Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Švedska

Zadnja sprememba: 20-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.
 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo? I.
II. Pristojno sodišče II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče?

Civilnopravne spore običajno obravnava redno sodišče. Zadevo vložite pri pristojnem okrožnem sodišču.

Za določene vrste civilnih zadev sta pristojni dve vrsti sodišč: delovno sodišče (Arbetsdomstolen) in gospodarsko sodišče (Marknadsdomstolen). Na Švedskem so tudi nekatera okrožna sodišča, ki obravnavajo posebne vrste zadev. Pristojnost teh sodišč je obravnavana v odgovoru C spodaj.

Nekatere civilnopravne spore lahko obravnavajo organi, ki niso prava sodišča. V poenostavljenem postopku v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe lahko služba za izvršbo stranki naloži plačilo ali odredi druge ukrepe (glej Organizacija sodstva – Švedska). Odločitve teh organov se lahko izpodbijajo pri okrožnem sodišču. Nekatere vrste sporov v zvezi z najemi ali zakupi obravnavajo sodišča za najem ali sodišča za zakup.

B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo?

Vse civilne zadeve se praviloma najprej vložijo pri najnižjem sodišču, to je okrožnem sodišču.

II. Pristojno sodišče

Na vrh straniNa vrh strani

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

V skladu s splošnimi pravili je treba zadevo vložiti v kraju, kjer ima toženec stalno prebivališče. Stalno prebivališče fizične osebe je tam, kjer je prijavljena. Za pravne osebe pa je to kraj, kjer imajo sedež.

Zadeva se lahko vloži pri švedskem sodišču, tudi če oseba ne prebiva na Švedskem. Če toženec nima stalnega prebivališča, se lahko zadeva vloži pri sodišču v kraju začasnega prebivališča ali, v nekaterih primerih, v kraju zadnjega stalnega ali začasnega prebivališča. V nekaterih civilnih sporih lahko zadevo obravnava sodišče na Švedskem, čeprav ima toženec stalno prebivališče v tujini. Kot pomembna navezna okoliščina za določitev pristojnosti je v tem primeru obstoj premoženja na Švedskem ali dejstvo, da je bila pogodba sklenjena na Švedskem.

V mednarodnih zadevah je treba upoštevati, da se švedska pravila o pristojnosti lahko uporabljajo le, če so pristojna švedska sodišča. Pristojnost švedskih sodišč je podana, če je švedsko sodišče pristojno v skladu z nacionalnimi pravili. V tem smislu je treba upoštevati tudi mednarodne sporazume, ki se lahko uporabljajo. Najpomembnejši za Švedsko so Bruseljska uredba I, Bruseljska konvencija in Luganska konvencija, ki urejajo vprašanja pristojnosti, če ima toženec stalno prebivališče v državi, ki jo zajema navedena uredba ali konvenciji. Še zlasti navajajo, da se navezne okoliščine, ki določajo, da se tožba v zvezi z obveznostjo plačila lahko vloži tam, kjer ima toženec premoženje, ne morejo uporabiti, če gre za osebo, ki ima stalno prebivališče v državi članici ali državi pogodbenici Konvencije.

Na vrh straniNa vrh strani

2. Izjeme pri splošnem pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca in drugimi sodišči?

Na voljo je več pravil o pristojnosti, v skladu s katerimi se lahko tožba vloži pri sodišču, ki ni sodišče, kjer ima toženec stalno prebivališče. V mednarodnih sporazumih, kot so Bruseljska uredba I ter Bruseljska in Luganska konvencija, obstajajo tudi pravila o pristojnosti več sodišč.

Najpomembnejša švedska pravila o pristojnosti več sodišč so:

 • Vsak, ki je utrpel škodo, lahko vloži tožbo v kraju, kjer je bilo škodno dejanje storjeno ali kjer je škoda nastala. Načeloma se to pravilo ne uporablja v primeru kršitve pogodbe. Tožba za odškodnino zaradi kaznivega dejanja se lahko vloži v povezavi s sodnim postopkom za to kaznivo dejanje.
 • Potrošniki lahko vložijo tožbo zoper družbo pri svojem sodišču v potrošniških zadevah, ki vključujejo majhne zneske.
 • Zadeve v zvezi z obveznostjo za plačilo na podlagi pogodbe se lahko v nekaterih primerih vložijo tam, kjer je bila sklenjena pogodba. Nasprotno pa švedsko pravo ne predvideva določbe, v skladu s katero je lahko pristojno sodišče v kraju, kjer bo pogodba izvršena.
 • Zadeva zoper družbo, ki vključuje spor, do katerega je prišlo v povezavi s poslovno dejavnostjo, se lahko v nekaterih primerih vloži v kraju poslovanja.
 • Zadeve v zvezi s skrbništvom otrok, nastanitvijo in pravicami do stikov običajno obravnava sodišče v kraju stalnega prebivališča otroka (glej tudi Starševska odgovornost – Švedska).
 • Zadeve v zvezi s preživnino običajno obravnava sodišče, kjer ima toženec stalno prebivališče, tožbe za ugotovitev očetovstva, zakonske zadeve in zadeve v zvezi s starševsko odgovornostjo (skrbništvo otrok in nastanitev) pa lahko obravnava tudi drugo sodišče.
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca?

Švedsko pravo pozna več pravil o izključni pristojnosti, ki določajo, da je treba tožbo vložiti pri določenem sodišču. Pravila o izključni pristojnosti so tudi v nekaterih mednarodnih sporazumih, kot so Bruseljska uredba I ter Bruseljska in Luganska konvencija. Če je zadeva, zajeta s katerim koli od teh pravil, vložena pri sodišču, ki ni izključno pristojno, to sodišče te zadeve ne sme obravnavati.

Na vrh straniNa vrh strani

Najpomembnejša švedska pravila o izključni pristojnosti so:

 • Večino zemljiško pravnih sporov mora obravnavati sodišče v kraju, kjer je zemljišče.
 • Za nekatere spore v zvezi s premoženjem je izključno pristojno zemljiško sodišče ali sodišče za najem ali zakup. To je prav tako odvisno od tega, kje je premoženje.
 • Za večino zadev v zvezi z dedovanjem je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča pokojnega.
 • Za spore v zvezi z zakonsko zvezo in delitvijo premoženja med zakoncema je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča ene od strank.
 • Če je za spor pristojno delovno sodišče ali gospodarsko sodišče, zadeve ni mogoče vložiti pri rednem sodišču v kraju stalnega prebivališča toženca.
 • Za večino sporov v zvezi z okoljskim pravom, pomorskim pravom, pravom industrijske in intelektualne lastnine ter družinskim pravom, če je vključen mednarodni element, so posebna pravila, v skladu s katerimi je pristojno le eno sodišče.
 • Švedsko pritožbeno sodišče (Svea hovrätt) je izključno pristojno za obravnavo nekaterih zahtevkov v zvezi z izvršitvijo sodb tujih sodišč.
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Stranki se lahko dogovorita, da v sporu lahko odloča ali mora odločati določeno sodišče. Dogovor mora biti v pisni obliki, določa pa lahko, da je izključno pristojno eno sodišče. Razen tega se stranki lahko dogovorita, da je pristojno sodišče, ki sicer ni pristojno v skladu z običajnimi pravili. Določita lahko tudi pristojnost več sodišč.

Na vrh straniNa vrh strani

Načeloma mora sodišče, ki sta ga stranki določili kot pristojno, vloženo zadevo sprejeti v obravnavo. Vseeno to ne velja, če je dogovor v nasprotju z enim od pravil o izključni pristojnosti. Če ena od strank ugovarja, da je dogovor o pristojnosti določenega sodišča neveljaven, mora sodišče preučiti ugovor in lahko odloči, da ni pristojno.

Pristojnost sodišča, ki sicer ni pristojno, je lahko podana, če toženec ne ugovarja, da zadevo obravnava napačno sodišče (tako imenovan „tihi odlog“). Vseeno pa to ne velja, če se uporabljajo pravila o izključni pristojnosti; sodišče mora to vprašanje obravnavati samo od sebe. Vseeno sodišče ne bo samodejno preučilo vprašanja, ali je zadeva vložena v nasprotju s splošnimi pravili, pravili o pristojnosti več sodišč ali dogovorom o pristojnosti določenega sodišča. Kakršen koli ugovor, da sodišče ni pristojno, je treba predložiti, ko stranki prvič dasta izjavi v zadevi. Če toženec ne da izjave in mora sodišče izdati zamudno sodbo, mora sodišče preučiti, ali je pristojno.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Civilne spore obravnavata dve specializirani sodišči. Delovno sodišče obravnava spore iz razmerij med delodajalci in delojemalci, gospodarsko sodišče pa spore v zvezi s konkurenčnim pravom in trgovanjem.

Nekatera okrožna sodišča obravnavajo določene vrste civilnih zadev. 25 okrožnih sodišč na Švedskem je tudi zemljiških sodišč, ki obravnavajo zadeve v zvezi z razlastitvijo in parcelacijo. Zadeve, ki jih ureja Okoljski zakonik, obravnava pet okrožnih sodišč, ki so tudi okoljska sodišča. Za spore s področja pomorskega prava je pristojnih sedem okrožnih sodišč, ki so pomorska sodišča. Za spore s področja prava industrijske in intelektualne lastnine, zlasti za patente, veljajo posebna pravila, ki določajo izključno pristojnost okrožnega sodišča v Stockholmu. Podobne določbe so predvidene za različne družinsko pravne zadeve z mednarodnim elementom.

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo