Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Slovakien

Senaste uppdatering: 21-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

Det är i första hand distriktsdomstolarna som är behöriga att pröva mål i första instans (artikel 9.1 i civilprocesslagen).

Begreppet ”materiell behörighet” avser vanligtvis fördelningen av behörighet mellan olika typer av domstolar i första instans. Materiell behörighet är en av de grundläggande processuella förutsättningarna för alla domstolar. Domstolen måste på eget initiativ ta ställning till om den är behörig i varje steg och på varje nivå i förfarandet.

Om det finns ett olösligt problem rörande domstolens materiella behörighet, ska domstolen avbryta förfarandet. Om det visar sig att saken inte omfattas av domstolens behörighet eller om handläggningen måste föregås av något annat förfarande, ska domstolen avbryta förfarandet och därefter hänvisa målet till rätt instans. I sådana fall påverkas inte rättsverkningarna av det förfarande som inletts.

Om det finns ett problem rörande domstolens materiella behörighet som det är möjligt att lösa, ska domstolen vidta nödvändiga åtgärder för att lösa detta problem. I sådana fall kan domstolen i allmänhet fortsätta förfarandet, men får inte meddela ett slutligt avgörande förrän problemet är löst. Om det visar sig att behörighetsproblemet inte kan lösas, ska domstolen avbryta förfarandet.

B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till?

Avsaknad av materiell behörighet är ett formellt fel som kan ligga till grund för ett överklagande.

Till börjanTill början

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

Lag nr 371/2004 om domstolarnas sammansättning och behörighetsområden, som trädde i kraft den 1 januari 2005, innebar betydande förändringar av tvistemålsdomstolarnas materiella behörighet och att det inrättades domstolar med behörighet inom särskilda sakområden. I lagen definieras dessa domstolar efter vilka frågor som omfattas av deras materiella behörighet.

Det är således i huvudsak distriktsdomstolarna som fungerar som första instans, dock med ett undantag, nämligen vid omprövning av beslut i asylärenden enligt asyllagen (lag nr 480/2002), där den behöriga regiondomstolen är första instans.

I den nya lagen om domstolarnas geografiska behörighet, sammansättning och befogenheter fastställs vilken behörighet som tillkommer inskrivningsmyndigheter, konkurs- och ackordsdomstolar, domstolar som handlägger växel- och checkärenden, domstolar som handlägger frågor om industriellt rättsskydd och skydd mot illojal konkurrens samt den domstol som handlägger ärenden om värdepapperstransaktioner.

Enligt artikel 9.2 i civilprocesslagen fungerar regiondomstolarna som första instans i följande fall:

 1. Förlikning i tvister rörande förmåner som utbetalats felaktigt eller med ett alltför högt belopp mellan en arbetsgivare och den person som har mottagit förmånen i enlighet med gällande socialförsäkringslagstiftning.
 2. Tvister mellan behörig sjukförsäkringskassa och en arbetsgivare om betalning av kostnader som uppstått till följd av ett formellt fel vid handläggningen av ett sjukförsäkringsärende.
 3. Tvister som involverar en främmande stat eller personer som har diplomatisk immunitet och privilegier, när sådana tvister omfattas av de slovakiska domstolarnas behörighet.

II. Behörig domstol

1. Huvudregeln om behörig domstol

Den geografiska behörigheten avgör vilken av domstolarna av en viss typ som är behörig att pröva och avgöra ett visst mål.

Till börjanTill början

I artikel 84 i civilprocesslagen anges att behörig domstol är domstolen på den plats där svaranden är bosatt, om inte annat föreskrivs.

2. Undantag från huvudregeln

På grundval av gällande lagstiftning görs åtskillnad mellan följande former av geografisk behörighet:

 • Allmän geografisk behörighet.
 • Behörighet som en följd av parternas val.
 • Exklusiv geografisk behörighet.
När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Exklusiv geografisk behörighet har företräde vid fastställandet av en domstols geografiska behörighet. Endast om ingen domstol är exklusivt behörig tas hänsyn till allmän behörighet eller till ett eventuellt val av behörig domstol.

När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor?

Käranden har på de villkor som anges i artikel 87 i civilprocesslagen rätt att välja en domstol som är behörig enligt artikel 87, i stället för den allmänna domstolen på den plats där svaranden är bosatt.

Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Allmän geografisk behörighet gäller om det inte finns någon domstol som har exklusiv geografisk behörighet, käranden inte har utövat sin rätt att välja vilken domstol som ska vara behörig och inget avtal om geografisk behörighet hade ingåtts innan talan väcktes.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Om målet rör en fråga som de slovakiska domstolarna är behöriga att pröva, men förutsättningarna för geografisk behörighet inte är uppfyllda eller inte kan fastställas, ska Slovakiens högsta domstol fatta beslut om vilken domstol som ska vara behörig att pröva saken.

I vissa fall kan målet hänskjutas till en annan domstol än den geografiskt behöriga domstolen. I så fall ska ansökan likväl lämnas in vid den domstol som har geografisk behörighet.

I mål där barn ställs under domstolens beskydd kan den domstol som annars skulle ha varit behörig hänskjuta målet till en annan domstol, om de förutsättningar som låg till grund för behörigheten ändras.

Om mer än en domstol har geografisk behörighet, anses den domstol där talan väcktes vara behörig.

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 21-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket