Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Szlovénia

Utolsó frissítés: 28-09-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Szlovénia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Természetes személyként melyik bírósághoz kell fordulnom, általános polgári bírósághoz vagy szakosodott bírósághoz? A.
B. Polgári bíróság hatáskörébe tartozó ügyben melyik első fokú bírósághoz kell fordulnom? B.
I. Van-e különbség az általános polgári hatáskörrel rendelkező alsóbb fokú és felsőbb bíróságok között, és az adott ügy melyik bíróság hatáskörébe tartozik? I.
II. Területi hatáskör (az ügyem „A” vagy „B” város bíróságának hatáskörébe tartozik?) II.
1. A területi hatáskör meghatározásának általános szabálya 1.
2. Kivételek az általános szabály alól 2.
a) Mikor lehet választani az alperes állandó lakóhelye szerinti illetékes bíróság (általános területi hatáskör) és más bíróságok között? a)
b) Mikor nem alkalmazható a területi hatáskör általános szabálya (kizárólagos területi hatáskörre vonatkozó szabály)? b)
c) Megtörténhet-e, hogy a felek megállapodnak egymás között vagy kiválasztanak egy hatáskörrel rendelkező bíróságot, azonban egyéb érvényes rendelkezések miatt a kiválasztott bíróság mégsem rendelkezik hatáskörrel? c)
C. Szakosodott bíróság hatáskörébe tartozó ügyben melyik bírósághoz kell fordulnom? C.

 

A. Természetes személyként melyik bírósághoz kell fordulnom, általános polgári bírósághoz vagy szakosodott bírósághoz?

Polgári jogviták ügyében első fokon helyi (okrajna sodišča) és kerületi (okrožna sodišča) bíróságok rendelkeznek hatáskörrel Szlovéniában. Valamennyi tipikus polgári jogi ügyben és jogvitában (kártalanítás megítélése, vagyoni, családjogi viták) döntenek. A helyi és kerületi bíróságok hatáskörének elhatárolásával a B pontban foglalkozunk.

Kereskedelmi joggal kapcsolatos ügyek meghallgatására és eldöntésére első fokon a kerületi bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek. Kereskedelmi jogvitának minősül minden olyan polgári ügy, amelyben az egyik fél jogi személy (társaság, intézmény, kollektíva). Kereskedelmi jogvitának minősülnek azok az ügyek is, amelyekben az egyik fél az állam vagy más önkormányzati irányítású helyi közösség, mint pl. önkormányzat.

A munkajogi vitákra vonatkozó hatáskört a jog a munkaügyi és szociális bíróságokra ruházza még akkor is, ha az ügy polgári jogvitát is magában foglal. Munkajogi vita a munkáltató és a munkavállaló közti jogviszonnyal, valamint az e jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek megsértésével kapcsolatos ügy. A munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartoznak az egyedi munkajogi viták (a munkaviszonyból fakadó jogviták, a munkaviszonnyal kapcsolatos vagyoni jogokkal összefüggő jogviták), a kollektív munkajogi viták (ahol az egyik fél általában szakszervezet vagy a munkavállalókat egyéb intézményes formában képviselő szervezet), a sztrájk jogszerűségével, valamint a vállalatvezetésben való részvételre vonatkozó joggal (a munkavállaló részvétele a vállalatvezetésben) kapcsolatos jogviták, ami a szlovén jogban megőrzött jogintézmény. A szociális bíróságok döntenek a rokkantsági és nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, munkanélküli biztosítás alapján fennálló jogokról, valamint a családhoz és társadalmi juttatásokhoz való jogról.

Lap tetejeLap teteje

Mivel a hatáskör kérdése csak akkor merül fel, amikor keresetet vagy követelést nyújtanak be a bíróságra (mielőtt a bíróság az ügyben meghallgatást tart, illetőleg döntést hoz, elsőként eldönti, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik-e), a késedelem elkerülése céljából ajánlatos először ügyvéddel konzultálni. A bíróságnak minden eljárás során figyelmet kell fordítania a hatáskör kérdésére, és biztosítania kell, hogy más szerv (pl. közigazgatási szerv) nem rendelkezik hatáskörrel az adott ügyben. Ha ez fennáll, a bíróság köteles a felperes kérelmét elutasítani, amely szükségtelen időveszteséggel és megnövekedett költségekkel jár az adott fél számára.

A bíróságok szervezetéről, helyéről és hatásköréről a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának hivatalos honlapján található tájékoztatás az alábbi címen: http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Polgári bíróság hatáskörébe tartozó ügyben melyik első fokú bírósághoz kell fordulnom?

A Szlovén Köztársaság bármelyik bíróságán be lehet nyújtani a keresetet, azonban a kereset benyújtójának ügyelnie kell a ratione materiae hatáskörre (az ügy tartalma szerint melyik bíróság hatáskörébe tartozik) és a területi hatáskörre. Az alapvető tájékoztatás, beleértve a Szlovén Köztársaság helyi és kerületi bíróságainak címét, a fent megadott internetes címen áll rendelkezésre.

Lap tetejeLap teteje

Az első fokú hatáskör, illetőleg annak lehetősége, hogy valamelyik bíróság egy egyedi ügyben döntsön, megoszlik a helyi és kerületi bíróságok között. Az alábbi tényezők befolyásolják annak eldöntését, hogy egy adott ügyben melyik bíróság fog ítélkezni:

 • a követelés értéke (a jogvita tárgya) és
 • a vita tárgyát képező jogviszony jogalapja (a jogvita tartalma és tárgya).

Az általános szabály szerint a kerületi bíróság ítélkezik a fontosabb jogvitákban, ahol a jogvita tárgya nagyobb értékű, és ahol a jogvita jelentős hatással van valamelyik fél életére vagy megélhetésére, vagy ha a bíróságnak az ügy jogilag összetett jellege miatt komplex és érzékeny kérdésekre (pl. házasság felbontása, gyerektartás) vonatkozó jogszabályokat kell alkalmaznia.

A Szlovéniában működő négy felsőbb bíróság másodfokon ítélkezik, keresetet közvetlenül a felsőbb bíróságra benyújtani nem lehetséges. A felsőbb bíróságok bírálják el a helyi és kerületi bíróságok ítélete ellen benyújtott fellebbezéseket. Döntenek továbbá a régiójukban működő helyi és kerületi bíróságok hatásköri vitáiban.

A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának hatáskörébe tartozik a felsőbb bíróságok ítéletei – különösen a perújításra és a jogszerűség védelmére vonatkozó határozatok – ellen benyújtott fellebbezések elbírálása. A Legfelsőbb Bíróság előtt folyó eljárásban az érdekelt fél számára kötelező az ügyvéd, mivel kizárólag szakképzett ügyvéd foganatosíthat jogszerűen bizonyos jogcselekményeket a Legfelsőbb Bíróságon.

Lap tetejeLap teteje

I. Van-e különbség az általános polgári hatáskörrel rendelkező alsóbb fokú és felsőbb bíróságok között, és az adott ügy melyik bíróság hatáskörébe tartozik?

Amint az előző pontban megállapítottuk, a hatáskör első fokon megoszlik a helyi és a kerületi bíróságok között, azonban e két bíróság egymással nem áll közvetlen alá-fölérendeltségi viszonyban. A bíróságok hatáskörét jogszabály határozza meg, azonban általánosságban igaz, hogy a kerületi bíróságok a jogilag és ténybelileg összetettebb ügyeket tárgyalják.

Jogszabály rögzíti, hogy a helyi bíróságok (összesen 44 helyi bíróság működik Szlovéniában) hatásköre a következő ügyekre terjed ki:

 • tulajdonjogi követelések, ha a jogvita tárgyának értéke nem haladja meg a 2 000 000 szlovén tolárt;
 • tartásdíjjal kapcsolatos jogviták, ha a tartásdíjról nem a házassági jogvitával, illetőleg az anyaság vagy apaság megállapítására vagy kétségbe vonására irányuló jogvitával együtt döntenek;
 • birtokháborítási jogviták;
 • szolgalommal és teherrel kapcsolatos jogviták;
 • bérleti díjjal és bérleti jogviszonnyal kapcsolatos jogviták.

A kerületi bíróságok (11 kerületi bíróság működik Szlovéniában) hatásköre a következő ügyekre terjed ki:

 • tulajdonjogi követelések, ha a jogvita tárgyának értéke meghaladja a 2 000 000 szlovén tolárt;
 • anyaság vagy apaság megállapítására vagy kétségbe vonására irányuló jogviták;
 • házassági jogviták;
 • tartásdíjjal kapcsolatos jogviták, ha a tartásdíjról a házassági jogvitával, illetőleg az anyaság vagy apaság megállapítására vagy kétségbe vonására irányuló jogvitával együtt döntenek;
 • gyermekvédelemmel és a gyermekek felnevelésével kapcsolatos jogviták;
 • szerzői joggal kapcsolatos jogviták, találmányok és védjegyek védelmével, illetőleg kereskedelmi név használati jogával kapcsolatos jogviták, valamint versenyjogi szabályokkal kapcsolatos jogviták;
 • kereskedelmi jogviták;
 • csődeljárásból fakadó jogviták.

A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogviták első fokon a Ljubljanai Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A kerületi bíróság hatáskörébe tartoznak továbbá az ingyenes ügyvédi segítség, nemzetközi ügyvédi segítség, valamint a külföldi bírósági határozatok elismerésére irányuló eljárásban nyújtott ügyvédi segítség iránti kérelmek.

Lap tetejeLap teteje

II. Területi hatáskör (az ügyem „A” vagy „B” város bíróságának hatáskörébe tartozik?)

Általános alapelv, hogy a kereset a fent említett bármelyik első fokú bíróságon benyújtható. A bíróságnak, ahova a fél benyújtja keresetét, az ítélkezés megkezdése előtt meg kell állapítania, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik-e. Ha megítélése szerint nem rendelkezik területi hatáskörrel, megállapíthatja hatáskörének hiányát, és másik bíróságra teheti át az ügyet, de kizárólag akkor, ha tájékoztatta erről a másik felet. Ugyanez az eljárás akkor is, ha az adott ügyben másik bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel (ld. 2 b) pont). Mindennek ellenére van néhány általános szabály a területi hatáskör meghatározására, amelyet a költségek minimalizálása és az ügy lehető leggyorsabb eldöntése érdekében figyelembe vesznek.

Az általános és különleges területi hatáskörre vonatkozóan létezik egy szabály a szlovén jogban, amely szerint a területi hatáskört a jogvita tárgya és a felek figyelembevételével határozzák meg. A részleteket az alábbi pontokban közöljük.

1. A területi hatáskör meghatározásának általános szabálya

Az általános szabály értelmében a természetes vagy jogi személlyel szemben indult eljárásban a keresetet az alperes állandó lakóhelye, illetőleg a jogi személy bejegyzett székhelye szerinti bíróságon kell benyújtani. Ha az ügy külföldi természetes vagy jogi személlyel szemben indult, az általános területi hatáskörrel rendelkező bíróság a külföldi természetes személynek a Szlovén Köztársaságban található állandó lakóhelye, illetőleg a külföldi jogi személy telephelye szerinti bíróság.

Lap tetejeLap teteje

2. Kivételek az általános szabály alól

Bizonyos esetekben a jog lehetővé teszi az eljárásban részt vevő felek számára, hogy a keresetet az általános területi hatáskörrel rendelkező bíróság helyett más bíróságon nyújtsák be. Meghatározott esetekben (tekintettel a jogvita tárgyára vagy tartalmára) a fél kizárólag az adott ügyben hatáskörrel rendelkező egyetlen bíróságon (ezt nevezik kizárólagos területi hatáskörnek) nyújthatja be keresetét.

Ha a felperes olyan bíróságnál nyújt be keresetet, amely nem rendelkezik területi hatáskörrel, a bíróság megállapítja hatáskörének hiányát, és átteszi az ügyet egy másik, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező bíróságra, ahol az ügy tárgyalása úgy folytatódik, mintha ott kezdődött volna el.

a) Mikor lehet választani az alperes állandó lakóhelye szerinti illetékes bíróság (általános területi hatáskör) és más bíróságok között?

Amint kifejtettük, bizonyos esetekben egyidejűleg két bíróság is rendelkezhet területi hatáskörrel az adott ügyben. Ilyen esetben az érdekelt fél választhat, melyik bíróságon nyújtja be a keresetet (választható hatáskör).

E hatáskör definíciója a Polgári eljárásjogi törvény 49–65. cikkében található, tehát az alábbiakban csak a legfontosabb, illetőleg az érdekelt felek életét és megélhetését leginkább érintő eseteket ismertetjük.

A tartásdíjjal kapcsolatos jogvitákban nem csak az általános területi hatáskörrel rendelkező bíróság, hanem a felperes (a tartásdíj kedvezményezettje) állandó lakóhelye szerinti bíróság is illetékes. A bíróság megválasztásának lehetősége a házassági jogvitában (bontóperek) szereplő felek számára is nyitva áll, itt a házastársak utolsó közös állandó lakóhelye szerinti bíróság is illetékes. Az anyaság vagy apaság megállapítására vagy kétségbe vonására irányuló jogvitákban a kereset benyújtására a szlovén jog értelmében jogosult gyermek állandó lakóhelye szerinti bíróság is illetékes. A szerződésen kívüli kártalanítási jogvitákban (általában a közlekedési balesetekkel kapcsolatos ügyek) a károkozás helye (a közlekedési baleset helyszíne), illetőleg a sértett fél állandó lakóhelye szerinti bíróság is illetékes. A felek közti szerződéses jogviszonyból fakadó jogviták esetében az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelynek területén a szerződéses jogviszony – a szerződés tanúsága szerint – teljesedésbe megy; ugyanez vonatkozik a váltóval vagy csekkel kapcsolatos jogvitákra (a kifizetés helye szerinti bíróság).

Lap tetejeLap teteje

A választható hatáskör egyéb eseteit a Polgári eljárásjogi törvény tartalmazza.

b) Mikor nem alkalmazható a területi hatáskör általános szabálya (kizárólagos területi hatáskörre vonatkozó szabály)?

A jog bizonyos esetekben különleges területi hatáskört ír elő, meghatároz egy bíróságot, amely kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az adott ügy elbírálására. Ezt kizárólagos területi hatáskörnek nevezik, és az alábbiakra vonatkozik:

 • ingatlannal vagy birtokháborítással kapcsolatos jogviták (az ingatlan helye szerinti bíróság illetékes);
 • légi- és hajójáratokkal kapcsolatos jogviták (a repülőgépet vagy hajót nyilvántartó forgalmi engedély helye szerinti bíróság illetékes);
 • végrehajtásból vagy csődeljárásból fakadó jogviták (a végrehajtást, illetőleg a csődeljárást lefolytató bíróság helye szerinti bíróság illetékes).
c) Megtörténhet-e, hogy a felek megállapodnak egymás között vagy kiválasztanak egy hatáskörrel rendelkező bíróságot, azonban egyéb érvényes rendelkezések miatt a kiválasztott bíróság mégsem rendelkezik hatáskörrel?

A szlovén jog engedélyezi a felek számára, hogy egy adott ügyben megállapodjanak valamelyik első fokú bíróság illetékességében. A felek megállapodásukkal megváltoztathatják a jog által kijelölt területi hatáskört, bár ki kell emelni, hogy a felek megállapodásban nem határozhatják meg a ratione materiae hatáskört (ezt kizárólag jogszabály jelölheti ki –magyarázatát ld. fentebb).

Lap tetejeLap teteje

A felek megállapodhatnak, hogy valamely, az ügyben egyébként területi hatáskörrel nem rendelkező első fokú bíróság tárgyalja ügyüket. A feleknek meg kell felelniük azon alapfeltételnek, hogy a megállapodásban kijelölt bíróság rendelkezzen hatáskörrel az ügy tartalmára vonatkozóan (ld. a hatáskörök megoszlása a helyi és a kerületi bíróságok között). Akkor is megengedett a megállapodás, amikor a jog kizárólagos hatáskört állapít meg valamelyik bíróság részére (ld. előző pont).

A felek közti megállapodást írásban kell megkötni, és a megállapodásnak a felek között fennálló jogviszonyból következő meghatározott jogvitára kell irányulnia. A felperes köteles a megállapodásról szóló okiratot a szóban forgó bírósághoz benyújtott keresethez csatolni. Ki kell emelni, hogy a területi hatáskörre vonatkozó megállapodás az eljárás alatt (azaz amikor a keresetlevelet már benyújtották a bíróságra, de a fenti megállapodást nem csatolták hozzá) nem köthető meg.

C. Szakosodott bíróság hatáskörébe tartozó ügyben melyik bírósághoz kell fordulnom?

A szlovén igazságszolgáltatási rendszerben polgári és kereskedelmi jogi területen (pl. szakosodott családjogi bíróságok a házassági jogviták vagy a szülő és gyermek közti jogviták tárgyalására) nincsenek szakosodott bíróságok, mivel valamennyi jogvitát a helyi és a kerületi bíróságok, illetőleg azok polgári és kereskedelmi kollégiumai bírálják el. A bíróságokon szervezett kollégiumok működnek (polgári, kereskedelmi, végrehajtási, nem peres eljárásokkal foglalkozó és hagyatéki kollégiumok). E kollégiumokban általában szakosodott bírák ítélkeznek a jogvitákban, és bocsátanak ki bírósági határozatokat.

Szakosodott bíróságok kizárólag munkaügyi jogvitákban léteznek, ezek hatáskörét és szervezetét a bevezetőben tárgyaltuk.

További információk

 • Ministry of Justice English - slovenšcina
 • Supreme Court of the Republic of Slovenia Deutsch - English - slovenšcina

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Szlovénia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-09-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság