Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Španielsko

Posledná úprava: 01-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Pred začatím súdneho konania vo veciach občianskych a obchodných, treba určiť, ktorý súd má právomoc na preskúmanie vášho sporu, čiže ktorý súd má justičnú právomoc. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo ak vznikne rozpor v otázke právomoci súdu, hrozí riziko, že proces sa značne oddiali, a dokonca, že sa žaloba zamietne pre neoprávnenosť súdu. 

OBSAH

A. Je potrebné sa obrátiť na súd všeobecného práva alebo na špeciálny súd? A.
B. Ak právomoc prislúcha súdom všeobecného práva, ako zistím, ktorý súd má právomoc vo veci môjho sporu? B.
I. Existuje rozdiel medzi „nižšou” a „vyššou” občianskou právomocou súdov prvého stupňa? Ak áno, ktorý súd má právomoc v prípade môjho sporu? I.
II. Územná príslušnosť (v mojom prípade má právomoc súd obvodu A alebo súd obvodu B?) II.
1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného (súd určený podľa všeobecného pravidla) a právomocou druhého súdu? a)
b) Kedy si musím vybrať iný súd, než je súd v mieste bydliska žalovaného (súd určený podľa všeobecného pravidla)? b)
c) Môžu si strany určiť taký súd, ktorý by za normálnych okolností nemal danú právomoc? c)
C. Ak právomoc prislúcha špeciálnym súdom, ako zistím, ktorý súd má právomoc v prípade môjho sporu? C.

 

A. Je potrebné sa obrátiť na súd všeobecného práva alebo na špeciálny súd?

 • Princíp, ktorým sa riadi organizácia súdnictva v Španielsku, je princíp justičnej jednoty, s jedinou výnimkou, ktorou sú vojenské súdy v čase vojny a výnimočného stavu a s výnimkou ústavného súdu ako posledného garanta základných ľudských práv a slobôd prostredníctvom žiadosti o ochranu.
 • Okrem uvedeného, súdnictvo tvoria štyri súdne poriadky, občiansky, trestný, správny a sociálny súdny poriadok.
  • Základným orgánom občianskeho súdneho poriadku je „súd prvého stupňa”, ktorý sa spolu so zmierovacím súdom zaoberá na prvom stupni spormi občianskeho a obchodného súdneho poriadku.

   Občiansky poriadok sa zaoberá aj spormi, ktorých rozhodovanie nie je výslovne pridelené inému súdnemu poriadku. Preto sa môže zaradiť k „všeobecnému” alebo „bežnému” právu.

   V rámci občianskeho súdneho poriadku sa nachádzajú „rodinné súdy”, ktoré sú súdmi prvého stupňa a tie sa v okresoch, kde sú zriadené a kde je vo všeobecnosti najväčší počet obyvateľov, zaoberajú výhradne a výlučne takýmito spormi, čiže spormi vo veci rozluky, anulovania, rozvodu manželstva, príbuznosti a spormi vo veci výkonu rodičovského práva voči maloletým deťom.

   V občianskom súdnom poriadku sa nachádzajú aj „obchodné súdy” a „súdy vo veci ochrannej známky Spoločenstva”, ktoré sú justičnými orgánmi špecializujúcimi sa na spory patriace do tejto oblasti práva.

  • Sociálny súdny poriadok majú na starosti „sociálne súdy”, ktoré sa zaoberajú nárokmi uplatňovanými v sociálnej oblasti práva, či už ide o individuálne spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom z dôvodu pracovnej zmluvy, alebo o spory vo veci kolektívneho vyjednávania, prípadne o dovolania vo veci sociálneho poistenia, alebo o dovolania proti štátu, keď nesie zodpovednosť za pracovné právne predpisy.
  • Trestný súdny poriadok sa zaoberá prípadmi a súdnymi konaniami vo veci trestného práva.

   Pre španielske právo je charakteristické, že občianska žaloba na protiprávne konanie môže byť podaná spolu s trestnou žalobou. V takom prípade trestný súd rozhodne o patričnom odškodnení ako náhrade škôd, ktoré boli spôsobené trestným činom alebo priestupkom. Aj keď poškodený nepodá žalobu, ak sa výslovne nezriekne podania občianskej žaloby v trestnej veci, žalobu podá ministerstvo spravodlivosti v jeho mene.

   HoreHore

  • Napokon, správny súdny poriadok sa zaoberá kontrolou zákonnosti pôsobenia orgánov verejnej správy a dovolaniami vo veci majetkovej zodpovednosti podané proti týmto orgánom verejnej správy.

B. Ak právomoc prislúcha súdom všeobecného práva, ako zistím, ktorý súd má právomoc vo veci môjho sporu?

I. Existuje rozdiel medzi „nižšou” a „vyššou” občianskou právomocou súdov prvého stupňa? Ak áno, ktorý súd má právomoc v prípade môjho sporu?

 • V Španielsku nie je rozdiel medzi súdmi prvého stupňa. Všetky sú na tej istej úrovni.

  Jedinú výnimku predstavujú zmierovacie súdy, ktoré sa na prvom stupni zaoberajú občianskymi malými spormi, čiže vecami zanedbateľnej hodnoty – v súčasnosti hodnoty nižšej ako 90 EUR - a majú za zástupcu neprofesionálneho sudcu.

 • Územná príslušnosť týchto súdov je obmedzená na obce, v ktorých nesídlia „súdy prvého stupňa”.

II. Územná príslušnosť (v mojom prípade má právomoc súd obvodu A alebo súd obvodu B?)

Španielsky štát je z hľadiska súdnictva územne usporiadaný do „obcí”, „okresov”, „krajov” a „autonómnych oblastí”. Okres je územnou jednotkou, ktorú tvorí jedna obec alebo viacero susediacich obcí patriacich do toho istého kraja a toto je najdôležitejšia územná jednotka, pretože je oblasťou, na ktorú „súdy prvého stupňa” rozširujú svoju právomoc. (Pozri „Súdne okresy - Mapa” v mieste ministerstva spravodlivosti.) español

HoreHore

V tých obciach a mestách, kde sa to odporúča z dôvodu pracovnej vyťaženosti, a to sú v súčasnosti takmer všetky, sa nachádzajú viaceré justičné orgány rovnakého typu, ktoré sú označené číslami podľa poradia ich vzniku.

Všetky tieto orgány majú v princípe rovnakú právomoc a rozdeľujú si prácu podľa interných policajných noriem delenia práce. V niektorých prípadoch však tieto normy delenia môžu rozdeliť rôzne druhy prípadov medzi jednotlivé justičné orgány toho istého obvodu.

1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti
 • Ak nejestvuje dohoda ani záväzné normy a „všeobecnou príslušnosťou súdu“ je príslušnosť súdu prvého stupňa v okrese podľa bydliska, a ak nejestvuje, potom podľa pobytu žalovaného. Ak žalovaný nemá bydlisko ani pobyt v Španielsku, príslušným súdom bude súd prvého stupňa v okrese, na ktorého území sa žalovaný nachádza, alebo v tom okrese, kde mal žalovaný svoj posledný pobyt. Ak sa nemôže použiť žiadne z uvedených kritérií, potom žalujúci môže podať žalobu na súd prvého stupňa v tom okrese, v ktorom má bydlisko.
 • Na tento účel:
  • Podnikatelia a živnostníci môžu byť žalovaní v sporoch súvisiacich s ich podnikateľskou alebo živnostenskou činnosťou v ktoromkoľvek mieste, kde túto činnosť vykonávajú, a to podľa výberu žalujúceho.
  • Právnické osoby môžu byť žalované aj v tom mieste, kde vznikol právny stav alebo právny vzťah, ktorého sa spor týka, alebo kde má mať účinok, ak v tomto mieste majú otvorený podnik, závod alebo ak tam majú zástupcu.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného (súd určený podľa všeobecného pravidla) a právomocou druhého súdu?

Španielsky procesný systém je v súčasnosti málo náchylný k tomu, aby ponechával určenie územnej príslušnosti na výbere žalujúceho. Je tomu tak len v nasledujúcich prípadoch:

HoreHore

 1. Reálne žaloby týkajúce sa nehnuteľného majetku, ak sa podajú vo veci viacerých majetkov alebo iba jedného majetku, ktorý sa však nachádza v rôznych obvodoch. V takom prípade si žalujúci môže vybrať príslušnosť ku ktorémukoľvek z nich.
 2. Žaloby týkajúce sa predloženia a schválenia účtov zo strany správcov cudzieho majetku, ak nie je určené miesto, v ktorom majú byť predložené. V takom prípade si žalujúci môže vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného a súdom v tom mieste, kde sa vykonáva správa.
 3. Spory vo veci dedičstva, kedy si žalujúci môže vybrať medzi súdmi v mieste posledného bydliska zosnulého v Španielsku a súdmi v mieste, kde sa nachádza najväčšia časť pozostalosti.
 4. Žaloby vo veci autorského práva, pri ktorých si žalujúci môže vybrať miesto, kde došlo k porušeniu autorského práva, alebo kde existujú dôkazy o jeho porušení, alebo kde sa nachádzajú nedovolené exempláre.
 5. Spory vo veci nekalej súťaže, keď obžalovaný nemá svoj podnik, ani bydlisko alebo pobyt v Španielsku. V týchto prípadoch si žalujúci bude môcť vybrať medzi miestom, kde bol vykonaný skutok nekalej súťaže, alebo kde budú pôsobiť jeho účinky.
 6. Nároky týkajúce sa výlučne opatery a výchovy maloletých detí alebo vymáhania výživného zo strany jedného rodiča voči druhému rodičovi v mene maloletých detí, keď obaja rodičia majú pobyt v rôznych súdnych obvodoch. V takýchto prípadoch si žalujúci bude môcť vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného a medzi súdom v mieste pobytu maloletého
b) Kedy si musím vybrať iný súd, než je súd v mieste bydliska žalovaného (súd určený podľa všeobecného pravidla)?

Existujú nasledujúce záväzné normy, ktoré žalujúceho nútia obrátiť sa na iný súd, než je súd v mieste bydliska žalovaného. V takých prípadoch nie je možná ani výslovná, ani tichá ponuka:

HoreHore

 1. majetkové nároky alebo nároky na nájomné z nehnuteľného majetku a otázky vyplývajúce z horizontálneho majetkového režimu, v ktorých právomoc prislúcha justičným orgánom v okrese, kde sa majetok nachádza;
 2. vo veciach dedičstva, v ktorých sa príslušnosť súdu určuje podľa miesta, v ktorom mal zosnulý svoj posledný pobyt v Španielsku, alebo podľa miesta, kde sa nachádza väčšina pozostalosti, a to podľa výberu žalujúceho;
 3. záležitosti týkajúce sa pomoci alebo zastupovania nespôsobilých osôb, ktorými sa bude zaoberať súd v mieste pobytu týchto osôb;
 4. občianska právna ochrana základných práv, ktorými sa bude zaoberať súd v mieste bydliska žalujúceho, a ak nemá pobyt v Španielsku, potom súd v mieste, v ktorom bol spáchaný skutok porušujúci príslušné právo;
 5. domáhanie vo veci náhrady škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel, v ktorej právomoc prislúcha súdu nachádzajúcemu sa v mieste, kde bola takáto škoda spôsobená;
 6. napadnutie sociálnych dohôd, vo veci ktorého právomoc prislúcha súdu nachádzajúcemu sa v mieste sídla spoločnosti;
 7. podnety na vynesenie súdneho výroku o vyradení zo zmluvy, alebo o úplnom zrušení dodatku so všeobecnými podmienkami uzatvorenia zmluvy, v prípade ktorých príslušnosť súdu závisí od bydliska žalujúceho;
 8. podnety na pozastavenie platnosti alebo odvolanie súdneho výroku vo veci všeobecných podmienok uzatvorenia zmluvy, keď žalovaný nemá podnik, ani bydlisko v Španielsku. V takom prípade právomoc prislúcha súdu v mieste uzatvorenia zmluvy;
 9. podnety na pozastavenie platnosti súdneho výroku za účelom obrany kolektívnych alebo širokých záujmov spotrebiteľov alebo používateľov, keď žalovaný nemá podnik, ani bydlisko v Španielsku. V takom prípade právomoc prislúcha súdu v mieste, v ktorom sa nachádza bydlisko žalujúceho;
 10. žaloby za účelom vynútenia plnenia svojich povinností od poisťovateľa, od toho, kto mi predal na splátky hnuteľnosť, alebo financoval jej zakúpenie, alebo predložil verejnú ponuku hnuteľností alebo služieb, ktorú som prijal. V takých prípadoch majú právomoc justičné orgány v mieste bydliska žalujúceho;
 11. prípady žalôb na sprostredkovanie, ktoré patria do právomoci súdu v mieste sídla orgánu, ktorý dohodol zabavenie;
 12. žiadosti o rozvod, anulovanie alebo zrušenie manželstva, vo veci ktorých má právomoc rozhodovať súd prvého stupňa v mieste bydliska manželov. Ak toto neexistuje, potom právomoc prislúcha súdu v mieste, kde bolo posledné bydlisko manželov, alebo v mieste, v ktorom má druhý z manželov pobyt. Ak nejestvuje žiadne z týchto miest, potom právomoc prislúcha súdu v mieste môjho bydliska. Ak sa žiadosť podáva na základe vzájomnej dohody, potom právomoc prislúcha súdu v mieste posledného spoločného bydliska alebo v mieste bydliska hociktorého z manželov (pozri „Rozvod – Španielsko”);
 13. nároky, ktoré sa týkajú výlučne opatery a výchovy maloletých detí alebo vymáhania výživného zo strany jedného rodiča voči druhému rodičovi v mene maloletých detí. V takom prípade bude právomoc prislúchať súdu v mieste, kde bolo posledné spoločné bydlisko rodičov. V prípade, že rodičia bývajú v rôznych súdnych okresoch, žalujúci si bude môcť vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného a súdom v mieste pobytu maloletého.
c) Môžu si strany určiť taký súd, ktorý by za normálnych okolností nemal danú právomoc?

Všeobecným pravidlom je, že územná príslušnosť súdu sa v Španielsku môže predlžovať, čo znamená, že spory sa môžu výslovnou alebo tichou formou ponúknuť súdom určitého obvodu, ak tieto majú objektívnu právomoc.

HoreHore

 • Výslovná ponuka je taká, na ktorej sa zainteresovaní výslovne dohodli, s presným určením obvodu, na ktorého súdy sa strany obrátia.
 • Tichá ponuka je možná:
  • v prípade žalujúceho, keď sa jednoducho obráti na súdy niektorého konkrétneho obvodu, kde podá žalobu, alebo sformuluje požiadavku či žiadosť, ktoré majú byť podané na príslušný súd na rozhodovanie vo veci žaloby;
  • za tichú ponuku zo strany žalovaného sa považuje, keď po dostavení sa na súd podnikne akékoľvek kroky, ktoré nie sú formálnym podaním námietky.

Ale:

 • pri štandardných zmluvách alebo pri zmluvách, ktoré obsahujú všeobecné podmienky stanovené jednou zo strán, alebo pri zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi či používateľmi, nie je možná výslovná ponuka, ale tichá ponuka je možná;
 • v prípadoch, keď zákon stanovuje záväzné normy územnej príslušnosti, nie je možná žiadna ponuka;
 • žiadna ponuka nie je možná ani pri sporoch, o ktorých sa má rozhodovať na pojednávaní.

C. Ak právomoc prislúcha špeciálnym súdom, ako zistím, ktorý súd má právomoc v prípade môjho sporu?

Zo špeciálnych súdov v Španielsku treba spomenúť:

 • Rodinné súdy”, ktoré sú súdmi prvého stupňa” a tieto sa v okresoch, kde sú zriadené a kde je vo všeobecnosti najväčší počet obyvateľov, zaoberajú výhradne a výlučne takýmito spormi, konkrétne sú to:
  • spory vo veci rozluky, neplatnosti rozvodu manželstva a
  • spory vo veci výkonu rodičovského práva voči maloletým deťom.

   Pravidlá územnej príslušnosti súdov sú rovnaké ako pravidlá platné pri súdoch prvého stupňa, keď sa zaoberajú vecami, ktoré patria do právomoci rodinných súdov z dôvodu, že v danom okrese neexistujú špecializované orgány tohto typu.

   HoreHore

 • Sociálne súdy”, ktoré sa zaoberajú nárokmi uplatňovanými v sociálnej oblasti práva, či už ide o individuálne spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom z dôvodu pracovnej zmluvy, alebo o spory vo veci kolektívneho vyjednávania, prípadne o dovolania vo veci sociálneho poistenia, alebo o dovolania proti štátu, keď nesie zodpovednosť za pracovné právne predpisy.

  Všeobecné pravidlo prideľuje územnú príslušnosť tomu súdu, ktorý sa nachádza v mieste poskytovania predmetných služieb alebo v mieste bydliska žalovaného, čo závisí od výberu žalujúceho.

 • Obchodné súdy”, ktoré začnú pôsobiť od 1. septembra 2004 a ktoré sú súdnymi orgánmi špecializujúcimi sa na spory vzniknuté v tejto oblasti práva.
  • Uvedené súdy sa budú zaoberať:
   • všetkými podanými podnetmi v konkurznej veci, s právom preferencie sporov, na ktoré naväzujú ďalšie spory v týchto veciach:
    1. Občianske žaloby vo veci majetkoprávneho usporiadania podané proti majetku konkurzného dlžníka, s výnimkou žalôb podaných v procesoch vo veci právnej spôsobilosti, pôvodu, manželstva a maloletých.
    2. Sociálne žaloby za účelom kolektívneho zrušenia, zmeny alebo ukončenia pracovných zmlúv, keď zamestnávateľ je konkurzným dlžníkom, ako aj ukončenia alebo zrušenia zmlúv manažmentu.
    3. Každý výkon rozsudku alebo preventívneho opatrenia ohľadne majetku a majetkových práv konkurzného dlžníka, a to z nariadenia ktoréhokoľvek súdu.
    4. Žaloby domáhajúce sa občianskej zodpovednosti od sociálnych správcov, audítorov, alebo prípadne od likvidátorov za škody spôsobené konkurznému dlžníkovi počas konania.
   • žalobami, pri ktorých bude súdne konanie vo veci:
    1. nekalej súťaže
    2. duševného vlastníctva a reklamy
    3. práva spoločností a družstiev
    4. vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
    5. námorného práva
    6. všeobecných podmienok uzatvárania zmlúv
    7. použitia normatívu pri arbitráži v uvedených otázkach
  • Územná príslušnosť týchto súdov bude na úrovni kraja, a čo sa týka právomoci vyhlásiť a riadiť konkurz, uvedená právomoc prislúcha tomu obchodnému súdu, na ktorého území má dlžník sústredené svoje hlavné záujmy. Navyše, ak má dlžník bydlisko v Španielsku a miesto jeho bydliska sa nezhoduje s miestom jeho hlavných záujmov, potom podľa výberu žalujúceho veriteľa bude mať právomoc aj obchodný súd, ktorý má územnú príslušnosť k miestu sídla veriteľa.
   Ak je dlžníkom právnická osoba, predpokladá sa, že stred jeho hlavných záujmov sa nachádza v mieste sídla jeho spoločnosti. Na tieto účely nebude mať žiadny účinok zmena sídla vykonaná šesť mesiacov pred podaním žiadosti o konkurz.
 • Súdy vo veci ochrannej známky Spoločenstva ”, tento názov budú mať „obchodné súdy” v okrese Alicante hneď, ako začnú exkluzívne vykonávať na prvom stupni svoju právomoc pri rozhodovaní všetkých sporov, ktoré sa budú viesť v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady Európskej únie číslo 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenia Rady Európskej únie číslo 6/2002 z 12. decembra 2001 o (priemyselných) vzoroch Spoločenstva.

  Pri vykonávaní tejto právomoci uvedené súdy rozšíria svoju jurisdikciu na celé štátne územie.

 • Pokiaľ nezačnú fungovať „obchodné súdy”, potom právomoc rozhodovať spory, ktoré im patria, bude naďalej prislúchať „súdom prvého stupňa” v doteraz platných veciach.
 • Okrem týchto špeciálnych súdov zákon umožňuje, aby tam, kde je niekoľko „súdov rovnakého typu”, Generálna rada súdnej moci mohla dohodnúť, že jeden súd alebo viaceré z nich sa budú exkluzívne zaoberať rozhodovaním v určitých typoch prípadov alebo výkonom rozsudkov prislúchajúcich danému súdnemu poriadku.

  Táto možnosť bola vypracovaná pre viaceré obce, najmä vo veciach nespôsobilosti a nútenej ústavnej liečby z dôvodu duševnej choroby.

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 01-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo