Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Slovenia

Uusin päivitys: 23-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Slovenia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Minkä tuomioistuimen puoleen luonnollisen henkilön tulisi kääntyä, yleisen siviilituomioistuimen vai erityistuomioistuimen? A.
B. Jos siviilituomioistuimella on toimivalta, minkä ensimmäisen asteen tuomioistuimen puoleen on käännyttävä? B.
I. Onko alempien ja ylempien siviilituomioistuinten välillä eroa ja miten toimivalta jakautuu niiden välillä? I.
II. Alueellinen toimivalta (onko kaupungin A vai kaupungin B tuomioistuin toimivaltainen?) II.
1. Pääsääntö alueellisen toimivallan määrittämiseksi 1.
2. Poikkeukset pääsäännöstä 2.
a) Milloin on mahdollista valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (tuomioistuin, jolla on yleinen alueellinen toimivalta) ja muiden tuomioistuinten välillä? a)
b) Milloin yleisen alueellisen toimivallan sääntö ei päde (yksinomaisen alueellisen toimivallan sääntö)? b)
c) Voivatko osapuolet keskenään sopia tai päättää, että tietyllä tuomioistuimella on toimivalta, vaikka sillä ei voimassa olevien säännösten mukaan olisi toimivaltaa asiassa? c)
C. Minkä erityistuomioistuimen puoleen on käännyttävä, jos niillä on toimivalta? C.

 

A. Minkä tuomioistuimen puoleen luonnollisen henkilön tulisi kääntyä, yleisen siviilituomioistuimen vai erityistuomioistuimen?

Slovenian tasavallassa siviiliasioissa ensimmäisen oikeusasteen toimivalta on paikallisilla (okrajno sodišče) ja alueellisilla tuomioistuimilla (okrožno sodišče). Ne ratkaisevat kaikki tyypilliset siviilioikeudelliset asiat (vahingonkorvaukset, omaisuusriidat, perheoikeudelliset asiat ym.). Paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten toimivallan rajoja käsitellään kohdassa B.

Kauppaoikeudellisissa asioissa ensimmäisen oikeusasteen toimivalta on pelkästään alueellisilla tuomioistuimilla. Kauppaoikeudellisia asioita ovat sellaiset, joissa joku osapuolista on oikeushenkilö (yritys, laitos, osuuskunta). Niihin luetaan myös sellaiset asiat, joissa menettelyn osapuolena on valtio tai muu paikallinen itsehallintoyhteisö, esim. kunta.

Työoikeudellisissa asioissa toimivalta on lain mukaan työtuomioistuimilla (delovno sodišče) ja sosiaalituomioistuimilla (socialno sodišče), vaikka asia olisi sisällöltään siviilioikeudellinen. Työoikeudelliset asiat koskevat työntekijän ja työnantajan välisiä suhteita ja oikeuksien ja velvollisuuksien rikkomista työsuhteessa. Työtuomioistuimilla on toimivalta ratkaista yksittäisiä työriitoja (työsuhteeseen liittyviä ja taloudellisiin oikeuksiin liittyviä riitoja), kollektiivisia työriitoja (riitoja, joissa yleensä on osapuolena ammattiliitto tai joku muu työntekijöitä edustava virallinen taho), lakkojen laillisuutta koskevia riitoja sekä riitoja, jotka liittyvät työntekijöiden laissa määrättyyn oikeuteen vaikuttaa yrityksen johtamiseen. Sosiaalituomioistuin ratkaisee asiat, jotka koskevat työkyvyttömyys- ja eläkevakuutusta, sairasvakuutusta, työttömyysvakuutusta sekä oikeutta perhe- ja sosiaalietuuksiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Koska toimivaltakysymys nousee esiin vain silloin, kun kanne tai vaade esitetään tuomioistuimelle (ennen kuin tuomioistuin ratkaisee asian, se määrittää, kuuluuko asia sen toimivaltaan), on suositeltavaa kääntyä asianajajan puoleen turhan viivästymisen välttämiseksi. Tuomioistuimen on nimittäin menettelyn kaikissa vaiheissa otettava huomioon, onko sillä asiassa toimivalta vai onko toimivalta jollakin muulla elimellä (esim. hallintoelimellä). Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuin ei voi ottaa kannetta käsiteltäväksi, minkä vuoksi käsittely viivästyy ja osapuolille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.

Tuomioistuinten organisaatiosta, sijainnista ja toimivallasta on tietoa Slovenian korkeimman oikeuden verkkosivuilla osoitteessa http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Jos siviilituomioistuimella on toimivalta, minkä ensimmäisen asteen tuomioistuimen puoleen on käännyttävä?

Asia voidaan panna vireille missä tahansa slovenialaisessa tuomioistuimessa, mutta asian vireillepanijan on otettava huomioon tuomioistuimen asiallinen toimivalta (mikä tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan asiasisällön) ja maantieteellinen toimivalta. Yleistä tietoa Slovenian paikallisista ja alueellisista tuomioistuimista on edellä mainituilla verkkosivuilla, jossa on myös niiden osoitteet.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ensimmäisen asteen tuomioistuinten asiallinen toimivalta, eli mahdollisuus ratkaista tietty asia, jakautuu Sloveniassa paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten välillä. Kumpi tuomioistuin on toimivaltainen, ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • kanteen (riidanalaisen asian) arvo ja
 • riidanalaisen suhteen oikeusperusta (riita-asian sisältö ja kohde).

Yleissääntönä on, että alueelliset tuomioistuimet ratkaisevat asiat, joilla on osapuolille suurempi merkitys riita-asian suuremman arvon vuoksi ja siksi, että asialla on huomattava vaikutus osapuolten elämään. Ne ratkaisevat myös juridisesti monimutkaiset asiat, joissa tuomioistuimet joutuvat soveltamaan lakeja, jotka koskevat vaikeita ja tunteita herättäviä juridisia ongelmia (esim. avioeroja ja lapsen huoltoa).

Toisen asteen tuomioistuimia (višje sodišče) on Sloveniassa yhteensä neljä. Niissä ei voi nostaa suoraan kannetta, vaan niiltä haetaan muutosta paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten ratkaisuihin. Ne ratkaisevat myös paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten väliset toimivaltakiistat omalla alueellaan.

Slovenian korkein oikeus (vrhovno sodišče) ratkaisee toisen asteen tuomioistuinten ratkaisuja koskevat valitukset, ja ennen kaikkea sillä on toimivalta ratkaista uudelleen käsittelyä ja laillisuuden suojaamista koskevat asiat. Asianosaisen on käytettävä korkeimmassa oikeudessa vireille pannuissa menettelyissä asianajajaa, koska ainoastaan asianajajat voivat suorittaa laillisesti päteviä prosessioikeudellisia toimia korkeimmassa oikeudessa.

I. Onko alempien ja ylempien siviilituomioistuinten välillä eroa ja miten toimivalta jakautuu niiden välillä?

Kuten edellisessä kohdassa jo kerrottiin, ensimmäisen asteen tuomiovalta on jaettu paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten kesken. Nämä tuomioistuimet ovat tasavertaisia eivätkä toisilleen alisteisia. Niiden toimivalta on määrätty laissa, ja alueelliset tuomioistuimet ratkaisevat pääasiassa asiallisesti ja juridisesti monimutkaisempia asioita.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lain mukaan paikalliset tuomioistuimet (joita on Sloveniassa yhteensä 44) ovat toimivaltaisia ratkaisemaan seuraavanlaiset asiat:

 • varallisuusoikeudelliset asiat, jos riidan kohteen arvo on enintään 2 miljoonaa Slovenian tolaria;
 • elatusriidat, jos niitä ei ratkaista avioeroa koskevan asian tai isyyden tai äitiyden toteamista tai kiistämistä koskevan asian yhteydessä;
 • omistusoikeuden loukkaamista koskevat riidat;
 • rasiteoikeuksia ja kiinnityksiä koskevat riidat;
 • vuokrasuhteita koskevat asiat.

Alueelliset tuomioistuimet (joita on Sloveniassa yhteensä 11) ovat toimivaltaisia ratkaisemaan seuraavanlaiset asiat:

 • varallisuusoikeudelliset asiat, jos riidan kohteen arvo on suurempi kuin 2 miljoonaa Slovenian tolaria;
 • isyyden tai äitiyden toteamista tai kiistämistä koskevat riidat;
 • avioeroasiat;
 • elatusriidat silloin, kun ne ratkaistaan isyys- tai äitiysriidan tai avioeroasian yhteydessä;
 • lapsen huoltoa ja kasvatusta koskevat riidat;
 • riidat, joissa on kyse tekijänoikeuksista tai keksintöjen ja tavaramerkkien suojasta ja käytöstä taikka oikeudesta käyttää toiminimeä, sekä kilpailuoikeutta koskevat riidat:
 • liiketoimintaan liittyvät riidat;
 • konkurssimenettelyn yhteydessä syntyvät riidat.

Ljubljanan alueellisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista ensimmäisen asteen tuomioistuimena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat asiat. Alueellinen tuomioistuin ratkaisee myös ilmaista oikeusapua koskevat hakemukset, kansainvälistä oikeusapua koskevat asiat sekä oikeusapuhakemukset ulkomaisten oikeuden päätösten tunnustamisen yhteydessä.

Sivun alkuunSivun alkuun

II. Alueellinen toimivalta (onko kaupungin A vai kaupungin B tuomioistuin toimivaltainen?)

Periaatteessa on mahdollista panna asia vireille missä tahansa edellä mainitussa slovenialaisessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tuomioistuimen, jossa asia on pantu vireille, on ennen käsittelyn alkua varmistettava toimivaltansa. Jos se toteaa, että sillä ei ole tietyssä asiassa alueellista toimivaltaa, se voi ilmoittaa näin olevan ja siirtää asian toiselle tuomioistuimelle, mutta vain siinä tapauksessa, että se on ilmoittanut asiasta vastapuolelle. Tuomioistuimen on toimittava näin aina, kun jollakin muulla tuomioistuimella on yksinomainen alueellinen toimivalta ratkaista asia (ks. 2 b kohta). Tästä huolimatta tuomioistuinten alueellisen toimivallan määrittämiseksi on joitakin yleissääntöjä, jotka otetaan aina huomioon, jotta kustannukset jäisivät mahdollisimman pieniksi ja menettely olisi mahdollisimman nopea.

Slovenian lainsäädännössä noudatetaan yleisen ja erityisen alueellisen toimivallan sääntöä, joka määräytyy riidan osapuolten ja aiheen mukaan. Seuraavissa kohdissa on lisätietoa.

1. Pääsääntö alueellisen toimivallan määrittämiseksi

Pääsäännön mukaan kanne luonnollista tai oikeushenkilöä vastaan voidaan nostaa ainoastaan tuomioistuimessa, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai jonka alueella oikeushenkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka. Jos kyseessä on ulkomaalaiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön kohdistuva menettely, yleinen alueellinen toimivalta on sillä tuomioistuimella, jonka alueella kyseisen henkilön kotipaikka Sloveniassa on tai jonka alueella oikeushenkilön sivuliike on.

Sivun alkuunSivun alkuun

2. Poikkeukset pääsäännöstä

Laissa annetaan määrätyissä tapauksissa asianosaisille mahdollisuus panna asia vireille muussa tuomioistuimessa kuin siinä, jolla säännön mukaan olisi yleinen toimivalta. Joissakin erikseen määrätyissä tapauksissa (riidan kohteen tai sisällön perusteella) asianosaiset voivat panna asian vireille ainoastaan yhdessä tietyssä tuomioistuimessa (tällöin on kyseessä tuomioistuimen yksinomainen alueellinen toimivalta).

Jos kantaja panee asian vireille tuomioistuimessa, jolla ei ole alueellista toimivaltaa, tuomioistuin toteaa näin olevan ja siirtää asian toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka jatkaa menettelyä ikään kuin se olisi sen aloittanutkin.

a) Milloin on mahdollista valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (tuomioistuin, jolla on yleinen alueellinen toimivalta) ja muiden tuomioistuinten välillä?

Kuten jo todettiin, tietyissä tapauksissa kahdella tuomioistuimella voi kummallakin olla alueellinen toimivalta. Tällaisessa tapauksessa asianosaiset voivat valita, kummassa niistä asia pannaan vireille (vaihtoehtoinen toimivalta).

Tällainen toimivalta määritetään prosessilain 49–65 §:ssä, joten tässä esitetään ainoastaan kaikkein tärkeimmät ja asianosaisten jokapäiväisen elämän kannalta merkittävimmät tapaukset.

Elatusriidoissa yleisen alueellisen toimivallan omaavan tuomioistuimen lisäksi toimivalta on myös sillä tuomioistuimella, jonka alueella kantajalla (elatusapuun oikeutetulla) on kotipaikka. Asianosaisilla on mahdollisuus valita tuomioistuin myös avioero-oikeudenkäynneissä. Tuomioistuin, jonka alueella puolisoilla viimeksi oli asuinpaikka, on tällöin toimivaltainen. Isyyden tai äitiyden toteamista tai kiistämistä koskevissa riidoissa toimivaltainen on myös tuomioistuin, jonka alueella lapsella (jolla Slovenian lain mukaan on oikeus panna tällainen kanne vireille) on asuinpaikka. Sopimussuhteen ulkopuolisissa vahingonkorvausriidoissa (joista yleisimpiä ovat liikenneonnettomuudet) toimivalta on myös tuomioistuimella, jonka alueella vahinko on tapahtunut (liikenneonnettomuuden tapahtumapaikka), tai tuomioistuimella, jonka alueella vahingon kärsineellä osapuolella on asuinpaikka. Asianosaisten välisissä sopimusriidoissa toimivalta on myös tuomioistuimella, jonka alueella sopimusvelvoitteet on määrä täyttää. Sama pätee myös vekseleitä ja sekkejä koskeviin riitoihin (tuomioistuin, jonka alueella maksu on määrä suorittaa).

Sivun alkuunSivun alkuun

Prosessilaissa on lisää esimerkkejä vaihtoehtoisesta toimivallasta.

b) Milloin yleisen alueellisen toimivallan sääntö ei päde (yksinomaisen alueellisen toimivallan sääntö)?

Tietyissä tapauksissa laissa säädetään erityisestä alueellisesta toimivallasta ja määritetään tuomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta ratkaista määrätyt asiat. Yksinomaiseen alueelliseen toimivaltaan kuuluvat seuraavat:

 • kiinteää omaisuutta tai omistusoikeuden loukkaamista koskevat riidat (tuomioistuin, jonka alueella kiinteä omaisuus sijaitsee);
 • lentokoneita ja laivoja koskevat riidat (tuomioistuin, jonka alueella rekisteri, johon kyseinen lentokone tai laiva on rekisteröity, sijaitsee);
 • ulosotto- ja konkurssimenettelyihin liittyvät riidat (tuomioistuin, jonka alueella ulosotto- tai konkurssimenettelyn toimeenpaneva tuomioistuin sijaitsee).
c) Voivatko osapuolet keskenään sopia tai päättää, että tietyllä tuomioistuimella on toimivalta, vaikka sillä ei voimassa olevien säännösten mukaan olisi toimivaltaa asiassa?

Slovenian lainsäädännön mukaan asianosaiset voivat tietyissä tapauksissa sopia, mikä ensimmäisen asteen tuomioistuin on toimivaltainen. Asianosaisten on siis mahdollista sopia laissa säädetyn alueellisen toimivallan muuttamisesta, mutta on huomattava, että asianosaiset eivät voi sopimalla määrittää asiallista toimivaltaa (josta säädetään laissa – ks. edellä).

Osapuolet voivat sopia, että asian ratkaisee ensimmäisen asteen tuomioistuin, jolla muutoin ei olisi alueellista toimivaltaa. Perusehtona on, että tuomioistuimella, josta osapuolet sopivat, on asiallinen toimivalta ratkaista asia (ks. paikallisten ja alueellisten tuomioistuinten toimivallan jako). Sopiminen ei ole mahdollista myöskään silloin, kun laissa säädetään tuomioistuimen yksinomaisesta alueellisesta toimivallasta (ks. edellinen kohta).

Osapuolten välinen sopimus on tehtävä kirjallisesti ja sen on koskettava tiettyä riitaa, joka johtuu osapuolten oikeudellisesta suhteesta. Kantajan on liitettävä sopimista koskeva asiakirja kanteeseen, jolla asia pannaan vireille sovitussa tuomioistuimessa. On huomattava, että alueellisesta toimivallasta ei ole mahdollista sopia menettelyn käynnistyttyä eli sen jälkeen, kun kanne on jo jätetty tuomioistuimeen eikä siihen ole liitetty toimivaltasopimusta.

C. Minkä erityistuomioistuimen puoleen on käännyttävä, jos niillä on toimivalta?

Slovenian oikeusjärjestelmässä ei ole siviili- ja kauppaoikeuden alan erikoistuomioistuimia (esim. erityisiä perhetuomioistuimia avioeroasioiden tai vanhempien ja lasten välisten riitojen ratkaisemiseksi), vaan paikalliset ja alueelliset tuomioistuimet tai niiden siviili- ja kauppaoikeuden osastot ratkaisevat kaikki riidat. Tuomioistuimet on jaettu osastoihin (siviiliasiat, kauppaoikeudelliset asiat, ulosottoasiat, riidattomat asiat, perintöasiat). Näissä osastoissa erikoistuneet tuomarit ratkaisevat riitoja ja antavat oikeuden päätöksiä.

Erityistuomioistuimia on perustettu ainoastaan työriidoille. Niiden toimivalta ja organisaatio on esitelty johdannossa.

Lisätietoja

 • Oikeusministeriö English - slovenšcina
 • Slovenian tasavallan korkein oikeus Deutsch - English - slovenšcina

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta