Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Rumunija

Naujausia redakcija: 07-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Rumunija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Įžanginės pastabos:

 • Aprašoma turėtų būti tik pirmosios instancijos teismų jurisdikcija, nes daroma bendra prielaida, kad informaciją apie apeliacinį teismą paprastai pateikia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas arba jame ją galima gauti.
 • Jurisdikcijos sistemos paaiškinimas neturėtų būti pernelyg išsamus, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tokias situacijas, kurios yra svarbesnės atsižvelgiant į jų praktinę reikšmę šios tinklavietės lankytojams.
 • Reikėtų aiškiai nurodyti, kad šiame puslapyje aprašomos jurisdikcijos taisyklės paprastai taikomos:
  1. nacionalinėse bylose;
  2. tarptautinėse bylose, kuriose dalyvauja Europos Sąjungos valstybėje narėje nuolat gyvenantis atsakovas, o kompetentingas teismas valstybėje narėje nustatomas pagal Bendrijos teisę;
  3. tarptautinėse bylose, kuriose dalyvauja už Europos Sąjungos ribų nuolat gyvenantis atsakovas, išskyrus atvejus, kai tarptautinėje sutartyje (pvz., Lugano konvencijoje) nustatyta kitaip.

Jeigu norite, kad civilinė arba komercinė byla būtų nagrinėjama teisme, turite išsiaiškinti, kuris teismas kompetentingas nagrinėti jūsų bylą, arba, kitaip tariant, kuris teismas turi jurisdikciją. Jeigu kreipsitės ne į tą teismą arba jeigu kils ginčas dėl kompetencijos, rizikuojate sugaišti daug laiko arba jūsų prašymas gali būti atmestas dėl to, kad teismas neturi jurisdikcijos.

Apeliacinių teismų, apskričių, specializuotų teismų ir pirmosios instancijos teismų sistema nustatyta Teismų sistemos įstatyme Nr. 304/2004, pakartotinai paskelbtame kartu su šiais pakeitimais ir papildymais:

„35 straipsnis

 1. Apeliaciniai teismai yra teismai, turintys kompetenciją jų veiklos teritorijoje veikiančių apskrities arba specializuotų teismų atžvilgiu.
 2. Apeliaciniuose teismuose yra specializuoti skyriai arba - priklausomai nuo bylos - civilinių bylų, baudžiamųjų bylų, komercinių bylų, nepilnamečių ir šeimos bylų, administracinių ir mokestinių ginčų, darbo ginčų ir socialinio draudimo bylų kolegijos, taip pat - priklausomai nuo bylų pobūdžio ir skaičiaus - jūrų ir vidaus vandenų transporto skyriai arba kitų bylų skyriai.“

„36 straipsnis

 1. Apskričių teismai yra teismai, įsisteigę apskrityse ir Bukarešto mieste; šie teismai savo buveines paprastai turi atitinkamos apskrities sostinėje.
 2. Kiekvieno apskrities teismo jurisdikcijai priklauso visi pirmosios instancijos teismai, veikiantys apskrityje arba Bukarešto mieste.
 3. Apskričių teismuose yra specializuoti skyriai arba - priklausomai nuo bylos - civilinių bylų, baudžiamųjų bylų, komercinių bylų, nepilnamečių ir šeimos bylų, administracinių ir mokestinių ginčų, darbo ginčų ir socialinio draudimo bylų kolegijos, taip pat - priklausomai nuo bylų pobūdžio ir skaičiaus - jūrų ir vidaus vandenų transporto skyriai arba kitų bylų skyriai.“

„39 straipsnis

 1. Priklausomai nuo bylų pobūdžio ir skaičiaus pirmosios instancijos teismuose gali būti sudaromi specializuoti skyriai arba kolegijos.
 2. Pirmosios instancijos teismuose specializuoti skyriai arba kolegijos sudaromi nepilnamečių ir šeimos byloms nagrinėti.“

„40 straipsnis

 1. Specializuotos nepilnamečių ir šeimos bylų kolegijos ir skyriai, kaip ir specializuoti apskričių nepilnamečių ir šeimos bylų teismai, nagrinėja nepilnamečių ir jų atžvilgiu padarytas nusikalstamas veikas.“


 

TURINIO LENTELE

A. Ar turėčiau kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ar į specializuotą teismą? A.
B. Jeigu bendrosios kompetencijos civiliniai teismai turi jurisdikciją, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis? B.
I. Ar yra skirtumas tarp žemesnės ir aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos civilinių teismų, jeigu taip, kuris iš jų turi kompetenciją nagrinėti mano bylą? I.
II. Teritorinė jurisdikcija (Koks teismas - miesto arba vietovės A ar miesto arba vietovės B – turi jurisdikciją nagrinėti mano bylą?) II.
1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė 1.
2. Bendrosios taisyklės išimtys 2.
a) Kada galiu pasirinkti atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą) arba kitą teismą? a)
b) Kada turiu pasirinkti kitą nei atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą)? b)
c) Ar šalys gali pačios susitarti dėl teismo jurisdikcijos, kuris kitu atveju nebūtų kompetentingas? c)
C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip galiu sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis? C.

 

A. Ar turėčiau kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ar į specializuotą teismą?

Valstybėse narėse, kuriose ne visas civilines ir komercines bylas nagrinėja vien bendrosios kompetencijos civiliniai teismai, o tam tikrų rūšių ginčus nagrinėja nepriklausomi specializuoti teismai (pvz., darbo teismai), turi būti aiškiai nustatomos tokių teismų jurisdikcijos ribos.

Be bendrosios kompetencijos teismų Rumunijoje yra specializuotų teismų ir kolegijų, kurios specializuojasi nagrinėti tam tikrų rūšių bylas.

Yra specializuotų teismų ir (arba) kolegijų, nagrinėjančių darbo ir socialinio draudimo bylas – bylos nagrinėjamos apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose; specializuotų teismų ir (arba) kolegijų nepilnamečių ir šeimos bylos (santuokos nutraukimas, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, nepilnamečių globa, lankymo tvarka, įvaikinimas) nagrinėjamos pirmosios instancijos teismuose, apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose; specializuotų teismų komerciniai ginčai nagrinėjami pirmosios instancijos teismuose, apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose; restruktūrizavimo arba likvidavimo prašymų atveju – prašymai nagrinėjami apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose; administraciniai ginčai nagrinėjami apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose; pramoninės ir intelektinės nuosavybės bylos nagrinėjamos apskričių teismuose ir apeliaciniuose teismuose.

B. Jeigu bendrosios kompetencijos civiliniai teismai turi jurisdikciją, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis?

Civilinio proceso kodeksas yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis teismų jurisdikciją. Jame išskiriami bendrosios kompetencijos civiliniai teismai ir specializuoti teismai, kurie nagrinėja A dalyje nurodytas bylas.

viršųviršų

Pavyzdžiui, Civilinio proceso kodekso 1 straipsnyje nurodyta, kad pirmosios instancijos teismai nagrinėja:

 1. visas bylas ir ieškinius, išskyrus atvejus, kai jie pagal įstatymą teismingi kitiems teismams;
 2. ieškinius dėl viešojo administravimo institucijų ar kitų įstaigų, veikiančių panašiose veiklos srityse, sprendimų įstatymo numatytais atvejais;
 3. visus kitus jiems pagal įstatymą priskirtus klausimus.

2 straipsnyje nustatyta, kad apskričių teismai nagrinėja:

 1. pirmąja instancija:
  1. komercines bylas ir ieškinius, kurių vertė didesnė nei 1 mlrd. ROL (senosios Rumunijos lėjos atitinka maždaug 100 000 RON), bei komercines bylas ir ieškinius, kurių vertės negalima išreikšti pinigais;
  2. civilines bylas ir ieškinius, kurių vertė didesnė nei 5 mlrd. ROL; darbo ginčus, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymą priskirti kitiems teismams;
  3. administracinių ginčų bylas ir ieškinius, išskyrus atvejus, kai jie priskirti apeliaciniams teismams;
  4. bylas ir ieškinius, susijusius su intelektine ir pramonine nuosavybe;
  5. bylas ir ieškinius konfiskavimo klausimais;
  6. prašymus dėl įvaikinimo patvirtinimo, pripažinimo negaliojančiu arba panaikinimo;
  7. *** neteko galios;
  8. *** neteko galios;
  9. ieškinius dėl žalos, kuri atsirado dėl neteisingo teismo priimto baudžiamojo nuosprendžio, atlyginimo;
  10. ieškinius dėl užsienyje priimtų sprendimų vykdymo pripažinimo ir patvirtinimo.
 2. kaip apeliaciniai teismai - apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos sprendimų įstatyme konkrečiai numatytais atvejais;
 3. kaip aukštesnieji apeliaciniai teismai - įstatyme konkrečiai nurodytus kasacinius skundus;
 4. visas kitas pagal įstatymą jiems priskirtas ir jų jurisdikcijai priklausančias bylas.

3 straipsnyje nustatyta, kad apeliaciniai teismai nagrinėja:

viršųviršų

 1. pirmąja instancija - administracinių ginčų bylas ir ieškinius dėl valdžios institucijų bei centrinių valdymo institucijų veiksmų;
 2. kaip apeliaciniai teismai - apeliacinius skundus dėl teismų ir apskričių teismų pirmąja instancija priimtų sprendimų; kaip aukštesnieji apeliaciniai teismai - įstatyme konkrečiai nurodytus kasacinius skundus;
 3. visas kitas pagal įstatymą jiems priskirtas ir jų jurisdikcijai priklausančias bylas.

4 straipsnyje nurodyta, kad Aukščiausiasis Teismas nagrinėja:

 1. kasacinius skundus dėl apeliacinių teismų sprendimų ir kitų sprendimų;
 2. kasacinius skundus teisės klausimais;
 3. *** neteko galios;
 4. visas kitas pagal įstatymą jiems priskirtas ir jų jurisdikcijai priklausančias bylas.

Galiausiai 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kompetencija arbitražo procedūrose, reglamentuojamose IV skyriuje, priklauso teismui, kuris turėtų kompetenciją nagrinėti bylas, jeigu nepasiekiamas arbitražinis susitarimas.

I. Ar yra skirtumas tarp žemesnės ir aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos civilinių teismų, jeigu taip, kuris iš jų turi kompetenciją nagrinėti mano bylą?

Daugumoje valstybių narių skiriami žemesnieji ir aukštesnieji pirmosios instancijos teismai. Šiuo atveju jurisdikcija turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į:

 • nagrinėjamų ieškinių materialinės vertės ribą ir (arba)
 • kitus veiksnius, pagal kuriuos nustatoma jurisdikcija, nepaisant nagrinėjamų ieškinių vertės.

Rumunijos teisės sistemoje skiriami žemesnieji ir aukštesnieji civiliniai teismai. Jų jurisdikcija nustatoma pagal dvigubą mechanizmą, kai atsižvelgiama į ieškinio vertę ir tam tikrų rūšių bylas, nepaisant ieškinio vertės.

viršųviršų

Iš esmės pirmosios instancijos teismai turi plačią jurisdikciją, tačiau pagal Civilinio proceso kodekso 2 straipsnį su nuosavybe susijusiose civilinėse bylose jurisdikciją turi ne pirmosios instancijos teismas, o apskrities teismas, kompetentingas nagrinėti bylas, kurių vertė didesnė nei 5 mlrd. ROL (maždaug 150 000 EUR), o komercines bylas, kurių vertė didesnė nei 1 mlrd. ROL (maždaug 30 000 EUR), pirmąja instancija nagrinėja apskrities teismai ir pirmosios instancijos teismai.

Taip pat esama taisyklių, pagal kurias rūšinis teismingumas nustatomas remiantis kitais nei vertės kriterijais, tačiau apskrities teismui priskiriama kompetencija nagrinėti privačius ieškinius, pvz., darbo ir socialinio draudimo ieškinius, su intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisėmis susijusius reikalavimus, įvaikinimo klausimus, administracinius ginčus, konfiskavimo, neteisingu teismo sprendimu sukeltos žalos atlyginimo, užsienio teismo priimtų sprendimų vykdymo pripažinimo ir patvirtinimo klausimus ir bankroto bylas.

II. Teritorinė jurisdikcija (Koks teismas - miesto arba vietovės A ar miesto arba vietovės B – turi jurisdikciją nagrinėti mano bylą?)

1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Teoriškai jurisdikciją turi atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba gyvenamosios vietos teismas (bendroji taisyklė taip pat taikoma juridiniams asmenims).

Rumunijos teisės sistemoje teritorinės jurisdikcijos taisyklės įtvirtintos Civilinio proceso kodekso 5–16 straipsniuose. Remiantis bendrąja taisykle jurisdikcija priklauso teismui, kuris turi kompetenciją pagal atsakovo gyvenamąją vietą, jeigu atsakovas yra fizinis asmuo, arba teismui, kompetentingam pagal atsakovo registruotos buveinės vietą, jeigu atsakovas yra juridinis asmuo. Ieškiniai valstybei arba decentralizuotoms valstybės įstaigoms ir (arba) institucijoms turi būti pateikiami Bukarešto arba apskričių miestų teismams.

viršųviršų

2. Bendrosios taisyklės išimtys

Yra daugybė bendrosios taisyklės išimčių, t. y. kai atsakovas yra fizinis asmuo, ieškinys gali būti pareiškiamas teisme, turinčiame jurisdikciją pagal vietą, kurioje atsakovas vykdo įprastą profesinę veiklą arba turi žemės ūkio, komercinę arba pramonės įmonę; juridinių asmenų atveju ieškinys gali būti pareiškiamas teisme, turinčiame jurisdikciją pagal vietą, kurioje yra juridinio asmens filialai, tačiau tik dėl pareigų, kurios turi būti įvykdytos filialo vietoje.

Ginčų dėl nekilnojamojo turto nuosavybės atveju byla turi būti iškelta teisme, turinčiame jurisdikciją pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą. Be to, paveldėjimo ginčai turi būti nagrinėjami teisme, turinčiame jurisdikciją pagal paskutinę mirusiojo gyvenamąją vietą. Komercinių bylų atveju ieškinius, susijusius su komercinėmis įmonėmis, nagrinėja teismas, turintis jurisdikciją pagal įmonės buveinės vietą. Galiausiai bankroto bylų atveju jurisdikciją turi teismas pagal skolininko įmonės buveinės vietą.

a) Kada galiu pasirinkti atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą) arba kitą teismą?

Šioje dalyje turėtų būti pateikiami specialių, neišimtinių teritorinės jurisdikcijos taisyklių, kurios paprastai susijusios su bylos pobūdžiu arba ieškinio dalyku, paaiškinimai.

Aprašyme turėtų būti nurodomos bent jau taisyklės:

 • dėl bylų, susijusių su sutartiniais santykiais (konkrečios taisyklės tam tikrų rūšių sutartims ir darbo sutartims);
 • dėl išlaikymo bylų;
 • dėl deliktinės atsakomybės bylų;
 • dėl civilinių žalos atlyginimo ieškinių baudžiamojoje byloje;
 • dėl santuokos nutraukimo bylų;
 • dėl bylų, susijusių tėvų atsakomybe.

Civilinio proceso kodekso 9-12 straipsniuose yra daugybė nuostatų, kuriose nustatytos alternatyvios teismingumo taisyklės.

viršųviršų

9 straipsnyje nustatyta, kad ieškinys keliems atsakovams gali būti pareiškiamas teisme, turinčiame jurisdikciją dėl bet kurio iš jų; jeigu atsakovus sieja papildomos prievolės, ieškinys turėtų būti pareikštas teisme, turinčiame jurisdikciją dėl bet kurio iš pagrindinių skolininkų.

10 straipsnyje nustatyta, kad, be teismo, kompetentingo pagal atsakovo gyvenamąją vietą, jurisdikciją turi ir šie teismai:

 1. nagrinėjant ieškinius dėl sutarties įvykdymo, pripažinimo negaliojančia, sudarymo arba nutraukimo - sutartyje nurodytos vietos, kurioje turi būti vykdoma prievolė ar jos dalis, teismas;
 2. nagrinėjant ieškinius, kylančius dėl turto nuomos sutarties, ginčus dėl pastatų išsidėstymo planų, patvirtinamųjų aktų arba nuosavybės teisių padalijimo - pastato buvimo vietos teismas;
 3. nagrinėjant ieškinius, kylančius dėl įsakomojo vekselio, čekio arba paprastojo vekselio - mokėjimo vietos teismas;
 4. nagrinėjant ieškinius dėl komercinių prievolių - prievolės atsiradimo arba mokėjimo vietos teismas;
 5. nagrinėjant ieškinius, kylančius dėl pervežimo sutarčių - išvykimo arba atvykimo vietos teismas;
 6. nagrinėjant ieškinius susituokusiai moteriai*, kurios įprastinė gyvenamoji vieta yra kita nei vyro - moters gyvenamosios vietos teismas;
 7. nagrinėjant ieškinius dėl išlaikymo, kuriuos pateikė aukštutinės ir žemutinės tiesiosios linijos giminaičiai - pareiškėjo nuolatinės gyvenamosios vietos teismas;
 8. nagrinėjant ieškinius dėl neteisėto veiksmo - teismas, kuris turi jurisdikciją pagal veiksmo įvykdymo vietą.

------------

* Ši nuostata turi būti laikoma panaikinta dėl konstitucinio lyčių lygybės principo pripažinimo.

viršųviršų

11 straipsnyje nurodyta, kad draudimo bylų atveju ieškinius dėl žalos atlyginimo galima pateikti teismui, kurio jurisdikcijoje yra:

 1. apdrausto asmens gyvenamoji vieta;
 2. apdraustos prekės;
 3. vieta, kurioje atsitiko nelaimingas įvykis.

Bet koks susitarimas dėl jurisdikcijos negalioja, jeigu jis buvo sudarytas prieš nustatant teisę į žalos atlyginimą.

Minėtos nuostatos nėra taikomos bylose, susijusiose su jūrų arba vidaus vandenų transporto draudimu.

Galiausiai 12 straipsnyje nurodyta, kad ieškovas gali pasirinkti iš keleto vienu metu kompetentingų teismų.

b) Kada turiu pasirinkti kitą nei atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą)?

Šioje dalyje turėtų būti aptariamos specialiosios jurisdikcijos išimtinės taisyklės.

Kaip nurodyta II.2 dalies 2 pastraipoje, esama daugybės taisyklių, nustatančių išimtinę jurisdikciją pagal Civilinio proceso kodekso 13-16 straipsnius.

Tai yra šios nuostatos:

„13 straipsnis

Ieškiniai dėl nekilnojamojo turto gali būti pateikiami tik teismui, turinčiam jurisdikciją pagal pastatų buvimo vietą.

Kai pastato vieta yra kelių teismų jurisdikcijoje, ieškinys turi būti pateikiamas atsakovo gyvenamosios arba nuolatinės gyvenamosios vietos teismui, jeigu bent viena iš jų yra kurio nors teismo jurisdikcijoje, priešingu atveju - kitiems teismams, kurių jurisdikcijoje yra pastato vieta.“

„14 straipsnis

Paveldėjimo bylų atveju kompetentingas teismas yra jurisdikciją pagal paskutinę mirusiojo nuolatinę gyvenamąją vietą turintis teismas dėl:

viršųviršų

 1. ieškinių, susijusių su testamento nuostatų galiojimu ir vykdymu;
 2. ieškinių dėl paveldėjimo ir ieškinių, kuriuos vienas kitam gali pareikšti įpėdiniai;
 3. mirusiojo paveldėtojų arba kreditorių ieškinių vienam iš įpėdinių arba testamento vykdytojui.“

„15 straipsnis

Ieškinius dėl įmonių, kurios nėra likviduojamos, nagrinėja teismas, turintis jurisdikciją pagal įmonės registruotos buveinės vietą.“

„16 straipsnis

Ieškinius dėl įmonių reorganizavimo ir bankroto nagrinėja tik teismas, kurio jurisdikcijoje yra registruota skolininko įmonės buveinė.“

c) Ar šalys gali pačios susitarti dėl teismo jurisdikcijos, kuris kitu atveju nebūtų kompetentingas?

Ši dalis susijusi su:

 • susitarimų dėl teismo pasirinkimo galiojimo sąlygomis ir pasekmėmis (įskaitant sutartines nuostatas);
 • atvejais, kai teismo jurisdikcija pagrįsta išimtinai atsakovo dalyvavimu teisme.

Bendrosios ir išimtinės jurisdikcijos klausimu Rumunijos teismų sistemoje nustatyta daugybė pirmiau nurodytų jurisdikcijos taisyklių išimčių ir jų specialių nuostatų.

Šios nuostatos įtvirtintos Civilinio proceso kodekso III dalies 17-19 straipsniuose ir susijusios su tokiais klausimais kaip jurisdikcijos išplėtimas ir šalių susitarimai dėl teismo jurisdikcijos.

17 straipsnyje nustatyta, kad papildomus ir šalutinius ieškinius turi nagrinėti teismas, kuris turi jurisdikciją pagal pagrindinį ieškinį.

18 straipsnyje nurodyta, kad jurisdikcija dėl ieškinių, susijusių su reikalavimo teise, nustatoma pagal taisykles, taikomas ieškiniams dėl paslaugų teikimo.

viršųviršų

18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas, kurio kompetencija nustatyta pagal ieškinio dalyko vertę, išsaugo jurisdikciją, net jeigu dalyko vertė perdavus bylą nagrinėti pasikeičia.

Galiausiai, nustačius jurisdikciją šalių susitarimu, 19 straipsnyje nurodyta, kad šalys gali susitarti, raštu arba žodžiu teisme pareikšdamos, kad ieškiniai dėl prekių nagrinėjami kituose nei pagal įstatymą jurisdikciją turinčiuose teismuose, išskyrus13, 14, 15 ir 16 straipsniuose nustatytus atvejus.

C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip galiu sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis?

Jei įmanoma, specializuotų teismų jurisdikcijos taisyklės turėtų būti aprašomos tokia pačia tvarka kaip ir B dalyje. Kai jurisdikcijos taisyklės apytikriai vienodos, tai turėtų būti nurodoma ir atskirai paaiškinamos taisyklės išimtys.

Kaip nurodyta B dalyje, Civilinio proceso kodekse reglamentuojama dauguma specializuotų teismų rūšinio ir teritorinio teismingumo aspektų (darbo ir socialinio draudimo ginčai, šeimos ginčai, ginčai, susiję su nepilnamečiais, įvaikinimo ginčai, pramoninės ir intelektinės nuosavybės ginčai, administraciniai ginčai, konfiskavimo bylos, ieškiniai dėl žalos, atsiradusios dėl neteisingo teismo sprendimo, atlyginimo, teismo sprendimų, priimtų užsienio valstybėse, pripažinimas bei patvirtinimas ir bankrotas).

Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta pirmosios instancijos teismų jurisdikcija įstatyme numatytais atvejais nagrinėti ieškinius viešojo administravimo institucijoms ir kitoms įstaigoms, veikiančioms panašiose veiklos srityse.

viršųviršų

Pavyzdžiui, nukrypstant nuo bendrųjų Civilinio proceso kodekso taisyklių, specialios taisyklės taikomos tam tikrose tiksliai apibrėžtose srityse, pvz., nagrinėjant ginčus, spręstinus pagal Įstatymo Nr. 10/2001 dėl valstybės nuosavybėn perimtų pastatų grąžinimo 24 straipsnį, kuriame nurodyta, kad apskrities teismas turi kompetenciją pirmąja instancija priimti sprendimą dėl ieškinio, pateikto teisę turinčio asmens, kurio prašymas dėl pastato grąžinimo buvo atmestas.

Panašiai Įstatymo Nr. 168/1999 dėl darbo ginčų sprendimo 56 straipsnyje nustatyta, kad prašymai sustabdyti streikus turi būti perduodami apeliaciniam teismui, kurio jurisdikcijoje yra profesinės sąjungos buveinė, ir jie turi būti išsprendžiami per 7 dienas nuo registracijos datos. Tai yra išimtis iš bendrosios taisyklės, pagal kurią visus ginčijamus reikalavimus pirmąja instancija nagrinėja apskrities teismas, kurio veiklos teritorijoje yra darbdavio buveinė.

Muitų ginčų atveju, kuriuos reglamentuoja Įstatymas Nr. 554/2004 (Administracinių ginčų įstatymas), esama specialių jurisdikcijos taisyklių, pagal kurias atsižvelgiama į vertę. Ginčus dėl muitų (išskyrus ieškinius dėl civilinių deliktų, kai jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismai) pirmąja instancija nagrinėja specializuoti teismai, kai bylos vertė neviršija 500 000 RON. Jeigu vertė viršija šią sumą, tuomet jurisdikcija pirmąja instancija priklauso apeliaciniam teismui.

Galiausiai reikėtų paminėti, kad tarptautinėse bylose, susijusiose su Europos Sąjungoje gyvenančiu atsakovu, jurisdikcija nustatoma pagal 2003 m. gegužės 9 d. Įstatymo Nr. 187 dėl Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose teismingumo, pripažinimo ir vykdymo Rumunijoje nuostatas, paskelbto 2003 m. gegužės 16 d. oficialiajame leidinyje Nr. 333.

Papildoma informacija

Naudingos nuorodos:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Rumunija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė