Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Belgija

Naujausia redakcija: 04-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Belgija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro teismo išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti sprendžiant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar jos metu padengiamos visos išlaidos, susijusios su sprendimo peržiūrėjimu baigus nagrinėti bylą? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro teismo išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Civilinės bylos išlaidas sudaro įvairios išlaidos: žyminis ir registracijos mokesčiai, mokesčiai už teisinius dokumentus, mokestis už teismo sprendimo registravimą, išlaidos bylos nagrinėjimo metu naudotoms priemonėms, įskaitant liudytojus ir ekspertus, mokesčiai už advokatų paslaugas ir t. t.

Paprastai galutiniu teismo sprendimu išlaidos priteisiamos pralaimėjusiajai šaliai (Teismų kodekso 1017–1024 straipsniai).

2. Kas yra teisinė pagalba?

Teisinę pagalbą galima apibūdinti kaip visas asmeniui prieinamas priemones, leidžiančias jam veiksmingai kreiptis į teismą tuo atveju, kai jis neturi pakankamai lėšų bylinėjimosi išlaidoms apmokėti.

Teismų kodeksas nustato dvi teisinio konsultavimo sistemas, taikomas civilinėse ir baudžiamosiose bylose – pirminė ir antrinė teisinė konsultacija (civilinės ir baudžiamosios bylos – pirminė ir antrinė teisinė konsultacija (Teismų kodekso 446 ir 508/1–508/23 straipsniai, juos įgyvendinantys karališkieji dekretai) ir teisinė pagalba (Teismų kodekso 664–699 straipsniai).

„Pirminė teisinė konsultacija“ yra tokia konsultacija, kai suteikiama praktinė informacija, teisinė informacija, pirminė teisinė išvada arba nurodoma kreiptis į specializuotą instituciją ar organizaciją. Pirminę teisinę konsultaciją gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys.

„Antrinė teisinė konsultacija“ yra tokia konsultacija fiziniam asmeniui, kai pateikiama išsami teisinė išvada arba suteikiama teisinė konsultacija bylos nagrinėjimo metu, arba prieš pradedant nagrinėti bylą ir pagalba civilinėje byloje, įskaitant teisinį atstovavimą.

viršųviršų

„Teisinę pagalbą“, kita vertus, sudaro visiškas arba dalinis atleidimas nuo žyminio bei registracijos mokesčių ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Šia pagalba gali naudotis bylos šalis, kuri neturi pakankamai pajamų teisminio arba neteisminio bylinėjimosi išlaidoms padengti.

3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos?

Pirmine teisine konsultacija gali naudotis visos bylos šalys, nepaisant to, ar tai fiziniai, ar juridiniai asmenys. Mažas pajamas turinčios bylos šalys naudojasi nemokama teisine konsultacija. Kiti moka pastovų 12,39 EUR mokestį.

Antrine teisine konsultacija gali naudotis visos iš savo veiklos Belgijoje mažas pajamas gaunančios bylos šalys (fiziniai, bet ne juridiniai asmenys).

Teisine pagalba gali naudotis šie asmenys, jeigu jie pareiškia akivaizdžiai pagrįstą ieškinį ir gali įrodyti, kad jų pajamos nėra pakankamos (Teismų kodekso 667 ir 668 straipsniai):
 • Belgijos piliečiai;
 • užsienio piliečiai pagal tarptautines sutartis;
 • visi Europos Tarybos valstybių narių piliečiai;
 • užsienio piliečiai, kurie teisėtai gyvena Belgijoje;
 • užsienio piliečiai bylose, kurios nurodytos Užsieniečių atvykimo, gyvenimo, įsisteigimo teritorijoje ir išvykimo iš jos įstatyme.

Galimybė naudotis pirmine nemokama teisine konsultacija, visiškai arba iš dalies nemokama antrine teisine konsultacija ir teisine pagalba priklauso nuo to, ar asmuo atitinka tam tikras sąlygas.

Visi asmenys, kurių pajamos yra nepakankamos, gali gauti pirminę nemokamą teisinę konsultaciją, visiškai arba iš dalies nemokamą antrinę teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą.

viršųviršų

Pirminę nemokamą teisinę konsultaciją, visiškai arba iš dalies nemokamą antrinę teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą galima gauti tokia tvarka:

 • Automatiškai:
  1. nesantuokiniam asmeniui, kuris gali advokatui, teisinio konsultavimo biurui, teisinės pagalbos biurui arba teismui priimtina forma pateikti dokumentinius įrodymus, kad jo grynosios mėnesinės pajamos yra mažesnės nei 642,84 EUR (galioja nuo 2001 m. rugsėjo 1 d., suma kiekvienais teisminiais metais pakeičiama atsižvelgiant į minimalią sumą, kuriai netaikomas teisminis areštas);
  2. nesantuokiniam asmeniui, gyvenančiam kartu su išlaikytiniu, arba asmeniui, gyvenančiam kartu su sutuoktiniu arba bet kuriuo kitu asmeniu kaip šeima, ir gali advokatui, teisinio konsultavimo biurui, teisinės pagalbos biurui arba teismui priimtina forma pateikti dokumentinius įrodymus, kad šeimos grynosios mėnesinės pajamos yra mažesnės nei minimali suma, kuriai netaikomas areštas, t. y. 849 EUR (galioja nuo 2002 m. sausio 1 d., suma indeksuojama kiekvienais metais).
 • Atsižvelgiant į turimų lėšų įrodymus:
  1. gaunantieji pajamų palaikymo išmokas (minimex) arba socialinę finansinę paramą;
  2. gaunantieji pensiją;
  3. gaunantieji pakaitines pašalpas, skirtas neįgaliesiems, kurie negauna neįgaliųjų integravimo pašalpų;
  4. išlaikantieji vaikus ir gaunantieji šeimos pašalpas;
  5. socialinio gyvenamojo būsto nuomininkai, kurie Flandrijos ir Sostinės Briuselio regionuose moka pusę nuomos mokesčio arba kurie Valonijos regione moka minimalų nuomos mokestį;
  6. nepilnamečiai;
  7. užsienio piliečiai, pateikę prašymą sutvarkyti gyvenamosios vietos statusą arba besikreipiantys dėl išsiuntimo;
  8. prieglobsčio prašytojai ir pareiškėjai, norintys gauti perkeltųjų asmenų statusą.

Nustatant b punkte nurodytą sumą, 10 % yra atskaitoma iš pajamų išlaikymo išmokų kiekvienam išlaikytiniui.

viršųviršų

Visiškai arba iš dalies nemokama antrinė teisinė konsultacija ir teisinė pagalba suteikiama šiems asmenims:

 1. nesantuokiniam asmeniui, kuris gali advokatui, teisinio konsultavimo biurui, teisinės pagalbos biurui arba teismui priimtina forma pateikti dokumentinius įrodymus, kad jo grynosios mėnesinės pajamos yra tarp 642,84 EUR (galioja nuo 2001 m. rugsėjo 1 d.) ir sumos, kuri gaunama pridėjus 18 %;
 2. nesantuokiniam asmeniui, gyvenančiam kartu su išlaikytiniu, arba asmeniui, gyvenančiam kartu su sutuoktiniu arba bet kuriuo kitu asmeniu kaip šeima, ir gali advokatui, teisinio konsultavimo biurui, teisinės pagalbos biurui arba teismui priimtina forma pateikti dokumentinius įrodymus, kad namų ūkio grynosios mėnesinės pajamos yra tarp minimalios sumos, kuriai netaikomas areštas, t. y. 849 EUR (galioja nuo 2002 m. sausio 1 d.), ir sumos, kuri gaunama pridėjus 18 %.

Nustatant b punkte nurodytą sumą, 10 % yra atskaitoma iš pajamų išlaikymo išmokų kiekvienam išlaikytiniui.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti sprendžiant visus teisinius ginčus?

Teisinę konsultaciją galima gauti sprendžiant visus teisinius ginčus. 

Teisinę pagalbą galima gauti:

 1. atliekant visus procesinius veiksmus, susijusius su bendrosios kompetencijos arba administraciniam teismui, arba arbitrams pateiktu ar laukiančiu nagrinėjimo pareiškimu;
 2. atliekant procesinius veiksmus, susijusius su sprendimų ir nutarimų įvykdymu;
 3. atliekant procesinius veiksmus pareiškimo pateikimo metu;
 4. atliekant procesinius veiksmus apeliacinio skundo pateikimo metu;
 5. atliekant procesinius veiksmus, kuriuos paprastai atlieka teisėjai arba kuriuos turi atlikti profesionalas ar pareigūnas;
 6. šeimos taikinimo bylose.

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Dėl advokato paskyrimo (kai teikiama antrinė teisinė konsultacija) būtiniausiais atvejais advokato neturintis asmuo gali kreiptis tiesiogiai į teisinės pagalbos biuro advokatą, teikiantį paslaugas ne darbo metu. Šis advokatas suteiks pagalbą ir tuomet bus galima kreiptis į biurą dėl šio advokato paskyrimo patvirtinimo.

viršųviršų

Kiek tai susiję su teisine pagalba, būtiniausiais atvejais sprendžiant visų rūšių klausimus teismo pirmininkas ir bylos nagrinėjimo metu bylą nagrinėjantis teisėjas esant prašymui, netgi jeigu jis pareikštas žodžiu, gali suteikti teisinę pagalbą tiems teisiniams veiksmams, kuriuos jie (teismo pirmininkas arba bylą nagrinėjantis teisėjas) nurodo (Teismų kodekso 673 straipsnis).

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Įstatymai nenustato konkrečios teisinės pagalbos prašymo formos. Reikia tiesiogiai kreiptis į teismo apygardoje esančias atitinkamas institucijas (žr. 8 klausimą).

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Norėdami gauti pirminę nemokamą teisinę konsultaciją arba visiškai ar iš dalies nemokamą antrinę teisinę konsultaciją, arba teisinę pagalbą, pareiškėjai, kurie turi pateikti savo pajamų įrodymus (žr. 3 klausimą), privalo pridėti visus su jų pareiškimu susijusius dokumentus (pvz., informaciją apie pastarojo meto pajamų apmokestinimą, pažymą apie šeimos narius, ...).

Pareiškėjai, kurie automatiškai turi teisę gauti teisinę pagalbą, iš toliau pateikiamo dokumentų sąrašo turi pridėti tą dokumentą, kuris yra susijęs su teisinės pagalbos suteikimu:

 • galiojantį visuomeninės socialinės finansinės paramos centro (CPAS/OCMW) sprendimą. Jį pateikia asmenys, kurie gauna pajamų palaikymo išmokas (minimex) arba socialinę finansinę paramą;
 • metinę Nacionalinės pensijų įstaigos pažymą. Ją pateikia pensijas gaunantys asmenys;
 • Socialinės apsaugos ministerijos arba jos vardu veikiančio pareigūno sprendimą. Jį pateikia pakaitines pašalpas gaunantys neįgalieji;
 • Nacionalinės šeimos ir samdomų darbuotojų pašalpų įstaigos (ONAFTS) pažymą. Ją pateikia asmenys, kurie išlaiko vaikus ir gauna šeimos pašalpas;
 • paskutinę nuomos mokesčio sąskaitą. Ją pateikia socialinio gyvenamojo būsto nuomininkai;
 • nepilnamečių tapatybės dokumentus;
 • patikimus dokumentus pateikia užsienio piliečiai, kurie pateikė prašymą sutvarkyti gyvenamosios vietos statusą arba kreipiasi dėl išsiuntimo, ir prieglobsčio prašytojai bei pareiškėjai, norintys gauti perkeltųjų asmenų statusą.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Pirminės teisinės konsultacijos teikimą organizuoja teisinio konsultavimo komisija, kuri sudaroma kiekvienoje teismo apygardoje. Į šią komisiją įeina advokatų asociacijos, visuomeninės socialinės finansinės paramos centro ir patvirtintų teisinės pagalbos organizacijų atstovai. Komisija įsteigia pirminės teisinės konsultacijos centrus, kuriuose dirba teisininkai. Pareiškimus galima pateikti šiems centrams.

viršųviršų

Antrinės teisinės konsultacijos teikimą organizuoja teisinio konsultavimo biurai, kuriuos kiekvienoje vietos advokatų asociacijoje įsteigia Advokatų taryba. Pareiškimus galima pateikti šiems biurams.

Teisinės pagalbos prašymai paprastai pateikiami teismui, kuriame ketinama pareikšti ieškinį arba atlikti tam tikrus veiksmus (Teismų kodekso 670 straipsnio pirmoji pastraipa). Kiekviename pirmosios instancijos teisme, Darbo santykių teisme, Komerciniame teisme, Apeliaciniame teisme ir Kasaciniame teisme yra teisinės pagalbos biurai.

Teisinės pagalbos biurą visuomet sudaro vienas posėdžiaujantis teisėjas.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Prašymus dėl visiškai arba iš dalies nemokamos antrinės teisinės konsultacijos teisinės pagalbos biurui raštu arba žodžiu pateikia pareiškėjas arba jo advokatas. Teisinės pagalbos biuras sprendimą priima remdamasis jam pateiktais dokumentais. Pareiškėjas arba jo advokatas jų pačių prašymu arba teisinės pagalbos biurui pareikalavus gali asmeniškai dalyvauti priimant sprendimą. Atsisakymas suteikti teisinę pagalbą turi būti motyvuotas. Pareiškėjas yra informuojamas apie teisinės pagalbos biuro sprendimą.

Gavęs visiškai arba iš dalies nemokamą antrinę teisinę konsultaciją, pareiškėjas gali kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo. Pareiškėjo advokatas teisinės konsultacijos dokumentus perduos teisinės pagalbos biurui.

Teisinės pagalbos biuro arba teismo sprendimai dėl teisinės pagalbos priimami išklausius arba iškvietus šalis. Sprendimai yra visiškai įvykdomi nepažeidžiant teisės jų apskųsti. Vykdomieji raštai išduodami nemokamai.

viršųviršų

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Pirminės teisinės konsultacijos suteikimo atveju pareiškėjui suteikiama praktinė informacija, teisinė informacija, pateikiama pirminė teisinė išvada arba jam nurodoma kreiptis į specializuotą instituciją ar organizaciją. Atsižvelgus į aplinkybes, pareiškėjui gali būti pasiūlyta kreiptis į antrinės teisinės konsultacijos biurą.

Jeigu pareiškėjui suteikiama antrinė teisinė konsultacija arba teisinė pagalba, tuomet jis gali imtis teisinių procesinių veiksmų.

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Advokatų taryba pateikia metinį advokatų, kurie nori teikti nemokamos teisinės pagalbos paslaugas, sąrašą. Sąraše yra nurodoma advokatų specializacija, kurią jie yra įgiję arba kurią įgis mokydamiesi Advokatų tarybos organizuojamuose kursuose.

Pareiškėjas, gavęs antrinę teisinę konsultaciją, gali iš šio sąrašo pasirinkti advokatą, kurį teisinės pagalbos biuras paskirs dalyvauti byloje. Biuras informuoja advokatą apie jo paskyrimą.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Teisinė konsultacija ir teisinė pagalba gali būti visiškai arba iš dalies nemokamos (žr. 3 klausimą).

Iš esmės taip, jeigu pareiškėjas turi teisę gauti visiškai nemokamą antrinę teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą, kurios išlaidas gali išieškoti valstybė (žr. 15 klausimą).

viršųviršų

13. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Išlaidas, kurios nepadengiamos suteikus antrinę teisinę konsultaciją arba teisinę pagalbą, apmoka suinteresuota (-os) šalis (-ys).

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar jos metu padengiamos visos išlaidos, susijusios su sprendimo peržiūrėjimu baigus nagrinėti bylą?

Taip, jeigu juridinė pagalba suteikiama, ji apima visus apeliacinius skundus.

Naujas teisinės pagalbos prašymas turi būti pateikiamas apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Teisinės pagalbos biuras gali prieš baigiant nagrinėti bylą nutraukti antrinės teisinės konsultacijos teikimą, jeigu pagalbos gavėjas nebeatitinka sąlygų dėl lėšų arba aktyviai nedalyvauja gindamas savo interesus.

Baigus nagrinėti bylą, valstybė iš asmens, pasinaudojusio antrinės teisinės konsultacijos teikimu, gali atgauti advokatui sumokėtas sumas tuo atveju, jeigu pasikeičia jo turtas, pajamos ar išlaidos arba jeigu konsultacija buvo suteikta remiantis neteisingais dokumentais ar kokiomis kitomis apgaulingomis priemonėmis, arba jeigu po byloje dalyvaujančio advokato paskyrimo yra gaunamas koks nors pelnas ir teisinė konsultacija nebūtų buvus suteikta dėl to, kad pelnas buvo gautas pateikus prašymą suteikti konsultaciją.

Kiek tai susiję su teisine pagalba, valstybė gali atgauti visus išankstinius mokėjimus, jeigu po sprendimo dėl teisinės pagalbos suteikimo priėmimo pasikeičia teisinės pagalbos gavėjo turtas, pajamos arba išlaidos ir gavėjas gali pats apmokėti bylinėjimosi išlaidas.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Teisinės pagalbos biuro sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti antrinę teisinę konsultaciją, galima apskųsti Darbo santykių teismui per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą gavimo dienos.

Galima apskųsti ir taikos teisėjų, policijos teismų bei teisinės pagalbos biurų sprendimus dėl teisinės pagalbos. Skundas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos pagrįsto prašymo forma turi būti pateikiamas Apeliacinio teismo sekretoriatui (žr. puslapį „Teismų sistema“).

Papildoma informacija

Išsamesnę informaciją apie įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas dėl teisinės pagalbos, nurodytus šiame puslapyje, galima rasti tinklalapyje „Service Public Fédéral JusticeDeutsch - français - Nederlands (SPF Justice).

Pasirinkite kalbą (FR/NL/DE), tuomet spauskite nuorodą législation consolidée (législation en vigueur), kuri yra skilties Sources du Droit kategorija. Ją paspaudus atsidaro paieškos langas: įrašykite paieškos kriterijų, tuomet paspauskite recherche, po to – šalia esantį liste. Bus pateiktas įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašas. Spauskite détail, esantį prieš jus dominantį teisės aktą. Ekrane bus pateiktas tekstas.

Pavyzdžiui, norėdami surasti Teismų kodekso 664 straipsnį, paieškos lange, kuris yra dešinėje nuorodos nature juridique pusėje, įrašykite Code judiciaire (šį įrašą taip pat galite pasirinkti iš abėcėlinio sąrašo, paspaudę rodyklę dešinėje paieškos lango pusėje). Tuomet mots lange įrašykite straipsnio numerį (664). Paspauskite recherche, po to – list, kad būtų pateiktas paieškos rezultatas. Kai jis pateikiamas, paspauskite détail (dešinėje ekrano pusėje), tuomet galėsite perskaityti tekstą, kurio ieškojote.

Kitą informaciją (teismų sistema, teismų sprendimai ir t. t.) galima rasti tame pačiame tinklalapyje.

Išskyrus SPF Justice tinklalapį, informaciją apie teisinę pagalbą taip galima rasti daugumos profesionalių teisinių organizacijų tinklalapiuose, tokiuose kaip Vereniging van Vlaamse Balies Nederlands: (spausti Juridische bijstand), l’Ordre des barreaux francophones et germanophones français: (spausti Coût, esantį po Avocat, tuomet spausti nuorodą Aide juridique) ir Fédération royale du notariat belge olandų Nederlands arba prancūzų français kalbomis.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Belgija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė