Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Espanja

Uusin päivitys: 01-02-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Ennen kuin siviili- tai kauppaoikeudellisessa riita-asiassa voidaan panna vireille oikeusmenettely, on selvitettävä toimivaltainen tuomioistuin eli millä tuomioistuimella on toimivalta tutkia asia. Jos asia viedään väärään tuomioistuimeen tai jos toimivaltaisesta tuomioistuimesta on erimielisyyttä, vaarana on, että asian käsittely viivästyy huomattavasti tai kanne saatetaan jopa hylätä toimivallan puutteen vuoksi. 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Minkä tuomioistuimen puoleen tulisi kääntyä, yleisen siviilituomioistuimen vai erityistuomioistuimen? A.
B. Jos siviilituomioistuimella on toimivalta, minkä tuomioistuimen puoleen on käännyttävä? B.
I. Tehdäänkö alempien ja ylempien ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuinten välillä ero? Jos tehdään, miten toimivalta jakautuu niiden välillä? I.
II. Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai kaupungin B tuomioistuin toimivaltainen?) II.
1. Pääsääntö toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseksi 1.
2. Poikkeukset pääsäännöstä 2.
a) Milloin on mahdollista valita vastaajan kotipaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaisesti määräytyvä tuomioistuin) ja muiden tuomioistuinten välillä? a)
b) Milloin on valittava muu kuin vastaajan kotipaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin? b)
c) Voivatko osapuolet valita tuomioistuimen, vaikka sillä ei normaalisti olisi toimivaltaa asiassa? c)
C. Minkä erityistuomioistuimen puoleen on käännyttävä, jos niillä on toimivalta? C.

 

A. Minkä tuomioistuimen puoleen tulisi kääntyä, yleisen siviilituomioistuimen vai erityistuomioistuimen?

 • Espanjan oikeusjärjestelmä perustuu tuomiovallan jakamattomuuteen. Ainoat poikkeukset tähän sääntöön ovat sotatuomioistuin puolustus- tai poikkeustilan aikana sekä perustuslakituomioistuin, johon voidaan valittaa perusoikeuksien tai ‑vapauksien loukkauksista.

 • Muutoin oikeusjärjestelmään kuuluu neljänlaisia tuomioistuimia: siviili-, rikos-, hallinto- ja sosiaalituomioistuimet.

  • Yksityisoikeudellisissa asioissa ensimmäinen oikeusaste on alioikeus (Juzgado de Primera Instancia), joka tutkii siviili- ja kauppaoikeudelliset riita-asiat yhdessä rauhantuomioistuimen (Juzgado de Paz) kanssa.

   Sellaiset riita-asiat, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu muiden tuomioistuinten käsiteltäviksi, käsitellään myös siviilituomioistuimissa. Ne voidaankin luokitella yleisiksi tuomioistuimiksi.

   Siviilituomioistuimiin kuuluvat myös perhetuomioistuimet (Juzgados de Familia). Nämä ovat lähinnä suurissa asutuskeskuksissa sijaitsevia alioikeuksia, joissa käsitellään yksinomaan perheoikeuden alaan kuuluvia asioita, kuten asumus- ja avioeroa, avioliiton mitätöintiä, sukulaisuuden selvittämistä ja alaikäisen holhousta.

   Siviilituomioistuimiin kuuluvat lisäksi erityistuomioistuimina kauppatuomioistuimet (Juzgados de lo Mercantil) ja yhteisön tavaramerkkiasioita käsittelevät tuomioistuimet (Juzgados de Marca Comunitaria).

  • Sosiaalituomioistuimet (Juzgados de lo Social) tutkivat sosiaalioikeuden piiriin kuuluvat riita-asiat. Näitä ovat muun muassa yksittäisten työntekijöiden ja työnantajien väliset työsopimusriidat, työmarkkinariidat, sosiaaliturvaan liittyvät kanteet sekä työlainsäädännössä säädettyjen valtion tehtävien hoitoon kohdistuvat kanteet.
  • Rikostuomioistuimet vastaavat rikosasioiden tutkimisesta ja oikeuskäsittelystä.

   Espanjan oikeusjärjestelmässä rikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen vaatimus voidaan käsitellä syyteasian yhteydessä. Tällöin rikostuomioistuin päättää rikoksen tai rikkomuksen aiheuttaman vahingon johdosta suoritettavasta korvauksesta. Vaikka asianomistaja ei esittäisi yksityisoikeudellista vaatimusta rikosasian yhteydessä, syyttäjä ajaa asiaa asianomistajan puolesta, ellei tämä ole nimenomaisesti luopunut vaatimuksistaan.

   Sivun alkuunSivun alkuun

  • Lopuksi hallintotuomioistuimet valvovat viranomaisten toimien laillisuutta ja tutkivat kanteet, jotka liittyvät viranomaisten taloudelliseen vastuuseen.

B. Jos siviilituomioistuimella on toimivalta, minkä tuomioistuimen puoleen on käännyttävä?

I. Tehdäänkö alempien ja ylempien ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuinten välillä ero? Jos tehdään, miten toimivalta jakautuu niiden välillä?

 • Kaikki Espanjan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat samanarvoisia.
 • Ainoan poikkeuksen muodostavat rauhantuomioistuimet, jotka tutkivat rahalliselta arvoltaan hyvin pienet (tällä hetkellä alle 90 euroa) yksityisoikeudelliset vaateet. Rauhantuomioistuimessa on maallikkotuomari.

 • Rauhantuomioistuimia on ainoastaan sellaisissa kunnissa, joissa ei ole omaa alioikeutta.

II. Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai kaupungin B tuomioistuin toimivaltainen?)

Espanjan valtion alueellisia ja oikeudellisia yksikköjä ovat kunta (municipio), tuomiopiiri (partido), maakunta (provincia) ja autonominen yhteisö (comunidad autónoma). Tuomiopiiri on yhden kunnan tai useiden samaan maakuntaan kuuluvien naapurikuntien muodostama alue. Tuomiopiiri on alioikeuden toimialue ja siten oikeuslaitoksen merkittävin alueellinen yksikkö. (Oikeusministeriön sivustolla on linkki Espanjan tuomiopiirikarttaan “Partidos judiciales – Mapa”) español.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomiopiireissä, joissa työmäärä sitä edellyttää (nykyään käytännössä kaikissa), on useita samantasoisia tuomioistuimia, jotka on numeroitu perustamisjärjestyksessä.

Niillä kaikilla on periaatteessa sama toimivalta, ja ne jakavat työt sisäisen työjärjestyksensä perusteella. Joissakin tuomiopiireissä kuitenkin työt jaetaan tuomioistuinten kesken asiatyypin mukaan.

1. Pääsääntö toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseksi
 • Jollei toisin sovita tai jollei säännöksistä tai määräyksistä muuta johdu, toimivaltainen tuomioistuin on sen tuomiopiirin alioikeus, jonka alueella vastaajan kotipaikka (tai sen puuttuessa asuinpaikka) sijaitsee. Jos vastaajalla ei ole koti- eikä asuinpaikkaa Espanjassa, toimivaltainen tuomioistuin on sen tuomiopiirin alioikeus, jonka alueella vastaaja oleskelee tai jossa hänellä oli viimeksi asuinpaikka. Jos yhtäkään näistä liityntäperusteista ei voida soveltaa, kantaja voi saattaa asian vireille sen tuomiopiirin tuomioistuimessa, jonka alueella hänen oma kotipaikkansa sijaitsee.
 • Sääntöä sovelletaan seuraavasti:
  • Työnantajia tai ammatinharjoittajia vastaan voidaan nostaa heidän ammatilliseen toimintaansa liittyvä kanne missä tahansa sellaisessa tuomiopiirissä, jonka alueella tätä toimintaa harjoitetaan.
  • Oikeushenkilöä vastaan voidaan nostaa kanne myös missä tahansa sellaisessa tuomiopiirissä, jonka alueella kanteen aiheena oleva tilanne tai oikeussuhde on syntynyt tai vaikuttaa, jos kyseisellä oikeushenkilöllä on tällä alueella toimipaikka tai edustaja.
2. Poikkeukset pääsäännöstä
a) Milloin on mahdollista valita vastaajan kotipaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaisesti määräytyvä tuomioistuin) ja muiden tuomioistuinten välillä?

Espanjan nykyinen oikeusjärjestelmä ei juurikaan anna kantajalle mahdollisuutta tuomioistuinvalintaan. Valinta on mahdollinen ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Useamman kuin yhden tuomiopiirin alueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevissa kanteissa kantaja voi valita minkä tahansa asianomaisista oikeuspaikoista.
 2. Vaatimus omaisuudenhoitajan hoidossa olevia varoja koskevan selvityksen antamisesta ja hyväksymisestä, jos selvityksen antamispaikasta ei ole määrätty muulla tavoin: kantaja voi valita vastaajan kotipaikan ja omaisuudenhoidon toteutuspaikan välillä.
 3. Perimystä koskevat kanteet, joissa kantaja voi valita oikeuspaikaksi joko vainajan viimeisen Espanjassa sijaitsevan kotipaikan tai sen paikan, jossa suurin osa jäämistöstä sijaitsee.
 4. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat kanteet: kantaja voi valita oikeuspaikaksi paikan, jossa oikeuksia on rikottu tai jossa niiden rikkomisesta on todisteita tai jossa on löydetty laittomia teoskappaleita.
 5. Vilpillistä kilpailua koskevat kanteet, jos vastaajan sijoittautumispaikka, kotipaikka tai asuinpaikka ei ole Espanjassa. Tällöin kantaja voi valita oikeuspaikaksi joko sen paikan, jossa vilpillinen kilpailu on tapahtunut, tai paikan, jossa sen vaikutukset toteutuvat.
 6. Vaatimukset, jotka koskevat yksinomaan alaikäisten lasten holhousta ja huoltajuutta tai elatusapua, jota toinen vanhemmista vaatii alaikäisten lastensa nimissä toiselta vanhemmalta, kun vanhemmat asuvat eri tuomiopiirien alueella. Tällöin kantaja voi valita vastaajan kotipaikan tuomioistuimen ja lapsen asuinpaikan tuomioistuimen välillä.
b) Milloin on valittava muu kuin vastaajan kotipaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Seuraavassa esitetään säännöt siitä, milloin kantajan on käännyttävä muun kuin vastaajan kotipaikan tuomioistuimen puoleen. Näissä tapauksissa asiaa ei voi saattaa vireille muussa tuomioistuimessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Kiinteistöön kohdistuviin esineoikeuksiin tai vuokraoikeuteen sekä asunto-osakejärjestelmään liittyvissä asioissa toimivaltaisia ovat sen tuomiopiirin tuomioistuimet, jossa asianomainen kiinteistö sijaitsee.
 2. Perimysasioissa toimivaltaisia ovat sen tuomiopiirin tuomioistuimet, jossa sijaitsee vainajan viimeinen kotipaikka Espanjassa tai suurin osa jäämistöstä; kantaja valitsee näistä kahdesta vaihtoehdosta.
 3. Vajaavaltaiseksi julistetun avustamiseen tai edunvalvontaan liittyvät asiat käsitellään hänen asuinpaikkansa tuomioistuimessa.
 4. Perusoikeuksien yksityisoikeudellista suojaa koskevat kanteet käsitellään kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. Jos kantajalla ei ole kotipaikkaa Espanjassa, väitetyn perusoikeuden loukkauksen tekopaikan tuomioistuin on toimivaltainen.
 5. Moottoriajoneuvon käyttöön liittyvät vahingonkorvausasiat käsitellään vahingon sattumispaikan tuomioistuimessa.
 6. Yhtiökokouksen päätöksen riitauttaminen: alueellinen toimivalta määräytyy yrityksen kotipaikan mukaan
 7. Kanne, joka koskee yleisten sopimusehtojen jättämistä pois sopimuksesta tai sopimusehtojen mitättömyyttä, käsitellään kantajan kotipaikan tuomioistuimessa.
 8. Yleisten sopimusehtojen vahvistamista, kieltämistä tai peruuttamista koskeva kanne: jos vastaajalla ei ole toimi- tai kotipaikkaa Espanjassa, sopimuksentekopaikan tuomioistuin on toimivaltainen.
 9. Yksittäisen kuluttajan tai käyttäjän etuja tai kuluttajien tai käyttäjien kollektiivisia etuja puolustava kieltokanne: jos vastaajalla ei ole toimi- tai kotipaikkaa Espanjassa, kantajan kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen.
 10. Kanne, jolla pyritään pakottamaan vakuutusyhtiö täyttämään velvoitteensa, kun vakuutusyhtiö on myynyt kantajalle irtainta omaisuutta osamaksukaupalla tai rahoittanut sen hankinnan tai tehnyt irtaimesta omaisuudesta tai palveluista julkisen tarjouksen, jonka kantaja on hyväksynyt: kantajan kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen.
 11. Kolmannen osapuolen vaatimukset käsittelee takavarikon määränneen viranomaisen toimipaikan tuomioistuin.
 12. Asumuseroa, avioliiton mitätöintiä tai avioeroa koskevat hakemukset käsittelee puolisoiden kotipaikan alioikeus. Jos puolisoilla ei ole yhteistä kotipaikkaa, asian käsittelee puolisoiden viimeisen yhteisen kotipaikan tai toisen puolison asuinpaikan alioikeus. Jos mitään tällaista koti- tai asuinpaikkaa ei ole, asian käsittelee hakijan kotipaikan tuomioistuin. Jos hakemus tehdään yhteisestä sopimuksesta, asian käsittelee puolisoiden viimeisen yhteisen kotipaikan tai kumman tahansa puolison kotipaikan tuomioistuin. (Ks. Avioero – Espanja ).
 13. Vaatimukset, jotka koskevat yksinomaan alaikäisten lasten holhousta ja huoltajuutta tai elatusapua, jota toinen vanhemmista vaatii alaikäisten lastensa nimissä toiselta vanhemmalta, käsitellään vanhempien viimeisen yhteisen kotipaikan tuomioistuimessa. Jos vanhemmat asuvat eri tuomiopiirien alueella, kantaja voi valita toisen puolison kotipaikan tuomioistuimen ja lapsen asuinpaikan tuomioistuimen välillä.
c) Voivatko osapuolet valita tuomioistuimen, vaikka sillä ei normaalisti olisi toimivaltaa asiassa?

Pääsäännön mukaan alueellista toimivaltaa voidaan laajentaa Espanjan alueella, eli osapuolet voivat nimenomaisella tai hiljaisella sopimuksella saattaa asiansa käsiteltäväksi valitsemansa tuomiopiirin tuomioistuimessa, kunhan se on asiallisesti toimivaltainen.

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Jos osapuolet sopivat tästä nimenomaisesti, niiden on nimettävä tuomiopiiri, jonka tuomioistuimessa asia käsitellään.
 • Hiljainen sopimus katsotaan tehdyksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
  • Kantaja on saattanut asian vireille tietyssä tuomiopiirissä jättämällä kanteen, vaatimuksen tai hakemuksen toimivaltaiselle tuomioistuimelle.
  • Vastaaja on saapunut oikeuteen ja toteuttanut minkä tahansa oikeudenkäyntitoimen, lukuun ottamatta tuomioistuimen toimivallan kiistämistä.

  Tästä poiketen:

 • Oikeuspaikkaa koskeva nimenomainen sopimus ei ole mahdollinen, jos asia koskee vakiosopimusta tai toiselle osapuolelle asetettuja yleisiä ehtoja sisältävää sopimusta tai kuluttaja- tai käyttäjäsopimusta; sen sijaan hiljainen sopimus on mahdollinen.
 • Jos laissa säädetään alueelliseen toimivaltaan sovellettavista pakottavista normeista, minkäänlainen oikeuspaikkasopimus ei ole mahdollinen.
 • Oikeuspaikasta ei myöskään voida sopia erikseen, jos riita-asia käsitellään suullisessa menettelyssä.

C. Minkä erityistuomioistuimen puoleen on käännyttävä, jos niillä on toimivalta?

Espanjassa on seuraavat erityistuomioistuimet:

 • Ns. perhetuomioistuimet (Juzgados de Familia) ovat yleensä suurimmissa asutuskeskuksissa sijaitsevia alioikeuksia, jotka tutkivat tuomiopiirinsä alueella kaikki perheoikeuden piiriin kuuluvat riita-asiat, kuten:
  • asumusero-, avioliiton mitätöinti- ja avioeroasiat
  • alaikäisten lasten holhousasiat.

  Perhetuomioistuinten alueelliseen toimivaltaan sovelletaan samoja sääntöjä kuin alioikeuksiin, jotka käsittelevät perheoikeuden alaan kuuluvia asioita sellaisissa tuomiopiireissä, joissa ei ole erillistä perhetuomioistuinta.

  Sivun alkuunSivun alkuun

 • Sosiaalituomioistuimet (Juzgados de lo Social) tutkivat sosiaalioikeuden piiriin kuuluvat riita-asiat. Näitä ovat muun muassa yksittäisten työntekijöiden ja työnantajien väliset työsopimusriidat, työmarkkinariidat, sosiaaliturvaan liittyvät vaatimukset sekä työlainsäädännössä säädettyjen valtion tehtävien hoitoon kohdistuvat kanteet.

  Pääsäännön mukaan kantaja voi valita palvelujen suorituspaikan ja vastaajan kotipaikan tuomioistuinten välillä.

 • Kauppaoikeudellisia riita-asioita käsittelevät erikoistuomioistuimet (Juzgados de lo Mercantil) aloittivat toimintansa 1. syyskuuta 2004.
  • Näissä kauppatuomioistuimissa käsitellään:
   • kaikki velkajärjestelyihin liittyvät riita-asiat, kuten:
    1. velallisen omaisuuteen kohdistuvat siviilikanteet, lukuun ottamatta sellaisia kanteita, jotka liittyvät täysivaltaisuutta, sukulaisuuden selvittämistä, avioliittoa ja alaikäisiä lapsia koskeviin menettelyihin
    2. työoikeudelliset riidat, joiden aiheena on työsopimusten kollektiivinen irtisanominen, muuttaminen tai keskeyttäminen velkajärjestelyn kohteena olevan työnantajan toimesta tai ylimmän johdon työsopimusten keskeyttäminen tai irtisanominen
    3. täytäntöönpano- tai turvaamistoimet, jotka koskevat velallisen omaisuutta tai siihen liittyviä oikeuksia riippumatta siitä, mikä viranomainen määräsi kyseiset toimet toteutettaviksi
    4. kanteet, joiden tarkoituksena on saattaa yritysjohtajat, tilintarkastajat tai selvitysmiehet korvausvastuuseen velalliselle menettelyn aikana aiheutuneesta vahingosta
   • seuraaviin liittyvät vaatimukset:
    1. vilpillinen kilpailu
    2. teollis- ja tekijänoikeudet sekä mainonta
    3. yhtiö- ja osuuskuntaoikeus
    4. kansallinen tai kansainvälinen liikenne
    5. merioikeus
    6. yleiset sopimusehdot
    7. edellä esitetyissä asioissa käytettävää välimiesmenettelyä koskevien säännösten soveltaminen.
    8. Kauppatuomioistuinten toimivalta on maakunnan laajuinen. Velkajärjestelyyn määräämistä ja
    9. pesänselvittämistä koskeva toimivalta on sillä kauppatuomioistuimella, jonka tuomiopiirin alueelle velallisen intressit keskittyvät. Jos velallisen kotipaikka on Espanjassa, mutta tämä ei ole sama kuin tuomiopiiri, jonka alueelle velallisen intressit keskittyvät, velkoja voi valita velallisen kotipaikan tuomioistuimen
  • Jos velallinen on oikeushenkilö, sen intressien keskuspaikaksi oletetaan sen sääntömääräinen kotipaikka. Tähän ei vaikuta kotipaikan muuttuminen velkajärjestelyhakemuksen tekemistä edeltävien kuuden kuukauden aikan.

   Alicanten tuomiopiirin kauppatuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta tutkia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina kaikki riita-asiat, jotka saatetaan vireille yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 sekä yhteisömallista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen 6/2002 nojalla.

 • Tätä toimivaltaa käyttäessään kyseisistä tuomioistuimista käytetään nimitystä Juzgados de Marca Comunitaria ja niiden tuomiopiirinä on koko Espanja.
 • Ennen kuin kauppatuomioistuimet aloittivat toimintansa, niiden toimivaltaan kuuluvat riita-asiat käsiteltiin alioikeuksissa.
 • Näiden erityistuomioistuinten lisäksi yleinen oikeusneuvosto (Consejo General del Poder Judicial) voi lain mukaan myöntää yhdelle tai useammalle saman oikeusasteen tuomioistuimelle yksinomaisen toimivallan tutkia tietyntyyppisiä asioita tai määrätä asianomaisen oikeuden alan piiriin kuuluvista täytäntöönpanotoimista

  Tätä mahdollisuutta on jo käytetty hyväksi joissakin asutuskeskuksissa erityisesti asioissa, jotka koskevat vajaavaltaisuutta tai pakkohoitoon määräämistä mielisairauden vuoksi.

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 01-02-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta