Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Cypern

Seneste opdatering : 24-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Cypern

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Ydes der retshjælp i alle sager? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal der vedlægges? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvor får jeg at vide, om jeg har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger advokaten, hvis man har fået bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel appel af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Omkostningerne i forbindelse med en retssag afhænger af sagens art og omfatter alle omkostninger til sagens gennemførelse. Normalt indgår omkostninger til førelse af retssagen, omkostninger til retsdokumenter og registrering af begæringer under sagen, omkostninger til behandlingen og til fremmøde i retten før og efter behandlingen, omkostninger til vidner, omkostninger til beregning af sagsomkostninger og omkostninger til skrivelser før og under retssagen. For så vidt angår civile retssager og private straffesager afgør retten efter sagens afslutning, hvem der skal betale omkostningerne under hensyntagen til sagens særlige omstændigheder.

I civile retssager og private straffesager betaler den tabende part normalt alle omkostninger. Der findes dog undtagelser herfra. Domstolen kan beslutte, at hver part betaler sine egne omkostninger.

I straffesager bestemmer domstolen sagsomkostningerne på grundlag af sagens kompleksitet.

2. Hvad er retshjælp?

Retshjælp er en ydelse, der normalt omfatter rådgivning og hjælp til at tage retlige skridt vedrørende sagen samt repræsentation ved en advokat i retten. Repræsentation ved en advokat omfatter enhver form for hjælp, som en advokat normalt yder i forbindelse med en retssag på alle stadier indtil domsafsigelse, i forbindelse med appel og, i straffesager, på alle indledende stadier før den egentlige sagsbehandling.

3. Hvem kan få retshjælp?

Enhver fysisk person (cypriotisk statsborger eller udlænding) , der kan godtgøre, at vedkommende ikke er i stand til at betale sine sagsomkostninger, fordi dette ville begrænse vedkommendes muligheder for at opfylde sine basale behov og familiemæssige forpligtelser, er berettiget til retshjælp.

TopTop

4. Ydes der retshjælp i alle sager?

Retshjælp i forbindelse med sager ved cypriotiske retter ydes som følger:

(a) straffesager ved regionale kriminalretter, militære domstole og højesteret

(b) civile retssager og strafferetssager vedrørende specifikke overtrædelser af menneskerettigheder

(c) sager ved familieretter vedrørende familieforhold, forældreret, underholdsbidrag, legitimation af et barn, adoption, ejendomsforhold mellem ægtefæller og enhver anden tvist mellem ægtefæller eller i familien

(d) tvister på tværs af grænserne.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Hvis der er tale om et hastende tilfælde, kan advokaten anmode den ret, der skal behandle sagen, om at udstede en retshjælpsattest. I sådanne tilfælde prioriterer retten behandlingen af denne anmodning.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

En særlig formular kan fås på dommerkontoret for den ret, der, afhængig af omstændighederne, har kompetence til behandling af anmodningen om retshjælp. Derefter udfylder den, der søger retshjælp, eller dennes advokat formularen og indsender den til den ret, der skal behandle sagen, således at den kan registreres i en særlig protokol på det pågældende dommerkontor.

7. Hvilke dokumenter skal der vedlægges?

En skriftlig erklæring med generelle oplysninger om vedkommendes persondata, beskæftigelse, løn og indtægter, formue, familieforhold osv.

(skema 2 i formularen til ansøgning om retshjælp).

TopTop

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen sendes til den ret, der skal behandle sagen.

9. Hvor får jeg at vide, om jeg har fået bevilget retshjælp?

Gennem en retslig instans (domstol, retslig instans, højesterets dommerkontor, en distriktsrets dommerkontor, justitsministeriet, den cypriotiske advokatsammenslutning, en lokal advokatsammenslutning).

10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bevilget retshjælp?

Man indsender en skriftlig ansøgning til den ret, der skal behandle sagen, med anmodning om, at den udsteder en retshjælpsattest.

11. Hvem vælger advokaten, hvis man har fået bevilget retshjælp?

Modtageren af retshjælp vælger en advokat blandt de advokater, der er villige til at tilbyde deres tjeneste. Hvis vedkommende ikke selv vælger en advokat, opfordrer den ret, der har udstedt retshjælpsattesten, ham til at vælge en advokat fra en liste fra den cypriotiske advokatsammenslutning over advokater, der er villige til at tilbyde deres tjenester i forbindelse med retshjælp.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Hvis retten udsteder en retshjælpsattest, vil alle omkostninger blive dækket.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis retshjælp?

Der findes ingen bestemmelser om delvis retshjælp i cypriotisk lovgivning. Jf. svar 12.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel appel af dommen?

Retshjælp kan ydes til alle niveauer i retssystemet (første instans og anden instans). Hvis man har opnået retshjælp til første instans, har man også ret til at modtage retshjælp til enhver efterfølgende procedure vedrørende sagen. Der skal indsendes en ny skriftlig anmodning og udstedes en ny retshjælpsattest, hvis sagen skal behandles ved en højere ret.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Retten kan ex officio eller på anmodning af generaladvokaten tilbagetrække retshjælpsattesten, hvis der finder en betydelig ændring sted i modtagerens personlige eller økonomiske forhold. Tilbagetrækkelse af retshjælpsattesten berører ikke en advokats ret til betalinger for tjenester ydet før attestens tilbagetrækkelse.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Det består en ret til at appellere en afgørelse om ikke at udstede en retshjælpsattest på grundlag af en generel regel om, at alle retsafgørelser kan appelleres.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes fra dommerkontoret ved højesteret på tlf. 22865716, hvis man ringer fra Cypern, eller på + 357 22865716, hvis man ringer fra udlandet, eller fra justitsministeriet afdeling for retlige anliggender på tlf. 2285946 (fra Cypern) eller på + 357 2280922 eller + 357 22805946 (fra udlandet).

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Cypern - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige