Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol? A.
B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen? I.
II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?) II.
1. Hovedreglen om stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra hovedreglen 2.
C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken særlig domstol jeg i givet fald skal henvende mig til? C.

 

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol?

Byretterne er principielt kompetente til at behandle sager i første instans (§ 9, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Begrebet "saglig kompetence" henviser generelt til fordelingen af førsteinstanskompetence mellem de forskellige former for retter. Det er et grundlæggende procedurekrav for enhver ret, at den skal have saglig kompetence. Retten skal ex officio tage stilling til, om den har saglig kompetence på ethvert trin i sagen og på ethvert niveau.

Er der et uløseligt problem med rettens saglige kompetence, skal retten indstille sagen. Er retten ikke kompetent til at behandle sagen, eller skal der forinden iværksættes andre skridt, træffer retten afgørelse om at indstille sagen, og den henviser derpå sagen til rette instans. I så fald berører det ikke retsvirkningerne af den indledte sag.

Er der et problem vedrørende den saglige kompetence, som det er muligt at løse, træffer retten de fornødne foranstaltninger for at løse det. I dette tilfælde kan retten generelt gå i gang med at behandle sagen, men den kan ikke afsige endelig dom. Er det ikke muligt at løse problemet vedrørende den saglige kompetence, indstiller retten sagen.

B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til?

Har retten ikke saglig kompetence, er det en procedurefejl, som udgør en appelgrund.

I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen?

Lov nr. 371/2004 om retternes sæde og kompetencer, der trådte i kraft den 1. januar 2005, medførte omfattende ændringer i de civile retters saglige kompetence og oprettelse af retter med kompetence på særlige sagsområder. Loven definerer de pågældende retter ud fra de sagsområder, der falder ind under deres saglige kompetence.

TopTop

Det er således i alt væsentligt byretterne, der behandler sager i første instans, dog med den undtagelse, at det i asylsager efter asyllov nr. 480/2002 er de regionale retter, der afgør sagen i første instans.

De nye regler om retternes kompetencer, sæde og beføjelser fastlægger, hvilken kompetence der tillægges registreringsretten, skifteretten, den ret, der behandler sager om veksler og check, den ret, der behandler sager om beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse mod illoyal konkurrence, og den ret, der behandler sager om børstransaktioner.

Ifølge § 9, stk. 2, i den civile retsplejelov fungerer de regionale retter som første instans i følgende sager:

 1. tvister om forlig vedrørende ydelser, der er udbetalt på forkert grundlag, eller som udgør et for højt beløb, mellem en arbejdsgiver og den person, der har modtaget ydelserne i henhold til den gældende socialsikringslovgivning;
 2. tvister mellem det ansvarlige sygeforsikringsorgan og en arbejdsgiver om betaling af tab som følge af procedurefejl i forbindelse med behandlingen af sygeforsikringen;
 3. tvister, der involverer en udenlandsk stat eller personer med diplomatiske privilegier og immuniteter, når de pågældende tvister henhører under de slovakiske retters kompetence.

II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?)

1. Hovedreglen om stedlig kompetence

Den stedlige kompetence er afgørende for, hvilken af retterne af en bestemt art der er kompetent til at behandle en konkret sag og afsige dom.

TopTop

Ifølge § 84 i strafferetsplejeloven er den kompetente ret den almindelige ret på det sted, hvor sagsøgte er bosat (sagsøgtes hjemting), medmindre andet er fastsat.

2. Undtagelser fra hovedreglen

På grundlag af den gældende lovgivning sondres der mellem følgende former for stedlig kompetence:

 • almindelig stedlig kompetence;
 • valg af værneting;
 • eksklusiv stedlig kompetence.
Hvornår er det muligt at vælge mellem den domstol, der er kompetent ifølge sagsøgtes faste bopæl (domstol med stedlig kompetence), og andre domstole?

Eksklusiv stedlig kompetence har forrang ved fastsættelsen af en rets stedlige kompetence. Kun i de tilfælde, hvor der ikke er nogen ret, der har eksklusiv stedlig kompetence, tages der hensyn til den almindelige kompetence eller til et valgt værneting.

Hvornår er jeg nødt til at vælge en domstol?

Sagsøger har på de betingelser, der er fastsat i strafferetsplejelovens § 87, ret til at vælge en anden domstol med kompetence i henhold til § 87 end den almindelige ret på sagsøgtes bopæl (sagsøgtes hjemting).

Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Den almindelige stedlige kompetence er afgørende, når der ikke er nogen ret, der har eksklusiv stedlig kompetence, når sagsøger ikke har gjort brug af retten til at vælge værneting, og når der ikke blev indgået nogen aftale om stedlig kompetence, før sagen blev indbragt for retten.

C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken særlig domstol jeg i givet fald skal henvende mig til?

Angår sagen et spørgsmål, der henhører under de slovakiske retters kompetence, men er betingelserne for den stedlige kompetence ikke opfyldt, eller er det ikke muligt at fastslå, hvilken ret der har stedlig kompetence, afgør den slovakiske højesteret, hvilken domstol der skal behandle sagen.

Sagen kan, når det er relevant, henvises til en anden domstol end den ret, der har stedlig kompetence. I så fald skal begæringen dog stadig indgives til den ret, der har den stedlige kompetence.

I sager om børn, der sættes under rettens værgemål, kan den ret, der ellers havde været kompetent, henvise sagen til en anden ret, hvis der sker ændringer i de forhold, der var afgørende for tildelingen af kompetence.

Er der mere end én ret, der har stedlig kompetence, anses den ret, hvor sagen først blev indbragt, for kompetent.

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige