Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Ispanija

Naujausia redakcija: 01-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Prieš teisinius veiksmus civilinėse ir komercinėse bylose būtina nustatyti, kurio teismo kompetencijai ieškinys priklauso, t. y. kuriam teismui jis yra teismingas. Jeigu pateiktas ieškinys priklauso ne to teismo kompetencijai, jo nagrinėjimas gali gerokai užtrukti arba jis gali būti atmestas. 

TURINIO LENTELE

A. Ar privalome kreiptis į specializuotą, ar į bendrosios kompetencijos teismą? A.
B. Jeigu mano ginčas priklauso bendrosios kompetencijos teismo kompetencijai, kaip sužinoti, būtent kurio teismo? B.
I. Ar pirmosios instancijos teismai skirstomi į „žemesniuosius“ ir „aukštesniuosius“? Jeigu taip, kurio teismo kompetencijai priskiriamas mano ieškinys? I.
II. Teritorinė kompetencija (Ar dėl savo ieškinio turiu kreiptis į vietovės A, ar į vietovės B teismą?) II.
1. Bendrosios teritorinės kompetencijos nuostatos 1.
2. Išimtys 2.
a) Kada galima parinkti atsakovo gyvenamosios vietos teismą (teismas nustatomas pagal bendrąjį principą) ir kitos jurisdikcijos teismą? a)
b) Kada privalau kreiptis į kitą, o ne atsakovo gyvenamosios vietos teismą (teismas nustatomas pagal bendrąjį principą)? b)
c) Ar kurios nors šalies prašymu gali būti paskirtas kitas teismas, kurio kompetencijai ieškinys paprastai nebūtų priskirtas? c)
C. Jeigu ieškinys priklauso specializuoto teismo jurisdikcijai, kaip nustatyti, kurio teismo kompetencijai priklauso mano ieškinys? C.

 

A. Ar privalome kreiptis į specializuotą, ar į bendrosios kompetencijos teismą?

 • Teisėsaugos institucijų sandara yra pagrįsta unifikuotu teismingumu, išskyrus tik karinį teismingumą karo arba apsiausties atveju tvarkos ir Konstitucinį Teismą, kuris yra aukščiausias visuomenės pagrindinių teisių ir laisvių garantas įgyvendinant habeas corpus teisę.
 • Vis dėl to teisena būna ketveriopa: civilinė, baudžiamoji, administracinė ir darbo.
  • Pagrindinė civilinės teisenos institucija yra pirmosios instancijos teismas, kuris, kaip ir taikos teismas, nagrinėja civilines ir komercines bylas.

   Civilinei teisenai taip pat priskiriamos tos bylos, kurių nagrinėjimas nėra aiškiai priskiriamas kitų teismų teisenai. Todėl šią teisenos rūšį galima pavadinti „bendrojo pobūdžio“.

   Civilinei teisenai priskiriami šeimos teismai. Tai – pirmosios instancijos teismai, paprastai įsteigiami daugiau gyventojų turinčiose vietovėse. Šie teismai nagrinėja išimtinai tik gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, tėvystės nustatymo ir nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimo bylas.

   Civilinei teisenai taip pat priskiriami komercinių bylų ir Bendrijos ženklo teismai. Tai – teisėsaugos institucijos, kurių specializacija – nurodytų sričių bylos.

  • Socialinė teisena priskiriama socialinių bylų teismams, kuriuose yra naginėjami socialinės teisės srities individualūs ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo sutarties, tiek kolektyviniai reikalavimai socialinės apsaugos srityje arba bylos prieš valstybę, kuriai priskiriamas darbo teisės reguliavimas.
  • Baudžiamajai teisenai priskiriamas kriminalinių bylų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas jose.

   Ispanijos teisei būdinga tai, kad iš baudžiamosios atsakomybės kylanti civilinė atsakomybė gali būti nagrinėjama kartu su baudžiamąja. Tokiu atveju teismas priima sprendimą dėl atitinkamo žalos ir nuostolių, patirtų dėl nusikaltimo ar aplaidumo, atlyginimo. Net jei nukentėjusysis ir nereikalauja civilinės atsakomybės nagrinėti kartu su baudžiamąja, jo vardu tai padarys prokuratūra, jeigu nukentėjusysis tam neprieštaraus.

   viršųviršų

  • Galiausiai administracinių bylų teisena kontroliuoja valstybės institucijų veiklos atitiktį įstatymams ir turtinės atsakomybės ieškinius prieš šias institucijas.

B. Jeigu mano ginčas priklauso bendrosios kompetencijos teismo kompetencijai, kaip sužinoti, būtent kurio teismo?

I. Ar pirmosios instancijos teismai skirstomi į „žemesniuosius“ ir „aukštesniuosius“? Jeigu taip, kurio teismo kompetencijai priskiriamas mano ieškinys?

 • Ispanijoje pirmosios instancijos teismai nėra skirstomi į lygius. Visi teismai yra lygūs.

  Vienintelė išimtis – pirmosios instancijos taikos teismai, nagrinėjantys nedidelius civilinius ieškinius, šiuo metu iki 90 eurų. Tokio teismo teisėjas nėra teisėjas, turintis teisinį išsilavinimą.

 • Šių teismų teritorinei kompetencijai priskiriamos tos savivaldybės, kuriose nėra pirmosios instancijos teismų.

II. Teritorinė kompetencija (Ar dėl savo ieškinio turiu kreiptis į vietovės A, ar į vietovės B teismą?)

Teismų administravimo sumetimais Ispanijos valstybės teritorija yra suskirstyta į savivaldybes, teismines apygardas, provincijas ir autonomines bendrijas. Teisminė apygarda yra teritorinis vienetas, sudarytas iš vienos arba kelių besiribojančių savivaldybių, priklausančių tai pačiai provincijai. Apygarda yra svarbiausias teritorinio suskirstymo vienetas, nes būtent jos teritorija priskiriama pirmosios instancijos teismo kompetencijai (žr. „Teisminės apygardos. Žemėlapis“ español Teisingumo ministerijos tinklalapyje).

viršųviršų

Šiuo metu beveik visose teritorijose, kuriose darbo krūvis didelis, yra keletas tos pačios rūšies teisėsaugos institucijų, sunumeruotų pagal įsteigimo datą.

Paprastai visos šios institucijos turi vienodą kompetenciją ir darbai yra paskirstomi pagal darbo paskirstymo vidaus taisykles. Tačiau kai kuriais atvejais šios paskirstymo taisyklės gali įvairias bylas priskirti skirtingoms tos pačios apygardos teisėsaugos institucijoms.

1. Bendrosios teritorinės kompetencijos nuostatos
 • Nesant susitarimo ir imperatyvių normų, pagal bendrąsias nuostatas byla priklauso to pirmosios instancijos teismo kompetencijai, kurio teisminėje apygardoje yra nuolatinė atsakovo gyvenamoji vieta arba, jei jos nėra, rezidencijos vieta. Jei atsakovas Ispanijoje neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei rezidencijos, byla priskiriama pirmosios instancijos teismo, kurio teisminėje apygardoje yra atsakovas arba kurioje buvo paskutinė žinoma rezidencija, kompetencijai. Jei šie kriterijai netenkinami, ieškovas gali pateikti ieškinį tos teisminės apygardos pirmosios instancijos teismui, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta.
 • Taigi:
  • verslininkams ir profesinę veiklą vykdantiems asmenims ieškiniai bylose, kylančiose dėl verslo ar profesinės veiklos, ieškovo pageidavimu gali būti pareikšti tose vietovėse, kuriose jie vykdo verslo ar profesinę veiklą;
  • ieškiniai juridiniams asmenims taip pat gali būti pareikšti toje vietovėje, kurioje susidarė su ieškiniu susijusi padėtis arba teisiniai santykiai, arba vietovėje, kurioje pasireiškia to pasekmės. Būtina, kad toje vietovėje būtų veikianti juridinio asmens įstaiga arba jo atstovas.
2. Išimtys
a) Kada galima parinkti atsakovo gyvenamosios vietos teismą (teismas nustatomas pagal bendrąjį principą) ir kitos jurisdikcijos teismą?

Šiuo metu Ispanijos teismo procese ieškovui neleidžiama laisvai pasirinkti teisminės apygardos. Toks pasirinkimas galimas tik šiais atvejais:

viršųviršų

 1. Teisių į nekilnojamąjį turtą pareiškimo atveju, kai yra keletas nekilnojamojo turto objektų arba vienas, išsidėstęs įvairiose apygardose. Tokiu atveju ieškovas gali pasirinkti vieną iš apygardų, kurioje yra nekilnojamasis turtas.
 2. Ginčai dėl turto administratorių pateikiamų tvirtinti turto administravimo ataskaitų, kai nėra aiški vietovė, kurioje pateikiama ataskaita. Tokiu atveju ieškovas ieškinį gali pateikti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismui arba tos vietovės, kurioje yra administruojamas turtas, teismui.
 3. Ginčų dėl paveldėjimo atveju ieškovas ieškinį gali pateikti paskutinėje nuolatinėje mirusiojo gyvenamojoje vietoje Ispanijoje arba vietovės, kurioje yra didžioji palikto turto dalis, teismui.
 4. Ginčų dėl intelektinės nuosavybės atveju ieškovas ieškinį gali pateikti vietovės, kurioje buvo pažeistos nuosavybės teisės, kurioje yra pažeidimo požymių arba kurioje yra nelegalių egzempliorių, teismą.
 5. Ginčų dėl nesąžiningos konkurencijos atveju, kai atsakovas neturi savo įmonės, nuolatinės gyvenamosios vietos arba rezidencijos Ispanijoje, ieškovas ieškinį gali pateikti teismui tos vietovės, kurioje padaryta nesąžiningos konkurencijos veika arba kurioje pasireiškė veikos pasekmės.
 6. Ieškinių dėl nepilnamečių globos ir rūpybos arba vieno iš tėvų ieškinio kitam dėl išlaikymo atveju, kai tėvai gyvena skirtingose teisminėse apygardose, ieškovas ieškinį gali pateikti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba nepilnamečio gyvenamosios vietos teismui.
b) Kada privalau kreiptis į kitą, o ne atsakovo gyvenamosios vietos teismą (teismas nustatomas pagal bendrąjį principą)?

Yra šie imperatyvūs nuostatai, kai ieškovas privalo kreiptis į kitą, o ne atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismą. Šiais atvejais šalys negali susitarti dėl ieškinio pateikimo konkrečiam teismui, t. y. Išimtinis teismingumas:

viršųviršų

 1. Ieškiniai dėl teisių į nekilnojamąjį turtą arba jo nuomą, kiti ieškiniai, kylantys iš bendrosios dalinės nuosavybės, priklauso kompetencijai to teismo, kurio teisminėje apygardoje yra nekilnojamasis turtas.
 2. Ieškiniai dėl paveldėjimo ieškovo pasirinkimu nagrinėjami tos teisminės apygardos teisme, kurioje buvo paskutinė nuolatinė mirusiojo gyvenamoji vieta arba kurioje yra pagrindinė paveldėjamo turto dalis.
 3. Ieškiniai dėl pagalbos neįgaliems asmenims arba jų atstovavimo nagrinėjami šių asmenų gyvenamosios vietos teisminės apygardos teisme.
 4. Ieškiniai dėl pagrindinių piliečių teisių nagrinėjami ieškovo gyvenamosios vietos teisminės apygardos teisme. Jeigu ieškovas Ispanijoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos – teisme tos teisminės apygardos, kurios teritorijoje buvo padarytas pažeidimas.
 5. Ieškiniai dėl žalos ir nuostolių, atsiradusių dėl variklinių priemonių eismo, nagrinėjami tame teisme, kurio teisminėje apygardoje buvo padaryta žala.
 6. Ginčai dėl socialinių sutarčių nagrinėjami tame teisme, kurio apygardoje yra registruota socialinė būstinė.
 7. Ieškinius dėl nuostatos neįtraukimo į sutartį arba bendrųjų sutarties su vartotoju sąlygų nuostatos pripažinimo negaliojančia nagrinėja atsakovo gyvenamosios vietos teismas.
 8. Ieškiniai dėl bendrųjų sutarties su vartotoju sąlygų išaiškinimo, nutraukimo arba atsisakymo, kai atsakovas Ispanijoje neturi įstaigos arba nuolatinės gyvenamosios vietos, yra nagrinėjami tame teisme, kurio teisminėje apygardoje buvo sudaryta sutartis.
 9. Ieškiniai dėl bendrųjų sutarties su vartotoju sąlygų nuostatų sustabdymo ir pripažinimo negaliojančiomis, kai yra ginami kolektyviniai ar pavieniai vartotojų interesai ir kai atsakovas Ispanijoje neturi įstaigos arba nuolatinės gyvenamosios vietos, nagrinėjami ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teisme.
 10. Reikalavimus draudikui, kuris man išsimokėtinai pardavė kilnojamąjį turtą arba finansavo jo įsigijimą, arba surengė viešą kilnojamojo turto ar paslaugų aukcioną ir kuriais aš pasinaudojau, vykdyti savo įsipareigojimus nagrinėja ieškovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismas.
 11. Trečiųjų suinteresuotų asmenų ieškinius nagrinėja tos teisminės apygardos, kurios teritorijoje yra turtą areštavusi institucija, teismas.
 12. Ieškiniai dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos pripažinimo negaliojančia arba santuokos nutraukimo nagrinėjami sutuoktinių gyvenamosios vietos teisme. Jei sutuoktiniai gyvena skyrium, ieškiniai nagrinėjami paskutinės sutuoktinių gyventos vietos teisme arba kito sutuoktinio nuolatinės gyvenamosios vietos teisme. Kitais atvejais ieškiniai nagrinėjami ieškovo gyvenamosios vietos teisme. Jeigu ieškinys pateikiamas bendru sutarimu, jį nagrinėja sutuoktinių arba vieno iš jų nuolatinės gyvenamosios vietos teismas (Žr.:Santuokos nutraukimas. Ispanija).
 13. Ieškiniai dėl nepilnamečių globos ir rūpybos arba vieno iš tėvų ieškinys kitam dėl jų išlaikymo yra pateikiami tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos teismui. Kai tėvai gyvena skirtingose teisminėse apygardose, ieškovas ieškinį gali pateikti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba nepilnamečio gyvenamosios vietos teismui.
c) Ar kurios nors šalies prašymu gali būti paskirtas kitas teismas, kurio kompetencijai ieškinys paprastai nebūtų priskirtas?

Paprastai teritorinis teismingumas Ispanijoje yra lankstus, tai reiškia, kad besikreipiantieji į teismą gali pateikti ieškinį, susitardami dėl jurisdikcijos arba ją užginčydami, tam tikros apygardos teismams, kurių kompetencijai ieškinys priskiriamas.

viršųviršų

 • Susitariant suinteresuotiesiems dėl konkrečios apygardos teismo jurisdikcijos.
 • Ieškinį perduodant kito teismo jurisdikcijai:
 1. Atsakovas, dalyvaudamas teisme, teismingam teismui turi pateikti ieškinį, peticiją arba prašymą, kad jo ieškinys būtų išnagrinėtas.
 2. Atsakovas imasi veiksmų, kad byla būtų perduota kitam teismui, tačiau ne dėl teismo nekompetentingumo.

Tačiau:

 • Ieškiniai dėl sutarčių dėl susijungimo arba sutarčių, kurių objektas yra vienos iš šalių siūlomos bendrosios sutarties su vartotoju arba naudotoju sąlygos, negali būti konkrečiam teismui pareiškiami šalių susitarimu. Tačiau yra išimtinio teismingumo galimybė.
 • Del ieškinių, kuriems taikomas išimtinis teismingumas, negali kilti jokių abejonių dėl teismo teismingumo.
 • Taip pat nekyla abejonių dėl žodinio bylų nagrinėjimo teisme teismingumo.

C. Jeigu ieškinys priklauso specializuoto teismo jurisdikcijai, kaip nustatyti, kurio teismo kompetencijai priklauso mano ieškinys?

Būtina paminėti šiuos specializuotus Ispanijos teismus:

 • Šeimos teismas yra pirmosios instancijos teismas, paprastai steigiamas vietovėse, kuriose yra daugiau gyventojų. Šie teismai nagrinėja su šeima susijusius klausimus:
  • santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos pripažinimo negaliojančia ir
  • nepilnamečių vaikų išlaikymo ieškinius.

   Jų kompetencija yra tokia pat, kaip ir pirmosios instancijos teismų, kurie tokius ieškinius nagrinėja, jeigu teisminėje apygardoje nėra specializuotų teismų.

   viršųviršų

 • Socialinių bylų teismas nagrinėja socialinių reikalų ieškinius: tiek individualius darbo sutarties tarp darbuotojo ir darbdavio, tiek kolektyvinius – reikalavimai socialinės apsaugos srityje arba ieškinius prieš valstybę, kuriai priskiriamas darbo teisės reguliavimas.

Paprastai kompetencija priskiriama tam teismui, kurio apygardoje yra teikiamos paslaugos, arba atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismui, ieškovo pasirinkimu.

 • Komercinių bylų teismai, savo veiklą pradėsiantys 2004 m. rugsėjo mėn., – tai specializuoti teismai, nagrinėsiantys su minėta sritimi susijusias bylas:
  • Teismai nagrinės:
   • bylas dėl bankroto, susijusias su:
    1. civiliniais ieškiniais dėl turto perdavimo, išskyrus bylas dėl veiksnumo, šeimos turto, tėvų ir vaikų santykių, nepilnamečių bylas;
    2. socialines bylas dėl kolektyvinės darbo sutarties nutraukimo, pakeitimo arba sustabdymo teisių perėmėjo iniciatyva arba valdymo sutarčių sustabdymo arba nutraukimo bylas;
    3. bet kokias bylas, susijusias su turto likvidavimu arba areštavimu bankroto atveju, bet kokios institucijos nurodymu;
    4. bankrutavusiojo civilinės atsakomybės bylas prieš socialinius administratorius, auditorius ar turto likvidatorius;
   • ieškinius, susijusius su: 
    1. nesąžininga konkurencija;
    2. intelektine nuosavybe ir reklama;
    3. nacionaliniu arba tarptautiniu transportu;
    4. jūrų teise;
    5. bendrosiomis sutarties su vartotoju sąlygomis;
    6. dėl minėtų klausimų sprendimo nuostatų taikymo.
  • Šių teismų kompetencija atitinka provincijų, kuriose skolininkas vykdo veiklą ir turi interesų, ribas. Jeigu skolininkas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba vykdomos veiklos vietą kitur, ne Ispanijoje, ieškovas gali pateikti ieškinį jo gyvenamosios vietos teismui.
  • Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, jo veiklos centru yra laikomas jo socialinis būstas. Vadinasi, būstinės pakeitimas likus šešiems mėnesiams iki bankroto teisinių pasekmių nesukelia.
 • Bendrijos ženklo teismai yra įsteigti Alikantės provincijoje ir jie, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja tik tas bylas, kurios yra susijusios su Europos Sąjungos Tarybos reglamentais Nr. 40/94 (1993 m. gruodžio 20 d. ir 2001 m. gruodžio 12 d. Reglamentu Nr. 6/2002 dėl Bendrijos ženklo ir ženklinimo.

  Šių teismų jurisdikcija apima visą valstybės teritoriją.

 • Iki šių teismų įsteigimo iškeltas bylas nagrinėja pirmosios instancijos teismai.

 • Istatymai leidžia Teisėsaugos institucijų Generalinei tarybai tose apygardose, kuriose yra keletas tos pačios rūšies teismų, konkrečiam teismui priskirti konkrečios rūšies ieškinius arba to paties teismingumo ieškinius.

  Tokia galimybė atsirado atsižvelgiant į gyventojų, ypač dėl psichikos ligos neįgalių arba neveiksnių asmenų interesus.

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 01-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė