Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > България

Последна актуализация: 15-01-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - България

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща 1.
2. Какво е правна помощ? 2.
3. Кой може да ползва правна помощ? 3.
4. Може ли да се ползва правна помощ по всички видове дела? 4.
5. Има ли специална процедура за спешни случаи? 5.
6. Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ? 6.
7. Какви документи трябва да приложа към моята молба за правна помощ? 7.
8. Къде трябва да подам моята молба за правна помощ? 8.
9. Как ще бъда уведомен дали отговарям на критериите за получаване на правна помощ или не? 9.
10. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ какво трябва да направя? 10.
11. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, кой ще избере моя адвокат? 11.
12. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, това ще покрие ли всички разходи на процеса ми? 12.
13. Ако отговарям на изискванията за получаване на частична правна помощ, кой ще плати другите разходи? 13.
14. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, това включва ли и преразглеждане, което евентуално бих искал да бъде направено след процеса? 14.
15. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, възможно ли е същата да бъде оттеглена преди края на процеса? 15.
16. Ако не отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение? 16.

 

1. Какво включват разноските в производството и кой следва да ги заплаща

Разноските в производствата по граждански и търговски дела включват:

 • държавни такси, които се заплащат при образуването на производствата по предявените искове, съответно по подадените от страните жалби срещу решенията и определенията на съда;
 • държавни такси, които се заплащат в хода на производството за извършването на определени действия /издаване на съдебни удостоверения, призоваване на свидетели и други/;
 • разноски по събирането на поискани от страните доказателства, които включват възнаграждения за вещи лица и свидетели и  други;
 • възнаграждения за процесуалните представители на страните - адвокати, юрисконсулти и особени представители, назначени в предвидените от закона случаи.
Всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала.  По силата на това правило  държавната такса за образуване на делото се заплаща от страната предявила иска или подала жалбата, държавата такса за извършването на определено процесуално действие в хода на производството се заплаща от страната поискала извършването му, възнагражденията на вещите лица и свидетелите се заплащат от страната, поискала изслушването им, а всяка от страните заплаща възнаграждението на упълномощения от нея процесуален представител. При приключване на производството пред съответната инстанция разноските на спечелилата спора страна, включително и възнаграждението за един адвокат, се възлагат от съда на другата страна.

Гражданският процесуален кодекс /ГПК/ от 2007г., който урежда производството по граждански дела, предвижда и изключения от посоченото правило.  На първо място определени категории правни субекти са изцяло освободени от заплащане на държавни такси и разноски. Това са ищците - работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения; ищците по искове за издръжка; ищците по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда и назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен. На второ място определени категории правни субекти са освободени от заплащане на държавни такси, но не и от заплащане на разноските в производството, а именно: държавата и държавните учреждения, освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи - частна държавна собственост; Българският червен кръст и общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи - частна общинска собственост.

НагореНагоре

Наред с това е предвидена изрично възможността  съдът да освободи от заплащане на държавни такси и разноски  физически лица, които нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:

 1. доходите на лицето и на неговото семейство;
 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
 3. семейното положение;
 4. здравословното състояние;
 5. трудовата заетост;
 6. възрастта;
 7. други констатирани обстоятелства.

В посочените по - горе случаи разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда. Ако делото бъде решено в полза на страната, освободена от държавна такса и разноски по производството, осъдената страна е длъжна заплати в полза на съда всички дължащи се такси и разноски.

В определени случаи е предвидено,че съдът следва да назначи на ответника особен представител, например когато същият при завеждане на делото няма регистриран постоянен или настоящ адрес. В тези случаи ищецът е длъжен да внесе предварително възнаграждението за назначения особен представител на ответника, което остава за негова сметка ако впоследствие искът бъде отхвърлен. Ако искът бъде уважен, съдът осъжда ответника да го заплати на ищеца наред с останалите разноски по делото.

НагореНагоре

2. Какво е правна помощ?

Редът и условията за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции са регламентирани в Закона за правната помощ от 2006г. Целта на този закон е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата. Видовете правна помощ са:

 1. консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело;
 2. подготовка на документи за завеждане на дело;
 3. процесуално представителство;
 4. представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

Правната помощ за гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз,  която им се предоставя по международни спорове по граждански и търговски дела, обхваща и следните разноски, пряко свързани с международния характер на спора:

НагореНагоре

 1. за устен превод;
 2. за писмен превод на документи, изисквани от съда или от друг компетентен орган;
 3. пътните разноски в случаите, когато задължително се изисква физическото присъствие на свидетели в съдебното заседание.
Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ води Национален регистър на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е публичен, съставя се на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет.

Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава от доверителя или от подзащитния си възнаграждение и средства за покриване на разходи. Възнаграждението на адвоката и разноските по водене на делото са изцяло финансирани от държавата. Заплащането на правната помощ е съобразно вида и количеството на извършената дейност и се определя в наредба на Министерския съвет. Видът и количеството на извършената дейност се удостоверяват с писмен отчет на адвоката, предоставил правната помощ. Адвокатският съвет проверява и заверява отчета на този адвокат и предлага размер на възнаграждението съобразно вида, количеството и качеството на оказаната правна помощ. Заплащането на предоставената правна помощ се извършва от НБПП по банков път въз основа на заверения отчет.

НагореНагоре

3. Кой може да ползва правна помощ?

Правна помощ се предоставя само на физически лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за правна помощ.

Правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на следните категории лица:

 • лица, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи предвидено в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Съгласно този правилник право на месечна социална помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по- нисък от определен диференциран минимален доход, а основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
 • лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
 • приемни семейства или на семейства на роднини или близки, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
Правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство се предоставя в случаите, при които
 • по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство или
 • заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

По наказателни дела преценката, че заподозреният, обвиняемият, уличеният или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело.

НагореНагоре

По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

 1. доходите на лицето или семейството;
 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
 3. семейното положение;
 4. здравословното състояние;
 5. трудовата заетост;
 6. възрастта и
 7. други констатирани обстоятелства.
На гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз, се предоставя правна помощ по международни спорове по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции, ако имотното им състояние не превишава социалното равнище,  съответстващо на условията за получаване на месечни социални помощи от българските граждани. Когато имотното състояние на съответния гражданин на Европейския съюз или на законно пребиваващото лице в държава - членка на Европейския съюз, превишава  посоченото социално равнище, но той поддържа,че няма възможност да заплати разноските по делото, Националното бюро за правна помощ преценява дали той може да ги заплати. При преценката се вземат предвид доходите на лицето или семейството; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта и други констатирани обстоятелства, както и разликата в необходимите минимални средства за живот в държавата - членка и в България.

Лице, което е получило правна помощ в друга държава - членка на Европейския съюз, където е било гледано гражданско или търговско дело, има право на правна помощ по реда на Закона за правната помощ, в случай че от Република България бъде поискано да признае или да допусне изпълнение на съдебното решение, постановено по съответното дело.

НагореНагоре

4. Може ли да се ползва правна помощ по всички видове дела?

Правна помощ се предоставя по всички видове наказателни, граждански и административни дела, с изключение на търговските дела и данъчните дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

На гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз, се предоставя правна помощ по международни спорове и по търговски дела пред всички съдебни инстанции

5. Има ли специална процедура за спешни случаи?

В Закона за правната помощ е предвидена специална процедура за предоставяне на правна помощ при неотложни случаи само по наказателни дела, но не и по граждански и административни дела.

Законът предвижда,че в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство и на задържания в случаите по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи се определя дежурен адвокат, ако обвиняемият, уличеният, заподозреният или задържаният сам не си е упълномощил защитник.

НагореНагоре

Искането за определяне на дежурен адвокат в предвидените от закона неотложни случаи се прави от органа, ръководещ процесуалните действия, до адвокатския съвет, писмено или по телефона, не по-късно от три часа преди определения за съответното производство час. Органът, ръководещ процесуалните действия, незабавно след задържането разяснява на задържания правото на дежурен адвокат и уведомява адвокатския съвет за необходимостта от назначаване на адвокатска защита.

В тези случаи секретарят на адвокатския съвет определя адвокат от Националния регистър за правна помощ, който е дал съгласие да бъде включен в списъка на дежурните адвокати. Избраният от списъка адвокат веднага пристъпва към изпълнение на задълженията си по правната помощ, като продължава да осъществява правната помощ във всички стадии на процеса.

6. Къде мога да получа формуляр за кандидатстване за правна помощ?

Образец на молба за правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело, е поместен на интернет - страницата на Националното бюро за правна помощ: http://www.nbpp.government.bg/.

НагореНагоре

Няма установена задължителна форма за искането за предоставяне на правна помощ чрез процесуално представителство. Това искане страната следва да направи пред съда, пред който е висящо производството и може да бъде формулирано в свободен текст, като в него страната следва да посочи, че няма възможност да заплати разноските по делото, както и да декларира своите доходи, трудова заетост, имуществено състояние, семейно положение и евентуално здравословното си състояние и други обстоятелства, които биха обосновали искането й.

7. Какви документи трябва да приложа към моята молба за правна помощ?

При подаването на молба за правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство българските граждани следва да представят

 • декларация за семейно и имуществено състояние / включително недвижими имоти, движими вещи, леки автомобили на стойност над 1000 лева, банкови сметки, ценни книжа и дялове в дружества/ ;
 • доказателства за размера на получаваното трудово възнаграждение или доходи от друга дейност по занятие, осъществявана от лицето и от членовете на неговото семейство
 • документи, удостоверяващи наличието на заболявания или инвалидност, ако лицето страда от такива
 • други документи, удостоверяващи посочените в молбата за правна помощ обстоятелства
Същите  документи следва да представят и гражданите на Европейския съюз или законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз, когато кандидатстват за всички видове правна помощ. Молбата за предоставяне на правна помощ и документите, доказващи, че лицето отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ, подадени до Министерството на правосъдието, се превеждат на български език или на друг официален език на институциите на Европейската общност, който Република България е посочила като приемлив пред Европейската комисия. Не е необходимо документите да са легализирани.

При молба за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело, българските граждани  представят и доказателства, че са от категорията на лицата по чл.21 т. и т.2 от Закона за правната помощ, а именно един от следните три вида документи

НагореНагоре

 • заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечна социална помощ, а в случай, че лицето не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от директора на дирекция "Социално подпомагане", че отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи
 • решение на съда за настаняване на дете в приемно семейство
 • документ, удостоверяващ настаняването в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

8. Къде трябва да подам моята молба за правна помощ?

В случаите, когато правната помощ се изразява в процесуално представителство или в представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, решението за предоставяне на правна помощ се взема от органа , който ръководи процесуалните действия и лицето следва да отправи искането си до него. По граждански и търговски дела това ще бъде съда, пред който е образувано делото.

НагореНагоре

В случаите, когато правната помощ се изразява в правна консултация или в подготовка на документи за завеждане на дело, решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ . В тези случаи молбата за предоставяне на правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ.

Гражданин на Европейския съюз или законно пребиваващо лице в държава - членка на Европейския съюз има право да подаде молба за предоставяне на правна помощ в Република България или до компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава постоянно или обичайно, или пряко до Министерството на правосъдието на Република България, в случай че делото предстои да се гледа от съдебна инстанция в Република България или в случай че съдебното решение трябва да се изпълни в Република България.

В случаите на дела, които се гледат пред съда на друга държава - членка на Европейския съюз, или съдебното решение трябва да се изпълни в друга държава - членка на Европейския съюз, кандидатът - български гражданин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на което е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, или лице с предоставен статут на бежанец или с предоставено право на убежище на територията на Република България може да подаде молбата си заедно с документите, доказващи, че отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ, пряко до компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз, или чрез Министерството на правосъдието на Република България.

НагореНагоре

9. Как ще бъда уведомен дали отговарям на критериите за получаване на правна помощ или не?

В случаите, когато правната помощ се изразява в консултация или в подготовка на документи за завеждане на дело, решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок след представяне на заповедта за отпускане на месечна социална помощ, съдебното решение за настаняване на детето в приемно семейство или удостоверението издадено от директора на дирекция "Социално подпомагане", че лицето отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи. Актът за предоставяне на правна помощ се издава в писмена форма и съдържа:

 1. наименование на акта;
 2. наименование на органа, който го издава;
 3. фактически и правни основания за издаването на акта;
 4. лицето, на което се предоставя правна помощ;
 5. вида на правната помощ, а в случаите по чл. 21, т. 3 - и делото, по което тя се предоставя;
 6. начин на обжалване на акта;
 7. дата на издаване, длъжност и подпис на лицето, издало акта.

Отказът на председателя на НБПП за предоставяне на правна помощ се съобщава на молителя и може се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НагореНагоре

В случаите, когато правната помощ се изразява в процесуално представителство, молбата се подава в писмена форма пред съда, пред който делото е висящо. В определението, с което се уважава молбата, съдът посочва вида и обема на предоставената правна помощ. Определението, с което се отхвърля молбата, се съобщава на молителя и подлежи на обжалване с частна жалба по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.

При получаване на молба за предоставяне на правна помощ от гражданин на Европейския съюз или законно пребиваващо лице в държава - членка на Европейския съюз подадена чрез компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз или пряко до Министерството на правосъдието на Република България, Министерство на правосъдието извършва проверка относно комплектуването и превода на документите. Ако документите отговарят на необходимите изисквания, молбата незабавно се изпраща на НБПП за вземане на решение. В случай че молбата не отговаря на изискванията, тя се връща на компетентния изпращащ орган на чуждата държава - членка на Европейския съюз, за отстраняване на констатираните нередовности. Националното бюро за правна помощ изпраща решението си по молбата за предоставяне на правна помощ на Министерството на правосъдието, което го препраща на компетентния орган на другата държава - членка на Европейския съюз, за връчване на кандидата.

НагореНагоре

10. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ какво трябва да направя?

Лицето, което желае да му бъде предоставена правна помощ, състояща се в консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело или в подготовка на документи за завеждане на дело следва подаде молба до председателя на Националното бюро за правна помощ, към която следва да приложи документите, посочени в т. 7 по - горе. 

Лицето, което желае да му бъде предоставена правна помощ, състояща се в процесуално представителство следва подаде молба в писмена форма до съда, пред който делото е висящо, към която следва да приложи документите, посочени в т. 7 по - горе.

Гражданин на Европейския съюз или законно пребиваващо лице в държава - членка на Европейския съюз има право да подаде молба за предоставяне на правна помощ в Република България или до компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава постоянно или обичайно, който да препрати молбата до Министерство на правосъдието на Република България или пряко до Министерството на правосъдието на Република България, в случай че делото предстои да се гледа от съдебна инстанция в Република България или в случай че съдебното решение трябва да се изпълни в Република България.

НагореНагоре

11. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, кой ще избере моя адвокат?

Определението на съда или акта на председателя на НБПП за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ. След избора, адвокатският съвет уведомява за определения адвокат съда или председателя на НБПП, които назначават определения адвокат за повереник, защитник или особен представител за всички съдебни инстанции, освен ако има възражение за това.

12. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, това ще покрие ли всички разходи на процеса ми?

Не. Правната помощ се състои само в осигуряване на безплатна адвокатска защита.

Ако страната в процеса не разполага с достатъчно средства да заплати дължимите такси и разноски в производството, може да подаде молба за освобождаване от такси и разноски до съда, пред който делото е висящо /виж въпрос 1/. В случай,че страната бъде освободена от заплащане на таксите и разноските, разноските по производството се покриват от сумите, предвидени от бюджета на съда.

НагореНагоре

13. Ако отговарям на изискванията за получаване на частична правна помощ, кой ще плати другите разходи?

С акта на председателя на Националното бюро за правна помощ или с определението на съда, с което се уважава молбата за предоставяне на правна помощ, се определя и вида и обема на предоставената правна помощ. За адвокатската защита, която не се включва в определения обем на предоставената правна помощ, страната следва да заплаща сама.

14. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, това включва ли и преразглеждане, което евентуално бих искал да бъде направено след процеса?

При предоставяне на правна помощ адвокатът, определен за повереник, защитник или особен представител, се назначава за всички съдебни инстанции.

15. Ако отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, възможно ли е същата да бъде оттеглена преди края на процеса?

Да, ако настъпи промяна в обстоятелствата, на основание на които е предоставена помощта. Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно органа, който му е предоставил помощ - съответно съда, който ръководи процесуалните действия или председателя на НБПП, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта. Органът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната. Препис от акта се изпраща незабавно на НБПП. В случай че лицето не уведоми своевременно за промяната в обстоятелствата, то ще бъде задължено да възстанови на НБПП направените разноски от момента на промяната. Вземането се събира по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

16. Ако не отговарям на изискванията за получаване на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение?

Отказът на председателя на  НБПП за предоставяне на правна помощ се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административния процесуален кодекс. Отказът на съда за предоставяне на правна помощ подлежи на обжалване с частна жалба по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за българската система за правна помощ може да бъде получена от Националното бюро за правна помощ 

Адрес гр.София 1421, ул.”Развигор” Nº1

Интернет страница: http://www.nbpp.government.bg/.

Е -mail: mailto:nbpp@nbpp.government.bg

Tel: 00359 2 819 3200

Fax: 00359 2 865 4812

« Правна помощ - Обща информация | България - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-01-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство