Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Spanien

Senaste uppdatering: 01-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om du vill inleda en rättegång måste du ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet. Om du väcker talan vid fel domstol eller om det blir tvist om vilken domstol som är behörig löper du risken att rättegången drar ut på tiden i onödan eller rentav att din talan avvisas därför att domstolen inte är behörig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen på den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den på den ort där svaranden bor? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

 • Rättssystemet i Spanien bygger på principen om att rättsväsendet är en enhet. De enda undantagen är militärdomstolar vid krigstillstånd eller belägring, samt författningsdomstolen (Tribunal Constitucional), som genom möjligheten till överprövning fungerar som den yttersta garanten för allmänhetens frihet och rättigheter.
 • Utan att denna grundprincip påverkas kan dock domstolsväsendet delas in i fyra grenar, bestående av tvistemålsdomstolar, brottmålsdomstolar, förvaltningsdomstolar och arbetsdomstolar.
  • Den lägsta nivån bland tvistemålsdomstolarna utgörs av förstainstansdomstolarna (Juzgado de Primera Instancia), som tillsammans med fredsdomstolarna (Juzgado de Paz) hör civilrättsliga mål och handelsrättsliga mål först.

   Tvistemålsdomstolarna tar även upp de mål som inte klart och tydligt kan hänföras till någon annan kategori av domstol. De kan således också beskrivas som domstolar för “allmänna ärenden”.

   Bland tvistemålsdomstolarna ingår också familjedomstolar (Juzgados de Familia), som utgör första instans. Där dessa domstolar finns, som regel i större befolkningscentrum, är de ensamt behöriga att döma i mål som gäller separation, annullering av äktenskap, äktenskapsskillnad, underhåll till barn samt vårdnadsrätt för minderåriga.

   Under tvistemålsdomstolarna sorterar vidare handelsdomstolar (Juzgados de lo Mercantil) och domstolar för tvister om gemenskapsvarumärken (Juzgados de Marca Comunitaria), som är specialiserade domstolar inom sina respektive områden.

   Till börjanTill början

  • Inom det arbetsrättsliga området regleras ärenden av arbetsdomstolar (Juzgados de lo Social), som är behöriga i tvister mellan arbetsmarknadens parter, inklusive mål mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare (ärenden som gäller anställningsavtal). Dessa domstolar dömer även i ärenden som rör avtalsförhandlingar, socialförsäkringsärenden och ärenden kopplade till arbetslagstiftningen, där staten är en part.
  • Brottmålsdomstolar dömer i ärenden som faller inom straffrätten.

   Inom spansk rätt kan ett civilrättsligt ärende som följer av ett brottmål avgöras tillsammans med brottmålet. I dessa fall avgör brottmålsdomstolen vilket skadestånd som skall utdömas till den skadelidandes fördel för att kompensera för brottet eller förseelsen. Såvida den skadelidande inte uttryckligen motsätter dig detta får den allmänne åklagaren i dessa fall ta målet till domstol på den skadelidandes vägnar, även om den senare inte beslutat att ta upp ärendet på eget initiativ.

  • Förvaltningsdomstolarna, slutligen, har i uppgift att avgöra om offentliga myndigheter handlat i enlighet med lagen. De dömer också i mål som inleds mot offentliga myndigheter i egendomsärenden.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

 • I Spanien är ingen domstol i första instans över- eller underordnad någon annan.

  Det enda undantaget mot denna regel är de s.k. fredsdomstolarna, som avgör ärenden som gäller mindre belopp (f.n. är maxgränsen 90 euro). Vid dessa domstolar behöver ordföranden inte vara professionell domare.

  Till börjanTill början

 • Dessa domstolars behörighet är begränsade till sådana kommuner och motsvarande administrativa enheter där det inte finns någon annan förstainstansdomstol.

II. Behörig domstol

I fråga om domstolars behörighet är Spanien indelat på fyra administrativa nivåer, i kommuner, distrikt, provinser och autonoma regioner (Municipio – Partido – Provincia – Comunidad Autónoma). Ett distrikt består av en eller flera angränsande kommuner inom samma provins, och är den viktigaste indelningen i rättsligt hänseende, då de sammanfaller med varje förstainstansdomstols geografiska behörighet (se “Partidos judiciales - Mapa” på spanska justitieministeriets webbplats) español.

Där detta är nödvändigt på grund av arbetsbelastningen (dvs. i nästan samtliga fall) finns det flera domstolar på samma administrativa nivå, som är numrerade enligt inrättandeår.

I princip har alla dessa instanser samma behörighetsnivå, och arbetet fördelas enligt interna överenskommelser. I vissa fall innebär dock dessa interna överenskommelser att vissa typer av fall regelmässigt hänförs till en viss domstol inom samma geografiska område.

1. Huvudregeln om behörig domstol
 • Om inget annat har fastställts genom överenskommelse eller i bindande bestämmelser är det förstainstansdomstolen i det geografiska område där svaranden har sin hemvist (eller sin vanliga vistelseort om det förstnämnda inte är tillämpligt) som är behörig, i egenskap av “allmän domstol”. Om svaranden varken har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Spanien är förstainstansdomstolen i det geografiska område där svaranden uppehåller sig, eller senast var bosatt, behörig. Om inget av ovanstående kriterier är tillämpligt kan käranden lägga fram ärendet vid den förstainstansdomstol som är behörig där denne själv har sin hemvist.
 • Dessutom gäller följande:
  • I mål där en arbetsgivare eller en utövare av ett fritt yrke är svarande i en tvist kopplad till dennes yrkesverksamhet får käranden välja att lägga fram sitt ärende var som helst där denna yrkesverksamhet bedrivs.
  • Mål mot juridiska personer kan också avgöras där den situation eller det rättsliga förhållande som gett upphov till tvisten har uppstått eller har sin verkan, förutsatt att den juridiska personen är etablerad eller har en representant på platsen i fråga.
2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen på den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Enligt nuvarande regler lämnar det spanska systemet inte särskilt stort utrymme för käranden att välja domstol. Detta kan bara ske i följande fall:

Till börjanTill början

 1. Fastighetsmål som rör antingen flera fastigheter eller en fastighet som sträcker sig över fler än ett behörighetsområde för domstol. I dessa fall får käranden fritt välja till vilken av de berörda domstolarna som han eller hon vill rikta sig till.
 2. Mål som gäller framläggandet eller godkännandet av sådana räkenskaper som kapitalförvaltare (som förvaltar upplånat kapital) är skyldiga att sammanställa, i det fall det inte finns klara villkor för var räkenskaperna skall läggas fram. I dessa fall kan käranden välja mellan den plats där svaranden har sin hemvist eller den plats där kapitalförvaltningen bedrivs.
 3. Arvstvister, i vilka fall käranden kan välja mellan den behöriga domstolen på den plats där den avlidne senast haft sin hemvist i Spanien eller den plats där merparten av kvarlåtenskapen finns.
 4. Mål inom immaterialrättens område, där käranden kan välja att vända sig till den behöriga domstolen på den plats där överträdelsen ägt rum – eller där det finns indicier på att den ägt rum – eller på den plats där piratkopierade varor eller motsvarande påträffats.
 5. Tvister som gäller illojal konkurrens, där käranden varken är etablerad, har sin hemvist eller sin vanliga bosättning i Spanien. I dessa fall får käranden välja mellan att ta fallet till domstol där den illojala konkurrensen anses ha utövats eller den plats där den haft sin verkan.
 6. Mål som endast avser vårdnad om minderåriga barn eller underhåll som en förälder kräver av den andra för barns räkning, i de fall föräldrarna bor på skilda platser där olika domstolar är behöriga. I dessa fall får käranden välja mellan den domstol som är behörig där svaranden har sin hemvist eller där det minderåriga barnet är bosatt.
b) När måste jag välja en annan domstol än den på den ort där svaranden bor?

I följande fall måste käranden vända sig till en annan domstol än den som är behörig där svaranden har sin hemvist. Varken ett uttryckligt eller tyst medgivande från någon av parterna krävs i dessa fall.

Till börjanTill början

 1. I mål som gäller egentlig rätt eller hyresrätt till fast egendom som ingår i ett system för kollektivt ägande, vilka hänförs till den domstol som är behörig på den plats där fastigheten är belägen.
 2. I mål som gäller arv, där käranden får välja mellan den domstol som är behörig på den plats där den avlidne senast haft sin hemvist i Spanien eller den domstol som är behörig där merparten av kvarlåtenskapen finns.
 3. I ärenden som gäller assistans till eller företrädande av personer med funktionshinder, i vilka fall dessa personers bosättningsort avgör vilken domstol som är behörig.
 4. I civilmål som gäller skydd av grundläggande rättigheter, som hänförs till den domstol som är behörig där käranden har sin hemvist, eller – om detta är utanför Spanien – den domstol som är behörig där handlingen som misstänks vara ett brott mot grundläggande rättigheter har begåtts.
 5. I ärenden där klagomål framförs om skada som har orsakats av trafik med motorfordon, varvid målen hänförs till den behöriga domstolen på den plats där skadan uppstått.
 6. I tvister som gäller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilka hänförs till den domstol som är behörig där arbetsgivaren har sitt säte.
 7. I fall där en part vill invända mot att allmänna villkor införs i ett kontrakt, eller vill ogiltigförklara sådana villkor. Sådana ärenden avgörs alltid av den domstol som är behörig där käranden har sin hemvist.
 8. Vid talan som gäller införande eller ogiltigförklarande av allmänna villkor i standardavtal, i fall där svaranden varken är etablerad i eller har sin hemvist i Spanien. Dessa ärenden hänförs till den domstol som är behörig där kontraktet slutits.
 9. Vid talan som gäller ogiltigförklarande i samband med försvar av kollektiva eller allmänna rättigheter för konsumenter eller användare, i fall där svaranden varken är etablerad i eller har sin hemvist i Spanien. I dessa fall hänförs ärendet till den domstol som är behörig där käranden har sin hemvist.
 10. Vid talan vars syfte är att kräva att ett företag eller organ i försäkringssektorn fullgör sina förpliktelser i samband med att man sålt lös egendom till dig under ett hyrköpsavtal eller finansierat en sådan affär, eller gett dig ett erbjudande om köp av lös egendom eller tjänster som du accepterat. Sådana mål hänförs till den domstol som är behörig där käranden har sin hemvist.
 11. Vid talan där tredje man ansöker om att avbryta verkställighet, varvid målet hänförs till den domstol som är behörig där den instans som beslutat om kvarstad har sitt säte.
 12. Vid begäran om separation, annullering av äktenskap eller äktenskapsskillnad, vilka sorterar under förstainstansdomstolen där makarna har sin hemvist, eller i andra hand där de senast hade sin hemvist eller där den andra maken bor. Om ingen av dessa platser kan fastställas dömer den domstol som är behörig där du själv bor (om det är du som begärt att förfarandet skall inledas). Om detta har begärts gemensamt hänförs fallet till den domstol som är behörig där makarna senast hade gemensam hemvist eller där någon av makarna senast hade sin hemvist. (se vidare “Äktenskapsskillnad - Spanien”).
 13. I mål som endast avser vårdnad om minderåriga barn eller underhåll som en förälder kräver av den andra för barns räkning. Normalt dömer då den domstol som är behörig där föräldrarna senast hade gemensam hemvist. I de fall föräldrarna bor på skilda platser där olika domstolar är behöriga, får käranden välja mellan den domstol som är behörig där svaranden har sin hemvist eller där det minderåriga barnet är bosatt.
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

I allmänhet kan domstolars behörighet i Spanien utvidgas geografiskt, dvs. parterna kan ge uttryckligt eller tyst medgivande till att en given domstol dömer i ett mål, så länge som denna domstol uppfyller de objektiva kriterierna för behörighet.

Till börjanTill början

 • Med uttryckligt medgivande menas att de parter som berörs i målet uttryckligen enats om och preciserat inom vilket geografiskt behörighetsområde för domstolar de vill att målet skall tas upp.
 • Tyst medgivande:
  1. Vad avser käranden anses det vara ett tyst medgivande att denne vänt sig till en viss domstol med en begäran, ett överklagande eller annat ärende som måste läggas fram till den behöriga domstolen.
  2. Vad gäller svaranden anses det vara ett tyst medgivande om denne personligen inställt sig i rätten och vidtagit något annat steg än att göra gällande att domstolen är obehörig i det aktuella målet.

Emellertid finns följande undantag:

 • I mål som gäller adhesionskontrakt eller kontrakt där endera parten infört allmänna villkor, samt vid kontrakt med konsumenter eller användare tillämpas tyst medgivande men inte uttryckligt medgivande.
 • I fall den geografiska behörigheten är fastställd i lag tillämpas ingen av dessa möjligheter.
 • I ärenden som kräver muntlig förhandling tillämpas inte heller principerna om uttryckligt eller tyst medgivande.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

I Spanien finns flera kategorier av specialdomstolar:

 • Familjedomstolarna (Juzgados de Familia) är förstainstansdomstolar som, på de platser där de inrättats vilket i regel är i befolkningstäta områden, har ensam behörighet att döma i mål som gäller
  • separation, annullering av äktenskap och äktenskapsskillnad,

   Till börjanTill början

  • vårdnad om minderåriga barn.

   Reglerna för geografisk behörighet är de samma som gäller för de gängse förstainstansdomstolarna när dessa dömer i ärenden som annars skulle falla inom familjedomstolarnas behörighet (dvs. där det inte finns någon specialiserad domstol i det enskilda området).

 • Arbetsdomstolarna (Juzgados de lo Social), som dömer i arbetsrättsfrågor såsom enskilda konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare (t.ex. rörande anställningsavtal) ärenden som rör förhandlingar och kollektivavtal samt mål som gäller socialförsäkringsärenden eller klagomål mot staten i egenskap av ansvarig för arbetslagstiftning.

Som regel får käranden välja om han eller hon vill vända sig till den behöriga domstolen där svaranden bedriver sin verksamhet eller där svaranden har sin hemvist.

 • Handelsdomstolarna (Juzgados de lo Mercantil), som enligt planerna skall vara i funktion från den 1 september 2004, är specialiserade rättsliga instanser inom handelsrättens område.
  • Vid dessa domstolar behandlas följande typer av mål:
   • Konkursärenden, av bland annat följande slag:
    1. Civilmål rörande konkursgäldenärens tillgångar, med undantag för mål som gäller frågor om rättskapacitet, föräldraskap, äktenskapsband och minderåriga barn.
    2. Arbetsrättsärenden som följer av en konkurs, dvs. mål som rör kollektivt avslutande, förändring eller tillfälligt upphävande av anställningsavtal, liksom frågor om avslutande eller tillfälligt upphävande av företagsledningens avtal.
    3. Alla frågor om åtgärder för att skydda eller likvidera konkursboets tillgångar och andra rättigheter, oavsett vem som begärt den ekonomiske aktören i konkurs.
    4. Talan som väcks i syfte att utkräva civilrättsligt ansvar av företagsledning, revisorer eller – i förekommande fall – likvidatorer för skada som vållats konkursgäldenären under konkursförfarandets gång.
   • Ärenden som gäller
    1. illojal konkurrens,
    2. immateriell äganderätt eller reklam,
    3. bolagsrätt och lagstiftning om kooperativ,
    4. nationell och internationell transport,
    5. sjörätt,
    6. allmänna kontraktsvillkor, elle
    7. tillämpning av bestämmelsen om skiljedom i tidigare ärenden.
  • Dessa domstolars geografiska behörighet indelas på provinsnivå, och det är den handelsdomstol som är behörig där gäldenären har sina huvudsakliga intressen som har befogenhet att förklara och rättsligt genomföra den. Om gäldenären dessutom har sin hemvist i Spanien och denna hemvist inte är belägen inom samma domstols behörighet som de huvudsakliga intressena enligt ovan, får den fordringsägare som begärt konkursen även vända sig till den behöriga domstolen vid gäldenärens hemvist. Om gäldenären är en juridisk person antas det att de huvudsakliga intressena sammanfaller med platsen för företagets eller organisationens säte. I detta fall tas inte hänsyn till en eventuell flyttning av sätet som skett mindre än sex månader före konkursansökan.
 • Handelsdomstolarna i Alicante-området kallas domstolar för tvister om gemenskapsvarumärken (Juzgados de Marca Comunitaria), då de har ensam behörighet att i första instans höra alla tvister som tas till rätten på grundval av Europeiska unionens råds förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken samt rådets förordning nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.

  I sådana frågor täcker de aktuella domstolarnas behörighet hela Spanien.

 • Fram till dess att handelsdomstolarna träder i funktion (september 2004 enligt plan) är förstainstansdomstolarna behöriga att döma i dessa ärenden enligt befintliga bestämmelser.
 • Bortsett från i fallet med dessa specialdomstolar står det i spansk lag, att om det finns flera domstolar på samma nivå får tillsynsmyndigheten för Spaniens rättsväsen (Consejo General del Poder Judicial) avgöra att vissa av dessa domstolar skall bli ensamt behöriga att döma i vissa typer av ärenden eller rättsliga förfaranden.

  Denna möjlighet har redan utnyttjats i fråga om vissa ärenden, bland annat vad gäller invaliditet och tvångsomhändertagande av personer på grund av psykisk sjukdom.

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 01-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket