Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 28-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Slovēnija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

A. Vai mana prasība kā fiziskai personai ir jāiesniedz parastajā tiesā vai speciālistu tiesā? A.
B. Kā saņemt informāciju par to, kur tieši iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz parastās tiesas jurisdikciju? B.
I. Vai ir atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa tiesām ar vispārēju civilo jurisdikciju un kura no tām ir kompetenta izskatīt manu lietu? I.
II. Teritoriālā jurisdikcija (vai tā ir A pilsētas vai B pilsētas tiesa, kura ir kompetenta izskatīt manu lietu? II.
1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums 1.
2. Šī noteikuma izņēmumi 2.
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp tiesu atbildētāja pastāvīgajā dzīvesvietā (kā to nosaka pamatnoteikums) un citu tiesu? a)
b) Kādos gadījumos noteikums par vispārējo teritoriālo jurisdikciju netiek piemērots (noteikums par ekskluzīvu teritoriālo jurisdikciju)? b)
c) Vai tiesas procesā iesaistītās puses var vienoties par lietas izskatīšanu tādas jurisdikcijas tiesā, kas parastos apstākļos nebūtu kompetenta to izskatīt? c)
C. Kā saņemt informāciju par to, kur tieši iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz specializētas tiesas jurisdikciju? C.

 

A. Vai mana prasība kā fiziskai personai ir jāiesniedz parastajā tiesā vai speciālistu tiesā?

Slovēnijā vietējās (okrajna sodišča) un apgabala (okrožna sodišča) tiesas ir kompetentas izskatīt civilstrīdus, prasības pirmās instances tiesā. Tās izskata visus parastos civillietu jautājumus un strīdus (kompensācijas piešķiršanu, īpašuma un ģimenes strīdus). Par vietējās un apgabala tiesas jurisdikcijas pilnvarām ir aprakstīts tālāk punktā B.

Tomēr tikai apgabala tiesas pirmajā instancē ir kompetentas izskatīt un lemt par lietām attiecībā uz komerclikumu. Komercstrīdi ir tie, kuros viena puse civillietā ir juridiska persona (uzņēmums, iestāde, kolektīvs) un tie ietver arī lietas, kurās viena no pusēm ir valsts vai cita valsts pārvaldes vietējā iestāde, piemēram, pašvaldība.

Likums darba un sociālo lietu tiesām piešķir jurisdikciju izskatītdarba strīdus, pat ja lieta ietver civilistrīdu. Darba strīdi ietver attiecības starp darba devēju un darbinieku un tiesību un saistību pārkāpumus, kas izriet no šādām attiecībām. Darba tiesas ir kompetentas izskatīt individuālus darba strīdus (strīdus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, strīdus attiecībā uz īpašuma tiesībām šādās attiecībās), kolektīvus darba strīdus (strīdus, kuros viena no pusēm parasti ir arodbiedrība vai cita darbinieku pārstāvības institūcija), strīdus attiecībā uz streiku likumību un strīdus par darbinieku tiesībām uz līdzpārvaldi (darbinieku līdzdalību uzņēmuma vadībā), kas ir ierakstīts Slovēnijas tiesību aktos. Sociālo lietu tiesas lemj par tiesībām, kas izriet no invaliditātes un pensiju apdrošināšanas, veselības apdrošināšanas, bezdarba apdrošināšanas tiesību aktiem, un tiesībām saņemt ģimenes un sociālos pabalstus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tā kā jautājums par jurisdikciju rodas tikai tad, kad lieta vai prasība ir iesniegta tiesā (pirms tiesa izskata un taisa spriedumu lietā, tā vispirms nosaka, vai lieta ietilpst tās jurisdikcijā), ieteicams vispirms konsultēties ar juristu, lai izvairītos no kavējumiem. Tiesai visās tiesvedības ir jāpievērš uzmanība jautājumam par tās jurisdikciju un jāgarantē, ka nevienai citai iestādei lietā jurisdikcijas nav (piemēram, administratīvai iestādei). Ja tā ir, tiesai ir jānoraida prasītāja prasība, kas izraisa nevajadzīgu laika zaudējumu un palielina puses izdevumus.

Informāciju par tiesu organizāciju, atrašanos un jurisdikciju var atrast Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē šādā adresē: http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Kā saņemt informāciju par to, kur tieši iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz parastās tiesas jurisdikciju?

Iesniegt prasību var jebkurā Slovēnijas Republikas tiesā, bet ikvienam, kas iesniedz prasību, ir jāpievērš uzmanība jurisdikcijas ratione materiae (kurai tiesai ir jurisdikcija attiecīgajā lietā) un teritoriālajai jurisdikcijai. Pamata informācija, ieskaitot ikvienas vietējās un apgabala tiesas adreses Slovēnijas Republikā, ir pieejama iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirmās instances jurisdikcija vai tiesas iespēja izskatīt īpašu prasību tiek dalīta starp vietējām un apgabala tiesām. Šādi faktori ietekmē lēmumu par to, kura tiesa lietu izskatīs:

 • prasības summa (strīda priekšmets) un
 • juridiskais pamats attiecībām strīdā (strīda būtība un priekšmets).

Vispārējais noteikums ir tāds, ka apgabala tiesa izskata svarīgākos strīdus, kur strīda priekšmeta vērtība ir augsta un kur strīdi būtiski attiecas uz puses dzīvi vai dzīvošanu, vai ja minētie strīdi ir juridiski sarežģīti, jo tiesām savā nolēmumā ir jāpiemēro tiesību akti, kas attiecas uz sarežģītiem un jutīgiem juridiskajiem jautājumiem (piemēram, laulības šķiršana, bērna uzturēšana).

Augstākās tiesas, kas Slovēnijā ir četras, lietas izskata otrajā instancē, un tajās nav iespējams tieši iesniegt prasību. Augstākās tiesas izskata apelācijas sūdzības par vietējo un apgabala tiesu lēmumiem. Tās arī izskata strīdus attiecībā uz vietējās un apgabala tiesas jurisdikciju to rajonā.

Slovēnijas Republikas Augstākajai tiesai ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības par augstākas instances tiesu spriedumiem, īpaši lēmumiem par likumības pārskatīšanu un aizsardzību. Tiesvedībā Augstākajā Tiesā ieinteresētajai pusei palīdz jurists, jo tikai kvalificēti juristi šajā tiesā var juridiski veikt īpašus procesuālos aktus.

I. Vai ir atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa tiesām ar vispārēju civilo jurisdikciju un kura no tām ir kompetenta izskatīt manu lietu?

Kā minēts iepriekšējā punktā, jurisdikcija pirmajā instancē ir sadalīta starp vietējām un apgabala tiesām, bet šīm divām tiesām nav noteiktu pakļautības attiecību vienai pret otru. Tiesu jurisdikciju nosaka tiesību akti, bet kopumā ir tā, ka apgabala tiesas pamatā veic tādu lietu izskatīšanu, kas juridiski un faktiski ir sarežģītākas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesību akti paredz, ka vietējām tiesām (pavisam Slovēnijā tādas ir 44) ir jurisdikcija šādās lietās:

 • īpašuma prasības, ja strīda summa nepārsniedz SIT 2 000 000;
 • strīdi par uzturlīdzekļu nodrošināšanu, ja tie nav atrisināti vienlaikus ar laulības strīdu vai strīdu, lai noteiktu vai apstrīdētu paternitāti vai maternitāti;
 • strīdi par iekļūšanu svešā īpašumā;
 • strīdi par servitūtiem un apgrūtinājumiem;
 • strīdi par īres un nomas tiesībām.

Apgabala tiesām (Slovēnijas Republikā tādas ir 11) ir jurisdikcija šādās lietās:

 • īpašuma prasības, ja strīda summa pārsniedz SIT 2 000 000;
 • strīdi, lai noteiktu vai apstrīdētu paternitāti vai maternitāti;
 • laulību strīdi;
 • strīdi par uzturlīdzekļu nodrošināšanu, ja nav atrisināti vienlaikus ar strīdiem, lai noteiktu vai apstrīdētu paternitāti vai materniāti, vai laulību strīdi;
 • strīdi par bērnu aizsardzību un izaudzināšanu;
 • strīdi par autortiesībām un strīdi par izgudrojumu un prečzīmju aizsardzību un izmantošanu, un strīdi par konkurences likumiem;
 • komercstrīdi;
 • strīdi par maksātnespējas tiesvedību.

Pirmajā instancē intelektuālā īpašuma tiesību lietu izskatīšana ir tikai Ļubļanas Augstākās tiesas jurisdikcijā. Apgabala tiesai ir arī jurisdikcija prasībās par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu, starptautisko juridisko palīdzību un juridisko palīdzību procedūrās, lai atzītu ārvalstu tiesu lēmumus.

II. Teritoriālā jurisdikcija (vai tā ir A pilsētas vai B pilsētas tiesa, kura ir kompetenta izskatīt manu lietu?

Principā prasību var iesniegt jebkurā no pirmās instances tiesām, kas minētas iepriekš. Tiesai, kurā puse iesniedz prasību, ir jālemj par tās jurisdikciju, lai izskatītu lietu pirms tiesvedības uzsākšanas lietā. Ja tiesa uzskata, ka tai nav teritoriālās jurisdikcijas, tā var paziņot, ka tai nav jurisdikcijas, un iesniegt lietu citā tiesā, bet tikai tad, ja tā par to ir paziņojusi pretējai pusei. Tai ir jāievēro šī procedūra citas tiesas gadījumā, kurai ir ekskluzīva teritoriālā jurisdikcija (salīdzināt 2.b punktu). Tomēr ir daži vispārīgi likumi, kas nosaka teritoriālo jurisdikciju, kas tiek ņemti vērā, lai garantētu zemas izmaksas un iespējami ātrāku lietas atrisinājumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Slovēnijas normatīvajos aktos ir noteikums par vispārējo un īpašo teritoriālo jurisdikciju, kas ir noteikta attiecībā uz strīda priekšmetu un strīda pusēm. Sīkāka informācija ir minēta tekstā turpmāk.

1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums

Tas paredz, ka prasībā, kas iesniegta pret fizisku vai juridisku personu, tā ir jāiesniedz tiesā, kuras teritorijā aizstāvāmajam ir pastāvīga dzīvesvieta vai kur juridiskajai personai ir savs reģistrētais birojs. Ja tā ir lieta pret ārvalstu fizisku vai juridisku personu, tiesa ar vispārējo teritoriālo jurisdikciju ir tā tiesa, kuras teritorijā ārvalstu fiziskajai personai ir dzīvesvieta Slovēnijas Republikā vai kur ārvalstu juridiskajai personai ir tās filiāle.

2. Šī noteikuma izņēmumi

Atsevišķos gadījumos tiesību akti dod lietas pusēm iespēju iesniegt prasību citā tiesā un ne tajā, kurai ir vispārējā teritoriālā jurisdikcija. Īpaši noteiktos gadījumos (attiecībā uz strīda būtību vai priekšmetu) puse drīkst iesniegt tikai prasību tajā tiesā, kurai šādā lietā ir jurisdikcija (tas attiecas uz ekskluzīvo teritoriālo jurisdikciju).

Ja prasītājs iesniedz prasību tiesā, kurai nav teritoriālas jurisdikcijas, tā par to paziņo un lietu nodod citai tiesai, kurai ir jurisdikcija, kur lieta turpinās tā, it kā tā būtu sākta tur.

a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp tiesu atbildētāja pastāvīgajā dzīvesvietā (kā to nosaka pamatnoteikums) un citu tiesu?

Kā minēts, atsevišķās lietās teritoriāla jurisdikcija vienlaicīgi var būt divām tiesām. Šādā gadījumā ieinteresētā puse drīkst izvēlēties, kurā tiesā prasību iesniegt (izvēles jurisdikcija).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Šāda veida jurisdikcija ir minēta Civilprocesa likuma 49.-65. pantā, tādēļ tālāk tekstā ir izklāstīti tikai vissvarīgākie gadījumi un tie, kas ir būtiska nozīme ieinteresēto pušu dzīvē vai dzīvošanā.

Strīdos, kas attiecas uz uzturlīdzekļiem, tiesa ar vispārēju teritoriālu jurisdikciju nav vienīgā, kurai ir jurisdikcija, bet jurisdikcija ir arī tai tiesai, kuras teritorijā prasītājam (uzturlīdzekļu saņēmējam) ir pastāvīga dzīvesvieta. Puses var izvēlēties tiesu arī laulības strīdā (laulības šķiršanas lietas), kur jurisdikcija ir tai tiesai, kuras teritorijā laulātajiem bija pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta. Strīdos, kuros nosaka vai apstrīd paternitāti vai maternitāti, jurisdikcija ir arī tiesai, kuras teritorijā bērnam ir dzīvesvieta, un saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem tajā ir atļauts iesniegt prasību. Strīdos par kompensācijām, kas neizriet no līgumattiecībām (parasti lietas, kas attiecas uz satiksmes negadījumiem), jurisdikcija ir tiesai, kuras teritorijā tika nodarīts kaitējums (satiksmes negadījuma vieta), vai tiesai, kuras teritorijā cietušajai pusei ir pastāvīgā dzīvesvieta. Strīdos, kas izriet no līgumattiecībām pušu starpā, jurisdikcija ir tiesai tajā teritorijā, kas ir noteikta kā vieta, kurā tiek īstenotas līgumattiecības; tas pats attiecas uz strīdiem par rēķinu apmaksu vai čekiem (tiesa samaksas veikšanas vietā).

Citi gadījumi, kuros var izvēlēties tiesu, ir noteikti Civilprocesa likumā.

b) Kādos gadījumos noteikums par vispārējo teritoriālo jurisdikciju netiek piemērots (noteikums par ekskluzīvu teritoriālo jurisdikciju)?

Īpašos gadījumos likums paredz īpašu teritoriālu jurisdikciju un nosaka, kurai tiesai ir vienīgā jurisdikcija īpašu lietu izskatīšanā. To sauc par ekskluzīvu teritoriālu jurisdikciju un to piemēro šādi:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • strīdiem par nekustamo īpašumu vai iekļūšanu svešā īpašumā (jurisdikcija ir tiesai tajā teritorijā, kurā atrodas īpašums);
 • strīdiem par gaisa un jūras kuģiem (jurisdikcija ir tiesai tajā teritorijā, kurā tiek turēts gaisa vai jūras kuģa pierakstu žurnāls);
 • strīdiem, kas izriet no maksātnespējas vai sprieduma izpildes tiesvedības (jurisdikcija ir tiesai tajā teritorijā, kurā notiek manksātnespējas vai sprieduma izpildes tiesvedība).
c) Vai tiesas procesā iesaistītās puses var vienoties par lietas izskatīšanu tādas jurisdikcijas tiesā, kas parastos apstākļos nebūtu kompetenta to izskatīt?

Slovēnijas likums dod iespēju pusēm īpašā gadījumā vienoties par pirmās instances tiesas jurisdikciju. Vienošanās starp tām var mainīt teritoriālo jurisdikciju, ko nosaka likums, lai arī ir jāuzsver, ka puses nevar vienoties par jurisdikciju ratione materiae (to nosaka tikai likums – salīdzināt skaidrojumu iepriekš).

Puses drīkst vienoties, ka pirmās instances tiesa, kurai citādi nav teritoriālas jurisdikcijas, drīkst izskatīt viņu lietu. Pamatnosacījums, ko pusēm ir jāievēro ir tāds, ka tiesai, par kuru ir panākta vienošanās, ir jurisdikcija izskatīt lietu pēc būtības (salīdzināt jurisdikcijas pilnvaras starp vietējām un apgabala tiesām). Vienošanās nav atļauta arī tad, ja likums nosaka ekskluzīvu tiesas jurisdikciju (salīdzināt iepriekšējo punktu).

Vienošanās ir jānoslēdz rakstveidā un tai ir jāattiecas uz īpašu strīdu, kas izriet no juridiskajām attiecībām. Prasītājam ir jāpievieno lietai dokuments par vienošanos, ar ko attiecīgajā tiesā sāksies tiesvedība. Ir svarīgi norādīt, ka vienošanos par teritoriālu jurisdikciju tiesvedības laikā noslēgt nevar – tas ir, kad prasība jau ir iesniegta tiesā, nepievienojot šādu vienošanos.

C. Kā saņemt informāciju par to, kur tieši iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz specializētas tiesas jurisdikciju?

Slovēnijas tiesiskajā sistēmā nav specializētu tiesu civillietu un komerclietu jomā (piem., īpašas ģimenes lietu tiesas, lai atrisinātu laulību strīdus vai strīdus starp vecākiem un bērniem), jo visi strīdi tiek atrisināti vietējās un apgabala tiesās vai to civilietu un komerclietu nodaļās. Tiesām ir organizētas nodaļas (civillietu, komerclietu, spriedumu izpildes, bezstrīdus, mantojuma). Parasti šo nodaļu specializētie tiesneši izskata prasības un izdod tiesas lēmumus.

Specializētās tiesas tiek organizētas tikai darba lietu strīdu izskatīšanai, kuru jurisdikcija un organizācija ir noteiktas ievadā.

Cita informācija

 • Tieslietu Ministrija English - slovenšcina
 • Slovēnijas Republikas Augstākā Tiesa Deutsch - English - slovenšcina

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste