Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Spanien

Seneste opdatering : 01-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis De vil anlægge sag, må De undersøge, hvilken ret der har kompetence med hensyn til Deres sag eller, med andre ord, har jurisdiktion. Anlægger De sag for den forkerte ret, eller opstår der strid om jurisdiktionsspørgsmålet, risikerer De, at Deres sag forsinkes betydeligt eller endog afvises på grund af rettens manglende kompetence. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en specialiseret domstol? A.
B. Hvis kompetencen ligger hos en almindelig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen? I.
II. Stedlig kompetence (Vil det i min sag være retten på sted A eller sted B, der er kompetent?) II.
1. Hovedreglen om stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra hovedreglen 2.
a) Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol? a)
b) Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)? b)
c) Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen? c)
C. Hvis kompetencen ligger hos en særlig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges? C.

 

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en specialiseret domstol?

 • Retssystemet i Spanien bygger på princippet om, at retsvæsenet udgør én samlet enhed, og eneste undtagelser hertil er militærdomstole i krigstid eller under belejring samt forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional) som øverste garant for de grundlæggende rettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder, da den pådømmer appelsager med henblik på retlig beskyttelse.
 • Uden at det i øvrigt berører dette enhedsprincip, er domstolene opbygget i fire grene, nemlig civilretterne, strafferetterne, forvaltningsdomstolene og social- og arbejdsretterne.
  • Det laveste niveau for civilretterne er førsteinstansretterne (Juzgado de Primera Instancia), som tilsammen med fredsdommerne (Juzgado de Paz) pådømmer civil- og handelsretlige sager i første instans.

   Civilretterne pådømmer tillige sager, som ikke udtrykkeligt falder ind under en anden domstol i retssystemet. Derfor kaldes civilretterne ofte ordinære (ordinario) eller almene (común) retter.

   Inden for civilretterne findes der familieretter (Juzgados de Familia), som er førsteinstansretter. De findes hovedsageligt i større byer og har udelukkende enekompetence til at pådømme sager i spørgsmål om separation, ægteskabsannullering, skilsmisse, faderskab og forældremyndighed over mindreårige børn.

   Inden for civilretterne findes også handelsretter (Juzgados de lo Mercantil) og domstole for sager vedrørende fællesskabsvaremærker (Juzgados de Marca Comunitaria), og disse er specialdomstole inden for deres respektive områder.

   TopTop

  • Social- og arbejdsretterne (Juzgados de lo Social) behandler sager vedrørende social- og arbejdsretlige forhold, såvel konflikter mellem de enkelte arbejdstagere og arbejdsgivere i ansættelsesforhold som konflikter i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt klager i socialsikringsspørgsmål eller klager rettet mod staten i de spørgsmål, hvor staten er part som ansvarlig for arbejdsmarkedslovgivningen.
  • Strafferetterne pådømmer strafferetlige sager.

   I Spanien kan en civilretlig sag, der er afledt af en straffesag, behandles sideløbende med straffesagen. I disse tilfælde skal strafferetten træffe afgørelse om erstatning til skadelidte for forbrydelser og forseelser. Såfremt skadelidte ikke udtrykkeligt modsætter sig behandlingen af civilsagen sammen med straffesagen, vil den offentlige anklager indbringe sagen for strafferetten, også selv om skadelidte ikke på eget initiativ indbringer sagen.

  • Sluttelig behandler forvaltningsdomstolene (Contencioso Administrativo) sager om efterprøvning af lovligheden af de offentlige myndigheders handlinger og klager over myndighederne i forbindelse med ejendomsretlige spørgsmål.

B. Hvis kompetencen ligger hos en almindelig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges?

I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen?

 • I Spanien er der intet rangforhold mellem førsteinstansretterne. Alle retter befinder sig på samme niveau.
 • Den eneste undtagelse er fredsdommerne, som i første instans pådømmer civilretlige sager, der vedrører meget beskedne beløb – for øjeblikket under 90 € - og fredsdommeren er en lægmandsdommer.

  TopTop

 • Fredsdommernes stedlige kompetence er begrænset til de kommuner, hvor der ikke findes nogen førsteinstansret.

II. Stedlig kompetence (Vil det i min sag være retten på sted A eller sted B, der er kompetent?)

Geografisk er den spanske stat, for så vidt angår retlige spørgsmål, opdelt i kommuner (Municipio), distrikter (Partidos), provinser (Provincias) og selvstyrende regioner (Comunidades Autónomas). Distrikterne består af en eller flere nabokommuner, der er beliggende i samme provins, og udgør den vigtigste geografiske enhed, for det er her førsteinstansretterne udøver deres kompetence. (Se kortet over distrikterne “Partidos judiciales - Mapa” español på det spanske Justitsministeriums hjemmeside).

I de byer, hvor arbejdsbyrden kræver det, hvilket faktisk er i de fleste byer, findes der forskellige retter på samme niveau, og de nummereres i den rækkefølge, de oprettes i.

Alle disse retter har i princippet samme kompetence, og fordeler arbejdet mellem sig efter egne interne regler. I henhold til visse af disse retters interne regler kan arbejdet imidlertid også fordeles efter emne blandt de forskellige retter inden for samme distrikt.

1. Hovedreglen om stedlig kompetence

Hvis ikke andet er fastlagt ved aftale eller bindende bestemmelser, er det førsteinstansretten, i sin egenskab af almen ret, i det distrikt, hvor sagsøgte har sin bopæl, eller i mangel heraf sit sædvanlige opholdssted, der har kompetence.  Har sagsøgte hverken bopæl eller sædvanligt opholdssted i Spanien, vil det være førsteinstansretten i det distrikt, hvor sagsøgte faktisk opholder sig, eller hvor pågældende havde sit seneste opholdssted, der har kompetence. Når ingen af disse kriterier er opfyldt, kan sagsøger indbringe sagen for førsteinstansretten i det distrikt, hvor sagsøger selv har sin bopæl.

TopTop

Der er her et par særlige tilfælde:

arbejdsgivere og arbejdstagere kan tillige sagsøges i sager vedrørende deres aktiviteter som arbejdsgiver eller arbejdstager på et hvilket som helst sted, efter sagsøgers valg, hvor de udøver aktiviteten

juridiske personer kan tillige sagsøges på det sted, hvor den juridiske forbindelse eller situation, som sagen omhandler, har fundet sted eller har virkning, så længe de er etableret på det sted eller har en repræsentant der.

2. Undtagelser fra hovedreglen
a) Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

Spansk retspleje er for øjeblikket ikke særlig tilbøjelig til at overlade det til sagsøger at vælge værneting. Dette er kun muligt i følgende tilfælde:

 1. Sager vedrørende fast ejendom, når de drejer sig om forskellige ejendomme eller en enkelt, som befinder sig i forskellige jurisdiktioner. I så fald kan sagsøger vælge værneting blandt sidstnævnte.
 2. Sager vedrørende fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for administratorer af andres ejendom, når det ikke kan fastlægges, hvor de skal fremlægges. Sagsøger kan i så fald vælge mellem sagsøgtes hjemting eller det sted, hvor administrationen har fundet sted.
 3. Sager vedrørende arveret, hvor sagsøger kan vælge mellem domstolene for afdødes seneste bopæl i Spanien eller domstolene på det sted, hvor hovedparten af arvegodset befinder sig.
 4. Sager vedrørende intellektuel ejendomsret, hvor sagsøger kan vælge mellem det sted, hvor overtrædelsen fandt sted, eller det sted hvor der er indicier for, at den har fundet sted, og det sted hvor de ulovlige eksemplarer befinder sig.
 5. Sager om illoyal konkurrence, når sagsøgte ikke er etableret, har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Spanien. I disse sager kan sagsøger vælge mellem det sted, hvor den illoyale konkurrence fandt sted, eller det sted, hvor denne fik virkning.
 6. Sager udelukkende vedrørende forældremyndighed over og samkvemsret med mindreårige børn eller vedrørende underholdsbidrag, som den ene forælder kræver af den anden på de mindreårige børns vegne, når de to forældre har deres bopæl i forskellige retsdistrikter. Sagsøger kan i så fald vælge mellem sagsøgtes hjemting eller det sted, hvor den mindreårige har sin bopæl.
b) Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

Følgende bindende bestemmelser forpligter sagsøger til at henvende sig til en anden domstol end sagsøgtes hjemting. I disse tilfælde er der ikke behov for samtykke, hverken udtrykkeligt eller stiltiende:

TopTop

 1. I sager om ejendomsrettigheder eller lejers rettigheder til fast ejendom og spørgsmål i forbindelse med ejerlejligheder er det domstolene i det distrikt, hvor den faste ejendom er beliggende, der har kompetence.
 2. I arvesager, hvor kompetencen fastlægges i forhold til det sted, hvor afdøde havde sin seneste bopæl i Spanien, eller hvor hovedparten af arvegodset befinder sig, foretager sagsøger valget.
 3. Sager vedrørende bistand til eller repræsentation af personer under værgemål behandles af domstolen på det sted, hvor personen under værgemål har sin bopæl.
 4. Sager om civilretlig beskyttelse af grundlæggende rettigheder behandles af sagsøgers hjemting, og hvis dette ikke skulle være i Spanien, så af domstolen på det sted, hvor den handling, der overtræder den pågældende rettighed, fandt sted.
 5. I sager om krav om erstatning for svie og smerte som følge af trafikuheld er domstolen på det sted, hvor skaden blev forvoldt, kompetent.
 6. I sager om indsigelse mod arbejdsaftaler fastlægges den stedlige kompetence i forhold til virksomhedens adresse.
 7. Sager om ophævelse af kontraktbestemmelser eller for at erklære kontraktindgåelsen ugyldig behandles af sagsøgers værneting.
 8. I sager om fastslåelse, nedlæggelse af forbud eller ophævelse af generelle aftalebetingelser, når sagsøgte ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Spanien. I så tilfælde vil domstolen på stedet for aftalens indgåelse være kompetent.
 9. Sager om aftaleophævelse til forsvar for forbrugernes eller brugernes kollektive eller almene interesse, når sagsøgte ikke er etableret eller har bopæl i Spanien. I så tilfælde vil domstolen på det sted, hvor sagsøger har sin bopæl, have kompetence.
 10. Sager om krav om opfyldelse af forpligtelser mod et forsikringsselskab, mod en person, der har solgt mig løsøre på afbetaling, eller en, der har finansieret erhvervelse eller givet et offentligt bud på løsøre eller tjenesteydelser, som du har accepteret. Her er sagsøgerens hjemting kompetent.
 11. For anmodninger om mægling er det domstolen på det sted, hvor en myndighed har bevilget udlæg.
 12. Sager om separation, ægteskabsannullering eller skilsmisse behandles af førsteinstansretten på det sted, hvor ægteparret har deres bopæl. Når en sådan ikke findes, behandles de af førsteinstansretten på det sted, hvor ægteparret havde deres seneste bopæl, eller der hvor den anden ægtefælle har sin bopæl. Hvis intet af disse steder findes, tilfalder kompetencen domstolen for din bopæl. Hvis sagen indbringes efter fælles overenskomst, vil domstolen på det sted, hvor ægtefællerne havde deres sidste fælles bopæl, eller stedet, hvor en af ægtefællerne har sin bopæl, have kompetence. (Se faktabladet “Skilsmisse – Spanien”).
 13. Sager udelukkende vedrørende forældremyndighed over og samkvem med mindreårige børn eller vedrørende underholdsbidrag, som den ene forælder kræver af den anden på de mindreårige børns vegne. I disse tilfælde vil domstolen på det sted, hvor forældrene havde deres seneste fælles bopæl, have kompetence. Hvis de opholder sig i forskellige retsdistrikter, kan sagsøger vælge mellem sagsøgtes hjemting eller det sted, hvor den mindreårige har sin bopæl.
c) Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Som en generel regel kan den stedlige kompetence ændres i Spanien, hvilket vil sige, at sagens parter, udtrykkeligt eller stiltiende, kan samtykke at indbringe sagen for en domstol i en anden retskreds, hvis denne rent objektivt er kompetent.

TopTop

 • Det udtrykkelige samtykke gives i form af en udtrykkelig aftale mellem sagens parter med præcis angivelse af den retskreds, hvis domstole de vil indbringe sagen for.
 • Der er tale om stiltiende samtykke, når:
  1. for sagsøgers vedkommende, sagsøger indbringer sagen for domstolen i en nærmere bestemt retskreds ved at indgive stævning, anmodning eller ansøgning, der skal indgives ved en kompetent domstol
  2. for sagsøgtes vedkommende, sagsøger er mødt personligt op til retsmødet eller har taget andre skridt, som ikke består i at gøre indsigelse på grundlag af manglende kompetence.

Der findes dog undtagelser:

 • i standardkontrakter eller i kontrakter, der indeholder standardbetingelser, som en af parterne har indføjet, eller i kontrakter indgået med forbrugere eller brugere, er det ikke nødvendigt med udtrykkeligt samtykke, men der er dog mulighed for stiltiende samtykke der er heller ikke behov for nogen form for samtykke i sager, som skal afgøres efter mundtlig behandling
 • i sager, hvor den stedlige kompetence er lovbestemt og er af bindende karakter, er der ikke behov for nogen form for samtykke

C. Hvis kompetencen ligger hos en særlig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges?

De specialiserede domstole i Spanien tæller følgende:

 • Familieretterne ( Juzgados de Familia) , som er førsteinstansretter, der i de områder, hvor de findes, normalt i større byer, udelukkende og alene har kompetence til at pådømme sager inden for deres område. Rent konkret pådømmer de følgende sager:
  • separation, ægteskabsannullering, skilsmisse og
  • sager vedrørende forældremyndighed over mindreårige børn.

  Reglerne for familieretternes stedlige kompetence er de samme som reglerne for førsteinstansretterne, når sidstnævnte pådømmer familieretlige sager i de tilfælde, hvor der i distriktet ikke findes specialiserede domstole inden for området.

  TopTop

 • Social- og arbejdsretterne ( Juzgados de lo Social ), som behandler sager vedrørende social- og arbejdsretlige forhold, såvel konflikter mellem de enkelte arbejdstagere og arbejdsgivere i ansættelsesforhold som konflikter i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt klager i socialsikringsspørgsmål eller klager rettet mod staten i de spørgsmål, hvor staten er part som ansvarlig for arbejdsmarkedslovgivningen.

  Som en generel regel tilfalder den stedlige kompetence retten på det sted, hvor tjenesten er ydet, eller sagsøgtes hjemting, og det er sagsøger, der træffer valget.
 • Handelsretterne ( Juzgados de lo Mercantil ), som påbegyndte deres virke den 1. september 2004 og udgør domstole, der er specialiserede i sager inden for handelsret.
  • Handelsretter pådømmer følgende sager:
   • alle sager i forbindelse med konkurser, f.eks.:
    1. Civilretlige krav mod konkursramtes aktiver, med undtagelse af værgemålsbegæringer og sager vedrørende faderskab, ægteskab eller mindreårige børn.
    2. Arbejdsretlige sager med henblik på kollektivt at ophæve, ændre eller suspendere ansættelsesforhold, hvor konkursramte er arbejdsgiver, samt suspendering eller ophævelse af ansættelsesforhold for den øverste ledelse.
    3. Enhver tvangsfuldbyrdelse eller sikrende foranstaltning over for konkursramtes aktiver eller ejendomsrettigheder, uanset hvem, der måtte have truffet afgørelse herom.
    4. Sager med henblik på at holde bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller eventuelt kuratorer ansvarlige for skader forvoldt mod konkursramte under konkursbehandlingen.
   • Sager, der vedrører krav i forbindelse med:
    1. illoyal konkurrence
    2. intellektuel ejendomsret og reklamer
    3. selskabsret
    4. indenlandsk eller international transport
    5. søret
    6. almene aftalebestemmelser
    7. anvendelsen af bindende regler vedrørende voldgift i tidligere sager.
  • Handelsretternes stedlige kompetence udøves på provinsniveau, og det er retten i den provins, hvor skyldneren har sit interessecenter, der har kompetence til at erklære og behandle konkursen. Hvis skyldner også har bopæl i Spanien, og bopælen ikke er beliggende på samme sted som interessecentret, vil handelsretten på det sted, hvor skyldners bopæl er beliggende også være kompetent, og sagsøger kan så vælge mellem de to stedlige kompetencer.
  • Er skyldneren en juridisk person, formodes interessecentret at være der, hvor virksomhedens hovedsæde er beliggende. Hvis den juridiske person har ændret hovedsæde inden for de seneste seks måneder, har dette ingen indvirkning på den stedlige kompetence for konkursbegæringen.
 • Handelsretterne virker også som domstole for sager vedrørende fællesskabsvaremærker ( Juzgados de Marca Comunitaria ) i byen Alicante, når de udøver deres enekompetence til i første instans at pådømme alle de sager i henhold til Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker og Rådets forordning nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design. Når de udøver deres kompetence i denne egenskab dækker deres stedlige kompetence hele det nationale territorium.
 • I henhold til de nuværende regler har førsteinstansretterne kompetence til at behandle de sager, der fremover vil blive behandlet af handelsretterne, når de alle er på plads.
 • Udover disse specialiserede domstole er det ved lov bestemt, at når der er flere domstole på samme niveau, kan tilsynsmyndigheden for det spanske retsvæsen (Consejo General del Poder Judicial) tillade, at en eller flere af disse med enekompetence behandler visse former for sager eller tvangsfuldbyrdelser, hvorom samme retsorden har afsagt kendelse.

  Dette er allerede forekommet flere gange i flere byer, navnlig i forbindelse med værgemålsbegæringer og tvangsindlæggelse på grund af sindslidelser.

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 01-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige