Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Βέλγιο

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Βέλγιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Που μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Που πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πως μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Πως μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Τα έξοδα που συνεπάγεται μια δίκη είναι πολλαπλά: μπορούν να αναφερθούν κυρίως τα τέλη χαρτοσήμου και πρωτοκόλλου, τα έξοδα γραμματείας, το κόστος των δικαστικών εγγράφων, το κόστος αποστολής της απόφασης, τα έξοδα της αποδεικτικής διαδικασίας, κυρίως οι αμοιβές μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, οι αμοιβές δικηγόρων κλπ.

Καταρχήν, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 1017 έως 1024 του Code judiciaire).

2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή;

Νομική συνδρομή είναι κάθε μέσο, το οποίο εξασφαλίζει αποτελεσματική πρόσβαση σε δικαστήριο, σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να αναλάβει τα έξοδα διαδικασίας.
Στο θετικό δίκαιο, η νομική συνδρομή απαρτίζεται από δύο συστήματα τα οποία προβλέπονται από τον Code judiciaire και εφαρμόζονται τόσο στον αστικό όσο και στον ποινικό τομέα: αφενός η πρωτογενής και δευτερογενής νομική συνδρομή (άρθρα 446 α και 508/1 έως 508/23 του Code judiciaire και βασιλικά διατάγματα εκτέλεσης) και, αφετέρου, η δικαστική αρωγή (άρθρα 664 έως 699 του Code judiciaire).

Νοείται ως "πρωτογενής νομική συνδρομή", η νομική συνδρομή που χορηγείται υπό τη μορφή πρακτικών πληροφοριών, νομικών πληροφοριών, μιας πρώτης νομικής γνωμοδότησης ή παραπομπής προς εξειδικευμένη αρχή ή οργάνωση. Η πρωτογενής νομική συνδρομή απευθύνεται τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.

Νοείται ως "δευτερογενής νομική συνδρομή", η νομική συνδρομή που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο υπό τη μορφή εμπεριστατωμένης νομικής γνωμοδότησης ή νομικής αρωγής στο πλαίσιο ή εκτός δικαστικής διαδικασίας ή η αρωγή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανόμενης της νομικής εκπροσώπησης.

Η έννοια της "δικαστικής αρωγής", από την πλευρά της, συνίσταται σε ολική ή μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των τελών χαρτοσήμου και πρωτοκόλλου, των εξόδων γραμματείας και αποστολής καθώς και όλων των άλλων δαπανών που συνεπάγεται η έκδοση απόφασης και αφορά τους πολίτες που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εισοδήματα για να αντιμετωπίσουν δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Η πρωτογενής νομική συνδρομή παρέχεται σε όλους τους πολίτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι ενδεείς πολίτες δικαιούνται σε δωρεάν παροχή αυτής της υπηρεσίας. Οι άλλοι καταβάλλουν κατ΄ αποκοπή συνεισφορά η οποία ανέρχεται σε 12,39 ευρώ.

Η δευτερογενής νομική συνδρομή παρέχεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και τα οποία εμπλέκονται σε διαφορά στο Βέλγιο.

Η δικαστική αρωγή από την πλευρά της παρέχεται στα ακόλουθα άτομα εφόσον το αίτημά τους κρίνεται δίκαιο και δικαιολογούν ανεπάρκεια εσόδων (άρθρα 667 και 668 του Code judiciaire) :

 • στους Βέλγους υπηκόους·
 • στους αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες·
 • στους υπηκόους κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·
 • στους αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο Βέλγιο·
 • σε κάθε αλλοδαπό στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για την πρόσβαση στην επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση αλλοδαπών.
Το ευεργέτημα της ατελούς πρωτογενούς νομικής συνδρομής και της μερικής ή ολικής ατέλειας της δευτερογενούς νομικής συνδρομής και της δικαστικής αρωγής εξαρτώνται από ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα άτομα των οποίων τα εισοδήματα κρίνονται ανεπαρκή είναι τοιουτοτρόπως επιλέξιμα να τους χορηγηθεί το ευεργέτημα της ατελούς πρωτογενούς νομικής συνδρομής ή της μερικής ή ολικής ατέλειας της δευτερογενούς νομικής συνδρομής και της δικαστικής αρωγής .

Μπορούν κατά συνέπεια να επωφεληθούν της ατελούς πρωτογενούς νομικής συνδρομής και της ολικής ατέλειας της δευτερογενούς νομικής συνδρομής και της δικαστικής αρωγής, τα ακόλουθα άτομα :

 • Προσκομίζοντας αποδείξεις για τα εισοδήματά τους :
α) μεμονωμένα άτομα τα οποία δικαιολογούν, με οποιοδήποτε έγγραφο που αξιολογείται, ανάλογα με την περίπτωση, από το δικηγόρο, το γραφείο νομικής συνδρομής, το γραφείο δικαστικής αρωγής ή τον δικαστή, ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους είναι κατώτερο από 666 ευρώ (ποσό που ισχύει την 01/09/2003, προσαρμοσμένο για κάθε δικαστικό έτος σε συνάρτηση με το ελάχιστο μη κατασχέσιμο εισόδημα)·
β) μεμονωμένα άτομα τα οποία έχουν την επιμέλεια άλλου ατόμου ή τα οποία συγκατοικούν με σύζυγο ή άλλο άτομο με το οποίο συγκροτούν νοικοκυριό, εφόσον δικαιολογούν, με οποιοδήποτε έγγραφο που αξιολογείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον δικηγόρο, το γραφείο νομικής συνδρομής, το γραφείο δικαστικής αρωγής ή τον δικαστή, ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού είναι κατώτερο από το ελάχιστο μη κατασχέσιμο εισόδημα, δηλαδή 857 ευρώ (ποσό που ισχύει την 01/01/2003, το οποίο αναπροσαρμόζεται ετησίως).
 • Αυτομάτως,
α) οι δικαιούχοι «minimex» (παροχή που εξασφαλίζει το ελάχιστο όριο διαβίωσης) ή κοινωνικής αρωγής
β) οι δικαιούχοι του εισοδήματος που κατοχυρώνεται στα ηλικιωμένα άτομα·
γ) οι δικαιούχοι επιδομάτων αντικατάστασης του εισοδήματος μειονεκτούντων ατόμων στα οποία δεν χορηγείται επίδομα ένταξης·
δ) τα άτομα που έχουν στην επιμέλειά τους τέκνο που δικαιούται εγγυημένων οικογενειακών παροχών·
ε) οι δικαιούχοι κοινωνικής στέγης, οι οποίοι στην φλαμανδική περιφέρεια και στην περιφέρεια των Βρυξελλών καταβάλλουν ενοίκιο ίσο με το ήμισυ του βασικού ενοικίου ή, οι οποίοι στη Βαλλονία, καταβάλλουν ένα ελάχιστο ενοίκιο·
στ) οι ανήλικοι·
ζ) οι αλλοδαποί για την υποβολή αίτησης νομιμοποίησης της διαμονής ή για την άσκηση προσφυγής κατά εντολής εγκατάλειψης της επικράτειας·
η) οι αιτούντες άσυλο ή τα άτομα που υποβάλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί το καθεστώς του ακουσίως μετακινηθέντος ατόμου.

Για τον καθορισμό των ποσών που ορίζονται υπό β), αφαιρείται ποσοστό 10% από το ελάχιστο όριο διαβίωσης ανά συντηρούμενο άτομο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η μερική ατέλεια της δευτερογενούς νομικής συνδρομής και της δικαστικής αρωγής μπορεί να χορηγηθεί στα ακόλουθα άτομα :

α) μεμονωμένα άτομα που δικαιολογούν, με οποιοδήποτε έγγραφο που αξιολογείται, ανάλογα με την περίπτωση, από το γραφείο νομικής συνδρομής ή από το γραφείο δικαστικής αρωγής ή από τον δικαστή, ότι το καθαρό μηναίο εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ 666 ευρώ (ποσό που ισχύει την 01/09/2003) και αυτού του ιδίου ποσού επαυξημένου κατά 18 %·
β) μεμονωμένα άτομα που έχουν την επιμέλεια άλλου ατόμου ή άτομα που συγκατοικούν με σύζυγο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο με το οποίο συγκροτούν νοικοκυριό, εφόσον δικαιολογούν, με οποιοδήποτε έγγραφο που αξιολογείται, ανάλογα με την περίπτωση, από το γραφείο νομικής συνδρομής ή από το γραφείο δικαστικής αρωγής ή από τον δικαστή, ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου μη κατασχέσιμου εισοδήματος, δηλαδή 857 ευρώ (ποσό που ισχύει την 01/01/2003), και αυτού του ίδιου ποσού επαυξημένου κατά 18 %.


Για τον καθορισμό των ποσών που ορίζονται υπό β), αφαιρείται ποσοστό 10% από το ελάχιστο όριο διαβίωσης ανά συντηρούμενο άτομο.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Η νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί για κάθε ζήτημα.

Η δικαστική αρωγή μπορεί να χορηγηθεί για :

 1. όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν αγωγές που έχουν υποβληθεί ή εκκρεμούν ενώπιον τακτικού ή διοικητικού δικαστηρίου ή διαιτητικής αρχής·
 2. διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων·
 3. διαδικασίες κατόπιν αιτήσεως·
 4. διαδικασίες έφεσης·
 5. διαδικαστικές πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα μέλους του δικαστικού σώματος ή απαιτούν την παρέμβαση δημόσιου ή υπουργικού λειτουργού·
 6. διαδικασία μεσολάβησης σε οικογενειακά ζητήματα.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Όσον αφορά τη δευτερογενή νομική συνδρομή, το άτομο που δεν διαθέτει δικηγόρο μπορεί, στην περίπτωση κατεπείγοντος, να απευθυνθεί απευθείας στον εφημερεύοντα δικηγόρο (λειτουργία που εξασφαλίζεται από το γραφείο νομικής συνδρομής). Αυτός ο δικηγόρος του εξασφαλίζει τη νομική συνδρομή και ζητεί στη συνέχεια από το γραφείο επιβεβαίωση του διορισμού του.

Όσον αφορά τη δικαστική αρωγή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος και για όλα τα ζητήματα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο επιλαμβανόμενος δικαστής μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, ακόμη και προφορικής, να χορηγήσουν το ευεργέτημα της δικαστικής αρωγής για τις πράξεις που αυτοί καθορίζουν (άρθρο 673 του Code judiciaire).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Που μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Δεν υπάρχει έντυπο αίτησης νομικής συνδρομής καθοριζόμενο από το νόμο. Είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης δικαστικής περιφέρειας (βλέπε σημείο 8).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή για την παροχή νομικής συνδρομής;

Με σκοπό τη χορήγηση ατελούς πρωτογενούς νομικής συνδρομής ή ολικής ή μερικής ατέλειας τηςδευτερογενούς νομικής συνδρομής ή της δικαστικής αρωγής, ο αιτών που πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα εισοδήματά του (βλέπε σημείο 3) επισυνάπτει στην αίτησή του όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την κατάσταση των εισοδημάτων του (για παράδειγμα, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, πιστοποιητικό σύνθεσης του νοικοκυριού, ....).

Ο αιτών που δικαιούται νομική συνδρομή αυτομάτως επισυνάπτει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα  :

 • έγκυρη απόφαση του δημόσιου κέντρου κοινωνικής αρωγής (CPAS) για τον δικαιούχο του κατώτατου ορίου διαβίωσης (minimex) ή κοινωνικής αρωγής·
 • ετήσια βεβαίωση της εθνικής υπηρεσίας συντάξεως για τον δικαιούχο εγγυημένου εισοδήματος όσον αφορά τους ηλικιωμένους·
 • απόφαση του υπουργού κοινωνικής ασφάλισης ή του διορισμένου από αυτόν υπαλλήλου όσον αφορά τον δικαιούχο επιδομάτων αντικατάστασης των εισοδημάτων μειονεκτούντων ατόμων·
 • βεβαίωση της Εθνικής Υπηρεσίας Οικογενειακών Επιδομάτων για τους Μισθωτούς (ONAFTS) για τα άτομα που έχουν την επιμέλεια τέκνου που δικαιούται εγγυημένων οικογενειακών παροχών·
 • το τελευταίο δελτίο υπολογισμού του ενοικίου για τον δικαιούχο κοινωνικής στέγης·
 • ταυτότητα για τους ανηλίκους·
 • αξιόπιστα έγγραφα για τους αλλοδαπούς που υποβάλλουν αίτηση νομιμοποίησης της διαμονής ή προσφυγή κατά εντολής εγκατάλειψης της επικράτειας και για τους αιτούντες άσυλο ή τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση να τους χορηγηθεί το καθεστώς ακουσίως μετακινηθέντος ατόμου.

8. Που πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η πρωτογενής νομική συνδρομή διοργανώνεται από μια επιτροπή νομικής συνδρομής που έχει συσταθεί σε κάθε δικαστική περιφέρεια και απαρτίζεται από αντιπροσώπους του δικηγορικού συλλόγου, των δημόσιων κέντρων κοινωνικής αρωγής και των εγκεκριμένων οργανώσεων νομικής συνδρομής.. Αυτή η επιτροπή διοργανώνει εφημερίες πρωτογενούς νομικής συνδρομής, οι οποίες εξασφαλίζονται από δικηγόρους. Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας.

Η δευτερογενής νομική συνδρομή διοργανώνεται από το γραφείο νομικής συνδρομής που δημιουργείται στο πλαίσιο κάθε δικηγορικού συλλόγου από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου. Ο αιτών υποβάλλει την αίτησή του στο γραφείο νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αίτηση δικαστικής αρωγής υποβάλλεται, κατά γενικό κανόνα, στο γραφείο του δικαστηρίου στο οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης ή του τόπου στον οποίο πρέπει να διενεργηθεί η πράξη (670, εδάφιο 1 του Code judiciaire). Υπάρχει γραφείο δικαστικής αρωγής σε κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εργατικό δικαστήριο, εμπορικό δικαστήριο, σε κάθε εφετείο και στο ακυρωτικό δικαστήριο.

Το γραφείο δικαστικής αρωγής απαρτίζεται σε όλες τις περιπτώσεις από ένα μόνο δικαστή.

9. Πως μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Η αίτηση που αποβλέπει στην ολική ή μερική ατέλεια της δευτερογενούς νομικής συνδρομής υποβάλλεται προφορικά ή γραπτά από τον αιτούντα ή τον δικηγόρου του στο γραφείο νομικής συνδρομής. Το γραφείο νομικής συνδρομής αποφασίζει με βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα. Μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τον αιτούντα ή ανάλογα με την περίπτωση, τον δικηγόρο του κατόπιν αιτήσεως του ή όταν το κρίνει απαραίτητο. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να είναι θεμελιωμένη. Η απόφαση του γραφείο νομικής συνδρομής ανακοινώνεται στον αιτούντα.

Ο αιτών αφού επιτύχει την ολική ή μερική ατέλεια της δευτερογενούς νομικής συνδρομής, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να του χορηγηθεί το ευεργέτημα της δικαστικής αρωγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δικηγόρος διαβιβάζει τα έγγραφα που υπεβλήθησαν για τη χορήγηση της νομικής συνδρομής στο αρμόδιο γραφείο δικαστικής αρωγής.

Όσον αφορά τη δικαστική αρωγή, οι αποφάσεις του γραφείου δικαστικής αρωγής ή του δικαστή εκδίδονται μετά από ακρόαση ή κλήτευση των μερών. Οι αποφάσεις είναι αυτοδικαίως εκτελεστές υπό την επιφύλαξη της άσκησης ενδίκων μέσων. Οι αποφάσεις αποστέλλονται ατελώς.

10. Πως μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Αν χορηγηθεί το ευεργέτημα της πρωτογενούς νομικής συνδρομής, ο αιτών λαμβάνει πρακτικές πληροφορίες, νομικές πληροφορίες, μια πρώτη νομική γνωμοδότηση ή παραπέμπεται προς εξειδικευμένη αρχή ή οργάνωση. Ο αιτών μπορεί επίσης, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, να παραπεμφθεί στο γραφείο δευτερογενούς νομικής συνδρομής.

Αν χορηγηθεί στον αιτούντα το ευεργέτημα της δευτερογενούς νομικής συνδρομής ή της δικαστικής αρωγής, αυτός συνεχίζει την ήδη κινηθείσα διαδικασία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Ο δικηγορικός σύλλογος εγγράφει μια φορά κάθε έτος σε έναν κατάλογο τους δικηγόρους που επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής. Ο κατάλογος αναφέρει τις ειδικότητες που δηλώνουν ή δικαιολογούν οι δικηγόροι ή για τις οποίες καταρτίζονται από το δικηγορικό σύλλογο.

Το άτομο που ζητεί να του χορηγηθεί δευτερογενής νομική συνδρομή μπορεί να επιλέξει, βάσει αυτού του καταλόγου, τον δικηγόρο που θα διορίσει το γραφείο νομικής συνδρομής για να εξασφαλίσει την υπεράσπισή του. Το γραφείο ενημερώνει τον δικηγόρο για τον διορισμό του.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;;

Η νομική συνδρομή και η δικαστική αρωγή μπορούν να χορηγηθούν ενόλω ή εν μέρει ατελώς (βλέπε σημείο 3).

Η απάντηση είναι κατά συνέπεια καταφατική εάν στον αιτούντα χορηγείται το ευεργέτημα της ολικής ατέλειας της δευτερογενούς νομικής συνδρομής και της δικαστικής αρωγής. Αυτό υπό την επιφύλαξη της ανάκτησης από το κράτος (βλέπε σημείο 15).

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από τη δευτερογενή νομική συνδρομή ή από τη δικαστική αρωγή βαρύνουν το συγκεκριμένο διάδικο.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Πράγματι, εάν χορηγηθεί νομική συνδρομή, αυτή καλύπτει εξίσου τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν μετά τη δίκη.

Όσον αφορά τη δικαστική αρωγή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο ασκείται η προσφυγή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Όσον αφορά τη δευτερογενή νομική συνδρομή, το γραφείο νομικής συνδρομής μπορεί να θέσει τέλος, πριν από το πέρας της δίκης, σε αυτή τη συνδρομή όταν ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που αφορούν τους πόρους του ή όταν δεν συνεργάζεται εμφανώς για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Μετά το πέρας της δίκης, το βελγικό κράτος μπορεί να ανακτήσει τα δικηγορικά έξοδα από δικαιούχο δευτερογενούς νομικής συνδρομής εάν διαπιστωθεί ότι επήλθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων, των εσόδων ή των βαρών του δικαιούχου, εάν η συνδρομή του χορηγήθηκε βάσει ψευδών δηλώσεων ή με άλλα δόλια μέσα ή εάν ο αιτών άντλησε όφελος από την παρέμβαση του δικηγόρου κατά τρόπο ώστε εάν αυτό το όφελος υπήρχε κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, δεν θα του είχε χορηγηθεί νομική συνδρομή.

Όσον αφορά τη δικαστική αρωγή, η ανάκτηση των προκαταβολών που έγιναν από το βελγικό κράτος μπορεί να επιδιωχθεί σε όλες τις περιπτώσεις κατά του δικαιούχου εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων, των εισοδημάτων ή των βαρών του μετά την έκδοση της απόφασης που του χορηγεί το ευεργέτημα της δικαστικής αρωγής και ότι είναι ως εκ τούτου σε θέση να πληρώσει.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Όσον αφορά τη δευτερογενή νομική συνδρομή, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του γραφείου νομικής συνδρομής ενώπιον του Εργατοδικείου εντός προθεσμίας μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης.

Όσον αφορά τη δικαστική αρωγή, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων και των γραφείων δικαστικής αρωγής μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο προσφυγής και συγκεκριμένα έφεσης. Αυτή η έφεση πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης με αιτιολογημένη αίτηση που κατατίθεται στον γραμματέα του εφετείου (για τα εφετεία : βλέπε «Οργάνωση της δικαιοσύνης»).

Πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά, κυρίως, με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τη νομική συνδρομή οι οποίες αναφέρονται στο παρόν δελτίο μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοθέση της "Service Public Federal Justice" (SPF Justice).

Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, κάντε κλικ στη στήλη «legislation consolidee» (ισχύουσα νομοθεσία) η οποία αποτελεί υποστήλη του μέρους «Sources du Droit». Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο που επιτρέπει την έναρξη της έρευνας : μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας για την έρευνά σας. Κάντε κλικ στην «recherche» και στη συνέχεια «liste». Εμφανίζετε στη συνέχεια ένας κατάλογος κειμένων. Κάνοντας κλικ στις «detail» σχετικά με το κείμενο που σας ενδιαφέρει, θα έχετε το περιεχόμενο του κειμένου στην οθόνη.

Για παράδειγμα, για να βρείτε το άρθρο 664 του Code judiciaire  : όταν έχετε το παράθυρο «recherche» στην οθόνη, γράψετε όσον αφορά το «nature juridique» τις λέξεις «Code judiciaire» (που μπορείτε να επιλέξετε από τον κατάλογο που εμφανίζεται στην οθόνη αφού πατήσετε κλικ στο βέλος που ευρίσκεται στα δεξιά). Στη συνέχεια γράψτε τον αριθμό του άρθρου (664) στην ίδια ευθεία με τις «mots» κάντε κλικ στην «recherche», στη συνέχεια «liste» για να δείτε το αποτέλεσμα της έρευνας. Όταν εμφανιστεί το αποτέλεσμα της έρευνας΄, κάντε κλικ στις «detail» (δεξιά της οθόνης) για να διαβάσετε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας σας.

Πρόσθετες πληροφορίες (σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων, τη νομολογία ...) διατίθενται επίσης στη συγκεκριμένη ιστοθέση.

Πέραν της ιστοθέσης SPF Justice, πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή διατίθενται επίσης στις ιστοθέσεις ορισμένων επαγγελματικών οργανώσεων, βλέπε κυρίως : ιστοθέση της

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Βέλγιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο