Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-04-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Pirms uzsākt tiesas procesu civillietās un komerclietās, ir nepieciešams identificēt kompetento tiesu Jūsu strīda izskatīšanai, proti – noskaidrot, kāda ir tās juridiskā kompetence. Ja prasība tiek iesniegta nepareizā tiesā vai ja rodas domstarpības attiecībā uz jautājumu par tiesas kompetenci, pastāv risks, ka tiesas process ievērojami aizkavēsies vai pat prasība tiks noraidīta kompetences trūkuma dēļ. 

SATURS

A. Vai mums ir jāvēršas parastā pirmās instances tiesā vai specializētā tiesā? A.
B. Ja kompetentas ir vispārējas jurisdikcijas tiesas, kādā veidā iespējams noskaidrot, kurai tiesai ir piekritīga mana lieta? B.
I. Vai pastāv kāda atšķirība starp „augstākām” un „zemākām” pirmā līmeņa civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta izskatīt manu lietu? I.
II. Teritoriālā piekritība (vai tiesa no vietas A, vai arī tiesa no vietas B ir kompetenta izskatīt manu lietu?) II.
1. Vispārēji teritoriālās piekritības noteikumi 1.
2. Vispārējo noteikumu izņēmumi 2.
a) Kad es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesas (ko nosaka vispārējie noteikumi) un citas tiesas jurisdikciju?  a)
b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, kas nav atbildētāja dzīvesvietas tiesa (ko nosaka vispārējie noteikumi)? b)
c) Vai iesaistītās puses var izvēlēties tiesu, kas normālā situācijā nebūtu kompetenta izskatīt attiecīgo lietu? c)
C. Ja kompetenta ir specializēta tiesa, kā es varu noskaidrot, kurai no tām ir piekritīga mana lieta? C.

 

A. Vai mums ir jāvēršas parastā pirmās instances tiesā vai specializētā tiesā?

 • Princips, kas nosaka Spānijas tiesu organizāciju, ir tiesību sistēmas vienotības princips, kura vienīgie izņēmumi ir militārā jurisdikcija karastāvokļa un aplenkuma laikā, kā arī vēršanās Konstitucionālajā tiesā, kas ir kā pēdējais pamattiesību un pilsonisko brīvību ievērošanas garants.
 • Neskaitot šos izņēmumus, Spānijas tiesu sistēmu veido četras tiesu jurisdikcijas: civiltiesiskā, krimināltiesiskā, administratīvā un darba tiesību jurisdikcija.

  • Civiltiesiskās jurisdikcijas pamatinstitūcija ir „pirmās instances tiesa”, kas kopā ar miertiesu pirmajā līmenī izskata civillietas un komerclietas.
   Civiltiesiskā jurisdikcijā arī izskata strīdus, kurus nevar skaidri attiecināt uz citu tiesu jurisdikciju. Tāpēc to var dēvēt par "vispārēju" vai "kopēju" jurisdikciju.
   Civiltiesiskajā jurisdikcijā darbojas "bāriņtiesas” – pirmās instances tiesas, kas vietās (parasti ar lielāku iedzīvotāju skaitu), kurās tās ir izveidotas, uzņemas ekskluzīvas tiesības izskatīt tādus šajā klasē iekļautos strīdus kā kopdzīves pārtraukšanas, laulības anulēšanas, laulības šķiršanas un paternitātes atzīšanas strīdus, kā arī tos, kas saistīti ar vecāku varu attiecībā uz nepilngadīgiem bērniem.
   Civiltiesiskajā jurisdikcijā darbojas arī „komerctiesas” un „Kopienas preču zīmju tiesas”, kas ir iestādes, kuras specializētas tiesu procesos, kas rodas minētās tiesību sfēras ietvaros.
  • Darba tiesību jurisdikcija ir "darba tiesu" pārziņā, kas izskata prasības, kas tiek celtas darba tiesību sfērā individuālos strīdos starp darba ņēmēju un darba devēju saistībā ar darba līgumu, piemēram, darba koplīguma gadījumos, kā arī izskata sūdzības sociālās apdrošināšanas jomā vai pret Valsti, ja saskaņā ar darba likumdošanu tai ir jāuzņemas atbildība.
  • Uz krimināltiesisko jurisdikciju attiecas krimināllietu izskatīšana un krimināllietu spriedumi.
   Spānijas tiesību aktiem ir raksturīga iezīme, ka civillieta, kas uzsākta kriminālpārkāpuma dēļ, var tikt izskatīta kopā ar krimināllietu. Šādā gadījumā krimināltiesa nosaka attiecīgo kompensāciju, lai atlīdzinātu zaudējumus, kas radušies nozieguma vai likumpārkāpuma rezultātā. Kaut arī cietušais nepieprasa šādu kompensāciju, prokuratūra to pieprasa viņa vārdā, ja vien cietušais skaidri neatsakās no civillietas iekļaušanas krimināllietā.
  • Visbeidzot, administratīvā jurisdikcija ietver kontroli pār izpildvaras iestāžu darbībām un prasības, kas celtas pret tām saistībā ar atbildību par īpašuma bojāšanu.

B. Ja kompetentas ir vispārējas jurisdikcijas tiesas, kādā veidā iespējams noskaidrot, kurai tiesai ir piekritīga mana lieta? 

Lapas augšmalaLapas augšmala

I. Vai pastāv kāda atšķirība starp „augstākām” un „zemākām” pirmā līmeņa civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta izskatīt manu lietu?

 • Spānijā nepastāv atšķirības starp pirmās instances tiesām. Tās visas atrodas vienā līmenī.

  Vienīgais izņēmums ir miertiesas, kas pirmajā instancē izskata nelielu prasību civillietas (šobrīd par summu, kas mazāka par 90 €) un kurās miertiesnesis ir neprofesionāls tiesnesis.
 • Šo tiesu teritoriālā piekritība ir ierobežota tajās municipalitātēs, kurās nav izveidotas „pirmās instances tiesas".

II. Teritoriālā piekritība (vai tiesa no vietas A, vai arī tiesa no vietas B ir kompetenta izskatīt manu lietu?)

Juridiskām vajadzībām Spānijas Valsts teritoriāli ir iedalīta „municipalitātēs”, „apgabalos”, „provincēs” un „autonomajos apgabalos”. Apgabals ir teritoriāla vienība, ko veido viena vai vairākas blakus esošas municipalitātes, kas atrodas vienā provincē, un tā ir pati svarīgākā teritoriālā vienība, jo tās robežās ir kompetentas darboties „pirmās instances tiesas”. (Skatīt „Tiesu apgabali – kart”español Spānijas Tieslietu ministrijas mājas lapā).

Apdzīvotās teritorijās, kur to pieprasa darba apjoms (mūsdienās gandrīz visās), pastāv vairāki vienas klases tiesu orgāni, kam piešķirti kārtas numuri to izveidošanas secībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Principā visiem šiem tiesu orgāniem ir vienāda kompetence, un darbs tiek sadalīts saskaņā ar valdības noteiktiem iekšējiem sadales noteikumi. Tomēr dažos gadījumos minētie sadales noteikumi var paredzēt dažādu klašu lietu sadalīšanu starp dažādiem tiesu orgāniem vienā un tajā pašā apgabalā.

1. Vispārēji teritoriālās piekritības noteikumi
 • Tā kā nepastāv noteiktas vienošanās un imperatīvas normas, „vispārējā jurisdikcija" paredz, ka lieta ir piekritīga tai apgabala pirmās instances tiesai, kuras teritorijā atrodas atbildētāja pieraksta adrese, un, ja tādas nav - faktiskā dzīvesvieta. Ja atbildētājam nav ne pieraksta adreses, ne dzīvesvietas Spānijā, kompetenta ir tā pirmās instances tiesa, kuras teritorijā atrodas atbildētājs vai kur ir bijusi tā pēdējā dzīvesvieta. Ja nevar piemērot nevienu no šiem kritērijiem, prasītājs var iesniegt prasību tā apgabala pirmās instances tiesā, kuras teritorijā ir viņa pieraksta adrese. 
 • Saskaņā ar šiem noteikumiem:
  • Pēc prasītāja izvēles uzņēmēji un strādājošie var tikt saukti pie atbildības strīdos, kas radušies to uzņēmējdarbības vai profesionālās darbības rezultātā, jebkurā vietā, kurā šī darbība tiek veikta.
  • Juridiskas personas var saukt pie atbildības arī vietā, kurā ir radusies vai kur jāstājas spēkā juridiskajai situācijai vai saistībām, uz kurām attiecas prāva – ar nosacījumu, ka minētajā vietā atrodas juridiskās personas iestāde vai darbojas tās pārstāvis.
2. Vispārējo noteikumu izņēmumi

Lapas augšmalaLapas augšmala

a) Kad es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesas (ko nosaka vispārējie noteikumi) un citas tiesas jurisdikciju? 

Mūsdienās Spānijas tiesu sistēma reti dod iespēju prasītājam pašam izvēlēties lietas teritoriālo piekritību. Tas notiek tikai sekojošos gadījumos:

 1. Prasību „in rem” celšana par nekustamajiem īpašumiem, ja tās attiecas uz vairākiem vai tikai vienu īpašumu, kas atrodas dažādos apgabalos. Šajā gadījumā prasītājs var izvēlēties jebkura iesaistītā apgabala jurisdikciju.
 2. Prasību celšana par finanšu pārskatu sastādīšanu un apstiprināšanu, kas jāiesniedz īpašumu pārvaldniekiem, ja nav noteikta vieta, kurā šīs prasības ir jāceļ. Šajā gadījumā prasītājs var izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietu vai vietu, kurā tiek veikta minētā pārvaldīšana.
 3. Strīdi par mantojuma tiesībām, kuros prasītājs var izvēlēties starp nelaiķa pēdējo dzīvesvietu Spānijā un vietām, kur atrodas lielākā daļa mantojumā atstāto īpašumu.
 4. Prāvas par intelektuālo īpašumu, kurās prasītājs var izvēlēties starp vietu, kur noticis likumpārkāpums, kur pastāv netieši pierādījumi par pasūtījuma veikšanu vai kur atrodas nelegālā produkcija.
 5. Prāvas par negodīgu konkurenci, ja atbildētājam nav sava biroja, pieraksta adreses vai dzīvesvietas Spānijā. Šajos gadījumos prasītājs var izvēlēties starp vietu, kur noticis negodīgas konkurences gadījums vai kur novērojamas tā sekas.
 6. Prasības, kas saistītas ar nepilngadīgu bērnu uzraudzību un aizbildniecību vai kas attiecas uz alimentiem, ko viens no vecākiem nepilngadīgo bērnu vārdā pieprasa no otra, ja abi dzīvo dažādos tiesu apgabalos. Šajos gadījumos prasītājs var izvēlēties atbildētāja pieraksta adreses vai arī nepilngadīgā dzīvesvietas tiesnesi.
b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, kas nav atbildētāja dzīvesvietas tiesa (ko nosaka vispārējie noteikumi)?

Pastāv sekojošas obligātas normas, kas prasītājam liek vērsties citā tiesā, kas nav atbildētāja dzīvesvietas tiesa. Šajos gadījumos iesaistītās puses ne tiešā, ne netiešā veidā nevar būt piekritīgas citām tiesām, nekā noteikts likumā:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Lietu tiesības vai īres tiesības saistībā ar nekustamajiem īpašumiem un jautājumiem, kas izriet no kopīpašumu likumdošanas un kuros kompetenti ir tā apgabala tiesu orgāni, kurā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums.
 2. Mantošanas jautājumi, kuros tiesu piekritība tiek noteikta pēc nelaiķa pēdējās dzīvesvietas Spānijā vai arī vietas, kur atrodas lielākā daļa mantojumā atstātie īpašumi (pēc prasītāja izvēles).
 3. Jautājumi, kas saistīti ar personu ar īpašām vajadzībām atbalstu vai pārstāvību, kuru prasības izskata viņu dzīvesvietai tuvākā tiesa.
 4. Tiesiskā pamattiesību aizsardzība, kuras jautājumus izskata prasītāja pieraksta dzīvesvietas tiesa, un, ja šādas dzīvesvietas Spānijā nav, tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas vieta, kurā ir noticis izskatāmais pamattiesību aizskārums.
 5. Prasības pēc atlīdzības par zaudējumiem, kas radušies motora transportlīdzekļu kustības rezultātā, kuras izskata tās vietas tiesa, kurā šie zaudējumi tikuši nodarīti.
 6. Uzņēmuma līgumu apstrīdēšana, kuras teritoriālo piekritību nosaka pēc uzņēmuma juridiskās adreses.
 7. Tiesas procesi par noteikta līguma vispārējo noteikumu punkta neiekļaušanu vai anulēšanu, kuru izskatīšana ir prasītāja dzīvesvietas tiesas jurisdikcijā.
 8. Deklaratīva rakstura procesi par noteikta līguma vispārējo noteikumu punkta pārtraukšanu vai atsaukšanu, ja atbildētājam Spānijā nav ne juridiskās adreses, ne dzīvesvietas. Šajā gadījumā lieta ir piekritīga tai tiesai, kuras teritorijā ir ticis noslēgts šis līgums.
 9. Procesi par noteiktas uzņēmuma rīcības pārtraukšanu, aizsargājot kolektīvas vai individuālas patērētāju vai lietotāju intereses, ja atbildētājam Spānijā nav ne juridiskās adreses, ne dzīvesvietas. Šajā gadījumā kompetenta ir prasītāja dzīvesvietai tuvākā tiesa.
 10. Lietas, kurās savas saistības tiek pieprasīts pildīt apdrošināšanas sabiedrībai, kas prasītājam uz nomaksu ir pārdevusi nekustamo īpašumu vai finansējusi tā pirkumu, vai organizējusi nekustamo īpašumu vai pakalpojumu publisko piedāvājumu, ko klients ir pieņēmis. Šādos gadījumos kompetenta ir prasītāja dzīvesvietai tuvākā tiesa.
 11. Trešo pušu prasības, kas saistītas ar īpašumtiesībām un kuru izskatīšana ir tās tiesas kompetencē, kuras jurisdikcijā reģistrēta juridiskā persona, kas ir veikusi īpašuma konfiskāciju.
 12. Kopdzīves pārtraukšanas, laulības anulēšanas vai laulības šķiršanas prasības, kas ir piekritīgas laulātā pāra oficiālās dzīvesvietas pirmās instances tiesai. Ja šāda dzīvesvieta nepastāv, tad lietu ir kompetenta izskatīt laulātā pāra pēdējās oficiālās dzīvesvietas vai otra dzīvesbiedra patreizējās dzīvesvietas tiesa. Ja neviena no šīm vietām neeksistē, tad lietas izskatīšana ir prasītāja dzīvesvietai tuvākās tiesas kompetencē. Ja prasība ir iesniegta, kopīgi vienojoties, tad lieta ir piekritīga vai nu pēdējās kopīgās dzīvesvietas, vai arī katra patreizējās dzīvesvietas tiesai. (Skatīt „Laulības šķiršana – Spānija").
 13. Prasības, kas saistītas ar nepilngadīgu bērnu uzraudzību un aizbildniecību vai kas attiecas uz alimentiem, ko viens no vecākiem nepilngadīgo bērnu vārdā pieprasa no otra. Šādos gadījumos lietu izskata tiesnesis, kura teritoriālajā jurisdikcijā atrodas pēdējā kopīgā vecāku dzīvesvieta. Ja iesaistītās puses dzīvo dažādos tiesu apgabalos, prasītājs var izvēlēties starp atbildētāja pieraksta adreses vai arī nepilngadīgā dzīvesvietas tiesnesi.
c) Vai iesaistītās puses var izvēlēties tiesu, kas normālā situācijā nebūtu kompetenta izskatīt attiecīgo lietu?

Pēc vispārējiem noteikumiem, Spānijā tiesu teritoriālo jurisdikciju var paplašināt, kas nozīmē, ka prāvnieki tiešā vai netiešā veidā var būt piekritīgi vairākām viena noteikta apgabala tiesām ar nosacījumu, ka tās ir objektīvi kompetentas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Tiešā piekritība ir tāda, kuru iesaistītās puses tiešā veidā ir norādījušas līgumā ar precīzu tā apgabala norādi, kura tiesas ir kompetentas izskatīt radušos strīdus.
 • Netiešā piekritība nozīmē, ka:
  1. Prasītājs ir vienkārši vērsies pie noteikta apgabala tiesām, ceļot prasību vai formulējot pretenziju vai iesniegumu, kas jāiesniedz kompetentajai tiesai, lai varētu izskatīt minēto prasību.
  2. Atbildētājs ir netieši piekritīgs, ja pēc tam, kad viņš ir personīgi ieradies tiesā, neiesniedz protestu par tiesneša vai tiesas kompetenci.

Bet:

 • Lietās, kas saistītas ar standartlīgumiem vai līgumiem, kas satur vispārējus noteikumus, ko ir uzspiedusi viena no līgumslēdzējām pusēm, vai līgumiem ar patērētājiem vai lietotājiem, nevar tiešā veidā vienoties par kompetento tiesu, taču ir iespējama netiešā piekritība.
 • Gadījumos, kuros likumā ir noteiktas imperatīvas teritoriālās piekritības normas, nav pieļaujama nekāda tipa vēršanās citās tiesās, nekā noteikts likumā.
 • Arī strīdos, ko izskata mutiskos tiesas procesos, nav pieļaujama nekāda tipa vēršanās citās tiesās, nekā noteikts likumā.

C. Ja kompetenta ir specializēta tiesa, kā es varu noskaidrot, kurai no tām ir piekritīga mana lieta? 

Kā specializētas tiesas Spānijā minamas sekojošas tiesas:

 • Bāriņtiesas” - tās ir pirmās instances tiesas, kas vietās (parasti ar lielāku iedzīvotāju skaitu), kurās tās ir izveidotas, uzņemas ekskluzīvas tiesības iztiesāt šajā klasē iekļautās prāvas, konkrēti:
  - kopdzīves pārtraukšanas, laulības anulēšanas un laulības šķiršanas prāvas un
  - prāvas, kas saistītas ar vecāku varu attiecībā uz nepilngadīgiem bērniem.

  To teritoriālās jurisdikcijas noteikumi ir tādi paši kā pirmās instances tiesām, kad tās izskata lietas, kas ir piekritīgas bāriņtiesām, ja attiecīgajā tiesu apgabalā nepastāv specializēti šīs klases tiesu orgāni.
 • „Darba tiesas”, kas izskata prasības, kas tiek celtas darba tiesību sfērā gan individuālos strīdos starp darba ņēmēju un darba devēju saistībā ar darba līgumu, piemēram, darba koplīguma gadījumos, kā arī izskata sūdzības sociālās apdrošināšanas jomā vai pret Valsti, ja saskaņā ar darba likumdošanu tai ir jāuzņemas atbildība.

  Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem prasītājs var izvēlēties starp tiesu, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir sniegti attiecīgie pakalpojumi, vai arī atbildētāja dzīvesvietas tiesu.
 • „Komerctiesas”, kas sāks darboties ar 2004. gada 1. septembri, ir tiesu orgāni, kas specializēti iztiesāt strīdus, kas radušies minētās tiesību sfēras ietvaros.

  • Minētās tiesas izskata:

   Lapas augšmalaLapas augšmala

   • jautājumus, kas radušies saistībā ar bankrotiem, kuros prioritāras ir sekojošas prasības:

    1. Ar īpašumiem saistītas civilprasības, kas tiek iesniegtas attiecībā uz bankrotējušā īpašumu, izņemot tās, kas tiek celtas procesos par darbaspējām, paternitātes atzīšanu, laulību un nepilngadīgiem bērniem.

    2. Civilprasības, kuru mērķis ir kolektīvi anulēt, modificēt vai apturēt darba līgumus, kuros ir iesaistīts bankrotējušais darba devējs, kā arī apturēt vai anulēt augstākās pārvaldības darba līgumus.

    3. Visu veidu piesardzības pasākumu veikšana attiecībā uz bankrotējušā īpašumiem un īpašumtiesībām neatkarīgi no tā, kāda institūcija to būtu pasūtījusi.

    4. Lietas, kurās tiek pieprasīta civiltiesiskā atbildība no uzņēmuma administratoriem, auditoriem, vai arī attiecīgajā gadījumā –likvidatoriem, saistībā ar bankrota procesa gaitā radītiem kaitējumiem bankrotējušajam uzņēmumam.

   • Prasības, ko izskata lietās, kas saistītas ar:

    1. negodīgu konkurenci,

    2. intelektuālo īpašumu un reklāmu,

    3. partneru tiesībām un kooperatīviem,

    4. vietējiem vai starptautiskiem pārvadājumiem,

    5. jūras tiesībām,

    6. vispārējiem līgumu slēgšanas noteikumiem,

    7. pamatnoteikumu piemērošanu attiecībā uz arbitrāžas procesiem iepriekš minētajās jomās.

   • Šo tiesu teritoriālā jurisdikcija ir visa province, un attiecībā uz bankrota deklarēšanu un tā tālāko procesu kompetents ir tas komerctiesas tiesnesis, kura teritorijā atrodas parādnieka galvenie īpašumi. Ja parādniekam Spānijā ir pieraksta adrese, un tā nesakrīt ar viņa lielāko īpašumu centru, tad kompetents (pēc prasības iesniedzēja – kreditora izvēles) arī ir tas komerctiesas tiesnesis, kura teritorijā šie īpašumu atrodas.

    Gadījumā, ja parādnieks ir juridiska persona, tiek pieņemts, ka tās lielāko īpašumu centrs atrodas vietā, kur reģistrēta tās juridiskā adrese. Saskaņā ar minētajiem punktiem, juridiskās adreses maiņa, kas tikusi veikta sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas ierosināšanas, ir uzskatāma par nederīgu.

  • Par „Kopienas preču zīmju tiesām” sauc Alikantes pilsētas „komerctiesas”, kad to ekskluzīvā kompetencē ir pirmajā instancē izskatīt visas tās lietas, kas balstītas uz juridisko aizstāvību, kas noteikta Eiropas Padomes 1993. gada 20. decembra regulā (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmēm un 2001. gada 12. decembra Eiropas Padomes regulā (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem.

   Izskatot minētās lietas, šo tiesu teritoriālā jurisdikcija ir visas valsts ietvaros.

   Kamēr „Komerctiesas” nav uzsākušas savu darbību, tām piekritīgo lietu izskatīšana turpina būt "Pirmās instances" tiesu kompetencē, kas ir spēkā līdz komerctiesu darbības uzsākšanas datumam.

  • Vēl bez šīm specializētajām tiesām likums pieļauj, ka vietās, kur ir vairākas "vienas klases tiesas", Spānijas Centrālā tiesu padome var nolemt, ka viena vai vairākas no tām ekskluzīvā kārtā uzņemas noteikta tipa lietu izskatīšanu vai citu attiecīgās tiesību jurisdikcijas procesu veikšanu.

  • Šāda tiesu kompetence jau ir tikusi izstrādāta vairākās pilsētās, it īpaši attiecībā uz invaliditāti un piespiedu ievietošanu ārstēšanas iestādēs garīgas slimības dēļ.

  « Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Pēdējo reizi atjaunots: 07-04-2006

   
  • Kopienas tiesību akti
  • Starptautiskie tiesību akti

  • Beļģija
  • Bulgārija
  • Čehija
  • Dānija
  • Vācija
  • Igaunija
  • Īrija
  • Grieķija
  • Spānija
  • Francija
  • Itālija
  • Kipra
  • Latvija
  • Lietuva
  • Luksemburga
  • Ungārija
  • Malta
  • Nīderlande
  • Austrija
  • Polija
  • Portugāle
  • Rumānija
  • Slovēnija
  • Slovākija
  • Somija
  • Zviedrija
  • Apvienotā Karaliste