Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Slovinsko

Posledná úprava: 23-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

A. Mám sa ako fyzická osoba obrátiť na všeobecný občiansky súd alebo osobitný súd? A.
B. Ak je vo veci príslušný konať občiansky súd, na ktorý súd prvého stupňa sa mám obrátiť? B.
I. Existujú rozdiely medzi nižšími a vyššími všeobecnými občianskymi súdmi a ktorý súd je príslušný konať v predmetnom prípade? I.
II. Miestna príslušnosť (je súd v meste A alebo v meste B príslušný konať v mojom prípade?) II.
1. Všeobecné pravidlo určenia miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla 2.
a) Kedy je možné vybrať si medzi súdom príslušným podľa miesta trvalého bydliska odporcu (všeobecná miestna príslušnosť) a inými súdmi? a)
b) Kedy sa neuplatňuje pravidlo o všeobecnej miestnej príslušnosti (pravidlo o výlučnej miestnej príslušnosti)? b)
c) Môže nastať prípad, že sa strany navzájom dohodnú, alebo si zvolia súd, ktorý bude príslušný konať, ale iné platné predpisy zabraňujú, aby tento súd bol príslušný konať? c)
C. Ak je vo veci príslušný konať osobitný súd, na ktorý súd sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa ako fyzická osoba obrátiť na všeobecný občiansky súd alebo osobitný súd?

V Slovinsku sú miestne (okrajna sodišča) a krajské (okrožna sodišča) súdy príslušné konať v občianskoprávnych sporoch v prípade prvostupňových žalôb. Posudzujú všetky bežné občianskoprávne záležitosti a spory (priznanie náhrady, vlastnícke, rodinné spory). V bode B sa rieši vymedzenie príslušnosti miestnych a krajských súdov.

Naproti tomu iba krajské súdy sú príslušné prejednávať a rozhodovať v prvom stupni o veciach týkajúcich sa obchodného práva. Obchodné spory sú spory, v ktorých jednou stranou v občianskoprávnej veci je právnická osoba (obchodná spoločnosť, inštitúcia, družstvo). Obchodné spory zahŕňajú aj veci, v ktorých jednou zo strán je štát alebo iné samosprávne miestne spoločenstvo, ako napríklad obec.

Podľa zákona sú v prípade pracovných sporov príslušné konať pracovné a sociálne súdy aj vtedy, keď sa vec týka občianskoprávneho sporu. Pracovné spory sa týkajú vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom a porušením práv a povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov. Pracovné súdy sú príslušné konať o jednotlivých pracovných sporoch (spory vyplývajúce zo zamestnaneckých vzťahov, spory týkajúce sa majetkových vzťahov, ktoré súvisia s týmito vzťahmi), kolektívne pracovné spory (spory, v ktorých jedna zo strán je obvykle odborová organizácia alebo iná inštitucionálna forma zastúpenia zamestnancov), spory týkajúce sa zákonnosti štrajkov a spory týkajúce sa práv zamestnancov na spolurozhodovanie (účasť zamestnancov na riadení obchodnej spoločnosti), ktorá je zakotvená v slovinskom práve. Sociálne súdy rozhodujú o právach vyplývajúcich z invalidného a dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, poistenia proti nezamestnanosti a práva na rodinné prídavky a sociálne dávky.

HoreHore

Keďže otázka príslušnosti vzniká iba po podaní žaloby alebo nároku na súd (predtým ako súd prejedná vec a rozhodne o nej, najskôr určí, či je príslušný konať vo veci), odporúča sa poradiť sa najprv s právnikom, aby sa zabránilo omeškaniu. Súd musí vo všetkých konaniach venovať pozornosť otázke svojej príslušnosti a zabezpečiť, aby vo veci nebol príslušný konať žiadny iný orgán (napr. správny orgán). Ak takýto prípad nastane, súd musí zamietnuť návrh žalobcu, dôsledkom čoho je zbytočná strata času a zvýšené náklady pre stranu.

Informácie o organizácii, mieste a príslušnosti súdov je možné nájsť na oficiálnej internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovinskej republiky na tejto adrese: http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Ak je vo veci príslušný konať občiansky súd, na ktorý súd prvého stupňa sa mám obrátiť?

Žalobu je možné podať na ktoromkoľvek súde v Slovinskej republike, ale každý, kto podáva žalobu by mal venovať pozornosť príslušnosti ratione materiae (ktorý súd je príslušný konať o obsahu veci) a miestnej príslušnosti. Základné informácie vrátane adries každého miestneho a krajského súdu v Slovinskej republike sú dostupné na uvedenej internetovej adrese.

HoreHore

Príslušnosť na konanie v prvom stupni alebo možnosť súdu rozhodovať o konkrétnom nároku je rozdelená medzi miestne a krajské súdy. Faktory ovplyvňujúce rozhodnutie o tom, ktorý súd bude rozhodovať o veci, sú:

 • hodnota nároku (predmet sporu) a
 • právny základ pre sporný vzťah (obsah a predmet sporu).

Všeobecným pravidlom je, že krajský súd rozhoduje o dôležitejších sporoch, keď predmet sporu má vysokú hodnotu a keď spory majú veľký význam pre život alebo existenciu strany, alebo ak sú spory právne zložité, keď súdy musia pri rozhodovaní uplatniť zákony, ktoré sú zamerané na zložité a citlivé právne otázky (napr. rozvod, výživné na dieťa).

V Slovinsku existujú štyri vrchné súdy, ktoré rozhodujú v druhom stupni a na tieto súdy nie je možné priamo podať žalobu. Vyššie súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a krajských súdov. Rozhodujú aj o sporoch týkajúcich sa príslušnosti miestnych a krajských súdov v ich regióne.

Najvyšší súd Slovinskej republiky je príslušný konať o odvolaniach proti rozsudkom vrchných súdov, najmä o rozhodnutiach týkajúcich sa preskúmavania a ochrany zákonnosti. V prípade konania pred Najvyšším súdom musí zúčastnenej strane pomáhať právnik, lebo iba kvalifikovaní právnici môžu realizovať konkrétne procedurálne právne úkony pred týmto súdom.

I. Existujú rozdiely medzi nižšími a vyššími všeobecnými občianskymi súdmi a ktorý súd je príslušný konať v predmetnom prípade?

Ako sa uvádza v predchádzajúcom bode, príslušnosť súdu konať v prvom stupni sa rozdeľuje medzi miestne a krajské súdy, ale vzťah medzi týmito dvomi súdmi sa striktne nezakladá na podriadenosti a nadriadenosti. Príslušnosť súdov je určená zo zákona, ale vo všeobecnosti je pravdou, že krajské súdy spravidla prejednávajú veci, ktoré sú právne a skutkovo zložitejšie.

HoreHore

Zákon ustanovuje, že miestne súdy (v Slovinsku je ich celkom 44) sú príslušné konať a rozhodovať v týchto prípadoch:

 • majetkové nároky, ak hodnota predmetu sporu nie je vyššia ako 2 000 000 SIT;
 • spory týkajúce výživného, ak neboli vyriešené spolu s manželským sporom alebo sporom na určenie alebo zapretie otcovstva alebo materstva;
 • spory týkajúce sa neoprávneného vstupu na cudzí pozemok;
 • spory týkajúce sa vecného bremena a zaťaženia;
 • spory týkajúce sa vzťahov nájmu a prenájmu.

Krajské súdy (v Slovinskej republike je ich 11) sú príslušné konať v týchto veciach:

 • majetkové nároky, ak hodnota predmetu sporu je vyššia ako 2 000 000 SIT;
 • spory na určenie alebo zapretie otcovstva alebo materstva;
 • manželské spory;
 • spory týkajúce výživného, ak sa riešili spolu so spormi na určenie alebo zapretie otcovstva alebo materstva alebo manželskými spormi;
 • spory týkajúce sa ochrany a výchovy detí;
 • spory týkajúce sa autorského práva a spory týkajúce sa ochrany alebo používania vynálezov a ochranných známok alebo práva používať obchodný názov a spory týkajúce sa pravidiel hospodárskej súťaže;
 • obchodné spory;
 • spory vyplývajúce z konkurzného konania.

Krajský súd v Ľubľane je výlučne príslušný v prvom stupni rozhodovať o právach duševného vlastníctva. Krajský súd je tiež príslušný konať o žiadostiach na oslobodenie od poplatkov za právnu pomoc, medzinárodnú právnu pomoc a právnu pomoc v konaniach o uznanie rozhodnutí zahraničných súdov.

II. Miestna príslušnosť (je súd v meste A alebo v meste B príslušný konať v mojom prípade?)

V zásade je možné podať žalobu na ktoromkoľvek súde prvého stupňa, ktoré sa už uviedli. Súd, na ktorý strana podá žalobu, musí pred začatím rozhodovania rozhodnúť o tom, či je príslušný vec prejednávať. Ak zistí, že nemá miestnu príslušnosť, môže vyhlásiť, že nie je príslušný, a predloží vec inému súdu, ale iba v prípade, ak o tom informoval odporcu. Podľa tohto postupu musí postupovať v prípade, keď iný súd má výlučnú miestnu príslušnosť (porov. bod 2b). Napriek tomu existujú niektoré všeobecné pravidlá pri určovaní miestnej príslušnosti, ktoré sa zohľadňujú vzhľadom na to, aby sa udržali nízke náklady a aby sa vec vyriešila čo najskôr.

HoreHore

Slovinské právne predpisy obsahujú pravidlo o všeobecnej a špecifickej miestnej príslušnosti, ktorá sa určuje vo vzťahu k predmetu a stranám sporu. Podrobné informácie sú uvedené v týchto bodoch.

1. Všeobecné pravidlo určenia miestnej príslušnosti

Toto pravidlo stanovuje, že v prípade žaloby podanej proti fyzickej alebo právnickej osobe, sa žaloba musí podať na súde, kde má odporca trvalé bydlisko, alebo kde má právnická osoba svoje registrované sídlo. Ak ide o vec proti zahraničnej fyzickej alebo právnickej osobe, súdom so všeobecnou územnou príslušnosťou je súd, kde má v Slovinskej republike zahraničná fyzická osoba bydlisko, alebo kde má zahraničná právnická osoba svoju pobočku.

2. Výnimky zo všeobecného pravidla

V určitých prípadoch zákon poskytuje stranám sporu možnosť podať žalobu na iný súd a nie na súd, ktorý má všeobecnú miestnu príslušnosť. V osobitne vymedzených prípadoch (vzhľadom na predmet alebo obsah sporu) môže strana podať žalobu iba na súd, ktorý je príslušný pre takúto vec (toto sa vzťahuje na výlučnú miestnu príslušnosť).

Ak žalobca podá žalobu na súd, ktorý nemá miestnu príslušnosť, súd vyhlási, že je tomu tak a vec sa postúpi na iný súd, ktorý je príslušný, kde vec pokračuje tak, ako keby sa tam začala.

a) Kedy je možné vybrať si medzi súdom príslušným podľa miesta trvalého bydliska odporcu (všeobecná miestna príslušnosť) a inými súdmi?

Ako sa uvádza, v určitých prípadoch môžu mať miestnu príslušnosť dva súdy súčasne. V takom prípade si zúčastnená strana môže vybrať, na ktorý súd podá žalobu (selektívna príslušnosť).

HoreHore

Príslušnosť tohto druhu je definovaná v článkoch 49 až 65 Občianskeho súdneho poriadku, preto sa uvádzajú iba najdôležitejšie prípady a prípady, ktoré sú pre život a existenciu zúčastnených strán najvýznamnejšie.

V sporoch týkajúcich sa výživného, nie je príslušným súdom iba súd so všeobecnou miestnou príslušnosťou, ale aj súd, kde má žalobca (príjemca výživného) trvalý pobyt. Strany majú možnosť vybrať si súd aj v prípade manželského sporu (rozvodové veci), keď je príslušný ten súd, kde manželia mali svoj posledný trvalý pobyt. V sporoch o určenie alebo zapretie otcovstva alebo materstva, je tiež príslušný súd, kde má dieťa podľa slovinských právnych predpisov pre podanie žaloby trvalý pobyt. V nezmluvných sporoch o náhradu škody (obvykle veci týkajúce sa dopravných nehôd) je príslušný súd, kde prišlo ku škode (miesto dopravnej nehody), alebo súd, kde má poškodená strana trvalý pobyt. V sporoch vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi stranami, je príslušný súd v oblasti určenej ako miesto plnenia zmluvných vzťahov; to isté platí pre spory týkajúce sa zmeniek alebo šekov (súd v mieste platby).

Iné prípady selektívnej príslušnosti sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku.

b) Kedy sa neuplatňuje pravidlo o všeobecnej miestnej príslušnosti (pravidlo o výlučnej miestnej príslušnosti)?

V konkrétnych prípadoch zákon predpisuje osobitnú miestnu príslušnosť a určuje súd, ktorý je ako jediný príslušný rozhodovať o osobitných veciach. Nazýva sa výlučnou miestnou príslušnosťou a uplatňuje sa takto:

HoreHore

 • spory týkajúce sa nehnuteľného majetku alebo neoprávneného vstupu na cudzí pozemok (príslušný je súd v oblasti, kde sa nachádza majetok);
 • spory týkajúce sa lietadiel a námorných plavidiel (príslušný je súd v oblasti, kde sa uchováva palubný denník registrujúci lietadlo alebo námorné plavidlo);
 • spory vyplývajúce z exekúcie alebo konkurzného konania (príslušný je súd v oblasti, v ktorej súd prejednáva exekúciu alebo konkurzné konanie).
c) Môže nastať prípad, že sa strany navzájom dohodnú, alebo si zvolia súd, ktorý bude príslušný konať, ale iné platné predpisy zabraňujú, aby tento súd bol príslušný konať?

Slovinské právne predpisy umožňujú, aby sa v konkrétnom prípade strany dohodli na príslušnosti súdu prvého stupňa. Ich vzájomná dohoda môže zmeniť miestnu príslušnosť ustanovenú podľa zákona, aj keď je potrebné zdôrazniť, že strany sa nemôžu dohodnúť na určení príslušnosti ratione materiae (ktorá je určené iba zo zákona – porov. vysvetlenie vyššie).

Strany sa môžu dohodnúť, že ich vec môže prejednávať súd prvého stupňa, ktorý inak nemá miestnu príslušnosť. Základná podmienka, ktorú strany musia spĺňať, je, že súd, na ktorom sa dohodli, je príslušný rozhodovať o obsahu veci (porov. rozdelenie príslušnosti medzi miestne a krajské súdy). Tiež nie je možná dohoda, keď zákon vymedzuje výlučnú príslušnosť súdu (porov. predchádzajúci bod).

Dohoda medzi stranami sa musí uskutočniť písomne a musí sa týkať konkrétneho sporu vyplývajúceho z ich právneho vzťahu. Dokument o dohode musí žalobca pripojiť k žalobe, ktorou sa začne konanie pred príslušným súdom. Je potrebné zdôrazniť, že nie je možné sa dohodnúť o miestnej príslušnosti v priebehu konania – čo je vtedy, keď už je na súd podaná žaloba bez takejto pripojenej dohody.

C. Ak je vo veci príslušný konať osobitný súd, na ktorý súd sa mám obrátiť?

Slovinský právny systém nemá osobitné súdy v oblasti občianskeho a obchodného práva (napr. špeciálne rodinné súdy na riešenie manželských sporov alebo sporov medzi rodičmi a deťmi), keďže všetky spory sa riešia na miestnych a krajských súdoch alebo na ich občianskych a obchodných sekciách. Súdy sú organizované do sekcií (občianska, obchodná, exekučná, nesúdna, pozostalostná). Vo všeobecnosti rozhodujú o sporoch a vydávajú súdne rozhodnutia špecializovaní sudcovia v týchto sekciách .

Osobitné súdy sú organizované iba pre pracovné spory, ich príslušnosť a organizácia sa uvádza v úvode.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti English - slovenšcina 
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky Deutsch - English - slovenšcina

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo