Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Slovenien

Senaste uppdatering: 23-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Slovenien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (och vilken domstol är behörig i det specifika fallet)? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (regeln om exklusiv geografisk behörighet)? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

I Slovenien är lokala domstolar (okrajna sodišča) och distriktsdomstolar (okrožna sodišča) behöriga att pröva tvistemål i första instans. De avgör alla vanliga civilrättsliga ärenden och tvister (t.ex. skadestånd, förmögenhetsrätt och familjerätt). Behörighetsavgränsningen mellan de lokala domstolarna och distriktsdomstolarna behandlas nedan under punkt B.

I handelsrättsliga ärenden (gospodarske zadeve) är däremot bara distriktsdomstolarna behöriga att besluta och döma i första instans. Sådana ärenden är tvister där den ena parten är en juridisk person (företag, institution, kooperativ). Till dessa räknas också bland annat sådana tvister där den ena parten i förfarandet är staten eller någon annan gemenskap med lokalt självstyre, t.ex. en kommun.

I arbetsrättsliga tvister är enlig lag arbetsdomstolar (delovna sodišča) och socialdomstolar (socialna sodišča) behöriga, även om tvisten till sitt innehåll är civilrättslig. Arbetsrättsliga tvister gäller förhållanden mellan en arbetstagare och en arbetsgivare och avser överträdelser av rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Arbetsdomstolarna är behöriga att avgöra enskilda arbetsrättsliga tvister (anställningsförhållanden och ekonomiska rättigheter i anställningsförhållanden), kollektiva arbetstvister (tvister där den ena parten oftast är en fackförening eller någon annan formell arbetstagarrepresentation), tvister som rör strejkers laglighet samt tvister om arbetstagarnas lagstadgade rätt till inflytande över företagsförvaltningen. Socialdomstolarna beslutar om rättigheter som rör invaliditets- och pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt familjeförmåner och sociala förmåner.

Till börjanTill början

Eftersom behörighetsfrågan blir aktuell först då talan väcks eller ansökan lämnas in till domstolen (domstolen avgör om den är behörig innan den prövar ärendet i sak) är det lämpligt att rådgöra med en advokat för att undvika onödig tidsspillan. Domstolen har nämligen en formell skyldighet att under hela förfarandet vara uppmärksam på att det verkligen är den och inte någon annan myndighet som är behörig i ärendet (t.ex. en förvaltningsmyndighet). Om det visar sig att en annan myndighet är behörig ska domstolen avvisa käromålet, vilket medför en onödig tidsförlust och ökade kostnader för parten.

Information om domstolarnas organisation, säten och behörighet finns också på webbplatsen för Sloveniens högsta domstol på http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

En talan kan väckas vid vilken domstol som helst i Slovenien, men den som väcker talan måste vara uppmärksam på reglerna om domstolarnas materiella behörighet (vilken domstol som är behörig att avgöra sakfrågan) och geografiska behörighet. Allmänna upplysningar med adresser till alla lokala domstolar och distriktsdomstolar i Slovenien finns på ovan nämnda Internetadress.

Till börjanTill början

I Slovenien är den materiella behörigheten i första instans – dvs. domstolens möjlighet att överhuvudtaget kunna ta ställning till de berörda parternas konkreta yrkanden – delad mellan de lokala domstolarna och distriktsdomstolarna. Följande två kriterier bestämmer vilken av dessa två domstolar som ska avgöra ärendet:

 • Värdet på fordran (föremålet för tvisten).
 • Den rättsliga grunden för tvisten (innehåll och föremål).

Här gäller den allmänna regeln att distriktsdomstolarna är behöriga när tvisteföremålet är av större värde och tvisten har stor betydelse för en parts liv och levnadssätt, eller när tvisten är särskilt juridiskt komplicerad på grund av att domstolarna vid sin prövning måste tillämpa lagstiftning som rör svåra och känsliga juridiska problem (t.ex. äktenskapsskillnad och underhållsbidrag till barn).

De fyra högre domstolarna (višja sodišča) i Slovenien fungerar som överprövningsinstanser och talan kan inte väckas direkt vid dessa domstolar. De högre domstolarna prövar överklaganden av domar och beslut som meddelats av de lokala domstolarna och distriktsdomstolarna. De avgör också behörighetstvister mellan lokala domstolar och distriktsdomstolar inom sina geografiska behörighetsområden.

Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišÿe) prövar överklaganden av domar som meddelats av de högre domstolarna (främst genom så kallad revision samt laglighetsprövning). Vid ett förfarande i högsta domstolen är den berörda parten skyldig att söka advokathjälp, eftersom bara advokater får företa juridiskt giltiga processhandlingar vid Sloveniens högsta domstol.

Till börjanTill början

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (och vilken domstol är behörig i det specifika fallet)?

Enligt beskrivningen i föregående punkt är behörigheten att döma i första instans delad mellan de lokala domstolarna och distriktsdomstolarna, vilket dock inte innebär att den ena typen av domstol står över den andra. Domstolarnas behörighet anges i lag, men generellt sett prövar distriktsdomstolarna främst ärenden som sakligt och juridiskt sett är mer komplicerade.

De 44 lokala domstolarna i Slovenien är behöriga i följande typer av mål:

 • Förmögenhetsrättliga anspråk, när värdet på det som tvisten gäller inte överstiger två miljoner tolar.
 • Tvister om lagstadgat underhåll som inte löses i samband med en äktenskaps-, faderskaps- eller moderskapstvist.
 • Tvister som gäller intrång i fast egendom.
 • Tvister som gäller nyttjanderätt och hypotek.
 • Tvister som gäller hyres- och arrendeförhållanden.

De elva distriktsdomstolarna i Slovenien är behöriga i följande typer av mål:

 • Förmögenhetsrättliga anspråk, när värdet på det som tvisten gäller överstiger två miljoner tolar.
 • Faderskaps- och moderskapstvister.
 • Äktenskapsmål.
 • Tvister om lagstadgat underhåll som löses i samband med en faderskaps-, moderskaps- eller äktenskapstvist.
 • Vårdnadstvister.
 • Tvister om upphovsrätt, tvister som rör skydd eller användning av uppfinningar och varumärken eller rätt att använda firmanamn samt tvister som rör konkurrensskydd.
 • Handelsrättsliga tvister (gospodarske spore).
 • Tvister i samband med konkursförfaranden.

Till börjanTill början

När det gäller immaterialrätt har distriktsdomstolen i Ljubljana exklusiv behörighet i första instans. Distriktsdomstolen är också behörig att besluta om ansökningar om kostnadsfri rättshjälp samt i ärenden som gäller internationell rättshjälp och rättshjälp vid beslut om erkännande av utländska domstolsavgöranden.

II. Behörig domstol

I princip är det möjligt att väcka talan vid vilken som helst av de förstainstansdomstolar som nämns ovan. Domstolen där talan har väckts måste förvissa sig om att den är behörig innan den inleder domstolsförfarandet. Om den fastställer att den inte har geografisk behörighet i det specifika fallet kan den förklara sig obehörig och överlämna ärendet till en annan domstol, under förutsättning att den har underrättat den andra parten om detta. Detta måste alltid göras när den andra domstolen har exklusiv geografisk behörighet (se punkt 2 b). Det finns dock vissa allmänna regler om fastställande av domstolarnas geografiska behörighet som bör beaktas för att hålla kostnaderna nere och ge förutsättningar att avsluta förfarandet så snabbt som möjligt.

 

I den slovenska lagstiftningen finns en regel om allmän och särskild geografisk behörighet. Behörigheten bestäms med hänsyn till parterna i och föremålet för tvisten. Nedan beskrivs närmare vad som gäller.

1. Huvudregeln om behörig domstol

Enligt huvudregeln får talan mot en fysisk eller juridisk person bara väckas vid domstolen inom det område där svaranden är stadigvarande bosatt eller den juridiska personen har sitt säte. Om det gäller ett förfarande mot en utländsk fysisk eller juridisk person är i princip den domstol geografiskt behörig inom vars domkrets den utländska fysiska personen är bosatt eller den juridiska personen har sin filial.

Till börjanTill början

2. Undantag från huvudregeln

I vissa fall anger lagen att talan kan väckas vid en annan domstol än den som fastställs enligt regeln om allmän behörighet. I särskilt angivna fall (med hänsyn till tvistens föremål eller innehåll) får talan bara väckas vid den domstol som är ensam behörig att avgöra målet i fråga (domstol med exklusiv geografisk behörighet).

Om käranden väcker talan vid en domstol som saknar geografisk behörighet, förklarar den sig obehörig och överlämnar ärendet till en behörig domstol, som fortsätter förfarandet som om det hade inletts vid den domstolen.

a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

I vissa fall kan två domstolar ha geografisk behörighet samtidigt. I sådant fall kan den klagande välja vid vilken domstol talan ska väckas.

En sådan behörighet fastställs i artiklarna 49–65 i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku). I det följande beskrivs därför bara de viktigaste och mest ingripande fallen ur de berörda parternas synvinkel.

I tvister om lagstadgat underhåll är, förutom domstolen med allmän geografisk behörighet, även domstolen på den ort där den som väcker talan (den underhållsberättigade) är bosatt behörig. Parterna i ett äktenskapsmål har också möjlighet att välja domstol (mål om äktenskapsskillnad). Behörig domstol är då domstolen inom det område där makarna senast var stadigvarande bosatta. I faderskaps- och moderskapstvister är också den domstol inom det område där barnet – som enligt slovensk lagstiftning kan väcka en sådan talan – är stadigvarande bosatt behörig domstol. I mål om utomobligatoriskt skadestånd (de vanligaste fallen är trafikolyckor) är den domstol behörig inom vars domkrets skadan orsakades (platsen för trafikolyckan) eller inom vars domkrets den skadelidande är stadigvarande bosatt. I tvister mellan parter i ett kontraktsförhållande är det domstolen inom vars domkrets avtalsförpliktelserna ska fullgöras som är behörig. Motsvarande sak gäller i tvister som rör växlar eller checkar (domstolen på den ort där betalningen ska ske).

Till börjanTill början

Andra fall där exklusiv behörighet gäller anges i civilprocesslagen.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (regeln om exklusiv geografisk behörighet)?

I vissa fall föreskriver lagen särskild geografisk behörighet och anger den domstol som ensam är behörig att avgöra särskilda ärenden. Detta kallas exklusiv geografisk behörighet (izključni krajevni pristojnosti) och gäller i följande fall:

 • Tvister om fast egendom och om intrång i fast egendom (domstolen inom det område där den fasta egendomen finns).
 • Tvister som rör flygplan och fartyg (domstolen inom det område där det register förs i vilket fartyget eller flygplanet är registrerat).
 • Tvister i samband med indrivnings- och konkursförfaranden (domstolen inom det område där den domstol som genomför indrivnings- eller konkursförfarandet finns).
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Enligt slovensk lag kan parterna i vissa fall avtala om vilken domstol som ska vara behörig i första instans. Parterna kan således komma överens om att en annan domstol än den som anges i lag ska vara geografiskt behörig. Det är dock viktigt att komma ihåg att de inte kan avtala om vilken domstol som ska vara behörig i sakfrågan, utan detta måste fastställas genom lag (se ovan).

Parterna kan komma överens om att en domstol i första instans som annars saknar geografisk behörighet får avgöra tvisten. Grundvillkoret är att den domstol som parterna har kommit överens om är behörig att pröva målet i sak (se behörighetsavgränsningen mellan lokala domstolar och distriktsdomstolar). En överenskommelse av den nämnda typen är dock inte möjlig när en domstol har lagstadgad exklusiv geografisk behörighet (se ovan).

Avtalet ska vara skriftligt och avse en särskild tvist som grundar sig på deras rättsförhållande. Avtalet ska bifogas den stämningsansökan som inleder förfarandet vid domstolen som parterna har kommit överens om. Det bör noteras att det inte är möjligt att komma överens om geografisk behörighet under förfarandets gång, dvs. om talan redan har väckts vid domstolen, utan att avtalet bifogats.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

I den slovenska rättsordningen finns inga specialdomstolar inom det civilrättsliga området (t.ex. särskilda familjedomstolar för äktenskapstvister eller tvister mellan föräldrar och barn). Alla tvister avgörs i lokala domstolar och distriktsdomstolar, eller i de avdelningar för civilrättsliga och handelsrättsliga frågor som finns inom dessa. Domstolarna har olika avdelningar för civilrätt, handelsrätt, verkställighet och arvsrätt samt för andra mål än tvistemål. I regel är det specialiserade domare som meddelar domar och beslut domstolsbeslut vid dessa avdelningar.

Särskilda domstolar finns bara för arbetsrättsliga tvister. Deras behörighet och organisation beskrivs i inledningen.

Ytterligare information

 • Justitieministeriet English - slovenšcina
 • Sloveniens högsta domstol Deutsch - English - slovenšcina

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket