Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Španělsko

Poslední aktualizace: 01-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Před zahájením soudní akce v občanské nebo obchodní záležitosti je třeba zjistit soud, který je oprávněn řešit tento právní spor, neboli, který má soudní pravomoc. Pokud se případ svěří nesprávnému soudu nebo pokud se objeví relativní neshoda v otázce soudní pravomoci, vznikne nebezpečí významného zpoždění včetně toho, že žádost bude zamítnuta z toho důvodu, že soud nemá pravomoc řešit daný spor. 

OBSAH

A. Máme se obrátit na občanský soud nebo na specializovaný soud? A.
B. Pokud věc spadá do pravomoci občanského soudu, který soud je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu? B.
I. Existuje nějaký rozdíl mezi občanským soudnictvím prvního stupně „nižší“ a „vyšší“ úrovně? Pokud ano, který soud je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu? I.
II. Územní pravomoc (Pro rozhodnutí ve věci mého sporu je příslušný soud v místě A nebo v místě B?) II.
1. Obecné pravidlo pro územní pravomoc 1.
2. Výjimky z obecného pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat soud v bydlišti navrhovatele (soud určený obecným pravidlem) nebo oblastní soudní pravomoc jiného soudu? a)
b) Kdy jsem povinen vybrat si soud jiný, než v bydlišti navrhovatele (soud určený obecným pravidlem)? b)
c) Je možné, aby strany určily soud, který by za normálních okolností neměl příslušnou pravomoc? c)
C. Pokud má příslušnou pravomoc specializovaný soud, jak mohu zjistit, který je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu? C.

 

A. Máme se obrátit na občanský soud nebo na specializovaný soud?

 • Zásadou soudnictví ve Španělsku je, že se informuje soudní jednotka, s výjimkou vojenského soudu v době války nebo ve stavu ohrožení, a Ústavního soudu jako poslední záruky dodržování základních práv a občanských svobod.
 • Kromě toho je soudní pravomoc rozčleněna do čtyř oblastí - občanské, trestní, správní a sociální.
  • Základním orgánem občanské soudní pravomoci je „Soud první instance“, který se společně s Mírovým soudem zabývá prvním stupněm sporů v oblasti občanského a obchodního práva,

   Oblast občanské soudní pravomoci také zahrnuje spory, jejichž řešení nespadá výhradně do jiných oblastí soudních pravomocí. Proto se může nazývat také „běžná“ nebo „všeobecná“.

   Do oblasti občanské soudní pravomoci spadají „Rodinné soudy“, což jsou soudy první instance, které v místech, kde jsou zřízeny – zpravidla s velkým počtem obyvatel, výhradně a výlučně řeší spory jako je rozluka, prohlášení manželství za neplatné, rozvod, osobní údaje a vykonávání práva ve vztahu k nezletilým dětem.

   Do oblasti občanské soudní pravomoci spadají také „Obchodní soudy“ a „Soudy značky Společenství“, což jsou speciální soudní orgány pro spory, které vznikají ve zmíněných právních oblastech.

  • Oblast sociální soudní pravomoci představují „Sociální soudy“, které řeší požadavky, vznikající v sociálním rámci práva, jako jsou individuální spory mezi pracovníky a zaměstnanci ve věci pracovních smluv i otázky kolektivních jednání, jakož i stížnosti v záležitostech sociální jistoty nebo stížnosti proti státu, pokud se jedná o jeho zodpovědnost v otázkách pracovního práva.
  • Oblast trestní soudní pravomoci řeší kriminální případy a žaloby.

   Pro španělské právo je typické, že civilní žaloba zakládající se na nezákonném uvěznění může být prováděna přímo s nápravným zařízením. V takovém případě trestní soud rozhodne o příslušném odškodnění za škody nebo újmy způsobené přestupkem nebo chybou.

   NahoruNahoru

  • Konečně správní soud dohlíží na zákonnost jednání státní správy a řeší stížnosti v oblasti majetkoprávních přestupků.

B. Pokud věc spadá do pravomoci občanského soudu, který soud je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu?

I. Existuje nějaký rozdíl mezi občanským soudnictvím prvního stupně „nižší“ a „vyšší“ úrovně? Pokud ano, který soud je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu?

 • Ve Španělsku není rozdíl mezi soudy první instance. Všechny jsou na stejné úrovni.

  Jedinou výjimku představují Mírové soudy, které při rozhodování v první instanci občanských záležitostí vybírají nepatrnou finanční částku - v současnosti přibližně 90 € - a nemají profesionálního soudce.

 • Územní pravomoc těchto soudů je omezena na obce, ve kterých nemají sídlo „soudy první instance“.

II. Územní pravomoc (Pro rozhodnutí ve věci mého sporu je příslušný soud v místě A nebo v místě B?)

Španělský stát je členěn územně, pro účely soudu, na „obce“, „okresy“, „kraje“ a „autonomní oblasti“. Okres je jednotka, která územně spojuje jednu nebo několik sousedních obcí, patřících do stejného kraje, a je to nejdůležitější uzemní jednotka, protože představuje rámec, ve kterém vykonávají svoji pravomoc „soudy první instance“. (Viz Soudní jednotky español na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti).

NahoruNahoru

V obcích, ve kterých je dostatečné pracovní zatížení, což jsou ve skutečnosti téměř všechny, jsou různé soudní orgány stejné třídy, které vykonávají povinnosti příslušné soudní pravomoci.

Všechny tyto orgány mají v zásadě stejnou pravomoc, práci si rozdělují podle vnitřních vládních pravidel. Avšak v některých případech mohou tato uvedená pravidla rozdělovat různé případy jiným soudním orgánům ve stejném obvodu.

1. Obecné pravidlo pro územní pravomoc
 • Pokud neexistuje dohoda ani nařizovací předpisy ani nic jako „obecné pravidlo“, potom pravomoc připadá soudu první instance v okrese navrhovatele, a v případě, že tento nemá trvalé bydliště, soudu první instance v okrese odpůrce. Pokud odpůrce nemá trvalé bydliště ve Španělsku, ani tam nebydlí, spadá případ do pravomoci soudu první instance v okrese, na jehož území se odpůrce nachází nebo ve kterém měl poslední trvalé bydliště. Pokud nelze použít žádnou z těchto možností, může navrhovatel předložit svoji žádost u soudu první instance v okrese, ve kterém bydlí.
 • Za tím účelem:
  • Podnikatelé a profesionálové mohou být také obžalováni ve sporech souvisejících s jejich podnikatelskou nebo profesionální činností v jakémkoliv místě, kde tyto činnosti vykonávají, podle volby žalující strany.
  • Právní osoby mohou být obžalovány také v místech, kde vznikla nebo kde by se mohly projevit následky situace nebo právního vztahu, na které se navrhovatel odvolává v žalobě, pokud na uvedeném místě mají sídlo nebo zastoupení
2. Výjimky z obecného pravidla 
a) Kdy si mohu vybrat soud v bydlišti navrhovatele (soud určený obecným pravidlem) nebo oblastní soudní pravomoc jiného soudu?

V současné době je procesní systém ve Španělsku méně náchylný k tomu, že výsadu volby území ponechává na volbě navrhovatele. To se může stát pouze za těchto předpokladů:

NahoruNahoru

 1. Žaloby podané v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí, pokud se jedná o několik nemovitostí nebo pouze o jednu, ležící na území několika správních obvodů. V takovém případě si navrhovatel může zvolit soud z kteréhokoliv z těchto obvodů.
 2. Žaloby v souvislosti s předložením a schválením účtů, které mají předložit správci majetku, pokud není stanoveno místo, kde mají být účty předloženy. V tomto případě může navrhovatel volit mezi místem bydliště odpůrce nebo mezi místem, kde se provádí správa majetku.
 3. Spory v otázkách dědictví, kdy navrhovatel může volit mezi soudem v místě posledního bydliště zesnulého ve Španělsku a mezi místem, kde se nachází většina pozůstalosti.
 4. Žaloby o duševní vlastnictví, kdy navrhovatel může volit mezi místem, kde došlo k přestupku nebo místem, kde jsou náznaky spáchání přestupku nebo místem, kde se nachází příklady nezákonného jednání.
 5. Spory v otázkách nekalé soutěže, pokud navrhovatel nemá sídlo, bydliště nebo trvalé bydliště ve Španělsku. V těchto případech může navrhovatel volit mezi místem, kde se uskutečnil případ nekalé soutěže nebo místem, kde se projevily následky tohoto případu.
 6. Nároky, které jsou vzneseny výhradně na péči a výchovu nezletilých dětí nebo na požadavek výživného, vznesený jedním rodičem vůči druhému jménem nezletilých dětí, pokud oba rodiče mají trvalé bydliště v různých soudních okresech. V těchto případech může navrhovatel volit soudce v místě bydliště odpůrce nebo v místě trvalého bydliště nezletilého dítěte.
b) Kdy jsem povinen vybrat si soud jiný, než v bydlišti navrhovatele (soud určený obecným pravidlem)?

Následující závazné předpisy přikazují navrhovateli, aby se obrátil na soud se sídlem jiným, než je místo bydliště odpůrce. V těchto případech neexistuje podřízení se výslovné ani mlčky:

NahoruNahoru

 1. vlastnická nebo nájemní práva k nemovitostem a otázky související s režimem horizontálního vlastnictví, ve kterých je pravomoc přisouzena soudním orgánům, na jejichž území se nemovitost nachází.
 2. otázky dědictví, ve kterých je pravomoc stanovena podle místa, ve kterém měl zesnulý svoje poslední bydliště ve Španělsku, nebo kde se nachází většina pozůstalosti, podle volby navrhovatele.
 3. otázky související s pomocí nebo zastupováním tělesně postižených osob, které řeší soud v místě jejich trvalého bydliště.
 4. soudní ochrana základních občanských práv, která spadá do působnosti soudu v místě bydliště navrhovatele, a pokud nebydlí ve Španělsku, v místě, kde došlo k porušení práva, o které se jedná.
 5. požadavek na náhradu škody a újmy vzniklé při provozu motorového vozidla, pro jehož vyřešení má pravomoc soud v místě, kde byla škoda způsobena.
 6. napadení sociálních dohod, pro které je územní pravomoc stanovena podle sídla firmy.
 7. akce, které se nezahrnou do smlouvy nebo zrušení článku všeobecných podmínek smlouvy, což řeší soud v místě bydliště navrhovatele.
 8. případ sloučení, zrušení nebo nového jednání v otázkách všeobecných podmínek smlouvy, pokud odpůrce nemá sídlo ani bydliště ve Španělsku. V tomto případě má pravomoc soud v místě, kde došlo ke změně podmínek.
 9. případ zrušení ochrany společných nebo širokých zájmů spotřebitelů nebo uživatelů, pokud odpůrce nemá sídlo nebo bydliště ve Španělsku. V tomto případě má pravomoc soud v místě bydliště navrhovatele.
 10. případy reklamace splnění povinností pojišťovací společnosti, toho, komu jsem prodal movitý majetek nebo financoval jeho nákup nebo udělal veřejnou nabídku movitého majetku nebo služeb, kterou jsem přijal. V takových případech mají pravomoc soudní orgány v místě bydliště navrhovatele.
 11. při žalobách o zprostředkování, pro jejichž řešení má pravomoc soud v sídle instituce, která rozhodla o konfiskaci.
 12. při podání žádosti o rozluku, prohlášení manželství za neplatné nebo o rozvod, pro jejichž řešení má pravomoc soud první instance v místě bydliště manželů. Pokud takové místo neexistuje, má pro řešení této žádosti pravomoc soud v místě posledního bydliště manželů nebo soud, kde má druhý z manželů trvalé bydliště. Pokud žádné takové místo neexistuje, má pravomoc soud v místě mého bydliště. Pokud je žádost předložena na základě společné dohody, má pravomoc soud v místě posledního společného bydliště nebo v místě bydliště některého z manželů. (Viz „Rozvod – Španělsko“ ).
 13. úmysly, které se týkají výhradně péče a výchovy nezletilých dětí nebo požadavku na výživné, vznesený jedním rodičem vůči druhému jménem nezletilých dětí. V tomto případě má pravomoc soud v místě posledního společného bydliště rodičů. Pokud mají trvalé bydliště v různých soudních okresech, může navrhovatel volit mezi místem bydliště odpůrce nebo v místě trvalého bydliště nezletilého dítěte.
c) Je možné, aby strany určily soud, který by za normálních okolností neměl příslušnou pravomoc?

Jako obecné pravidlo platí, že ve Španělsku lze použít místní zvyklosti, což znamená, že strany vedoucí spor se mohou podřídit, výslovně nebo mlčky, soudům v omezené oblasti, pokud jsou k tomu objektivně způsobilé.

NahoruNahoru

 • Výslovné podřízení se je smlouva ve formě vyjádření zájmů s přesným označením oblasti, jejichž soudům se strany podřizují.
 • Podřízení se mlčky nastane:
  1. u navrhovatele, pouhým dostavením se k soudu v některé omezené oblasti a podáním žaloby nebo sestavením žádosti nebo požadavku, které se mají přednést před soudem, který má pravomoc zabývat se žádostí.
  2. u odpůrce, pokud poté, co se osobně dostaví k soudu, nepodnikne žádné kroky, které by mohly znamenat návrh na zamítnutí.

Avšak:

 • ve smlouvách o sloučení nebo ve smlouvách, které obsahují všeobecné podmínky vložené jednou ze stran nebo uzavřených se spotřebiteli nebo uživateli výslovné podrobení se není možné, i když je možné podrobení se mlčky.
 • pokud zákon výslovně určuje pravidla pro stanovení územní pravomoci, není možná žádná forma podrobení se.
 • žádná forma podrobení se není také možná u sporů, které musí být rozhodnuty Slovním rozsudkem

C. Pokud má příslušnou pravomoc specializovaný soud, jak mohu zjistit, který je příslušný pro rozhodnutí ve věci mého sporu?

Jako specializované soudy ve Španělsku je třeba uvést:

 • Rodinné soudy“, což jsou soudy první instance, které v místech, kde jsou zřízeny – zpravidla s velkým počtem obyvatel, výhradně a výlučně řeší spory jako je:
  • rozluka, prohlášení manželství za neplatné, rozvod a
  • vykonávání práva ve vztahu k nezletilým dětem.

  Pravidla pro územní pravomoc těchto soudů jsou stejná, jakými se řídí soudy první instance, pokud řeší záležitosti, které spadají do pravomoci rodinných soudů, pokud v okrese nejsou zřízeny orgány specializované na tyto záležitosti.

  NahoruNahoru

 • Sociální soudy“, které řeší požadavky, vznikající v sociálním rámci práva, jako jsou individuální spory mezi pracovníky a zaměstnanci ve věci pracovních smluv i otázky kolektivních jednání, jakož i stížnosti v záležitostech sociální jistoty nebo stížnosti proti státu, pokud se jedná o jeho zodpovědnost v otázkách pracovního práva.

  Obecné pravidlo přisuzuje územní pravomoc soudu v místě poskytování služeb nebo v místě bydliště odpůrce, podle rozhodnutí navrhovatele.

 • Obchodní soudy“, které zahájily svoji činnost dne 1. září 2004 a které jsou specializovanými soudními orgány pro řešení sporů, které se objeví v uvedené právní oblasti.
  • Tyto soudy řeší:
   • problémy vzniklé v otázkách konkursů, s ohledem na:
    1. Civilní žaloby ve věci dědictví majetku, na který byl uvalen konkurs s výjimkou žalob, které se zaměřují na způsobilost, původ, manželství a nezletilé.
    2. Civilní žaloby, jejichž předmětem je zánik, úprava nebo přerušení kolektivních pracovních smluv, pokud je na zaměstnavatele vyhlášen konkurs, jakož i přerušení nebo zánik smluv uzavřených s vedením.
    3. Veškeré úkony nebo ochranná opatření v oblasti jmění a práv na dědictví zadržené v konkursu, bez ohledu na to, který orgán konkurs nařídil.
    4. Veškeré akce, směřující k vyžadování občanské odpovědnosti společenských správců, auditorů nebo, případně, likvidátorů, za škody, které byly způsobeny v průběhu konkursu.
   • žádosti, při kterých se řeší žaloby týkající se:
    1. nekalé soutěže
    2. duševního vlastnictví a publikování
    3. práva společníků a družstevního práva
    4. dopravy, vnitrostátní nebo mezinárodní
    5. námořního práva
    6. všeobecných podmínek pro uzavírání smluv
    7. použití předpisů o smírčím řízení ve výše uvedených oblastech
  • Územní pravomoc těchto soudů je v rámci kraje, ve kterém, pokud se jedná o pravomoc prohlásit konkurs, se nachází obchodní soud, na jehož území má dlužník centrum svých hlavních zájmů. Pokud má kromě toho dlužník svoje bydliště ve Španělsku a toto bydliště se nekryje s centrem jeho hlavních zájmů, má, podle volby žalujícího věřitele, pravomoc také obchodní soud na jehož území tento pobývá. V případě, že je dlužníkem právnická osoba, předpokládá se, že centrum jejích hlavních zájmů je v místě sídla firmy. Pro tento účel nemá žádný vliv, pokud šest měsíců před podáním žádosti o konkurs došlo ke změně bydliště.
 • Soudy značky Společenství“ budou mít v oblasti Alicante název „Obchodní soudy“ a svoji pravomoc budou výlučně vykonávat v oblasti první instance, ve všech sporech, které se budou týkat ochrany ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 40/94, ze dne 20. prosince 1993 o o ochranné známce Společenství a č. 6/2002, ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství. Uvedené soudy vykonávají tuto pravomoc na území celého státu.
 • Dokud „Obchodní soudy“ nezahájí svoji činnost, mají pravomoc pro řešení jim příslušejících sporů i nadále „Soudy první instance“, a to v termínech, které jsou aktuálně platné.
 • Kromě těchto specializovaných soudů zákon umožňuje to, že Generální rada soudnictví, pokud vedle sebe působí různé „soudy stejné třídy“, může rozhodnout, že jeden nebo několik z těchto soudů převezme s výhradním právem řešení určitých případů nebo výkon případů příslušejících určité oblasti soudní pravomoci.

  Tato pravomoc již byla uplatněna vůči některým obcích, především tam, kde se jedná o nezpůsobilost nebo nevyhnutelnou hospitalizaci z důvodu duševní nemoci

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království