Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Österrike

Senaste uppdatering: 23-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Österrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas ansökan om rättshjälp? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min ansökan om rättshjälp har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar de övriga kostnaderna om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Kostnaderna för ett tvistemål består av domstolsavgifter, eventuella arvoden till sakkunniga, tolkar, vittnen och ”förmyndar” som utses av domstolen (som företrädare för frånvarande parter eller parter som behöver förmyndare) samt parternas resekostnader. Dessutom tillkommer kostnader för domens kungörelse och juridiskt ombud. Varje part måste betala sina egna kostnader till att börja med, men den förlorande parten ska betala den vinnande partens kostnader.

2. Vad är rättshjälp?

Alla kan ansöka om att få gratis juridisk rådgivning (från den lokala domstolen eller advokatsamfundet) i juridiska frågor och för att undersöka chanserna att vinna en eventuell rättegång.

En part som saknar tillräckliga ekonomiska resurser kan ansöka om rättshjälp när målet inleds eller när som helst under pågående rättegång. Domstolen kan bevilja fullständig eller partiell rättshjälp genom att befria den obemedlade parten från domstolsavgifter och andra kostnader som anges i fråga 1 samt tillhandahålla ett juridiskt ombud utan kostnad.

Om sökanden tilldelas en advokat omfattar rättshjälpen även rådgivning som advokaten bistår med inför rättegången.

3. Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp kan bara beviljas en sökande som med hänsyn till inkomst, tillgångar och försörjningsbörda inte kan betala delar av eller alla de rättegångskostnader som anges i fråga 1 utan att hamna under existensminimum (dvs. upprätthålla en ”skälig levnadsstandard”).

Till börjanTill början

Rättshjälp beviljas inte om den sökandes anspråk eller invändningar är uppenbart ogrundade eller uppenbart framförs mot bättre vetande.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas i alla civilmål, oberoende av den sökandes nationalitet och hemvist.

Rättshjälp ges inte för skadeståndskrav i samband med brottmål därför att det inte tas ut någon avgift eller krävs något juridiskt ombud och för att bevisupptagning i samband med enskilda anspråk inte är tillåten. Däremot kan rättshjälp beviljas om skadeståndsyrkandet framförs parallellt i ett civilmål. ¨

Om rättshjälp beviljats i huvudförfarandet beviljas rättshjälp även för verkställighetsförfaranden i anknytning till detta. En part som i en annan EU-medlemsstat beviljats rättshjälp för en viss tvist har även i Österrike rätt till rättshjälp i samband med erkännande och verkställighet av domen i målet.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Nej, men om det av ansökan framgår att det rör sig om ett brådskande ärende (t.ex. begäran om juridiskt ombud vid s.k. interimistiska åtgärder) måste domstolen fatta ett snabbt beslut. Om bistånd av en advokat beviljas av domstol (alltid den domstol som är behörig att pröva ärendet) utnämner det lokala advokatsamfundet ofta den advokat som ska företräda den sökande inom några dagar.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Du kan hämta blanketten (ZPForm 1) vid alla österrikiska domstolar i första instans (Bezirksgericht, Landesgericht eller Arbeits- und Sozialgericht) som också kan skicka den per post. Den finns också på Internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) och vissa österrikiska konsulat. Det är obligatoriskt att använda blanketten vid ansökan. Den ska undertecknas högst 4 veckor i förväg för att vara giltig.

Till börjanTill början

7. Vilka handlingar ska bifogas ansökan om rättshjälp?

Ansökan ska innehålla en redovisning av tillgångar (inkomst, egendom, kontanter i bank, försäkringsbrev osv.) och utgifter (försörjningsbörda osv.), personuppgifter och levnadsförhållanden. Upplysningarna ska så vitt möjligt styrkas med skriftliga bevis. Oriktiga eller medvetet ofullständiga uppgifter kan medföra dryga böter. En sökande som lämnat sådana uppgifter kan också bli skadeståndsskyldig för skador som åsamkats och ställas till straffrättsligt ansvar för bedrägeri.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om rättshjälp (ZPForm 1) kan överlämnas per post eller personligen till den domstol i första instans som är behörig att pröva målet och fatta beslut om rättshjälpsansökan. Den kan också personligen lämnas till domstolen på den sökandes bostadsort i Österrike, även när denna domstol inte är behörig att avgöra ärendet. Ansökan vidarebefordras i så fall till behörig domstol.

9. Hur vet jag om min ansökan om rättshjälp har beviljats?

Domstolens beslut meddelas i ett särskilt brev (Rückscheinbrief) adresserat till den sökande, en annan person i samma hushåll eller en kollega i hemmet eller på arbetsplatsen. Om ingen är hemma eller beredd att ta emot och underteckna kvittot får du ett meddelande i brevlådan om att du kan hämta brevet på posten. Från delgivningen (då du personligen har mottagit brevet eller då det har lämnats till postkontoret) har du 14 dagar på dig att överklaga beslutet. I andra EU-länder sker delgivningen enligt de regler som gäller där.

Till börjanTill början

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Om domstolen har beslutat att rättshjälpen ska omfatta biträde av en advokat, och det redan är bestämt vilken advokat som ska utföra detta uppdrag (fråga 11), är det lämpligast att vända sig till denne.

När du ska fatta beslut om du ska väcka talan kan du även få gratis juridisk rådgivning personligen eller per telefon vid behörig lokal domstol. Närmare upplysningar om vilken domstol som är behörig finns på Internet under rubriken Gerichtsdatenbank Deutsch - English - français där du anger det område eller den ort i Österrike där ditt juridiska ombud bor eller som har närmast anknytning till ärendet. Du kan också vända dig till det lokala advokatsamfundet Deutsch eller det österrikiska justitieministeriet Deutsch - English - français.

Till börjanTill början

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

Om domstolen beslutar att bevilja rättshjälp, inklusive advokathjälp, ska det lokala advokatsamfundet välja ut en advokat bland sina medlemmar enligt en turordningslista. Du kan också själv utse din advokat. Även om ditt förslag inte är bindande brukar det lokala advokatsamfundet i allmänhet godta det om det är välgrundat, exempelvis om advokaten vill åta sig ärendet och redan känner till det.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Domstolarna kan bevilja fullständig eller partiell rättshjälp, beroende på den sökandes ekonomiska situation i förhållande till väntade kostnader. Rättshjälpen kan omfatta följande:

 1. En provisorisk befrielse från domstolsavgifter, avgifter för vittnen, sakkunniga och delgivning, kostnader för förmyndare och kontanta utgifter för förmyndare eller advokat; befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet för motpartens rättegångskostnader.
 2. Biträde av en domstolstjänsteman eller vid behov en advokat.

Den förlorande parten är dock skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader.

13. Vem betalar de övriga kostnaderna om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Om andra nödvändiga kostnader tillkommer som du inte har beviljats rättshjälp för måste du betala dem, åtminstone tillsvidare. Om du vinner ett tvistemål har du rätt till ersättning av den förlorande parten. Det gäller även proportionellt om du vinner framgång med två tredjedelar av ditt yrkande och motparten en tredjedel. Då ska motparten normalt betala sina egna kostnader samt en tredjedel av dina nödvändiga kostnader.

Till börjanTill början

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälp som beviljas av domstol omfattar hela förfarandet, även eventuella överklaganden. Den kan dock dras in på grund av ändrade ekonomiska förhållanden eller på grund av att den beviljats på felaktiga grunder. Alla sådana beslut av domstol i första instans kan överklagas.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Domstolen måste dra in rättshjälpen om de ursprungliga villkoren för att bevilja den har ändrats (t.ex. om den sökande mottar pengar eller egendom eller om ansökan visar sig vara uppenbart ogrundad eller medvetet felaktig) eller om det finns bevis för att villkoren för att få rättshjälp inte var uppfyllda när hjälpen beviljades. I det sistnämnda fallet måste rättshjälpen betalas tillbaka.

En part som får in tillräckligt mycket pengar måste betala tillbaka rättshjälpen inom tre år efter rättegångens slut, så länge inte existensminimum påverkas. För att bedöma partens ekonomiska situation begär domstolen in en redovisning av tillgångar och utgifter (ofta genom att skicka över ZPForm 1 en tid efter rättegångens slut). Om blanketten inte har ifyllts i tid eller åtföljs av intyg kan rättshjälpen dras in och måste i så fall betalas tillbaka.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Ja, du kan överklaga till domstol i andra instans som fattar det slutliga beslutet. Det går inte att överklaga till högsta domstolen.

« Rättshjälp - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket