Eiropas Komisija - Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls - Juridiskā palīdzība - Beļģija

 Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 04-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Beļģija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kā notiks mana jurista izvēle? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējos izdevumus? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu iesniegt apelācijas sūdzību pret šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Tiesas process ietver plašu izdevumu klāstu – valsts nodevas un reģistrācijas izdevumus, nodevas par juridiskajiem dokumentiem, nodevu par sprieduma reģistrāciju, izmeklēšanas pasākumu izmaksas, tostarp liecinieku un ekspertu izdevumus, juristu honorārus utt.

Parasti galīgajā spriedumā izdevumu segšanu nosaka zaudētājai pusei (Tiesvedības kodeksa 1017.-1024. pants).

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība ir jebkāds līdzeklis, kas personai ir pieejams, lai ļautu tai efektīvi piekļūt tiesai, ja tai nav nepieciešamo līdzekļu procedūras izdevumu segšanai.

Tiesvedības kodekss paredz divus juridiskā atbalsta veidus, kas ir piemērojami gan civillietās, gan krimināllietās, proti, primārais un sekundārais juridiskais atbalsts (Tiesvedības kodeksa 446.a pants un 508/1 līdz 508/23 pants un Karaliskie dekrēti, ar ko tos ievieš) un juridiskā palīdzība (Tiesvedības kodeksa 664.- 699. pants).

„Primārais juridiskais atbalsts” ir juridisks atbalsts kā praktiska, juridiska informācija, sākotnējs juridiskais atzinums vai nosūtīšana uz īpašu iestādi vai organizāciju. Primārais juridiskais atbalsts ir pieejams gan personām, gan korporatīvajām iestādēm.

Sekundārais juridiskais atbalsts” ir juridisks atbalsts personai detalizēta juridiska atzinuma vai juridiska atbalsta veidā saistībā ar oficiālo tiesvedību vai bez šādas saistības, kā arī atbalsts tiesas procesā, ieskaitot juridisko pārstāvību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridiskā palīdzība” savukārt paredz pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no valsts nodevām un reģistrācijas izdevumiem, un citiem tiesvedības izdevumiem un ir pieejama prāvniekiem, kam nav pietiekamu ienākumu, lai segtu tiesas vai papildu tiesas procesu izdevumus.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 

Primārais juridiskais atbalsts ir pieejams visiem prāvniekiem neatkarīgi no tā, vai tās ir personas vai korporatīvās iestādes. Prāvnieki ar zemiem ienākumiem to saņem bez maksas. Pārējiem ir jāmaksā nemainīga summa EUR 12,39.

Sekundārais juridiskais atbalsts ir pieejams visiem tiem prāvniekiem (personām, nevis korporatīvajām iestādēm) ar zemiem ienākumiem, kas piedalās tiesvedībā Beļģijā.

Juridiskā palīdzība ir pieejama šādām personām ar noteikumu, ka tām ir acīmredzami pamatots prasījums un tās var pierādīt, ka to ienākumi ir nepietiekami (Tiesvedības kodeksa 667. un 668. pants):
 • Beļģijas pilsoņiem;
 • ārvalstu pilsoņiem saskaņā ar starptautiskiem līgumiem;
 • visu Eiropas Padomes dalībvalstu pilsoņiem;
 • ārvalstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo Beļģijā;
 • ārvalstu pilsoņiem tiesvedībā saistībā ar likumu par ārvalstu pilsoņu iespējām iekļūt valstī, iegūt dzīves vietu, apmešanās vietu un pārvietošanu.

Bezmaksas primārā juridiskā atbalsta un pilna apmēra vai daļēja bezmaksas primārā juridiskā atbalsta un pilna apmēra vai daļējas bezmaksas sekundārās juridiskās palīdzības pieejamība ir atkarīga no zināmu apstākļu ievērošanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ikviens, kura ienākumi tiek uzskatīti par nepietiekamiem, ir tiesīgs saņemt bezmaksas primāro juridisko atbalstu un pilnīgu vai daļēju bezmaksas sekundāro juridisko atbalstu un juridisko palīdzību.

Bezmaksas primārais juridiskais atbalsts un pilna apmēra vai daļējs bezmaksas sekundārais juridiskais atbalsts un juridiskā palīdzība tādēļ ir pieejami:

 • attiecībā uz pierādījumiem par ienākumiem:
  1. atsevišķai personai, kas var iesniegt dokumentārus pierādījumus tā, lai tie ir pieņemami juristam, juridiskā atbalsta birojam, juridiskās palīdzības birojam vai tiesai par to, ka tās ikmēneša tīrie ienākumi ir mazāki nekā EUR 642,84 (spēkā no 2001. gada 1. septembra, ko piemēro katru tiesas gadu, ņemot vērā neapliekamo minimumu);
  2. atsevišķai personai ar apgādājamu personu vai personai, kas dzīvo kopā ar laulāto, vai kādu citu personu ģimenē, kura var sniegt dokumentārus pierādījumus tā, lai tie ir pieņemami juristam, juridiskā atbalsta birojam, juridiskās palīdzības birojam vai tiesai, ka ģimenes ikmēneša tīrie ienākumi ir mazāki par neapliekamo minimumu, kas pašreiz ir EUR 849 (spēkā no 2002. gada 1. janvāra, saistīts ar gada indeksu).
 • automātiski:
  1. personām, kas saņem minimālo ienākumu pabalstu vai labklājības pabalstu;
  2. personām, kas saņem vecuma garantēto pensiju;
  3. personām, kas saņem ienākumu aizstāšanas pabalstu invalīdiem, kuri nesaņem integrācijas pabalstu;
  4. personām, kurām ir apgādājami bērni un kas saņem ģimenes pabalstus;
  5. sociālo māju īrniekiem, kas Flandrijas reģionā un Briseles rajonos maksā īri pusi no pamatlikmes vai kas Valonijas reģionā maksā minimālo īri;
  6. nepilngadīgajiem;
  7. ārvalstu pilsoņiem, iesniedzot pieteikumu par dzīvesvietas statusa nokārtošanu vai apelācijas sūdzību pret izraidīšanas pavēli;
  8. patvēruma meklētājiem un iesniedzējiem, lai saņemtu pārvietotās personas statusu.

Lai noteiktu summas, kas minētas b) punktā, no minimālā ienākumu pabalsta par katru apgādājamo personu tiek atskaitīti 10%.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pilna apmēra vai daļēju bezmaksas juridisko atbalstu un juridisko palīdzību var saņemt šādas personas:

 1. atsevišķa persona, kas var iesniegt tāda veida dokumentārus pierādījumus, kas ir pieņemami juristam, juridiskā atbalsta birojam, juridiskās palīdzības birojam vai tiesai, par to, ka tās ikmēneša tīrie ienākumi ir robežās starp EUR 642,84 (spēkā 1.9.2006.) un šo summu, pieskaitot18%;
 2. atsevišķa persona ar apgādājamu personu vai persona, kas dzīvo ar laulāto vai kādu citu personu ģimenē, kura var sniegt tāda veida dokumentārus pierādījumus, kas ir pieņemami juristam, juridiskā atbalsta birojam, juridiskās palīdzības birojam vai tiesai, par to, ka saimniecības ikmēneša tīrie ienākumi ir robežās starp neapliekamo minimumu, kas pašreiz ir EUR 849 (spēkā 1.1.2002.), un šo summu, pieskaitot 18%.

Lai noteiktu summas, kas minētas b) punktā, no minimālā ienākumu pabalsta par katru apgādājamo personu tiek atskaitīti 10%.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 

Juridisko atbalstu var saņemt visos strīdos. 

Juridisko palīdzību var saņemt saistībā ar:

 1. visiem procedūras posmiem par pieteikumiem, kas iesniegti izskatīšanai vai gaida izskatīšanu parastajā vai administratīvajā tiesā vai šķīrējtiesnešu grupā;
 2. procedūras posmiem par spriedumu un lēmumu izpildi;
 3. tiesvedības pieteikumiem;
 4. apelācijas sūdzības tiesvedību;
 5. procedūras posmiem, kas attiecas uz tiesas locekli vai ietver profesionālas personas vai ierēdņa rīcību;
 6. ģimenes starpniecības tiesvedību.

5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 

Attiecībā uz jurista iecelšanu (saistībā ar sekundāro juridisko atbalstu) neparedzētos gadījumos persona, kurai nav jurista, drīkst doties tieši pie jurista, kas pieņem ārpus darba laika, ko nodrošina juridiskās palīdzības birojs, kas sniegs atbalstu un tad vērsīsies pie biroja, lai apstiprinātu iecelšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz juridisko palīdzību steidzamās lietās un visa veida lietās tiesas priekšsēdētājs un visā tiesas procesā tiesnesis, kas lietu izskata, drīkst pēc pieprasījuma (tostarp mutiska) piešķirt juridisko palīdzību lietās, kuras tām ir piekritīgas (Tiesvedības kodeksa 673. pants).

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 

Likums neparedz īpašu juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu. Pie attiecīgās tiesu apgabala iestādes (skatīt 8. punktu) ir jāgriežas tieši.

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Lai saņemtu bezmaksas primāro juridisko atbalstu vai pilna apmēra vai daļēju bezmaksas sekundāro juridisko atbalstu vai juridisko palīdzību, iesniedzējiem, kuriem pieprasa iesniegt pierādījumus par saviem ienākumiem (skatīt 3. punktu), savam iesniegumam ir jāpievieno visi atbilstīgie dokumenti (piemēram, jaunākā ienākuma nodokļa deklarācija, izziņa par saimniecības sastāvu utt.).

Iesniedzējiem, kas ir tiesīgi saņemt palīdzību automātiski, ir jāpievieno kāds no tālākminētajiem būtiskajiem dokumentiem:

 • spēkā esošs sabiedrības labklājības atbalsta centra lēmums tiem, kas saņem minimālo ienākumu pabalstu vai labklājības pabalstu;
 • ikgadējā izziņa no Valsts pensiju fonda tiem, kas saņem vecuma garantēto pensiju;
 • Sociālās apdrošināšanas ministra vai ierēdņa, kas rīkojas viņa vārdā, lēmums tiem, kas saņem ienākumu aizstāšanas pabalstus invalīdiem;
 • izziņa no Nodarbināto personu ģimenes pabalstu valsts biroja tiem, kuriem ir apgādājami bērni un kas saņem ģimenes pabalstus;
 • jaunākais īres rēķins sociālā mājokļa īrniekiem;
 • personas apliecība nepilngadīgajiem;
 • uzticami dokumenti ārvalstu pilsoņiem, iesniedzot pieteikumu par dzīvesvietas statusa nokārtošanu vai apelācijas sūdzību pret izraidīšanas pavēli, un patvēruma meklētājiem un personām, kas iesniegušas pieteikumu par patvērumu, lai saņemtu pārvietotās personas statusu.

8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījumu? 

Primāro juridisko atbalstu nodrošina juridiskā atbalsta komisija, kas ir izveidota katrā tiesu apgabalā un ko veido advokatūras, sabiedrības labklājības centru un apstiprināto juridiskā atbalsta organizāciju pārstāvji. Komisija uzrauga primārā juridiskā atbalsta konsultāciju centru darbību, kuros strādā juristi. Centros var iesniegt pieteikumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Sekundāro juridisko atbalstu nodrošina juridiskā atbalsta birojs, ko Advokātu padome ir izveidojusi katrā vietējā advokatūrā. Tajā var iesniegt pieteikumus.

Juridiskās palīdzības iesniegumus pamatā iesniedz tās tiesas kancelejā, kurā prasība ir jāiesniedz vai jāveic juridiskā darbība (Tiesvedības kodeksa 670. panta, pirmais punkts). Katrā pirmās instances tiesā, industriālo attiecību tiesā, komerclietu tiesā, apelācijas sūdzību tiesā un kasācijas tiesā ir juridiskās palīdzības birojs.

Juridiskās palīdzības birojs visās lietās nozīmē tiesnesi, kurš lietu izskata vienpersoniski.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību?

Pieteikumus par pilna apmēra vai daļēju sekundāro juridisko atbalstu iesniedzējs vai viņa jurists juridiskā atbalsta birojā iesniedz mutiski vai rakstiski. Juridiskās palīdzības birojs pieņem lēmumus, pamatojoties uz tam iesniegtajiem dokumentiem. Iesniedzējs vai viņa jurists var ierasties personīgi, pēc pieprasījuma vai pēc biroja pieprasījuma. Ir jānorāda iemesli par lēmumiem atteikt piešķirt juridisko palīdzību. Iesniedzējam paziņo biroja lēmumu.

Saņemot pilna apmēra vai daļēju bezmaksas sekundāro juridisko atbalstu, iesniedzējs drīkst pieprasīt juridisko palīdzību. Juridiskās palīdzības birojam juridiskā atbalsta saņemšanas dokumentus nosūta viņa jurists.

Juridiskās palīdzības biroja vai tiesas lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu tiek sniegti pēc pušu uzklausīšanas vai izsaukšanas. Tie ir pilnībā izpildāmi, neskarot tiesības iesniegt apelācijas sūdzības. Izpildrīkojumi tiek sastādīti bez maksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Ja ir piešķirts primārais juridiskais atbalsts, iesniedzējs saņem praktisku, juridisku informāciju, sākotnēju juridisku atzinumu vai nosūtījumu uz īpašu iestādi vai organizāciju. Ja lietā tas ir vajadzīgs, iesniedzēju var nosūtīt uz sekundārā juridiskā atbalsta biroju.

Ja iesniedzējam sekundāro juridisko atbalstu vai juridisko palīdzību piešķir, tad viņš turpina rīkoties.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kā notiks mana jurista izvēle? 

Advokātu padome ik gadu izstrādā juristu sarakstu, kuri vēlas sniegt juridiskās palīdzības pakalpojumus. Sarakstā tiek norādīta juristu specializācija, kādu tie ir saņēmuši vai apguvuši Advokātu padomē.

Sekundārā juridiskā atbalsta pieprasītājs no minētā saraksta var izvēlēties juristu, ko šīs lietas izskatīšanai iecels juridiskās palīdzības birojs. Tas paziņo juristam par iecelšanu.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 

Juridiskais atbalsts un juridiskā palīdzība var būt pilnībā vai daļēji bezmaksas (skatīt 3. punktu).

Tātad, pamatā minētās izmaksas tiks segtas, ja iesniedzējs ir tiesīgs pilnībā saņemt bezmaksas sekundāro juridisko atbalstu un juridisko palīdzību saskaņā ar valsts iespēju atgūt līdzekļus (skatīt 15. punktu).

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējos izdevumus? 

Izdevumus, kas neietilpst sekundārajā juridiskajā atbalstā vai juridiskajā palīdzībā, sedz ieinteresētā/ieinteresētās puse/puses.

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 

Jā, piešķirot juridisko atbalstu, tas attiecas uz visām apelācijas sūdzībām.

Tiesai, kas izskata apelācijas sūdzību, ir jāiesniedz jauns iesniegums par juridiskās palīdzības piešķiršanu.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 

Juridiskās palīdzības birojs var pārtraukt sniegt sekundāro juridisko atbalstu pirms tiesas procesa beigām, ja palīdzības saņēmējs vairs neatbilst nosacījumiem par ienākumiem vai aktīvi neaizstāv savas intereses.

Pēc lietas beigām valsts var prasīt atmaksāt jebkādas avansa summas, ko sekundārā juridiskā atbalsta saņēmējs ir samaksājis juristam, ja notikušas izmaiņas saņēmēja aktīvos, ienākumos vai izdevumos vai ja atbalsts tika piešķirts, pamatojoties uz nepatiesām deklarācijām vai jebkādiem citiem krāpnieciskiem līdzekļiem, vai ja kopš tā brīža ir gūta kāda peļņa no ieceltā jurista iesaistīšanās lietā un juridiskais atbalsts netiktu piešķirts, ja palīdzības pieteikuma iesniegšanas laikā šāda peļņa būtu bijusi.

Attiecībā uz juridisko palīdzību valsts var prasīt atmaksāt jebkādas avansa summas, ja ir notikušas izmaiņas palīdzības saņēmēja aktīvos, ienākumos vai izdevumos kopš juridiskās palīdzības piešķiršanas lēmuma brīža un saņēmējs tagad spēj maksāt pats.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu iesniegt apelācijas sūdzību pret šo lēmumu?

Pret juridiskās palīdzības biroja lēmumu apelācijas sūdzību var iesniegt, ja tajā ir ietverts atteikums piešķirt sekundāro juridisko atbalstu, industriālo attiecību tiesā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Apelācijas sūdzību par juridisko palīdzību var iesniegt pret miertiesnešu, policijas tiesu un juridiskās palīdzības biroja lēmumiem. Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz viena mēneša laikā pēc lēmuma ar pamatotu iesniegumu apelācijas tiesas kancelejā (skatīt lappusi par tēmu „Tiesu organizācija”).

Cita informācija

Papildinformācija par likumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem par juridisko palīdzību, kas šajā lappusē ir minēti, pieejama tīmekļa vietnē “Service Public Fédéral JusticeDeutsch - français - Nederlands (Tieslietu dienests).

Izvēlieties savu valodu (franču/holandiešu/vācu), tad noklikšķiniet uz “législation consolidée” (législation en vigueur), kas ir “Sources du Droit” apakškategorija. Tad parādīsies meklēšanas logs: ievadiet savu meklēšanas stratēģiju, tad noklikšķiniet uz “recherche”, kam seko “liste”. Parādīsies likumu un noteikumu saraksts. Noklikšķiniet uz “détail” pretī tam, kas jūs interesē, un ekrānā parādīsies teksts.

Piemēram, lai atrastu Tiesvedības kodeksa 664. pantu: kad esat meklēšanas logā, ievadiet “Code judiciaire” pretī “nature juridique” (jūs varat izvēlēties to no alfabētiskā saraksta, uzklikšķinot uz bultas loga labajā pusē). Tad ievadiet panta numuru (664) logā “mots”. Uzklikšķiniet uz “recherche”, tad uz “list”, lai parādītos meklēšanas rezultāts. Pēc tā parādīšanās uzklikšķiniet uz “détail” (ekrāna labajā pusē), lai izlasītu meklēto tekstu.

Citu informāciju (tiesu organizācija, tiesu lēmumi, utt.) var atrast tajā pašā vietnē.

Līdz ar vietni „Tieslietu dienests” informācija par juridisko palīdzību ir atrodama arī vairākās juridisko profesionālo organizāciju, piemēram, Vereniging van Vlaamse Balies Nederlands: (noklikšķināt uz “Juridische bijstand”), l’Ordre des barreaux francophones et germanophones français: (noklikšķināt uz “Coût” zem “Avocat”, tad noklikšķināt uz “Aide juridique”) un Fédération royale du notariat belge holandiešu Nederlands vai franču valodās français tīmekļa vietnēs.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-01-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste