Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Belgia

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Belgia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemuksen voi jättää? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikustannukset muodostuvat useista maksuista: esimerkkeinä voidaan mainita leimaverot, kirjaamis- ja rekisteröintimaksut, oikeudenkäyntiasiakirjoista aiheutuvat kustannukset sekä palkat ja palkkiot, tuomion oikeaksi todistetusta jäljennöksestä aiheutuvat kustannukset, selvittämistoimien kustannukset kuten todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot sekä asianajokulut jne.

Periaatteessa jokaisessa lopullisessa tuomiossa velvoitetaan hävinnyt osapuoli korvaamaan oikeudenkäyntikulut (oikeudenkäyntilain (Code judiciaire) 1017-1024 §).

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusavulla tarkoitetaan kaikkia keinoja, jotka henkilö voi saada käyttöönsä voidakseen viedä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi siinä tapauksessa, että henkilöllä ei ole käytössään riittäviä varoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi.

Aineellisessa oikeudessa oikeusapu muodostuu kahdesta järjestelmästä, joista on säädetty oikeudenkäyntilaissa ja joita sovelletaan sekä riita- että rikosasioissa: yhtäältä on ensivaiheen ja toisen vaiheen oikeusapu (oikeudenkäyntilain 446 b § ja 508 §:n 1-23 momentti sekä toimeenpanevat kuninkaan asetukset) ja toisaalta oikeudenkäyntiapu (oikeudenkäyntilain 664-699 §).

"Ensivaiheen oikeusavulla" (aide juridique de première ligne) tarkoitetaan käytännön neuvoja, oikeudellista neuvontaa, alustavaa oikeudellista kannanottoa tai asian saattamista erityisen toimielimen tai järjestön käsiteltäväksi. Ensivaiheen oikeusapua myönnetään sekä luonnollisille henkilöille että oikeushenkilöille.

Sivun alkuunSivun alkuun

"Toisen vaiheen oikeusavulla" (aide juridique de deuxième ligne) tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle tarjottua oikeusapua, esimerkiksi yksityiskohtaista oikeudellista kannanottoa tai menettelyn yhteydessä tai sen ulkopuolella tarjottua oikeusapua tai oikeudenkäynnissä tarjottua apua mukaan luettuna asianajajan toimiminen oikeudenkäyntiavustajana.

"Oikeudenkäyntiapu" (assistance judiciaire) tarkoittaa, että henkilö vapautetaan joko kokonaan tai osittain leimaverosta, rekisteröinti- ja kirjaamismaksusta, jäljennösmaksusta sekä muista oikeudenkäyntikuluista. Oikeudenkäyntiapua voidaan myöntää oikeussubjekteille, joilla ei ole riittäviä tuloja kattamaan tuomioistuinkäsittelyä tai tuomioistuimen ulkopuolista käsittelyä.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Ensivaiheen oikeusapua myönnetään jokaiselle oikeussubjektille, luonnolliselle henkilölle ja oikeushenkilölle. Vähävaraiset oikeussubjektit saavat apua maksutta. Muut maksavat kiinteämääräisen maksun 12,39 euroa.

Toisen vaiheen oikeusapua myönnetään jokaiselle luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole riittäviä varoja ja jolla on riita-asia Belgiassa.

Oikeudenkäyntiapua myönnetään seuraaville henkilöille, jos heidän vaatimuksensa vaikuttaa oikeutetulta ja jos he perustelevat tulojensa riittämättömyyden (oikeudenkäyntilain 667 ja 668 §):

 • Belgian kansalaisille
 • ulkomaalaisille henkilöille kansainvälisten sopimusten mukaisesti
 • jokaiselle Euroopan neuvostoon kuuluvan valtion kansalaiselle
 • jokaiselle ulkomaalaiselle henkilölle, jonka vakituinen asuinpaikka on Belgiassa
 • jokaiselle ulkomaalaiselle henkilölle ulkomaalaisten maanhankinnasta, oleskelusta, sijoittautumisesta ja maasta poistamisesta annetun lainsäädännön menettelyjen mukaisesti.
Jotta ensivaiheen oikeusapua saa maksutta ja toisen vaiheen oikeusapua sekä oikeudenkäyntiapua joko kokonaan tai osittain maksutta, on täytettävä asetetut ehdot.
Jos henkilön varat katsotaan riittämättömiksi, hänelle voidaan näin ollen myöntää maksutta ensivaiheen oikeusapua sekä osittain tai kokonaan maksutta toisen vaiheen oikeusapua ja oikeudenkäyntiapua.

Seuraavilla henkilöillä on mahdollisuus saada maksutta ensivaiheen oikeusapua sekä joko kokonaan tai osittain maksutta toisen vaiheen oikeusapua ja oikeudenkäyntiapua:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Tulonsa todistamalla maksutonta oikeusapua voi saada
a. yksittäinen henkilö, joka todistaa millä tahansa hyväksyttävällä asiakirjalla tapauksen mukaan asianajajalle, oikeusaputoimistolle, oikeudenkäyntiaputoimistolle tai tuomarille, että hänen kuukausittainen nettotulonsa on alle 666 euroa (summa vastaa tilannetta 1.9.2003, ja summaa mukautetaan jokaisena tuomioistuimen toimintakautena ulosmitattavan vähimmäismäärän mukaan).
b. yksittäinen henkilö, jolla on huollettava, tai henkilö, joka asuu yhdessä puolisonsa tai jonkun muun henkilön kanssa ja muodostaa tämän kanssa yhtenäisen talouden, jos henkilö todistaa millä tahansa hyväksyttävällä asiakirjalla tapauksen mukaan asianajajalle, oikeusaputoimistolle, oikeudenkäyntiaputoimistolle tai tuomarille, että talouden kuukausittainen nettotulo on pienempi kuin ulosmitattava vähimmäismäärä 857 euroa (summa vastaa tilannetta 1.1.2003 ja summaan tehdään vuosittain indeksin mukainen muutos).
 • Oikeusapua myönnetään automaattisesti maksutta
a. alinta toimeentulotukea (minimex) tai sosiaaliavustusta nauttivalle henkilölle
b. vanhuuseläkettä nauttivalle henkilölle
c. vammaisen henkilön toimeentulotukea nauttivalle henkilölle, jolle ei ole myönnetty sopeuttamisrahaa
d. henkilölle, jonka huollettavana on taattuja perhe-etuuksia nauttiva lapsi
e. vähävaraiselle vuokralaiselle, joka maksaa flaaminkielisillä alueilla sekä Brysselin pääkaupunkiseudulla vuokraa, jonka suuruus on puolet perusvuokrasta, tai joka maksaa Vallonian alueella vähimmäisvuokran
f. alaikäiselle henkilölle
g. ulkomaalaiselle henkilölle oleskelun laillistamista koskevaa pyyntöä varten tai maastapoistamismääräyksestä valittamista varten
h. turvapaikanhakijalle tai henkilölle, joka jättää pyynnön pakolaisaseman myöntämisestä.

Määriteltäessä b-kohdassa mainittuja summia otetaan huomioon 10 prosentin vähennys alimmasta toimeentulotuesta kutakin huollettavana olevaa henkilöä kohti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Seuraavilla henkilöillä on mahdollisuus saada kokonaan tai osittain maksutta toisen vaiheen oikeusapua ja oikeudenkäyntiapua:

 1. yksittäinen henkilö, joka todistaa millä tahansa hyväksyttävällä asiakirjalla tapauksen mukaan oikeusaputoimistolle, oikeudenkäyntiaputoimistolle tai tuomarille, että hänen kuukausittainen nettotulonsa on enemmän kuin 666 euroa (määrä vastaa tilannetta 1.9.2003) mutta vähemmän kuin sama summa korotettuna 18 prosentilla
 2. yksittäinen henkilö, jolla on huollettava, tai henkilö, joka asuu yhdessä puolisonsa tai jonkun muun henkilön kanssa ja muodostaa tämän kanssa yhtenäisen talouden, jos henkilö todistaa millä tahansa hyväksyttävällä asiakirjalla tapauksen mukaan oikeusaputoimistolle, oikeudenkäyntiaputoimistolle tai tuomarille, että talouden kuukausittainen nettotulo on enemmän kuin ulosmitattava vähimmäismäärä 857 euroa (määrä vastaa tilannetta 1.1.2003) mutta vähemmän kuin sama summa korotettuna 18 prosentilla.
Määriteltäessä b-kohdassa tarkoitettuja summia otetaan huomioon 10 prosentin vähennys alimmasta toimeentulotuesta kutakin huollettavana olevaa henkilöä kohti.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua voidaan myöntää kaikilla oikeuden aloilla.

Oikeudenkäyntiapua voidaan myöntää

 1. kaikkiin menettelyihin, jotka liittyvät yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten tai välitystuomioistuinten käsiteltävänä oleviin kanteisiin
 2. tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanoon liittyviin menettelyihin
 3. hakemuksiin liittyviin menettelyihin
 4. muutoksenhakumenettelyihin
 5. oikeuslaitoksen jäsenen toimivaltaan kuuluviin menettelyihin tai menettelyihin, joissa vaaditaan viranomaisen tai virkamiehen toimia
 6. sovittelumenettelyyn perheasioissa.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Toisen vaiheen oikeusavun osalta ilman asianajajaa oleva henkilö voi ottaa hätätapauksessa suoraan yhteyttä päivystävään asianajajaan. (Päivystyksen järjestää oikeusaputoimisto, bureau d'aide juridique.) Asianajaja tarjoaa henkilölle oikeusapua ja pyytää sen jälkeen toimistoa vahvistamaan nimityksensä tehtävään.

Oikeudenkäyntiavun osalta hätätapauksessa ja kaikissa asioissa tuomioistuimen presidentti sekä oikeuskäsittelyn aikana tapausta käsittelevä tuomari voivat pyynnöstä, (myös suullisesta) myöntää oikeudenkäyntiapua määräämiinsä toimiin (oikeudenkäyntilain 673 §).

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Laissa määriteltyä oikeusapua koskevaa hakulomaketta ei ole. On välttämätöntä ottaa yhteyttä kyseisen oikeuspiirin toimivaltaisiin viranomaisiin (katso kohta 8).

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Jotta hakijalla olisi mahdollisuus saada maksutta ensivaiheen oikeusapua tai osittain tai kokonaan maksutta toisen vaiheen oikeusapua ja oikeudenkäyntiapua, hänen on todistettava tulonsa (katso kohta 3) ja liitettävä hakemukseen kaikki tarvittavat todistukset tuloistaan (esimerkiksi verotustiedot, todistus talouteen kuuluvista henkilöistä jne.)

Hakijan, jolle apu myönnetään automaattisesti maksutta, on liitettävä tapauksen mukaan todisteeksi jokin seuraavista asiakirjoista:

 • alinta toimeentulotukea (minimex) tai sosiaaliavustusta nauttiva henkilö: voimassa oleva päätös sosiaaliturvakeskukselta (centre public d'aide sociale, CPAS)
 • vanhuuseläkettä nauttiva henkilö: vuotuinen todistus kansalliselta eläkevirastolta (Office national des Pensions)
 • vammaisille myönnettävää toimeentulotukea nauttiva henkilö: sosiaaliturvasta vastaavan ministerin tai tämän valtuuttaman virkamiehen päätös
 • henkilö, jonka huollettavana on taattuja perhe-etuuksia nauttiva lapsi: todistus palkansaajien kansalliselta sosiaaliturvatoimistolta (Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, ONAFTS)
 • vähävarainen vuokralainen: viimeisin vuokralaskelma
 • alaikäinen: henkilöllisyystodistus
 • ulkomaalainen henkilö, joka aikoo jättää hakemuksen oleskelun laillistamisesta tai valittaa maastapoistamispäätöksestä, sekä turvapaikanhakija tai henkilö, joka hakee pakolaisasemaa : asianmukaiset todistusasiakirjat.

8. Mihin oikeusapuhakemuksen voi jättää?

Ensivaiheen oikeusapua järjestää oikeusapulautakunta (commission d'aide juridique), joka on perustettu jokaiseen tuomiopiiriin ja johon kuuluu asianajajaliiton edustajia, sosiaaliturvakeskusten edustajia ja valtuutettujen oikeusapujärjestöjen edustajia. Lautakunta järjestää ensivaiheen oikeusapua koskevaa päivystystä, jota hoitavat asianajajat. Hakijan on jätettävä pyyntö päivystysaikaan.

Toisen vaiheen oikeusapua järjestää asianajajayhteisön valvontalautakunnan (Conseil de l'Ordre des Avocats) perustama jokaisessa asianajajayhdistyksessä toimiva oikeusaputoimisto (bureau d'aide juridique). Hakijan on jätettävä pyyntö oikeusaputoimistoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudenkäyntiapua koskeva hakemus on yleisen säännön mukaan jätettävä riita-asiaa käsittelevän tuomioistuimen kansliaan tai tuomioistuimen kansliaan sillä paikalla, jossa toimi on toteutettava (oikeudenkäyntilain 670 §:n 1 momentti). Jokaisessa ensimmäisen asteen tuomioistuimessa, työtuomioistuimessa, kauppatuomioistuimessa, muutoksenhakutuomioistuimessa sekä korkeimmassa oikeudessa on oikeudenkäyntiaputoimisto (bureau d'assistance judiciaire).

Sekä alemmissa että ylemmissä oikeusasteissa oikeudenkäyntiaputoimistossa työskentelee vain yksi tuomari.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Hakijan tai hänen asianajajansa on jätettävä oikeusaputoimistoon suullinen tai kirjallinen hakemus toisen vaiheen oikeusavun myöntämisestä kokonaan tai osittain maksutta. Oikeusaputoimisto tekee päätöksen todisteiden perusteella. Toimisto voi kuulla hakijaa tai tarvittaessa hakijan asianajajaa tämän pyynnöstä tai jos toimisto katsoo kuulemisen välttämättömäksi. Kaikki kielteiset päätökset perustellaan. Toimiston päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Sen jälkeen kun hakija on saanut toisen vaiheen oikeusapua kokonaan tai osittain maksutta, hakija voi jättää anomuksen oikeudenkäyntiavun myöntämisestä. Tässä tapauksessa hänen asianajajansa toimittaa toimivaltaiselle oikeudenkäyntiaputoimistolle tarvittavat asiakirjat oikeusavun myöntämiseksi.

Oikeudenkäyntiapua koskevat oikeudenkäyntiaputoimiston tai tuomioistuimen päätökset tehdään sen jälkeen, kun osapuolia on kuultu tai nämä ovat jättäneet noudattamatta kutsua saapua kuultaviksi. Päätökset ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia muutoksenhausta huolimatta. Asianosaisille voidaan toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös maksutta.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Jos hakijalle myönnetään ensivaiheen oikeusapua, hänelle annetaan käytännön neuvoja, oikeudellista neuvontaa, alustava oikeudellinen kannanotto tai häntä kehotetaan kääntymään erityisen toimielimen tai järjestön puoleen. Hakijaa voidaan samoin tapauskohtaisesti kehottaa kääntymään toisen vaiheen oikeusavusta vastaavan oikeusaputoimiston puoleen.

Jos hakijalle myönnetään toisen vaiheen oikeusapua tai oikeudenkäyntiapua, jälkimmäistä annetaan meneillään olevasta oikeuskäsittelystä lähtien.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Asianajajayhteisön valvontalautakunta laatii kerran vuodessa luettelon asianajajista, jotka haluavat tarjota palvelujaan oikeusavun muodossa. Luettelossa mainitaan erikoisalat, jotka asianajajat ilmoittavat ja todistavat hallitsevansa tai joiden osalta asianajajat sitoutuvat osallistumaan valvontalautakunnan järjestämään koulutukseen.

Toisen vaiheen oikeusapua hakeva henkilö voi valita luettelosta asianajajan, jonka oikeusaputoimisto nimittää hoitamaan henkilön puolustusta. Toimisto ilmoittaa asianajajalle nimityksestä.

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusapu ja oikeudenkäyntiapu voivat olla osittain tai kokonaan maksuttomia (katso kohta 3).
Kysymykseen voidaan siis vastata myönteisesti, jos hakijalle myönnetään täysin maksutta toisen vaiheen oikeusapua ja oikeudenkäyntiapua. Valtio varaa kuitenkin oikeuden periä maksuttoman oikeusavun takaisin (katso kohta 15).

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Asianosainen maksaa (asianosaiset maksavat) kustannukset, joita toisen vaiheen oikeusapu tai oikeudenkäyntiapu ei kata.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Kyllä, jos oikeusapu on myönnetty, oikeusapu kattaa myös oikeudenkäynnin jälkeisen muutoksenhaun kustannukset.

Oikeudenkäyntiavun osalta on jätettävä uusi hakemus muutoksenhaku-tuomioistuimeen.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Oikeusaputoimisto voi lakkauttaa toisen vaiheen oikeusavun ennen oikeudenkäynnin päättymistä, jos oikeusapua saava henkilö ei enää täytä varallisuusvaatimuksia tai jos hän ei ilmeisesti osallistu omien etujensa puolustamiseen.

Oikeudenkäynnin jälkeen Belgian valtio voi periä asianajajalle maksetut korvaukset toisen vaiheen oikeusapua saaneelta henkilöltä, jos ilmenee, että avunsaajan omaisuus, tulot tai menot ovat muuttuneet, jos apu on myönnetty väärien ilmoitusten perusteella tai saatu muuten epärehellisin keinoin tai jos oikeussubjekti on saanut asianajajan toimista sellaista hyötyä, että jos kyseinen hyöty olisi saavutettu jo hakemuksen esittämisen hetkellä, oikeusapua ei olisi myönnetty.

Belgian valtio voi periä oikeudenkäyntiapuna maksetut summat avunsaajalta kaikissa tapauksissa, jos ilmenee, että avunsaajan omaisuus, tulot tai menot ovat muuttuneet avun myöntämispäätöksen jälkeen ja että avunsaaja on kyseisestä hetkestä lähtien maksukykyinen.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa?

Toisen vaiheen oikeusapua koskevista oikeusaputoimiston kielteisistä päätöksistä voi valittaa työtuomioistuimeen kuukauden kuluessa päätösilmoituksesta.

Oikeudenkäyntiapua koskevista rauhantuomareiden, poliisituomareiden ja oikeudenkäyntiaputoimistojen päätöksistä voi valittaa. Valitus on perusteltava ja jätettävä kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä muutoksenhakutuomioistuimen kansliaan (muutoksenhakutuomioistuin:

Lisätietoja

Lisätietoja edellä esiteltyä oikeusapua koskevista säädöksistä löytyy Internet-sivustolta osoitteesta "Service Public Fédéral Justice" (oikeusministeriön sivusto).

Kun kieleksi on valittu ranska, valitse seuraavaksi otsikko "Législation consolidée" (voimassa oleva lainsäädäntö), joka löytyy osiosta "Sources du Droit" (oikeuslähteet). Tällöin avautuu ikkuna, jossa on mahdollista tehdä hakuja. Kirjoita tekstilaatikoihin hallussasi olevat tiedot hakua varten. Valitse "Recherche" (haku) ja sen jälkeen "Liste" (luettelo). Tällöin ruutuun ilmestyy luettelo lakiteksteistä. Kun valitset haluamasi lakitekstin kohdalta "Détail", ruutuun ilmestyy lakitekstin sisältö.

Esimerkiksi oikeudenkäyntilain (Code judiciaire) 664 § löytyy seuraavalla tavalla: Kun ruudulla on hakuikkuna, näppäile "Nature juridique" -laatikkoon sana "Code judiciaire" (sana voidaan valita laatikkoon ilmestyvästä luettelosta näpäytettäessä hiirellä laatikon oikeassa laidassa olevaa nuolta). Kirjoita tämän jälkeen pykälän numero (664) laatikkoon "Mot(s)". Valitse "Recherche" ja sen jälkeen "Liste", jotta saat esille haun tuloksen. Kun hakutulos ilmaantuu ruudulle, valitse "Détail" (ruudun oikeasta laidasta), jotta saat hakemasi lakitekstin näkyville kokonaisuudessaan.
Samalta sivustolta löytyy myös muita lisätietoja (tuomioistuinjärjestelmästä, oikeustapauksista jne.).

Oikeusministeriön sivuston lisäksi oikeusavusta löytyy tietoja muutamien oikeusalan ammattijärjestöjen sivustoilta, esimerkiksi osoitteista Vereniging van Vlaamse Balies nl (valitse "Juridische bijstand") ja l'Ordre des barreaux francophones et germanophones fr (valitse ensin kohta "Son coût" otsakkeesta "Avocat", valitse sen jälkeen "Aide juridique") sekä Belgian notaarien kuninkaallisen liiton (Fédération royale du notariat belge) sivustoilta osoitteesta en néerlandais (hollanninkielinen sivusto) tai osoitteesta en français (ranskankielinen sivusto).

« Oikeusapu - Yleistä | Belgia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta