Kummissjoni Ewropea > NGE > Għajnuna legali > Awstrija

L-aħħar aġġornament: 23-10-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Għajnuna legali - Awstrija

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’inhuma l-ispejjeż ta’ kawża u normalment min għandu jħallashom? 1.
2. X’inhi l-għajnuna legali? 2.
3. Nista’ nibbenefika mill-għajnuna legali? 3.
4. L-għajnuna legali tista’ tinkiseb għall-kawżi kollha? 4.
5. Hemm proċedura speċifika għall-emerġenzi? 5.
6. Fejn nista’ nikseb formola ta’ applikazzjoni għall-għajnuna legali? 6.
7. Liema dokumenti għandi nehmeż mat-talba tiegħi għall-għajnuna legali? 7.
8. Fejn għandi nirreġistra t-talba tiegħi għall-għajnuna legali? 8.
9. Kif se nkun infurmat jekk iniex eliġibbli jew le għall-għajnuna legali? 9.
10. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, x’għandi nagħmel? 10.
11. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, min se jagħżel l-avukat tiegħi? 11.
12. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, dan se jkopri l-ispejjeż kollha tal-kawża tiegħi? 12.
13. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali parzjali, min se jħallas l-ispejjeż l-oħra? 13.
14. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, din se tkopri kwalunkwe appell li nista’ nippreżenta wara l-kawża? 14.
15. Jekk jiena kkwalifikajt għall-għajnuna legali, tista’ tiġi rtirata qabel tmiem il-kawża (jew anki wara tmiem il-kawża)? 15.
16. Jekk ma nikkwalifikax għall-għajnuna legali, nista’ nappella mid-deċiżjoni? 16.

 

1. X’inhuma l-ispejjeż ta’ kawża u normalment min għandu jħallashom?

L-ispejjeż ta’ kawża ċivili huma l-ħlasijiet tal-qorti u, jekk ikunu meħtieġa, il-ħlasijiet għall-esperti, għall-interpreti, għax-xhieda u għall-kuraturi maħtura mill-qorti (bħala rappreżentanti ta’ partijiet assenti jew ta’ partijiet li jeħtieġu kuratur), l-ispejjeż tal-vjaġġ tal-partijiet u l-ispejjeż ta’ l-avviżi u tar-rappreżentanza minn avukat. Kull parti trid tħallas l-ispejjeż tagħha; il-parti li ma tirbaħx kawża ċivili trid tirrimborża l-ispejjeż tal-parti li tirbaħ.

2. X’inhi l-għajnuna legali?

Kulħadd jista’ jfittex parir legali mingħajr ħlas (minn qorti distrettwali jew mill-kamra ta’ l-avukati lokali) dwar kwistjonijiet ta’ dritt u sabiex ikunu eżaminati l-possibbiltajiet ta’ suċċess meta wieħed jiftaħ kawża.

Parti li ma jkollhiex mezzi finanzjarji biżżejjed tista’ tapplika għall-għajnuna legali meta tiftaħ kawża jew aktar tard, ikun meta jkun, sakemm il-kawża ċivili għadha għaddejja. Safejn ikun meħtieġ, il-qorti tista’ tagħti għajnuna legali (b’mod sħiħ jew parzjali) billi teħles lill-parti bla flus mill-ħlasijiet tal-qorti u mill-ħlasijiet l-oħra msemmija fid-domanda 1 u billi tipprovdi rappreżentanza legali mingħajr ħlas.

Fejn tkun provduta rappreżentanza legali, l-għajnuna legali tkopri wkoll il-parir ta’ qabel ma tinfetaħ il-kawża mogħti mill-avukat.

3. Nista’ nibbenefika mill-għajnuna legali?

L-għajnuna legali tingħata biss fejn l-applikant - skond id-dħul, l-assi u l-obbligi ta' manteniment li jkollu - ma jkunx jista' jbati l-ispejjeż (kollha jew parti minnhom) imsemmija fid-domanda 1 mingħajr ma jipperikola l-livell minimu ta' għajxien meħtieġ sabiex ikun hemm livell ta' għajxien sempliċi.

FuqFuq

L-għajnuna legali tiġi rrifjutata jekk it-talba jew id-difiża ta' l-applikant tkun manifestament infondata jew manifestament mhux in bona fede.

4. L-għajnuna legali tista’ tinkiseb għall-kawżi kollha?

L-għajnuna legali tingħata fil-kawżi kollha ta’ qorti ċivili u ta’ qorti kummerċjali irrispettivament min-nazzjonalità ta’ l-applikant jew mill-post ta’ residenza tiegħu.

L-għajnuna legali mhix disponibbli għal talbiet ċivili fi proċeduri penali quddiem qrati kriminali (peress li mhu meħtieġ l-ebda ħlas jew rappreżentanza legali, u l-ġbir ta’ l-evidenza rigward it-talbiet ċivili mhux permess) imma dawn it-talbiet jistgħu jitressqu b’mod parallel – bl-għajnuna legali – quddiem qorti ċivili.

Jekk fil-kawża prinċipali tingħata l-għajnuna legali, l-istess japplika wkoll għall-proċeduri ta’ eżekuzzjoni. Parti li ngħatat l-għajnuna legali għal kawża partikolari fi Stat Membru ta’ l-UE ieħor għandha d-dritt ukoll għall-għajnuna legali fl-Awstrija għal kawża li tikkonċerna r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni mogħtija f’dik il-kawża.

5. Hemm proċedura speċifika għall-emerġenzi?

Le, imma jekk titressaq applikazzjoni għall-għajnuna legali dwar każ urġenti (eż. rappreżentanza legali fil-każ ta’ miżuri interim), il-qorti trid tiddeċiedi malajr. Jekk il-qorti tagħti l-għajnuna legali billi tipprovdi avukat, il-kamra ta’ l-avukati lokali ġeneralment taħtar avukat biex jirrappreżenta lill-applikant fi ftit jiem.

FuqFuq

6. Fejn nista’ nikseb formola ta’ applikazzjoni għall-għajnuna legali?

Tista' tikseb il-formola rilevanta (imsejħa “ZPForm 1”) personalment jew permezz ta' ittra fi kwalunkwe Qorti tal-Prim'Istanza (Bezirksgericht jew Landesgericht jew Arbeits- und Sozialgericht) fl-Awstrija u anki permezz ta' l-internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) jew f'ċerti konsolati Awstrijaċi. L-użu ta' din il-formola huwa mandatorju. Ma jridux ikunu għaddew aktar minn 4 ġimgħat minn fuq il-formola (id-data tal-firma ta' l-applikant); inkella ma tibqax valida.

7. Liema dokumenti għandi nehmeż mat-talba tiegħi għall-għajnuna legali?

Il-formola ta’ applikazzjoni fiha sommarju ta’ l-assi (dħul, proprjetà bħal beni immobbli, flus f’kontijiet bankarji, polizi ta’ assigurazzjoni, eċċ) u piżijiet (manteniment, eċċ),data personali u informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet ta’ għajxien ta’ l-applikant. Kemm jista’ jkun għandhom jitressqu d-dokumenti ta’ appoġġ. Informazzjoni falza jew malizzjożament inkompluta tista’ twassal għal multi konsiderevoli u tista’ twassal ukoll għal responsabbiltà ċivili jew prosekuzzjoni kriminali fuq frodi.

8. Fejn għandi nirreġistra t-talba tiegħi għall-għajnuna legali?

L-applikazzjoni għall-għajnuna legali (ZPForm 1) tista’ tiġi ppreżentata (mibgħuta f’forma miktuba bil-posta jew irreġistrata oralment) fil-Qorti tal-Prim’Istanza li jkollha kompetenza biex tagħti jew tirrifjuta l-għajnuna legali. Tista’ tiġi rreġistrata oralment fil-qorti distrettwali tal-post ta’ residenza fl-Awstrija ta’ l-applikant, anki jekk din il-qorti ma jkollha l-ebda kompetenza li tiddeċiedi dwar il-kawża. F’dan il-każ, l-applikazzjoni mbagħad tgħaddi għand il-qorti kompetenti.

FuqFuq

9. Kif se nkun infurmat jekk iniex eliġibbli jew le għall-għajnuna legali?

Fl-Awstrija, id-deċiżjoni tal-qorti tiġi notifikata permezz ta' posta speċjali (“Rückscheinbrief”) lilek personalment jew lil xiħadd li joqogħod fid-dar jew jaħdem miegħek (fir-residenza tiegħek jew fi-post tan-negozju/ta' l-impjieg). Jekk ma jkun hemm ħadd preżenti jew ma jkun hemm ħadd li jkun lest li jaċċetta u jiffirma l-irċevuta, inti tiġi infurmat b'avviż fil-kaxxa ta' l-ittri tiegħek li inti tista' tiġbor l-ittra tal-qorti fl-uffiċċju postali tiegħek. Il-perjodu ta' 14-il jum għal appell minn deċiżjoni negattiva jibda mill-ewwel jum wara li l-ittra tiġi notifikata (b'konsenja personali jew billi tkun iddepożitata fl-uffiċċju postali). Fi Stat Membru ieħor, id-deċiżjoni tiġi notifikata skond ir-regoli ta' dak l-Istat.

10. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, x’għandi nagħmel?

Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-għajnuna legali tkopri l-għajnuna ta' avukat, u jekk l-avukat ikun diġà nħatar (ara d-domanda 11), ikun aħjar jekk tuża dan l-avukat.

Sabiex tiddeċiedi jekk tiftaħx kawża f'qorti ċivili tista' anki tikseb parir legali bla ħlas personalment jew bit-telefon fil-qorti distrettwali kompetenti (tista' tikseb informazzjoni dwar il-ġuriżdizzjoni taħt “GerichtsdatenbankDeutsch - English - français billi ssemmi d-distrett jew il-belt jew ir-raħal fl-Awstrija fejn jgħix il-konvenut possibbli jew li huwa l-aktar marbut mal-każ), il-kamra lokali ta' l-avukati Deutsch jew il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Deutsch - English - français.

FuqFuq

11. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, min se jagħżel l-avukat tiegħi?

Jekk il-qorti tiddeċiedi li l-għajnuna legali tinkludi l-għajnuna ta’ avukat, il-kamra lokali ta’ l-avukati tagħżel avukat minn fost il-membri tagħha, f’ordni alfabetiku. Madankollu, l-applikant jista’ jipproponi avukat huwa stess. Għalkemm din il-proposta ma torbotx lill-kamra lokali ta’ l-avukati, ġeneralment din se taċċetta proposta fondata (eż. jekk l-avukat ikun lest li jaċċetta u jkun diġà familjari mal-każ).

12. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, dan se jkopri l-ispejjeż kollha tal-kawża tiegħi?

Fid-diskrezzjoni tagħhom, il-qrati jistgħu jagħtu għajnuna legali sħiħa jew – jiddependi miċ-ċirkostanzi ta’ l-applikant u billi jitqiesu l-ispejjeż mistennija – għajnuna legali parzjali, li tkopri biss ċerti ħlasijiet. Għajnuna bħal din tista’ tkopri:

 1. eżenzjoni provviżorja mill-ħlasijiet tal-qorti, mill-ħlasijiet għax-xhieda, għall-esperti u għall-gwardjani, mill-ispejjeż ta’ l-avviżi meħtieġa u min-nefqa fi flus kontanti tal-gwardjani jew ta’ l-avukati; l-eżenzjoni mill-garanzija li tkopri l-ispejjeż tal-parti opposta; u
 2. rappreżentanza minn uffiċċjal tal-qorti jew – jekk ikun meħtieġ – minn avukat.

Imma jekk titlef il-kawża, ikollhom tirrimborża l-ispejjeż proċedurali tal-parti li tirbaħ.

13. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali parzjali, min se jħallas l-ispejjeż l-oħra?

Jekk ikun hemm spejjeż meħtieġa oħra – fejn il-qrati rifjutaw li dawn ikunu koperti mill-għajnuna legali – se jkollok tħallashom inti, għall-inqas provviżorjament. Jekk jirnexxielek tiraħ kawża ċivili, għandek id-dritt li tiġi rimborżat mill-parti opposta jew mill-partijiet opposti (eż. jekk jirnexxielek f’żewġ terzi mit-talba tiegħek u l-konvenut jirnexxielu f’terz mit-talba tiegħek, il-konvenut ġeneralment ikollu jbati l-ispejjeż tiegħek u jirrimborża terz mill-ispejjeż meħtieġa tiegħek).

FuqFuq

14. Jekk nikkwalifika għall-għajnuna legali, din se tkopri kwalunkwe appell li nista’ nippreżenta wara l-kawża?

L-għajnuna legali tkopri l-istadji kollha tal-proċeduri. Sakemm ma tkunx ġiet irtirata minħabba bidla fiċ-ċirkostanzi ta’ l-applikant jew ġiet annullata mill-qorti, jekk jiġi estabbilit li l-kundizzjonijiet li fihom ngħatat l-għajnuna ma kienux japplikaw (tista’ tappella minn kwalunkwe deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim’Istanza bħal din), l-għajnuna legali tkopri kwalunkwe appell (jew proċedura ta’ appell) li tista’ tippreżenta.

15. Jekk jiena kkwalifikajt għall-għajnuna legali, tista’ tiġi rtirata qabel tmiem il-kawża (jew anki wara tmiem il-kawża)?

Il-qorti trid tirtira l-għajnuna legali jekk jiġi stabiliti li l-kundizzjonijiet inizjali li fihom ngħatat l-għajnuna legali m’għadhomx japplikaw (jiġifieri, ikun hemm bidliet fiċ-ċirkonstanzi tal-parti jew jintwera li t-talba kienet manifestament infondata jew ma tressqitx in bona fede) jew hemm prova li l-kundizzjonijiet biex ingħatat l-għajnuna legali ma kienux sodisfatti lanqas fiż-żmien meta ngħatat l-għajnuna legali. Fil-każa ta’ l-aħħar, il-parti trid trodd l-ammonti riċevuti.

Matul perjodu ta’ tliet snin minn tmiem il-proċeduri, parti li tirkupra biżżejjed flus trid tirrimborża l-benefiċċji ta’ l-għajnuna legali, sakemm dan ma jipperikolax il-livell minimu ta’ għajxien. Sabiex ikunu eżaminati ċ-ċirkostanzi ta’ l-applikant, il-qorti tordna sommarju aġġornat ta’ l-attiv u tal-passiv (ġeneralment bi trażmissjoni taż-ZPForm 1 f’xi ħin wara tmiem il-proċeduri). Jekk il-forma ma titressaqx fi żmien xieraq u ma tkunx akkumpanjata mid-dokumenti ta’ appoġġ meħtieġa, l-għajnuna legali tista’ tiġi rtirata u l-benefiċċji riċevuti jridu jiġu rimborżati.

16. Jekk ma nikkwalifikax għall-għajnuna legali, nista’ nappella mid-deċiżjoni?

Iva, tista’ tappella quddiem il-Qorti tat-Tieni Istanza, bid-deċiżjoni tagħha tkun finali. Mhux permess appell quddiem il-Qorti Suprema.

« Għajnuna legali - Informazzjoni Ġenerali | Awstrija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 23-10-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit