Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Slovinsko

Poslední aktualizace: 28-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

A. Na který soud se musím jako fyzická osoba obrátit: na obecný občanský soud nebo na specializovaný soud? A.
B. Na který soud prvního stupně se musím obrátit nejdříve ve věci, která přísluší občanskému soudu? B.
I. Existují nějaké rozdíly mezi nižším a vyšším příslušným obecným soudem a který z nich je příslušný k projednávání dané věci? I.
II. Místní příslušnost (Je v mé věci příslušný soud města A nebo soud města B?) II.
1. Obecné pravidlo pro určení místní příslušnosti 1.
2. Výjimky z obecného pravidla 2.
a) Kdy je možné zvolit si mezi příslušným soudem podle trvalého bydliště žalovaného (obecná místní příslušnost) a jinými soudy? a)
b) Kdy se pravidlo obecné místní příslušnosti neuplatní (pravidlo výlučné místní příslušnosti)? b)
c) Může se stát, že se strany samy dohodnou nebo si zvolí příslušný soud, ale jiná platná nařízení neumožní uplatnění příslušnosti daného soudu? c)
C. Na který soud se musím obrátit ve věci, která přísluší specializovanému soudu? C.

 

A. Na který soud se musím jako fyzická osoba obrátit: na obecný občanský soud nebo na specializovaný soud?

Ve Slovinsku jsou místní (okrajna sodišča) a okresní (okrožna sodišča) soudy příslušné pro občanské spory, pro žaloby v prvním stupni. Rozhodují ve všech běžných občansko-právních věcech a sporech (rozhodování o náhradách, majetkové a rodinné spory). Vymezením příslušnosti místních a okresních soudů se zabývá bod B níže.

Naproti tomu pouze okresní soudy jsou příslušné k projednávání a rozhodování ve věcech obchodního práva v prvním stupni. Obchodní spory jsou ty, v nichž je jednou ze stran v občanské věci právnická osoba (firma, instituce, skupina). Obchodní spory zahrnují také případy, v nichž je jednou ze stran stát nebo jiná samosprávná územní jednotka, např. obec.

K projednávání pracovních sporů jsou ze zákona příslušné pracovní a sociální soudy, a to i v případě, kdy věc zahrnuje občanský spor. Pracovní spory zahrnují vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a porušování práv a povinností z takových vztahů vyplývajících. Pracovní soudy jsou příslušné k projednávání individuálních pracovních sporů (spory vyplývající z pracovně-právních vztahů, spory týkající se majetkových práv, které s těmito vztahy souvisejí), kolektivních pracovních sporů (spory, v nichž jsou jednou ze stran obvykle odbory nebo jiná institucionální forma zastoupení zaměstnanců), sporů týkajících se zákonnosti stávek a sporů týkajících se práva spoluúčasti zaměstnanců na rozhodování (podíl zaměstnanců na řízení firmy), které je zakotveno ve slovinském právním řádu. Sociální soudy rozhodují o právech vyplývajících z pojištění pro případ invalidity a důchodového pojištění, zdravotního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a právech na rodinné a sociální dávky.

NahoruNahoru

Jelikož otázka příslušnosti vyvstává teprve v okamžiku, kdy je žaloba postoupena soudu (dříve než soud případ projedná a rozhodne o něm, určí, zda případ spadá do jeho příslušnosti), doporučuje se nejdříve záležitost konzultovat s právníkem, aby nedošlo k prodlení. Soud musí ve všech řízeních věnovat pozornost otázce své příslušnosti a zajistit, aby případ nespadal do příslušnosti žádného jiného orgánu (např. správního orgánu). Pokud taková situace nastane, musí soud žalobu žalobce zamítnout, což vede ke zbytečné ztrátě času a vyšším nákladům strany.

Informace o organizaci, místě a příslušnosti soudů jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách Nejvyššího soudu Slovinské republiky na této adrese: http://www.sodisce.si Deutsch - English - slovenšcina.

B. Na který soud prvního stupně se musím obrátit nejdříve ve věci, která přísluší občanskému soudu?

Žalobu je možné podat u kteréhokoli soudu Slovinské republiky, ale každý, kdo podává žalobu, by měl věnovat pozornost příslušnosti ratione materiae (který soud je věcně příslušný) a místní příslušnosti. Základní informace včetně adres všech místních a okresních soudů ve Slovinské republice jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

NahoruNahoru

Příslušnost v prvním stupni nebo možnost soudu rozhodovat o konkrétní žalobě je rozdělena mezi místní a okresní soudy. Rozhodnutí, který soud bude rozhodovat v určité věci, ovlivňují tyto faktory:

 • hodnota žaloby (předmět sporu) a
 • právní základ sporného vztahu (obsah a předmět sporu).

Obecným pravidlem je, že okresní soud rozhoduje o důležitějších sporech, kdy má předmět sporu vysokou hodnotu a kdy mají spory značný význam pro život některé ze stran, nebo o právně složitějších sporech, kdy musí soudy při svém rozhodování uplatňovat zákony upravující složité a citlivé právní otázky (např. rozvod, výživné na dítě).

Vrchní soudy, které jsou ve Slovinsku čtyři, rozhodují ve druhém stupni a není možné podávat žalobu přímo k nim. Vyšší soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím místních a okresních soudů. Rozhodují zároveň o sporech týkajících se příslušnosti místních a okresních soudů v jejich regionu.

Nejvyšší soud Slovinské republiky je příslušný k rozhodování o odvoláních proti rozsudkům vrchních soudů, zvláště proti rozhodnutím týkajícím se přezkoumání a ochrany zákonnosti. V případě řízení před nejvyšším soudem musí být zúčastněná strana zastoupena právníkem, protože pouze kvalifikovaní právníci mohou před tímto soudem provádět konkrétní procedurální úkony.

I. Existují nějaké rozdíly mezi nižším a vyšším příslušným obecným soudem a který z nich je příslušný k projednávání dané věci?

Jak uvádí předchozí bod, příslušnost v prvním stupni je rozdělena mezi místní a okresní soudy. Tyto dva soudy ale nejsou ve vztahu přísné podřízenosti a nadřízenosti. Příslušnost soudů je určena ze zákona, obecně je ovšem pravdou, že okresní soudy obvykle projednávají případy, které jsou právně i věcně složitější.

NahoruNahoru

Zákon stanoví, že místní soudy (ve Slovinsku je jich celkem 44) jsou příslušné v těchto případech:

 • majetkové žaloby, pokud hodnota předmětu sporu nepřesahuje částku 2 000 000 SIT;
 • spory o výživné, pokud nejsou řešeny společně s manželským sporem nebo v rámci řízení o určení či popření otcovství nebo mateřství;
 • spory týkající se přestupků;
 •  spory týkající se břemen a zatížení nemovitostí;
 • spory týkající se nájemních vztahů.

Okresní soudy (ve Slovinské republice je jich 11) jsou příslušné v těchto případech:

 • majetkové žaloby, pokud hodnota předmětu sporu přesahuje částku 2 000 000 SIT;
 • spory na určení nebo popření otcovství či mateřství;
 • manželské spory;
 • spory o výživné, pokud jsou řešeny společně se spory na určení nebo popření otcovství či mateřství nebo manželskými spory;
 • spory týkající se ochrany a výchovy dětí;
 •  spory týkající se autorských práv, spory týkající se ochrany či užívání vynálezů a ochranných známek nebo práva na užívání obchodní firmy a spory týkající se pravidel soutěže;
 • obchodní spory;
 • spory vyplývající z konkurzních řízení.

Rozhodování o právech na duševní vlastnictví v prvním stupni spadá do výlučné příslušnosti okresního soudu v Lublani. Tento okresní soud je také příslušný pro žaloby o poskytnutí bezplatné právní pomoci, mezinárodní právní pomoci a právní pomoci v řízeních o uznání rozhodnutí cizího soudu.

II. Místní příslušnost (Je v mé věci příslušný soud města A nebo soud města B?)

V zásadě je možné podat žalobu ke kterémukoli výše uvedenému soudu prvního stupně. Soud, k němuž strana podává žalobu, musí rozhodnout o své příslušnosti k projednávání dané věci dříve, než zahájí rozhodování. Zjistí-li, že není místně příslušný, může prohlásit, že není k projednávání věci příslušný a postoupit ji jinému soudu pouze v případě, že o této skutečnosti informoval protistranu. Tento postup však musí dodržet, pokud výlučná místní příslušnost náleží jinému soudu (viz také bod 2b). Bez ohledu na to však existují určitá obecná pravidla pro určení místní příslušnosti, která se zohledňují k zajištění co nejnižších nákladů a co nejrychlejšího vyřešení sporu.

NahoruNahoru

Slovinské právní předpisy zahrnují pravidlo pro obecnou a zvláštní místní příslušnost, která je určena ve vztahu k předmětu sporu a smluvním stranám. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících bodech.

1. Obecné pravidlo pro určení místní příslušnosti

Toto pravidlo stanoví, že žaloba proti fyzické nebo právnické osobě musí být podána u soudu, kde má žalovaný trvalé bydliště nebo právnická osoba své sídlo. Jedná-li se o věc proti cizí fyzické nebo právnické osobě, je obecným místně příslušným soudem takový soud, kde má cizí fyzická osoba bydliště ve Slovinské republice nebo cizí právnická osoba svou pobočku.

2. Výjimky z obecného pravidla

V určitých případech dává zákon stranám sporu možnost podat žalobu k jinému soudu, a nikoli k obecnému místně příslušnému soudu. V konkrétně vymezených případech (s ohledem na předmět nebo obsah sporu) může strana podat žalobu pouze k soudu, který je jako jediný příslušný k projednávání takové věci (to se označuje jako výlučná místní příslušnost).

Pokud žalobce podá žalobu k soudu, který není místně příslušný, tento se za takový a věc je postoupena jinému příslušnému soudu, kde projednávání případu pokračuje, jakoby jeho projednávání u tohoto soudu začalo.

a) Kdy je možné zvolit si mezi příslušným soudem podle trvalého bydliště žalovaného (obecná místní příslušnost) a jinými soudy?

Jak již bylo uvedeno, v určitých případech mohou být souběžně místně příslušné dva soudy. V takovém případě si může zúčastněná strana zvolit, ke kterému soudu žalobu podá (příslušnost daná na výběr).

NahoruNahoru

Příslušnost tohoto typu je vymezena v článcích 49 až 65 zákona o občanském právu procesním, a proto jsou dále uvedeny pouze nejdůležitější případy a případy s největším významem pro život zúčastněných stran.

Soudem příslušným pro spory týkající se výživného je nejen obecný místně příslušný soud, ale také soud, kde má žalobce (oprávněná osoba k výživě) trvalé bydliště. Možnost volby soudů se nabízí také stranám manželského sporu (rozvodové případy), k jejichž rozhodování je příslušný soud, kde měli manželé naposledy trvalé bydliště. Ve sporech na určení nebo popření otcovství či mateřství je příslušný také soud, kde má dítě, které může dle slovinských právních předpisů předložit žalobu, trvalé bydliště. V nesmluvních sporech o náhradu (obvykle případy související s dopravními nehodami) je příslušný soud, v jehož obvodu ke škodě došlo (místo dopravní nehody), nebo soud, kde má poškozená strana trvalé bydliště. Ve sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi stranami je příslušný soud, jehož obvod je určen jako místo plnění smluvních vztahů; totéž platí pro spory týkající se směnek nebo šeků (soud v místě platby).

Ostatní případy příslušnosti dané na výběr jsou uvedeny v zákoně o občanském právu procesním.

b) Kdy se pravidlo obecné místní příslušnosti neuplatní (pravidlo výlučné místní příslušnosti)?

Ve specifických případech zákon stanoví zvláštní místní příslušnost a určí soud, který je jako jediný příslušný k rozhodování o specifických případech. Označuje se jako výlučná místní příslušnost a uplatní se v těchto sporech:

NahoruNahoru

 • spory týkající se nemovitostí nebo přestupků (příslušný je soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází);
 • spory týkající se letadel a lodí (příslušný je soud, v jehož obvodu je udržován palubní deník letadla nebo lodi);
 • spory vyplývající z exekučních nebo konkurzních řízení (příslušný je soud, v jehož obvodu probíhá exekuční nebo konkurzní řízení).
c) Může se stát, že se strany samy dohodnou nebo si zvolí příslušný soud, ale jiná platná nařízení neumožní uplatnění příslušnosti daného soudu?

Slovinské právní předpisy stranám ve specifickém případě umožňují se dohodnout na příslušnosti soudu prvního stupně. Vzájemnou dohodou mohou změnit místní příslušnost danou ze zákona, ačkoli je nutné zdůraznit, že strany se nemohou dohodnout a určit příslušnost ratione materiae (tu určí pouze zákon – viz také vysvětlení výše).

Strany se mohou dohodnout, že soud prvního stupně, který jinak není místně příslušný, může jejich věc projednávat. Základní podmínkou, kterou musí strany splnit, je příslušnost zvoleného soudu k rozhodování o obsahu dané věci (viz také rozdělení příslušnosti mezi místní a okresní soudy). Dohoda také není přípustná v případech, kdy zákon určitému soudu vymezí výlučnou příslušnost (viz také předchozí bod).

Dohoda stran musí mít písemnou podobu a musí se vztahovat ke konkrétnímu sporu vyplývajícímu z jejich právního vztahu. Dokument o dohodě musí žalobce přiložit k žalobě zakládající řízení před daným soudem. Je důležité zdůraznit, že dohodu o místní příslušnosti nelze uzavřít až během řízení – to znamená v době, kdy již byla žaloba podána k soudu, aniž by k ní dohoda byla přiložena.

C. Na který soud se musím obrátit ve věci, která přísluší specializovanému soudu?

Slovinský soudní systém nemá specializované soudy v oblasti občanského a obchodního práva (např. zvláštní rodinné soudy pro řešení manželských sporů nebo sporů mezi rodiči a dětmi), protože veškeré spory řeší místní a okresní soudy nebo jejich občanská a obchodní oddělení. Soudy mají zřízena oddělení (pro věci občanské, obchodní, exekuční, nesporné, pozůstalostní). Obecně řečeno, specializovaní soudci v těchto odděleních rozhodují o sporech a vydávají soudní rozhodnutí.

Zvláštní soudy se zřizují pouze pro pracovní spory, jejichž příslušnost a organizace jsou vymezeny v úvodu.

Bližší informace

 • Ministerstvo spravedlnosti English - slovenšcina
 • Nejvyšší soud Slovinské republiky Deutsch - English - slovenšcina

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království