Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Španija

Zadnja sprememba: 20-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Španija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Pred začetkom sodnega postopka v civilni oz. poslovni zadevi je treba za določiti sodišče, pristojno za preiskavo spora, oziroma določiti sodišče, ki ima sodno pristojnost. Če se spor ne predloži pravemu sodišču ali če pride do spora glede pristojnosti sodišča, se lahko zgodi, da bo postopek odložen ali pa bo tožba zavrnjena zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na splošno ali posebno sodišče? A.
B. Kako lahko ugotovim, katero od splošnih sodišč je pristojno za moj primer? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi splošnimi civilnimi sodišči prve stopnje? Če da, katero sodišče je pristojno za moj spor? I.
II. Krajevna pristojnost (Ali je za moj primer pristojno sodišče v kraju A ali sodišče v kraju B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme splošnega pravila 2.
a) Kdaj si lahko izberem med sodiščem, v katerem ima tožena stranka prebivališče (sodišče, določeno po splošnem pravilu) in nekim drugim sodiščem? a)
b) Kdaj moram nujno izbrati drugo sodišče kakor to, v katerega okolišu ima tožena stranka prebivališče (sodišče, določeno po splošnem pravilu)? b)
c) Ali lahko udeleženci sami določijo sodišče, ki v normalnih okoliščinah ne bi bilo pristojno? c)
C. Kako lahko ugotovim, katero od posebnih sodišč je pristojno za moj primer? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na splošno ali posebno sodišče?

 • Načelo določanja sodne strukture v Španiji je sodna enota, z izjemo vojaške sodne moči v času vojne, ob izrednem stanju in Ustavnega sodišča kot najvišjega varuha osnovnih državljanskih pravic in svoboščin, ki jih zagovarja.
 • Sodstvo je sestavljeno iz štirih sodnih redov: civilnega, kazenskega, upravnega in socialnega.
  • Osnovni organ civilnega sodnega reda je sodišče prve stopnje (Juzgado de Primera Instancia), ki skupaj z mirovnim sodiščem (Juzgado de Paz) sodi spore civilnega in poslovnega prava na prvi stopnji.

   Civilni red se ukvarja tudi s spori, obravnava katerih ne spada izrecno pod drugi sodni red. Zaradi tega ga lahko označimo za „rednega“ oz. „splošnega“.

   Civilni red obsega družinska sodišča (Juzgados de Familia), ki so sodišča prve stopnje in na področjih svojega delovanja (ponavadi so to področja z večjim številom prebivalcev) se ukvarjajo izključno s spori, kot je ločitev zakoncev (razveljavitev skupnega bivanja), razveljavitev zakonske zveze, razveza, posvojitev in spori v zvezi z izpolnjevanjem starševskih pravic glede skrbi za mladoletne otroke.

   Pod civilni red spadajo tudi poslovna sodišča (Juzgados de lo Mercantil) in Sodišča za znamko Skupnosti (Juzgados de Marca Comunitaria). To so posebni sodni organi za reševanje sporov, ki se pojavijo na teh pravnih področjih.

  • Socialni sodni red je v rokah socialnih sodišč (Juzgados de lo Social), ki presojajo predloge na socialno-pravnem področju tako v osebnih sporih med delojemalcem in delodajalcem (glede delovne pogodbe), kot tudi v zadevah kolektivnih pogodb, pritožb na področju socialnega skrbstva, oz. proti državi, kadar se ji pripisuje odgovornost za delovno zakonodajo.
  • Kazenskemu redu pripada reševanje kriminalnih primerov in sodišč v kazenskem postopku.

   Za špansko pravo je značilno, da je mogoče civilni proces, ki izhaja iz kaznivega dejanja, izvajati skupaj s kazenskim postopkom. V takem primeru kazensko sodišče odloči o primerni kompenzaciji, poravnanju škode in poškodb, ki jih je povzročilo kaznivo dejanje ali prestopek. Tudi če je ne uveljavlja oškodovanec, razen če se izrecno ne odreče obravnave v kazenskem postopku, jo namesto njega uveljavlja Ministrstvo za finance (Ministerio Fiscal).

   Na vrh straniNa vrh strani

  • Nazadnje, upravni red nadzoruje zakonitost delovanja javne uprave in izterjevanje premoženjske odgovornosti, ki je zahtevana od javne uprave.

B. Kako lahko ugotovim, katero od splošnih sodišč je pristojno za moj primer?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi splošnimi civilnimi sodišči prve stopnje? Če da, katero sodišče je pristojno za moj spor?

 • V Španiji ni razlike med sodišči prve stopnje. Vsa so na isti ravni.
  Edino izjemo predstavljajo mirovna sodišča, ki obravnavajo civilne spore, v katerih gre za najmanjše zneske, trenutno je to vsota nižja od 90 EUR, in jim predsedujejo sodniki, ki niso profesionalni sodniki.
 • Krajevna pristojnost teh sodišč je omejena na kraj, v katerem se ne nahajajo sodišča prve stopnje.

II. Krajevna pristojnost (Ali je za moj primer pristojno sodišče v kraju A ali sodišče v kraju B?)

Španija je za sodne namene organizirana v občine (municipios), okoliše (partidos), okraje (provincias) in pokrajine (comunidades autónomas).

Okoliš je ozemeljska enota sestavljena z ene oz. več sosednih občin, ki spadajo v isto pokrajino in je najpomembnejša ozemeljska enota, v njem namreč sodišča prve stopnje izvršujejo svojo pravno moč. (Glej „Partidos judiciales (sodni okoliši) – Mapa (zemljevid)“español na spletni strani Ministrstva za pravosodje)

Na vrh straniNa vrh strani

V občinah, kjer to zahteva velika količina dela (trenutno skoraj v vseh), obstajajo razni sodni organi enake vrste s številčno oznako glede na vrstni red ustanovitve.

Vsi ti organi imajo načeloma enako pristojnost in delo se jim razdeljuje glede na notranja pravila, vendar v nekaterih primerih omenjena pravila o razdelitvi lahko razdeljujejo razne skupine zadev različnim sodnim organom v istem okolišu.

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti
 • Kadar ni sporazuma ali obvezujočih zakonskih določb, je kot „splošno sodišče“ pristojno sodišče prve stopnje v kraju prebivališča tožene stranke in, če ga ta nima, v kraju bivanja tožene stranke. Če tožena stranka nima prebivališča niti bivanja v Španiji, je pristojno sodišče prve stopnje, v okolišu katerega se tožena stranka nahaja oziroma v katerem je nazadnje živela. Kadar ni mogoče uporabiti nobenega od teh kriterijev, lahko predlagatelj vloži svojo tožbo na sodišču prve stopnje v kraju svojega prebivališča.
 • V zvezi s tem velja:

  • Podjetniki in obrtniki so lahko tožene stranke v sporih, ki izhajajo iz njihove podjetniške oz. obrtniške dejavnosti, v kateremkoli kraju svojega delovanja, v skladu s predlagateljevo izbiro.

  • Pravne osebe so prav tako lahko tožene stranke v kraju, kjer se je pojavila sporna situacija oz. odnos, oz. tam, kjer so posledice, in to vedno, kadar imajo v določenem kraju odprto poslovalnico, oz. imajo tam svojega zastopnika.

2. Izjeme splošnega pravila

Na vrh straniNa vrh strani

a) Kdaj si lahko izberem med sodiščem, v katerem ima tožena stranka prebivališče (sodišče, določeno po splošnem pravilu) in nekim drugim sodiščem?

Po obstoječem sistemu ima tožnik le malo vpliva na izbiro pristojnega sodišča. To se lahko zgodi v naslednjih primerih:

 1. Obravnave o določitvi lastništva v zvezi z nepremičninami, ko gre za več nepremičnin oz. za eno nepremičnino, ki se nahaja v raznih okoliših. V takem primeru lahko predlagatelj izbere kraj postopka glede na kraj, v katerem se nahaja katerakoli od njih.
 2. Obravnava o predložitvi in preveritvi računov, ki jih morajo predložiti oskrbniki tujega premoženja, kadar ni določen kraj predložitve. V takem primeru lahko predlagatelj izbere med prebivališčem tožene stranke oz. krajem, kjer se bo administracija urejala.
 3. Spori o zapuščinskih vprašanjih, pri katerih si predlagatelj lahko izbere med sodišči v kraju zadnjega prebivališča umrlega v Španiji in sodišči v kraju, kjer se nahaja večina zapuščinskega premoženja.
 4. Obravnave o intelektualni lastnini, v katerih lahko predlagatelj izbere med krajem, kjer se je kršitev pravice zgodila, oz. kjer obstajajo znaki o kršitvi, oz. kjer se nahajajo nezakoniti primeri kršitev intelektualne lastnine.
 5. Spori zaradi nelojalne konkurence, ko tožena stranka nima poslovalnice, prebivališča oz. bivanja v Španiji. V takem primeru predlagatelj izbere med krajem, kjer se je nelojalna konkurenca zgodila oziroma kjer se pokažejo posledice tega dejanja.
 6. Predlogi izključno v zvezi z varstvom in skrbjo za mladoletne otroke oziroma z izterjavo preživnine enega roditelja od drugega v imenu mladoletnih otrok, kadar oba živita v različnih sodnih okoliših. V teh primerih lahko predlagatelj izbere med sodiščem v kraju prebivališča tožene stranke in sodiščem v kraju prebivališča mladoletnega otroka.
b) Kdaj moram nujno izbrati drugo sodišče kakor to, v katerega okolišu ima tožena stranka prebivališče (sodišče, določeno po splošnem pravilu)?

Naslednja obvezujoča pravila zahtevajo od predlagatelja, da se obrne na sodišče, katerega okoliš je drugačen kot prebivališče tožene stranke. V takih primerih se ne uveljavlja niti izrecno niti tiho soglasje:

Na vrh straniNa vrh strani

 

 1. Dejanske oz. najemniške pravice v zvezi z nepremičninami in vprašanja, ki izhajajo iz narave parcel, pri katerih so pristojni sodni organi v okolišu, v katerem se parcela nahaja.
 2. Zadeve v zvezi z zapuščino, v katerih se pristojnost določa glede na zadnje prebivališče umrlega v Španiji, oz. na kraj, kjer se nahaja največ zapuščinskega premoženja. Kraj določi tožeča stranka (predlagatelj).
 3. Zadeve v zvezi s pomočjo oz. zastopanjem pravno nesposobnih oseb, ki jih obravnava sodišče v kraju, kjer ta oseba živi.
 4. Zadeve civilnega sodnega varstva osnovnih pravic, ki jih obravnava sodišče v kraju prebivališča tožeče stranke. Če to prebivališče ni v Španiji, jo obravnava sodišče v kraju, kjer je prišlo do kršitve pravice.
 5. Izterjave škode in poškodb, ki so posledica prometa motornih vozil, za katere je pristojno sodišče v kraju, kjer je bila škoda narejena.
 6. Pritožbe na delovne pogodbe, kjer je pristojnost določena glede na sedež podjetja.
 7. Procesi v zvezi z izjavo nevključitve v pogodbo oziroma anuliranja dodatka k splošnim pogodbenim pogojem, za katere velja zakon, veljaven v kraju prebivališča tožeče stranke.
 8. Izjavni procesi, obravnave o zastavitvi oziroma odstopu v zvezi s splošnimi pogodbenimi pogoji, ko tožena stranka nima poslovalnice ali prebivališča v Španiji. V takem primeru je pristojno sodišče v kraju sklenitve pogodbe.
 9. Zaustavitveni procesi za zaščito kolektivnih interesov ali nejasnosti potrošnikov oziroma uporabnikov, ko tožena stranka nima poslovalnice ali prebivališča v Španiji. V takem primeru je pristojno sodišče v kraju prebivališča predlagatelja.
 10. Obravnave za izterjatev izpolnitve svojih obveznosti od garancijske družbe, ki je nekomu na obroke prodala premičnino ali financirala nakup premičnine ali naredila javno ponudbo premičnine ali storitev, ki jo je posameznik sprejel. V takih primerih so pristojni sodni organi v kraju prebivališča predlagatelja.
 11. Obravnave predlogov za razglasitev konkurza, za katere je pristojno sodišče v kraju sedeža organa, ki je dovolil eksekucijo.
 12. Predlogi za ločitev (razveljavitev skupnega življenja), razveljavitev zakonske zveze in razvezo, za katere je pristojno sodišče prve stopnje v kraju prebivališča zakoncev. V primeru, da tega ni, je pristojno sodišče v kraju zadnjega skupnega prebivališča zakoncev oz. v kraju, kjer živi drugi zakonec. Če ni nobenega od teh krajev, je pristojno sodišče v kraju prebivališča predlagatelja. Če se predlog vlaga po vzajemnem dogovoru, je pristojno sodišče v kraju zadnjega skupnega prebivališča oz. v kraju prebivališča enega od zakoncev. (Glej „Divorcio (razveza zakonske zveze)  – España (Španija)“).
 13. Predlogi izključno v zvezi z varstvom in skrbjo za mladoletne otroke oziroma z izterjavo preživnine enega roditelja od drugega v imenu mladoletnih otrok. V takem primeru je pristojno sodišče v kraju zadnjega skupnega prebivališča staršev. V primeru, da živita v različnih sodnih okoliših, predlagatelj lahko izbere med sodiščem v kraju prebivališča tožene stranke in sodiščem v kraju prebivališča mladoletnega otroka.
c) Ali lahko udeleženci sami določijo sodišče, ki v normalnih okoliščinah ne bi bilo pristojno?

Splošno pravilo je, da je ozemeljsko pravo v Španiji podaljševalno (prolongacijsko). To pomeni, da se nasprotne strani lahko izrecno ali molče podredita sodiščem v določenem okolišu, kadar so ta sodišča objektivno pristojna.

Na vrh straniNa vrh strani

 • Izrecno soglasje je dogovor zainteresiranih na izrecen način z natančno določitvijo okoliša, katerega sodiščem se strani podredita.
 • Izraz volje molče je:
  1. za tožečo stranko, ki pride na sodišče v določenem okolišu in vloži tožbo, oz. prošnjo, ki jo je treba predložiti pristojnemu sodišču v obravnavo tožbe
  2. izraz soglasja tožene stranke molče je, če po tem, ko pride pred sodišče, ne naredi nobenih dejanj, ki vodijo k vložitvi pritožbe

Toda:

 • v potrošniških pogodbah oziroma v pogodbah, ki vsebujejo splošne pogoje, ki jih je predlagala ena od strani, ali so sklenjene s potrošniki oziroma uporabniki, ni mogoče uveljaviti izrecnega soglasja, možno pa je tiho soglasje;
 • v zahtevah, v katerih krajevno pristojnost določa zakon, ni mogoče uveljaviti nobenega načina soglasja;
 • noben od načinov soglasja se ne uveljavlja v sporih, o katerih se odloča s pomočjo javne obravnave.

C. Kako lahko ugotovim, katero od posebnih sodišč je pristojno za moj primer?

Kot posebna sodišča v Španiji je treba navesti:

 • Družinska sodišča (Juzgados de Familia), ki so sodišča prve stopnje in se na področjih, kjer izvajajo svojo dejavnost (ponavadi so to področja z večjim številom prebivalcev), ukvarjajo izključno s spori v zvezi z:
  • ločitvijo (razveljavitev skupnega življenja), razveljavitvijo zakonske zveze, razvezo in
  • izpolnjevanjem pravic in dolžnosti staršev.

Pravila krajevne pristojnosti teh sodišč so enaka kot pravila, ki veljajo za sodišča prve stopnje, kadar ta zato, ker v okolišu ni posebnih organov iz te skupine sodišč, rešujejo primere, ki sicer spadajo pod Družinska sodišča.

Na vrh straniNa vrh strani

 • Socialna sodišča (Juzgados de lo Social), ki obravnavajo predloge na socialno- pravnem področju tako v osebnih sporih med delojemalcem in delodajalcem (glede delovne pogodbe), kot tudi v zadevah kolektivnih pogodb, pritožb na področju socialnega skrbstva, oz. proti državi, kadar se ji pripisuje odgovornost za delovno zakonodajo.
  Splošno pravilo določa pristojnost sodišča v kraju posredovanja storitev, oz. v kraju prebivališča tožene stranke v skladu s svobodno izbiro tožeče stranke..

 • Poslovna sodišča (Juzgados de lo Mercantil), ki delujejo 1. septembra 2004, in so poseben sodni organ za reševanje spornih vprašanj, ki se pojavijo na tem pravnem področju.
  • Omenjena sodišča obravnavajo:
   • vprašanja, ki se pojavljajo v zadevah v zvezi s stečajem glede vis atractiva:
    1. Civilne obravnave v zvezi s premoženjem, ki se izvajajo proti premoženju stečajnega dolžnika z izjemo teh, ki se obravnavajo v procesih v zvezi s sposobnostjo, posvojitvijo, zakonsko zvezo in mladoletnimi otroki.
    2. Poslovne obravnave, katerih objekt je iztek roka (prenehanje), sprememba ali kolektivno odpuščanje v delovnih pogodbah, kadar je delodajalec v konkurzu, kakor tudi odpuščanje ali iztek roka (prenehanje) v pogodbah o poslovnem zastopstvu.
    3. Eksekucija ali preventivni ukrepi proti premoženju in pravicam stečajnega dolžnika ne glede na to, kateri organ jo je odredil.
    4. Procesi, ki vodijo k izterjavi civilne odgovornosti izvrševalcev, revizorjev in likvidatorjev za škode, ki jih je utrpel stečajni dolžnik med procesom.
   • Tožbe, na osnovi katerih se izvajajo obravnave v zvezi z:
    1. nelojalno konkurenco
    2. intelektualno lastnino in reklamo
    3. članskim in poslovnim pravom
    4. narodnim in mednarodnim prometom
    5. pomorskim pravom
    6. splošnimi pogodbenimi pogoji
    7. uporabo zakonov o arbitraži za prejšnje sektorje
  • Krajevna pristojnost teh sodišč je okrajna (na ravni okraja). Za razglasitev in izvedbo stečaja je pristojno poslovno sodišče, na področju katerega je središče glavnih interesov dolžnika. Če ima poleg tega dolžnik prebivališče v Španiji in to ni enako kot središče njegovih glavnih interesov, je lahko po izbiri prosilca/upnika, pristojno tudi sodišče, na področju katerega se dolžnik nahaja.
   V primeru, da je dolžnik pravna oseba, se predpostavlja, da se središče njenih glavnih interesov nahaja v kraju sedeža podjetja. Zaradi tega je sprememba prebivališča, ki je bila izvedena v zadnjih šestih mesecev pred vlogo prošnje za konkurzni postopek, neveljavna.
 • Poimenovanje Sodišča za znamko Skupnosti bodo uporabljala poslovna sodišča v okraju Alicante v času izvajanja svoje pravne moči izključno pri obravnavi na prvi stopnji v vsej sporih, ki se izvajajo v okviru Uredbe Sveta (ES) 40/94 z dne  20. decembra 1993 o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti.
  Pri presojanju teh sporov se pristojnost omenjenih sodišč razširja na celotno ozemlje države.
 • Dokler ne začnejo delovati poslovna sodišča, je pristojnost za reševanje sporov, ki spadajo v njihovo področje, prenešena na sodišča prve stopnje ob danes veljavnih pogojih.
 • Poleg teh posebnih sodišč zakon dovoljuje, da lahko tam, kjer delujejo sodišča enake skupine, Sodni svet (Consejo General del Poder Judicial) odloči, da se nekatera od teh sodišč ukvarjajo izključno z reševanjem določene skupine primerov ali s samimi izvršbami glede na sodni red, pod katerega spadajo.
  Ta možnost se je že razvila v več občinah, predvsem v zvezi s pravno nesposobnostjo in dejanji, opravljenimi pod pritiskom zaradi duševne motnje.

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo