Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Østrig

Seneste opdatering : 23-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Østrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Omkostningerne i forbindelse med civilretlige sager omfatter retsafgifter og - for så vidt det er nødvendigt - honorarer til eksperter og tolke, godtgørelser til vidner, rejseudgifter for parterne og for værger, der indkaldes af retten (som værge for fraværende parter eller for parter, der skal repræsenteres af en værge), omkostninger til offentliggørelser samt advokathonorarer. Hver part bærer sine egne omkostninger, men i civilretlige sager skal den tabende part refundere den vindende parts omkostninger.

2. Hvad er retshjælp?

Alle kan få gratis rådgivning (ved en distriktsdomstol eller den lokale advokatkreds) vedrørende retlige spørgsmål og chancerne for at vinde en eventuel retssag.

En ubemidlet person, der er part i en civil retssag, kan ansøge om retshjælp, når sagen indledes eller på et hvilket som helst tidspunkt under sagens forløb. Retten kan på grundlag af ansøgningen bevilge retshjælp ved (helt eller delvis) at fritage den ubemidlede part for retsafgifterne og de øvrige omkostninger, der er nævnt i punkt 1, og ved at indrømme gratis advokatbistand.

Hvis der indrømmes gratis advokatbistand, omfatter retshjælpen også advokatens rådgivning inden retssagen.

3. Hvem kan få retshjælp?

Der ydes kun retshjælp, når ansøgeren - afhængigt af dennes indkomst, formue og forsørgelsespligt - ikke er i stand til selv at betale de i punkt 1 nævnte omkostninger (eller en del heraf) uden at komme under det eksistensminimum, der er nødvendigt for at opretholde en enkel levestandard.

TopTop

Der gives afslag på retshjælp, hvis ansøgerens krav eller indsigelser i den pågældende sag skønnes at være udtryk for chikane eller at være klart ubegrundede.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Der bevilges retshjælp i alle civile og handelsretlige sager, uanset ansøgerens nationalitet eller bopæl.

Der bevilges ikke retshjælp til civilretlige krav i forbindelse med straffesager ved strafferetten (fordi der ikke opkræves afgifter, det ikke er nødvendigt med repræsentation for retten, og bevisførelse vedrørende civilretlige krav ikke finder sted), men sådanne sager kan parallelt med straffesagen indbringes for en civil ret, og hertil kan der bevilges retshjælp.

Hvis der er bevilget retshjælp i hovedsagen, ydes der også retshjælp i forbindelse med en tilknyttet tvangsfuldbyrdelsessag. En part, der i en anden EU-medlemsstat har fået bevilget retshjælp i en given sag, har også i Østrig ret til retshjælp i forbindelse med anerkendelse og fuldbyrdelse af den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Nej, men hvis det af ansøgningen om retshjælp fremgår, at der er tale om en hastesag (f.eks. repræsentation for retten i forbindelse med foreløbige forholdsregler), skal retten hurtigt træffe beslutning. Hvis retten bevilger retshjælp ved at indrømme gratis advokatbistand, udpeger den lokale advokatkreds i løbet af få dage en advokat, der kan repræsentere ansøgeren.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Det relevante ansøgningsskema (ZPForm 1) kan i Østrig fås ved enhver førsteinstansret (Bezirksgericht eller Landesgericht eller Arbeits- und Sozialgericht), idet det kan afhentes personligt eller fås tilsendt efter skriftlig anmodning herom. Det kan også findes på internettet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB), ligesom det kan fås ved visse østrigske konsulater. Det er obligatorisk at anvende dette skema. Ansøgningsskemaet må højst være udfyldt fire uger i forvejen (datoen for underskriften), ellers bliver det ugyldigt.

TopTop

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Ansøgningen indeholder en erklæring om ansøgerens økonomiske forhold, som omfatter en liste over indtægter (indkomst og aktiver såsom fast ejendom, bankindeståender, forsikringspolicer m.m.) og udgiftsforpligtelser (underholdsbidrag m.m.), samt personlige data og oplysninger om levevilkår. Disse oplysninger skal så vidt muligt dokumenteres med bilag. Hvis ansøgeren i erklæringen om sine økonomiske forhold anfører urigtige eller ufuldstændige oplysninger, kan dette medføre en betydelig bøde, ligesom vedkommende civilretligt kan holdes ansvarlig for den opståede skade og strafferetligt kan anklages for svig.

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen om retshjælp (ZPForm 1) kan sendes pr. post eller afleveres personligt til førsteinstansretten, som skal træffe beslutning om at bevilge eller give afslag på retshjælp. Den kan også afleveres personligt til distriktsdomstolen ved ansøgerens hjemting i Østrig, også selv om denne ret ikke er kompetent for så vidt angår retssagen. Ansøgningen videresendes i så fald til den kompetente ret.

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

I Østrig gives der meddelelse om rettens beslutning i et særligt brev (“Rückscheinbriefâ€�), der afleveres personligt til ansøgeren, til en person i dennes husstand eller til en af vedkommendes ansatte (på ansøgerens bopæl eller arbejdsplads). Hvis der ikke er nogen hjemme eller ikke er nogen, der vil underskrive for modtagelsen, efterlades der i brevkassen en meddelelse om, at rettens brev kan afhentes på posthuset. Fristen for at klage (14 dage) over et afslag på retshjælp begynder at løbe fra den første dag efter forkyndelsen (den personlige aflevering eller henlæggelsen på posthuset). I andre EU-lande vil forkyndelsen ske efter de der gældende regler.

TopTop

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis retten har besluttet at bevilge retshjælp, herunder gratis advokatbistand, og det allerede er fastlagt, hvilken advokat der beskikkes (se punkt 11), er det fornuftigste at henvende sig til den pågældende advokat.

Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en civil retssag, er der også mulighed for at få gratis juridisk rådgivning ved personligt eller telefonisk at kontakte den kompetente distriktsdomstol (oplysninger herom kan findes på internettet under "Gerichtsdatenbank" Deutsch - English - français ved at anføre den retskreds eller by, hvor en eventuel sagsøgt har bopæl, eller som har den nærmeste tilknytning til sagen) eller ved at henvende sig til den lokale advokatkreds Deutsch eller forbundsjustitsministeriet Deutsch - English - français.

TopTop

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis retten har besluttet at bevilge retshjælp, herunder gratis advokatbistand, skal den lokale advokatkreds vælge en advokat blandt sine medlemmer ved brug af en rotationsordning. Ansøgeren kan dog selv foreslå en bestemt advokat. Selv om et sådant forslag ikke er bindende for den lokale advokatkreds, vil et velbegrundet forslag dog normalt blive accepteret (f.eks. hvis advokaten er indforstået og allerede har kendskab til sagen).

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Retten har skønsmæssige beføjelser til at bevilge fuld retshjælp eller delvis retshjælp, afhængigt af ansøgerens økonomiske forhold sammenholdt med de forventede omkostninger. Retshjælpen kan omfatte:

 1. foreløbig fritagelse for at betale retsafgifter, godtgørelser til vidner og eksperter, udgifter til bekendtgørelser, omkostninger i forbindelse med værger samt disses eller advokaters udgifter ved repræsentation; fritagelse for at stille sikkerhed for modpartens sagsomkostninger, og
 2. repræsentation ved en retsembedsmand eller - om nødvendigt - en advokat.

Tabes sagen, er der dog en forpligtelse til at refundere den vindende parts sagsomkostninger.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Hvis der påløber andre nødvendige omkostninger, som den af retten bevilgede retshjælp ikke omfatter, skal du selv betale disse, i det mindste foreløbigt. Hvis du vinder sagen, er du berettiget til at få disse omkostninger refunderet af den tabende part (hvis du f.eks. får medhold i to tredjedele af dine krav - dvs. at sagsøgte for så vidt angår en tredjedel får medhold i sine indsigelser - skal sagsøgte normalt selv betale sine omkostninger og refundere en tredjedel af dine nødvendige omkostninger).

TopTop

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Retshjælp, der bevilges af retten, dækker alle faser af retssagen. Så længe retshjælpen ikke er blevet trukket tilbage, fordi ansøgerens økonomiske forhold har ændret sig, og ikke er blevet annulleret af retten, fordi det har vist sig, at den er blevet bevilget på et forkert grundlag (du kan indgive klage, hvis førsteinstansretten træffer en sådan beslutning), dækker den sagens behandling i alle instanser.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Retten skal trække retshjælpen tilbage, hvis de oprindelige forhold, på grundlag af hvilke den blev bevilget, ikke længere består (hvis retshjælpsmodtagerens økonomiske forhold har ændret sig, eller hvis en videreførelse af sagen skønnes at være udtryk for chikane eller at være klart ubegrundet), eller annullere bevillingen af retshjælp, hvis der foreligger bevis for, at betingelserne for at kunne modtage retshjælp ikke var opfyldt, da retshjælpen blev bevilget. I sidstnævnte tilfælde skal retshjælpsmodtageren tilbagebetale de modtagne ydelser.

Hvis retshjælpsmodtageren inden tre år efter retssagens afslutning får tilstrækkelige midler, skal den pågældende tilbagebetale retshjælpsydelserne, i det omfang vedkommende fortsat kan opretholde et eksistensminimum. For at undersøge retshjælpsmodtagerens økonomiske forhold anmoder retten om en aktuel erklæring om de økonomiske forhold (normalt ved fremsendelse af ZPForm 1 nogen tid efter retssagens afslutning). Hvis erklæringen og den fornødne dokumentation ikke indgives inden for den anførte frist, kan retshjælpen trækkes tilbage, og de modtagne ydelser skal i så fald tilbagebetales.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Ja, hvis der gives afslag på en ansøgning om retshjælp, kan der indgives klage herover til en andeninstansret, som i så fald træffer en endelig beslutning. En sådan beslutning kan ikke indbringes for nogen højere instans.

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige