Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Austrija

Naujausia redakcija: 30-11-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Austrija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio apeliacinio skundo, kurį galiu paduoti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Civilinės bylos išlaidas sudaro teismo mokesčiai ir prireikus – ekspertų, vertėjų žodžiu, liudytojų ir teismo paskirtų globėjų (kurie yra nedalyvaujančių šalių arba šalių, kurioms reikia globos, atstovai) mokesčiai, šalių kelionės išlaidos ir pranešimų bei advokato atstovavimo išlaidos. Kiekviena šalis turi apmokėti savo patirtas išlaidas; civilinę bylą pralaimėjusi šalis turi apmokėti bylą laimėjusios šalies išlaidas.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Visi asmenys, norėdami patikrinti savo galimybes sėkmingai pradėti teismo procesą, gali prašyti suteikti nemokamą teisinę konsultaciją (kurią suteikia apygardos teismas arba vietos advokatų taryba) teisės klausimais.

Pakankamai lėšų neturinti šalis gali prašyti suteikti teisinę pagalbą pradėdama teismo procesą arba bet kuriuo metu vėliau, kol civilinė byla yra nagrinėjama. Atsižvelgdamas į prašymą, teismas teisinę pagalbą gali suteikti atleisdamas (visiškai arba iš dalies) neturtingą šalį nuo teismo mokesčių, kitų atsakyme į 1 klausimą nurodytų mokesčių ir paskirdamas teisinį atstovą, kuriam nereikia mokėti jokių mokesčių.

Paskyrus teisinį atstovą, teisinė pagalba taip pat yra advokato konsultacija, suteikiama prieš pradedant bylą nagrinėti teisme.

3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinė pagalba suteikiama tik jeigu pareiškėjas - atsižvelgiant į jo pajamas, turtą ir išlaikymo pareigas - negali atsakyme į 1 klausimą nurodytų išlaidų (visų arba dalies) atlyginti neprarasdamas minimalių pragyvenimo lėšų, reikalingų įprastam gyvenimo lygiui išlaikyti.

viršųviršų

Teisinė pagalba nėra suteikiama, jeigu pareiškėjo ieškinys arba gynyba yra aiškiai nepagrįsti arba yra akivaizdu, kad jie pateikti nesąžiningai.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus ginčus?

Teisinė pagalba yra suteikiama visose teismo nagrinėjamose civilinėse ir komercinėse bylose, nepaisant pareiškėjo pilietybės ar gyvenamosios vietos.

Teisinės pagalbos negalima gauti pateikiant civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose, kurias nagrinėja baudžiamųjų bylų teismai (todėl kad čia nėra mokesčių ir teisinis atstovavimas nėra reikalingas, o rinkti įrodymus, susijusius su civiliniais ieškiniais, nėra leidžiama), tačiau šiuos ieškinius galima tuo pat metu pateikti civiliniam teismui. Šiuo atveju teisinę pagalbą gauti galima.

Jeigu teisinė pagalba suteikiama pagrindinėje byloje, ji taip pat galioja vykdymo proceso metu. Šalis, kuriai teisinė pagalba buvo suteikta nagrinėjant konkretų ginčą kitoje ES valstybėje narėje, taip pat turi teisę gauti teisinę pagalbą Austrijoje nagrinėjant bylą, susijusią su tame ginče priimto sprendimo pripažinimu ir vykdymu.

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Ne, tačiau jeigu teisinės pagalbos prašymas pateikiamas skubiu atveju (pvz., teisinis atstovavimas taikant laikinąsias priemones), teismas turi kuo greičiau priimti sprendimą. Jeigu teismas suteikia teisinę pagalbą paskirdamas advokatą, vietos advokatų taryba paprastai per kelias dienas paskiria pareiškėjui atstovausiantį advokatą.

viršųviršų

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymą?

Tinkamą formą (vadinama forma ZP 1) asmeniškai arba paštu galima gauti visuose Austrijos pirmosios instancijos teismuose (apygardos teisme (Bezirksgericht), žemės teisme (Landesgericht) arba darbo ir socialiniame teisme (Arbeits- und Sozialgericht)), taip pat internete Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) arba tam tikruose Austrijos konsulatuose. Šią formą yra privaloma naudoti. Forma turi būti užpildyta ne vėliau kaip prieš 4 savaites (pareiškėjo parašo data), priešingu atveju ji negalioja.

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Prašymo formoje yra pateikiama trumpas turto (pajamos, turtas, pvz., nekilnojamasis turtas, pinigai banko sąskaitose, draudimo sutartys ir t. t.) ir įsipareigojimų (išlaikymas ir t. t.) aprašymas, asmens duomenys ir informacija apie pareiškėjo gyvenimo sąlygas. Papildomi dokumentai, jeigu galima, turi būti pridedami. Pateikus neteisingą informaciją arba tyčia pateikus ne visą informaciją, pareiškėjui gali būti paskirtos didelės baudos ir dėl to taip pat gali atsirasti civilinė atsakomybė arba gali būti pradėtas baudžiamasis persekiojimas dėl sukčiavimo.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymą suteikti teisinę pagalbą (forma ZP 1) galima pateikti (išsiųsti rašytinę formą paštu arba pateikti žodžiu įrašant į protokolą) pirmosios instancijos teismui, kuris turi kompetenciją suteikti teisinę pagalbą arba atsisakyti ją suteikti. Prašymą taip pat galima pateikti žodžiu įrašant jį į protokolą pareiškėjo gyvenamosios vietos Austrijoje apygardos teismui, net jeigu šis teismas neturi kompetencijos priimti sprendimo byloje. Šiuo atveju prašymas yra perduodamas kompetentingam teismui.

viršųviršų

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Austrijoje teismo sprendimas specialiuoju paštu (Rückscheinbrief) bus įteiktas jums asmeniškai arba vienam iš jūsų namiškių, arba darbuotojų (jūsų gyvenamojoje arba verslo (darbo) vietoje). Jeigu minėtų asmenų nėra arba jie nenori priimti ir pasirašyti gavimo patvirtinimo, į jūsų pašto dėžutę bus įmestas pranešimas, kuriame informuojama, kad teismo laišką galite atsiimti pašto įstaigoje. 14 dienų terminas apeliaciniam skundui dėl nepalankaus sprendimo paduoti pradedamas skaičiuoti pirmą dieną po to, kai sprendimas įteikiamas (įteikiant asmeniškai arba perduodant pašto įstaigai). Kitoje valstybėje narėje sprendimas įteikiamas pagal toje valstybėje galiojančią tvarką.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Jeigu teismas nusprendė, kad advokato pagalba taip pat yra teisinė pagalba, ir jeigu advokatas jau yra paskirtas (žr. 11 klausimą), geriausia yra naudotis šio advokato paslaugomis.

Norėdami nuspręsti, ar pradėti bylą civiliniame teisme, taip pat galite nemokamą teisinę konsultaciją gauti asmeniškai arba telefonu kompetentingame apygardos teisme (informaciją apie jurisdikciją galima gauti Teismų duomenų banke (Gerichtsdatenbank) Deutsch - English - français nurodę apygardą, miestą arba kaimą Austrijoje, kuriame gyvena galimas atsakovas arba kuris yra labiausiai susijęs su byla), vietos advokatų taryboje arba Deutsch Federalinėje teisingumo ministerijoje Deutsch - English - français.

viršųviršų

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Jeigu teismas nusprendžia, kad advokato pagalba taip pat yra teisinė pagalba, vietos advokatų taryba abėcėlės tvarka iš savo narių parenka advokatą. Tačiau pareiškėjas pats gali pasiūlyti advokatą. Nors šio pasiūlymo vietos advokatų taryba neprivalo laikytis, ji paprastai patvirtina pagrįstą pasiūlymą (pvz., jeigu advokatas sutinka ir jau yra susipažinęs su byla).

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Teismai savo nuožiūra gali suteikti visišką arba - priklausomai nuo pareiškėjo aplinkybių ir atsižvelgiant į tikėtinas išlaidas - dalinę teisinę pagalbą, už kurią mokami tik tam tikri mokesčiai. Teikiant tokią pagalbą gali būti:

 1. laikinai atleidžiama nuo teismo mokesčių, liudytojų, ekspertų ir globėjų mokesčių, reikalingų pranešimų išlaidų ir grynųjų išlaidų globėjams arba advokatams; atleidžiama nuo užstato, padengiančio priešingos šalies išlaidas; ir
 2. atleidžiama nuo teismo pareigūno arba - jeigu reikalinga - advokato atstovavimo išlaidų.

Tačiau pralaimėjęs bylą turėsite atlyginti laimėjusios šalies patirtas procesines išlaidas.

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Jeigu yra kitų būtinų išlaidų, – kurios teismų sprendimu neapmokamos suteikiant teisinę pagalbą, – turėsite jas bent jau laikinai apmokėti pats. Laimėjęs civilinę bylą turite teisę, kad priešinga (-os) šalis (-ys) atlygintų išlaidas (pvz., jeigu jums priteisiami du trečdaliai ieškinio sumos, o atsakovui priteisiamas vienas trečdalis, atsakovas paprastai turi padengti savo išlaidas ir atlyginti vieną trečdalį jūsų patirtų išlaidų).

viršųviršų

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio apeliacinio skundo, kurį galiu paduoti po teismo, išlaidas?

Teisinė pagalba padengia visų bylos nagrinėjimo etapų išlaidas. Kol teisinė pagalba nebuvo atmesta dėl pasikeitusių pareiškėjo aplinkybių arba teismo panaikinta, nustačius, kad sąlygos, kurioms esant teisinė pagalba buvo suteikta, netenkinamos (jūs galite apskųsti bet kurį tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą), ji padengia visų apeliacinių skundų (arba apeliacinio proceso), kuriuos galite paduoti, nagrinėjimo išlaidas.

15. Jeigu turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Teismas privalo atmesti teisinę pagalbą, jeigu nustato, kad pradinės sąlygos, kurioms esant ji buvo suteikta, nebėra taikomos (t. y. pasikeitė šalies aplinkybės arba tampa aišku, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas arba pateiktas nesąžiningai) arba esama įrodymų, kad teisinės pagalbos teikimo sąlygos nebuvo tenkinamos netgi teisinės pagalbos teikimo metu. Šiuo atveju šalis turi grąžinti gautas sumas.

Baigus nagrinėti bylą, per trejus metus pakankamai pinigų atgavusi šalis turi grąžinti teisinės pagalbos išmokas, jeigu tai nepakenkia jos minimalių pragyvenimo lėšų lygiui. Norėdamas ištirti pareiškėjo aplinkybes, teismas įsako pateikti naujausią trumpą turto ir įsipareigojimų aprašymą (paprastai perduodamas formą ZP 1 tam tikru metu pasibaigus bylos nagrinėjimui). Jeigu forma nepateikiama laiku ir prie jos nepridedami prašomi dokumentai, teisinė pagalba gali būti atmesta ir gautos išmokos turi būti grąžinamos.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Taip, skundą galite paduoti antrosios instancijos teismui, kurio sprendimas yra galutinis. Skundo Aukščiausiajam Teismui paduoti neleidžiama.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-11-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė