όφειλαν εξίσου να έχουν κοινοποιήσει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας (αρμόδιες αρχές, τρόποι παραλαβής αιτήσεων και παραδεκτή γλώσσα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων). Δύο τυποποιημένα έντυπα για αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής και τη διαβίβασή τους μεταξύ κρατών μελών έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις της Επιτροπής του 2003 και 2004. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε το τμήμα το σχετικό με τη "Νομική συνδρομή" του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα στον τομέα των άστικών υποθέσεων.

Έγγραφα αναφοράς

 • Οδηγία 2003/8/EΚ του Συμβουλίου  της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές
 • Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής - προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάδικοι διασυνοριακής διαφοράς
 • Συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρα 61 έως 67)
 • Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε (σημείο 30) 
 • Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 47)
 • Η απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση αιτήσεων νομικής συνδρομής σύμφωνα με την οδηγία 2003/8/ΕΚ (2005/630/C) εκδόθηκε στις 26 Αυγούστου 2005 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 225/23 της 31ης Αυγούστου 2005
 • 2004/844/EΚ: της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων νομικής συνδρομής κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο