Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Rumunsko

Posledná úprava: 07-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Predbežné poznámky:

 • Opis by sa mal obmedzovať na právomoc súdov prvého stupňa, lebo všeobecne sa predpokladá, že informácie týkajúce sa odvolacích súdov sa zvyčajne poskytujú alebo sú k dispozícii na súde prvého stupňa, ktorý vydal rozsudok.
 • Vysvetlenie systému príslušnosti by nemalo byť príliš podrobné, ale zamerané skôr na situácie, ktoré sú z hľadiska praktickej relevantnosti dôležitejšie pre používateľov tejto stránky.
 • Treba objasniť, že pravidlá príslušnosti uvedené na tejto stránke, sa všeobecne vzťahujú na:
  1. vnútroštátne veci;
  2. cezhraničné veci, v ktorých má odporca bydlisko v členskom štáte Európskej únie, kde je potrebné ustanoviť príslušný súd v tomto členskom štáte podľa právnych predpisov Spoločenstva;
  3. cezhraničné veci, v ktorých má odporca bydlisko mimo Európskej únie, pokiaľ nie je v medzinárodnej zmluve (ako je Luganský dohovor) uvedené inak.

Ak chcete začať súdne konanie v občianskoprávnej alebo obchodnej veci, musíte zistiť, ktorý súd má pôsobnosť prejednať váš prípad, inými slovami, ktorý súd je príslušný. Ak sa obrátite na nesprávny súd alebo ak je príslušnosť sporná, riskujete značné predĺženie konania alebo odmietnutie vášho prípadu z dôvodu nepríslušnosti súdu.

Organizácia odvolacích súdov, všeobecných súdov, špeciálnych súdov a súdov prvého stupňa je uvedená v zákone č. 304/2004 týkajúcom sa súdneho systému, ktorý bol republikovaný s týmito zmenami a doplneniami:

„Článok 35

 1. Odvolacie súdy sú súdy s právnou pôsobnosťou v jurisdikcii, v ktorej sídli niekoľko všeobecných súdov a špeciálnych súdov.
 2. Odvolacie súdy majú špeciálne sekcie alebo, v závislosti od prípadu, senáty pre občianskoprávne veci, trestné veci, obchodné veci, mladistvých a rodinné spory, prípady správnych a daňových sporov, veci týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia ako aj, v závislosti od charakteru a počtu prípadov, sekcie pre námornú a vnútroštátnu vodnú dopravu či sekcie pre iné veci.“

„Článok 36

 1. Všeobecné súdy (tribunály) sú súdy s právnou pôsobnosťou organizované na úrovni každého okresu a mesta Bukurešť, ktoré sídlia spravidla v okresnom meste.
 2. Právomoc každého všeobecného súdu zahŕňa všetky súdy prvého stupňa v okrese alebo v meste Bukurešť.
 3. Všeobecné súdy majú odborné sekcie, alebo v závislosti od prípadu, senáty pre občianskoprávne veci, trestné veci, obchodné veci, maloletých a rodinné spory, prípady správnych a fiškálnych sporov, prípady týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia ako aj, v závislosti od charakteru a počtu prípadov, sekcie pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo sekcie pre iné veci.“

„Článok 39

 1. V závislosti od charakteru a počtu prípadov možno na súdoch prvého stupňa vytvoriť špeciálne sekcie alebo senáty.
 2. Na súdoch prvého stupňa sú vytvorené špeciálne sekcie alebo senáty, ktoré prejednávajú prípady maloletých a rodinné veci.“

„Článok 40

 1. Špeciálne senáty a sekcie pre maloletých a rodinu, ako aj špeciálne súdy pre maloletých a rodinu prejednávajú trestné činy spáchané maloletými a na maloletých.“


 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špeciálny súd? A.
B. Ak je príslušný občianskoprávny súd, ako zistím, na ktorý sa mám obrátiť? B.
I. Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa a ak áno, ktorý z nich je príslušný pre môj prípad? I.
II. Miestna príslušnosť (Je pre môj prípad miestne príslušný súd v meste/mieste A alebo meste/mieste B?) II.
1. Základné pravidla miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy sa môžem rozhodnúť medzi súdom v mieste, kde žije odporca (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom? a)
b) Kedy si mám zvoliť iný súd než súd v mieste, kde žije odporca (súd určený uplatnením základného pravidla)? b)
c) Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný? c)
C. Ak sú príslušné špeciálne súdy, ako zistím, na ktorý sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špeciálny súd?

V členských štátoch, v ktorých sa nie všetky občianskoprávne a obchodné veci prejednávajú celé na občianskoprávnych súdoch, ale kde určité druhy sporov prejednávajú nezávislé špeciálne súdy (napríklad pracovné súdy), treba definovať rozsah právomoci.

V Rumunsku existujú okrem všeobecných súdov aj špeciálne súdy a senáty, ktoré sa špecializujú na určité druhy prípadov.

Existujú špeciálne súdy/senáty pre pracovnoprávne veci a veci sociálneho poistenia – tie sídlia na krajských súdoch a odvolacích súdoch; špeciálne súdy/senáty pre maloletých a rodinu (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva, opatrovníctvo maloletých, pravidlá styku s dieťaťom, adopcia) – sídlia na súdoch prvého stupňa, krajských súdoch a odvolacích súdoch; špeciálne súdy pre obchodné spory, ktoré sídlia na súdoch prvého stupňa, krajských súdoch a odvolacích súdoch; špeciálne súdy pre reštrukturalizáciu a príkazy na zrušenie spoločností, ktoré sídlia na krajských súdoch a odvolacích súdoch; špeciálne súdy pre administratívne spory, ktoré sídlia na krajských súdoch a odvolacích súdoch; špeciálne súdy/senáty pre spory týkajúce sa priemyselného a duševného vlastníctva, ktoré sídlia na krajských súdoch a odvolacích súdoch.

B. Ak je príslušný občianskoprávny súd, ako zistím, na ktorý sa mám obrátiť?

Hlavným nástrojom, ktorý upravuje príslušnosť súdov, je Občiansky súdny poriadok. Rozlišuje medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi a špeciálnymi súdmi, ktoré prejednávajú veci uvedené v bode A.

HoreHore

Napríklad v článku 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že súdy prvého stupňa prejednávajú:

 1. všetky prípady a návrhy s výnimkou tých, ktoré sú podľa zákona pridelené iným súdom;
 2. návrhy proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy konajúcich vo veciach svojej pôsobnosti a iných orgánov s obdobnými oblasťami činnosti v prípadoch stanovených zákonom;
 3. všetky ostatné veci, ktoré sú im pridelené zákonom.

V článku 2 sa potom uvádza, že všeobecné súdy (tribunály) prejednávajú:

 1. na prvom stupni:
  1. obchodné veci a návrhy v hodnote viac ako 1 miliardy ROL a obchodné veci a návrhy, ktorých hodnota sa nedá vyjadriť v peniazoch;
  2. občianskoprávne veci a návrhy v hodnote viac ako 5 miliárd ROL; pracovnoprávne spory s výnimkou sporov, ktoré sú podľa zákona pridelené iným súdom;
  3. veci a návrhy v správnych konaniach s výnimkou tých, ktoré sú podľa zákona pridelené odvolacím súdom;
  4. veci a návrhy týkajúce sa priemyselného a duševného vlastníctva;
  5. veci a návrhy vo veciach vyvlastnenia;
  6. žiadosti o schválenie, neplatnosť alebo anulovanie adopcie;
  7. *** zrušené;
  8. *** zrušené;
  9. návrhy na náhradu škody spôsobenú justičným omylom v trestných procesoch;
  10. návrhy na uznanie a schválenie výkonu rozsudkov vynesených v zahraničí.
 2. ako odvolacie súdy: odvolania proti rozsudkom prvého stupňa v prípadoch osobitne uvedených v právnych predpisoch;
 3. ako vyššie odvolacie súdy: druhé odvolania (dovolania) konkrétne uvedené v právnych predpisoch;
 4. všetky ostatné veci pridelené zákonom, ktoré spadajú do ich právomoci.

Článok 3 uvádza, že odvolacie súdy prejednávajú:

HoreHore

 1. na prvom stupni: prípady a návrhy v správnych sporoch týkajúcich sa konaní orgánov a centrálnych úradov;
 2. ako odvolacie súdy: odvolania proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni všeobecnými súdmi a špeciálnymi súdmi; ako vyššie odvolacie súdy: druhé odvolania konkrétne uvedené v právnych predpisoch;
 3. všetky ostatné veci pridelené zákonom, ktoré spadajú do ich právomoci.

Článok 4 uvádza, že Najvyšší súd pre kasáciu a spravodlivosť prejednáva:

 1. druhé odvolania proti rozhodnutiam odvolacích súdov a iným rozhodnutiam v prípadoch uvedených v právnych predpisoch;
 2. druhé odvolania v záujme zákona;
 3. *** zrušené;
 4. všetky ostatné veci pridelené zákonom, ktoré spadajú do ich právomoci.

A nakoniec, článok 4 ods. 1 poukazuje na to, že právomoc pridelená súdom v súvislosti s rozhodcovskými konaniami, ktorých sa týka oddiel IV, spočíva na súde, ktorý je vecne príslušný, ak sa v rozhodcovskom konaní nedospeje k dohode.

I. Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa a ak áno, ktorý z nich je príslušný pre môj prípad?

Väčšina členských štátov rozlišuje medzi nižšími a vyššími občianskoprávnymi súdmi prvého stupňa. V tomto prípade by sa príslušnosť mala definovať podľa:

 • prahu pre materiálnu hodnotu predmetných návrhov a/alebo
 • iných faktorov, ktoré určujú príslušnosť bez ohľadu na hodnotu predmetných návrhov.

Rumunský právny systém rozlišuje medzi občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa, ktorých príslušnosť určuje duálny mechanizmus zohľadňujúci hodnotu návrhu a určité druhy vecí bez ohľadu na hodnotu návrhu.

HoreHore

Súdy prvého stupňa majú v podstate široké pole pôsobnosti, ale podľa článku 2 Občianskeho súdneho poriadku má v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa vlastníctva právomoc pre veci, ktorých hodnota je vyššia ako 5 miliárd ROL (asi 150 000 EUR), nie súd prvého stupňa, ale všeobecný súd, pričom v obchodných veciach, ktorých hodnota je vyššia ako 1 miliardu ROL (asi 30 000 EUR), spočíva na prvom stupni právomoc na všeobecnom súde a súde prvého stupňa.

Ďalej existuje súbor pravidiel, ktoré ustanovujú vecnú právomoc na základe iných kritérií ako hodnoty a prideľujú právomoc všeobecnému súdu vo veci súkromných návrhov, ako sú pracovnoprávne návrhy a návrhy týkajúce sa sociálneho poistenia, práva na duševné a priemyselné vlastníctvo, adopcia, správne spory, vyvlastnenie, náhrada škôd spôsobených justičným omylom, uznanie a schválenie vykonania súdnych nariadení vydaných v zahraničí a konkurz.

II. Miestna príslušnosť (Je pre môj prípad miestne príslušný súd v meste/mieste A alebo meste/mieste B?)

1. Základné pravidla miestnej príslušnosti

Teoreticky je miestne príslušný súd v mieste obvyklého pobytu odporcu (toto všeobecné pravidlo sa vzťahuje aj na právnické subjekty).

V rumunskom právnom systéme možno nájsť pravidlá miestnej príslušnosti v článkoch 5 – 16 Občianskeho súdneho poriadku a základným pravidlom je, že právomoc spočíva na súde príslušnom pre miesto bydliska odporcu, ak je odporcom fyzická osoba, alebo na súde príslušnom pre sídlo odporcu, ak je odporcom právnická osoba. Návrhy proti štátu alebo decentralizovaným štátnym subjektom/inštitúciám sa musia podávať na súdoch v Bukurešti alebo v okresných mestách.

HoreHore

2. Výnimky zo základného pravidla

Z tohto základného pravidla existuje séria výnimiek, ak je odporcom fyzická osoba, že súdne predvolania môžu byť registrované na súde s príslušnosťou v mieste, kde odporca zvyčajne vykonáva odborné povolanie alebo kde má poľnohospodársky, obchodný alebo priemyselný podnik; v prípade právnických osôb môžu byť súdne predvolania registrované na súde, ktorý má príslušnosť v mieste, kde má právnická osoba pobočky, ale musí tam vykonávať povinnosti.

Vo vlastníckych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností musí byť vec predložená na súd príslušný pre oblasť, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Okrem toho, dedičské spory musia byť predložené na súd príslušný podľa miesta bydliska zosnulého. Aj v obchodných veciach sa konaniami, ktorých účastníkmi sú obchodné spoločnosti, zaoberá súd príslušný podľa miesta, kde má spoločnosť ústredie. A nakoniec, v prípadoch konkurzov je príslušný súd podľa miesta, kde sa nachádza ústredie zadlženej spoločnosti.

a) Kedy sa môžem rozhodnúť medzi súdom v mieste, kde žije odporca (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Tento oddiel by mal obsahovať vysvetlenia konkrétnych nevýhradných pravidiel miestnej príslušnosti, ktoré sa zvyčajne týkajú charakteru veci alebo dôvodu návrhu.

Opis by sa mal týkať minimálne pravidiel:

 • vo veciach zmluvného práva (konkrétne pravidlá pre určité typy dohôd a pracovných zmlúv),
 • vo veciach výživného,
 • vo veciach mimozmluvnej zodpovednosti,
 • vo veciach predkladania občianskoprávnych žalôb o náhradu škody v trestnom konaní,
 • vo veciach rozvodu,
 • vo veciach rodičovskej zodpovednosti.

Články 9 - 12 Občianskeho súdneho poriadku obsahujú sériu ustanovení, ktoré uvádzajú alternatívne pravidlá príslušnosti.

HoreHore

V článku 9 sa uvádza, že návrh proti niekoľkým odporcom možno predložiť na súd, ktorý je príslušný pre ktoréhokoľvek z nich; ak medzi odporcami existujú akcesorické záväzky, návrh by sa mal predložiť súdu, ktorý je príslušný pre ktoréhokoľvek z hlavných dlžníkov.

V článku 10 sa uvádza, že okrem súdu príslušného podľa miesta bydliska odporcu majú právomoc aj tieto súdy:

 1. v návrhoch týkajúcich sa plnenia, anulovania, vyrovnania alebo zrušenia zmluvy súd podľa miesta uvedeného v zmluve pre plnenie povinnosti, aj čiastočné;
 2. v návrhoch vyplývajúcich z dohôd o prenájme nehnuteľností, správy o umiestnení stavby, konaní o oprávnenosti alebo sporov o prevode súd, kde sa nachádza stavba;
 3. v návrhoch vzniknutých v súvislosti so zmenkou, šekom alebo dlžobným úpisom súd podľa miesta platby;
 4. v návrhoch týkajúcich sa obchodných povinností súd v mieste, kde povinnosť vznikla, alebo podľa miesta platby;
 5. v návrhoch vyplývajúcich zo zmluvy o doprave súd podľa miesta odchodu alebo príchodu;
 6. v návrhoch proti vydatej žene*, ktorej obvyklý pobyt je odlišný od bydliska jej manžela, súd podľa miesta pobytu ženy;
 7. v návrhoch predložených príbuznými vo vzostupnej alebo zostupnej línii na výživné súd podľa miesta bydliska žiadateľa;
 8. v návrhoch vyplývajúcich z protiprávneho konania súd príslušný pre oblasť, kde bol čin spáchaný.

------------

* Toto ustanovenie sa musí považovať za zrušené v dôsledku uznania ústavnej zásady rovnoprávnosti pohlaví.

V článku 11 sa uvádza, že vo veciach poistenia možno návrhy na odškodnenie predložiť súdu, v ktorého právomoci sa nachádza toto:

HoreHore

 1. miesto bydliska poisteného;
 2. poistený tovar;
 3. miesto, kde sa stala nehoda.

Akákoľvek dohoda o príslušnosti je neplatná, ak bola uzavretá pred zriadením práva na odškodnenie.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na veci poistenia v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.

A nakoniec, článok 12 dokazuje, že žiadateľ si môže vybrať medzi niekoľkými súdmi s rovnakou miestnou príslušnosťou.

b) Kedy si mám zvoliť iný súd než súd v mieste, kde žije odporca (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Tento oddiel by sa mal týkať výlučných pravidiel konkrétnej príslušnosti.

Ako je uvedené v oddiele II.2 ods. 2, existuje séria pravidiel, ktoré ustanovujú výlučnú miestnu príslušnosť podľa článkov 13 - 16 Občianskeho súdneho poriadku.

Tieto ustanovenia sú:

„Článok 13

Návrhy týkajúce sa nehnuteľností možno predložiť len na súde, v ktorého jurisdikcii sa budovy nachádzajú.

Ak sa stavba nachádza v jurisdikcii niekoľkých súdov, návrh treba predložiť súdu v mieste bydliska alebo pobytu odporcu, ak sa nachádza v týchto jurisdikciách, inak ktorémukoľvek zo súdov, v ktorého jurisdikcii sa stavba nachádza.“

„Článok 14

Vo veciach dedičstva je miestne príslušný súd podľa posledného bydliska zosnulého so zreteľom na:

 1. návrhy týkajúce sa platnosti a vykonania ustanovení závetu;
 2. návrhy týkajúce sa dedičstva a prípadné vzájomné protinávrhy dedičov;
 3. návrhy právnych nástupcov alebo veriteľov zosnulého proti jednému z dedičov alebo proti osobe, ktorá vykonáva vôľu.“

„Článok 15

HoreHore

Návrhy týkajúce sa obchodných spoločností, ktoré neboli zrušené, prejednáva súd príslušný podľa miesta, kde má spoločnosť registrované sídlo.“

„Článok 16

Návrhy týkajúce sa reorganizácie a konkurzu spoločností prejednáva len súd, v ktorého jurisdikcii sa nachádza registrované sídlo dlžníka.“

c) Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Tento oddiel sa týka:

 • podmienok platnosti a účinnosti dohôd o výbere súdu (vrátane zmluvných ustanovení),
 • ak je súdna príslušnosť založená výlučne na dostavení sa odporcu pred súd.

Rumunský súdny systém obsahuje sériu odchýlok od konkrétnych ustanovení týkajúcich sa uvedených pravidiel príslušnosti so zreteľom na všeobecnú príslušnosť a výlučnú príslušnosť.

Tieto ustanovenia sú obsiahnuté v článkoch 17 - 19 hlavy III Občianskeho súdneho poriadku a týkajú sa takých vecí ako je rozšírenie jurisdikcie a dohody strán o príslušnosti súdu.

V článku 17 sa uvádza, že doplnkové a náhodné návrhy musí prejednať súd, ktorý je príslušný pre hlavný návrh.

V článku 18 sa uvádza, že príslušnosť pre návrhy týkajúce sa ustanovenia práv sa určuje podľa pravidiel pre návrhy týkajúce sa poskytovania služieb.

V článku 18 ods. 1 sa uvádza, že súd určený podľa pravidiel príslušnosti so zreteľom na hodnotu predmetu návrhu zostáva príslušný aj vtedy, ak sa hodnota predmetu zmení po postúpení prípadu.

A nakoniec, v článku 19 sa k ustanoveniu príslušnosti dohodou medzi stranami uvádza, že strany sa môžu dohodnúť písomne alebo ústnym vyhlásením pred súdom, že návrhy týkajúce sa tovarov sa prejednajú na iných súdoch než na súdoch príslušných podľa zákona, s výnimkou prípadov uvedených v článkoch 13, 14, 15 a 16.

HoreHore

C. Ak sú príslušné špeciálne súdy, ako zistím, na ktorý sa mám obrátiť?

V príslušných prípadoch by mal mať opis pravidiel týkajúcich sa príslušnosti špeciálnych súdov rovnakú štruktúru ako v oddiele B. Ak sú pravidlá príslušnosti približne rovnaké, treba na to upozorniť a vysvetliť výnimky z pravidla.

Ako je uvedené v oddiele B, Občiansky súdny poriadok sa týka väčšiny aspektov vecnej a miestnej príslušnosti špeciálnych súdov (pracovnoprávne spory a spory týkajúce sa sociálneho poistenia, rodinné spory, spory týkajúce sa maloletých, adopčné spory, spory týkajúce sa priemyselného a duševného vlastníctva, správne spory, veci vyvlastnenia, návrhy na náhradu škôd spôsobených justičným omylom, uznanie a schválenie vykonania súdnych nariadení vynesených v zahraničí a konkurz).

V článku 1 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa jasne ustanovuje príslušnosť súdov prvého stupňa pre návrhy proti orgánom verejnej správy konajúcim vo veciach jurisdikcie a iným orgánom s podobnými oblasťami činnosti v prípadoch uvedených v právnych predpisoch.

Výnimkou z pravidiel obsiahnutých v Občianskom súdnom poriadku sú napríklad pravidlá týkajúce sa predmetu v niekoľkých úzko špecifikovaných oblastiach, ako sú spory, ktoré sa musia riešiť podľa článku 24 zákona č. 10/2001 o spôsoboch reštitúcie budov vzatých do vlastníctva štátu, kde sa uvádza, že okresný súd je príslušný vydať na prvom stupni rozhodnutie o návrhu predloženom oprávnenou osobou, ktorej žiadosť o reštitúciu bola zamietnutá.

Podobne aj článok 56 zákona č. 168/1999 o riešení odvetvového sporu uvádza, že žiadosti o odklad štrajkov musia byť adresované odvolaciemu súdu, v ktorého jurisdikcii sa nachádza ústredie odborového zväzu, a musia byť vyriešené do 7 dní od dátumu registrácie na rozdiel od všeobecného pravidla, že všetky spory týkajúce sa práv prejednáva na prvom stupni krajský súd, v ktorého jurisdikcii sa nachádza ústredie zamestnávateľa.

Pokiaľ ide o colné spory, ktorých sa týka zákon č. 554/2004 (zákon o sporoch), osobitné pravidlá pre príslušnosť zohľadňujú hodnotu týchto colných sporov (okrem návrhov proti záznamom o trestných činoch, v ktorých majú právomoc súdy prvého stupňa) prejednávaných na prvom stupni špeciálnymi súdmi, ak hodnota veci nie je vyššia ako 500 000 RON. Ak hodnota presahuje túto sumu, právomoc na prvom stupni spočíva na odvolacom súde.

A nakoniec treba spomenúť, že v cezhraničných prípadoch, kde má odporca bydlisko v niektorom členskom štáte Európskej únie, sa príslušnosť určuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 187 z 9. mája 2003 o jurisdikcii, uznávaní a výkone v Rumunsku rozhodnutí vynesených v členských štátoch Európskej únie podľa občianskeho a obchodného práva, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku č. 333 zo 16. mája 2003.

Bližšie informácie

Bližšie informácie:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo