Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Slovakia

Uusin päivitys: 04-09-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Slovakia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen? A.
B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani? B.
I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani? I.
II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?) II.
1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö 1.
2. Poikkeuksia pääsäännöstä 2.
C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä? C.

 

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen?

Ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneissä ovat pääsääntöisesti toimivaltaisia piirituomioistuimet (siviiliprosessilain 9 §:n 1 momentti).

Käsitteellä asiallinen toimivalta tarkoitetaan yleisesti toimivallan jakautumista ensimmäisen oikeusasteen asioissa eri tuomioistuimien välillä. Asiallisen toimivallan olemassaolo on yksi tärkeimmistä tuomioistuinta koskevista prosessinedellytyksistä. Tuomioistuin tutkii viran puolesta asiallisen toimivaltansa täyttymisen jokaisessa oikeudenkäynnin vaiheessa ja kussakin oikeusasteessa.

Jos tällainen oikeudenkäynnin edellytysten puuttuminen todetaan eikä sitä voida poistaa, tuomioistuin keskeyttää oikeudenkäynnin. Jos asia ei kuulu tuomioistuinten toimivaltaan tai jos on ensin suoritettava muu menettely, tuomioistuin siirtää asian toimivaltaiselle elimelle, kun oikeudenkäynnin keskeytyspäätös on saanut lainvoiman. Kanteen vireillepanoon liittyvät oikeusvaikutukset pysyvät ennallaan.

Jos oikeudenkäynnin edellytysten puuttuminen voidaan korjata, tuomioistuin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Se voi tällä välin pääsääntöisesti jatkaa oikeudenkäyntiä, mutta ei tehdä päätöstä, joka päättäisi oikeudenkäynnin. Jos oikeudenkäynnin edellytyksiä ei onnistuta täyttämään, tuomioistuin keskeyttää oikeudenkäynnin.

B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani?

Asiallisen toimivallan puuttuminen on oikeudenkäyntivirhe, joka on peruste muutoksenhaulle.

Sivun alkuunSivun alkuun

I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Tammikuun 1. päivänä 2005 tuli voimaan laki 371/2004 Slovakian tuomioistuimien toimipaikoista ja tuomiopiireistä. Laki muuttaa merkittävästi siviilituomioistuimien asiallista toimivaltaa sekä luo myös erityistuomioistuimia, joilla on alakohtainen toimivalta. Laissa määritellään nämä tuomioistuimet viitaten asioihin, jotka kuuluvat niiden toimivaltaan.

Lain mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat piirituomioistuimet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: turvapaikkalain 480/2002 mukaisessa turvapaikkamenettelyssä annettujen päätösten uudelleenkäsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen ratkaisut tekee toimivaltainen alueoikeus.

Tuomioistuimien tuomiopiirejä, toimipaikkoja ja toimivaltaa koskevassa uudessa lainsäädännössä säädetään seuraavien tuomioistuimien toimivallasta: rekisterioikeudet, konkurssi‑ ja saneeraustuomioistuimet, vekseliÂ‑ ja sekkituomioistuimet, teollisoikeus‑ ja markkinatuomioistuimet sekä pörssituomioistuin.

Siviiliprosessilain 9 §:n 2 momentin mukaan alueoikeudet tekevät ensimmäisen oikeusasteen päätökset:

 1. riita-asioissa, jotka koskevat perusteettomasti tai perusteettoman suurena maksetun etuuden keskinäistä selvitystä työnantajan ja etuuden saajan välillä voimassa olevan sosiaaliturvalainsäädännön mukaisesti;
 2. toimivaltaisen sairausvakuutuslaitoksen ja työnantajan välisissä riita-asioissa, jotka koskevat sairausvakuutuksen käsittelyyn liittyvästä menettelyvirheestä aiheutuneen vahingon korvaamista;
 3. riita-asioissa, jotka koskevat toista valtiota tai diplomaattista koskemattomuutta ja erioikeuksia nauttivia henkilöitä, jos kyseiset riita-asiat kuuluvat Slovakian tuomioistuimien toimivaltaan.

II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Alueellisen toimivallan perusteella määräytyy, millä saman portaan tuomioistuimista on valtuudet tutkia ja ratkaista tietty asia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Siviiliprosessilain 84 §:n mukaan toimivaltainen on sen asianosaisen yleinen tuomioistuin, jota vastaan kanne on nostettu (vastaajan tuomioistuin), jollei toisin ole säädetty.

2. Poikkeuksia pääsäännöstä 

Oikeuskirjallisuudessa jaotellaan voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen alueellinen toimivalta seuraavasti:

 • yleinen alueellinen toimivalta;
 • valinnainen toimivalta;
 • yksinomainen alueellinen toimivalta.
Missä tapauksissa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Tuomioistuimen alueellinen toimivalta määritetään ensisijaisesti yksinomaisen alueellisen toimivallan mukaan. Vasta siinä tapauksessa, ettei toimivalta määräydy tältä pohjalta, otetaan huomioon yleinen tai valinnainen toimivalta.

Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Valinnainen toimivalta tarkoittaa kantajan oikeutta valita – siviiliprosessilain 87 §:n ehtojen täyttyessä – vastaajan yleisen tuomioistuimen sijasta muu siviiliprosessilain 87 §:n mukaisesti toimivaltainen tuomioistuin.

Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Yleinen alueellinen toimivalta otetaan huomioon siinä tapauksessa, että alueellista toimivaltaa ei määritetä yksinomaisen toimivallan mukaan, että kantaja ei käytä oikeuttaan valita toimivaltainen tuomioistuin ja että ennen kanteen nostamista ei ole tehty sopimusta alueellisesta toimivallasta.

C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä? 

Jos asia kuuluu Slovakian tuomioistuimien toimivaltaan mutta alueellisen toimivallan perusteet eivät täyty tai niiden täyttymistä ei voida tarkistaa, Slovakian korkein oikeus määrittää, mikä tuomioistuin käsittelee ja ratkaisee asian.

Käytännön syistä asia voidaan määrätä muulle kuin alueellisesti toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Myös tässä tapauksessa asia on pantava vireille alueellisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Jos on kyse alaikäisten huostaanottoa koskevasta asiasta ja olosuhteet, joiden mukaan toimivalta arvioidaan, muuttuvat, alkuperäinen toimivaltainen tuomioistuin voi siirtää asian toiselle tuomioistuimelle.

Jos alueellisesti toimivaltaisia tuomioistuimia on useita, toimivaltainen on se tuomioistuin, jossa asia pantiin vireille ensin.

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Slovakia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-09-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta