Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > EU-ret

Seneste opdatering : 12-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


En grundlæggende ret i hele Den Europæiske Union

Det foreskrives i artikel 47, stk. 3, i , Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder at der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse.

I januar 2003 blev der vedtaget et direktiv om retshjælp i grænseoverskridende tvister.

Den 27. januar 2003 vedtog Rådet et direktiv om forbedret adgang til domstolsprøvelse i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med sådanne tvister.

Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på såkaldte grænseoverskridende civile sager, med andre ord sager, hvor den person, der ansøger om retshjælp, ikke er bosiddende i den medlemsstat, hvor domstolsprøvelsen skal finde sted, eller hvor retsafgørelsen skal fuldbyrdes.

I den forbindelse opstiller direktivet det princip, at alle personer, der ikke har de nødvendige midler til at gøre deres rettigheder gældende ved en domstol, har ret til en passende retshjælp.

Direktivet fastsætter de former for bistand, der skal tilbydes, for at man kan tale om passende retshjælp:

 • adgang til rådgivning forud for en retssag
 • juridisk bistand og repræsentation i retten
 • fritagelse for eller hjælp til at betale sagsomkostninger, herunder omkostninger forårsaget af sagens grænseoverskridende karakter.

Direktivet opstiller ligeledes de betingelser for ansøgerens økonomiske forhold og for sagens realitet, som medlemsstaterne kan kræve opfyldt for at bevilge retshjælp.

Direktivet foreskriver endvidere, at der på visse betingelser skal ydes retshjælp til personer, der anvender alternative former for konfliktløsning.

Endelig indføres der med direktivet visse retlige samarbejdsmekanismer mellem medlemsstaternes myndigheder med henblik på at lette fremsendelsen og behandlingen af ansøgninger om retshjælp. Det foreskrives navnlig i direktivet, at en person kan indgive ansøgning om retshjælp i bopælslandet, der derefter gratis og hurtigt skal videresende ansøgningen til myndighederne i det land, der skal bevilge retshjælpen.

TopTop

Direktivet skulle have været gennemført i national ret senest den 30. november 2004. På det tidspunkt skulle medlemsstaterne endvidere have givet Kommissionen visse relevante oplysninger i forbindelse med direktivets anvendelsesområde (angivelse af de kompetente myndigheder, af de måder, hvorpå ansøgningerne kan modtages, og af de sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningerne). To beslutninger truffet af Kommissionen i 2003 og 2004 opstiller to standardformularer til ansøgning om retshjælp og til fremsendelse af disse formularer medlemsstaterne imellem. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Retshjælp" i Det Europæiske Civilretlige Atlas.

Referencedokumenter

 • Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art
 • Kommissionens grønbog- Retshjælp i civilsager: Problemerne for parter i grænseoverskridende tvister
 • Amsterdam-traktaten (artikel 61-67)
 • Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors (punkt 30)
 • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 47)
 • Kommissionens afgørelse af 30. april 2003 om udarbejdelse af en formular til fremsendelse af en ansøgning om retshjælp K(2003) 1829 (offentliggøres snart i Den Europæiske Unions Tidende)
 • 2004/844/EF: Kommissionens beslutning af 9. november 2004 om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

« Retshjælp - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige