Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Portugal

Senaste uppdatering: 31-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om Ni vill vända Er till domstol i ett privat- eller handelsrättsligt ärende, måste Ni först välja rätt domstol, dvs. en behörig domstol. Vänder Ni er till fel domstol eller om det uppstår en konflikt om domstolens behörighet, kan detta leda till att behandlingen försenas väsentligt eller att Ert ärende avvisas på grund av att domstolen inte är behörig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det någon hierarkisk ordning bland förstainstansrätterna? I så fall, vilken har behörighet att handlägga mitt fall? I.
II. Territoriell behörighet (är domstolen i staden A eller staden B behörig att handlägga målet?) II.
1. Huvudregeln om territoriell behörighet 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor (domstol fastställd i enlighet med huvudregeln) och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (domstol fastställd i enlighet med huvudregeln)? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

I portugisisk rätt är det typen av ärende som avgör om talan ska väckas vid en allmän domstol eller en specialdomstol.

Valet av vilken domstol som ska vara behörig sker i samband med att talan väcks, och det påverkas inte av eventuella senare ändringar av fakta.

I Portugal fördelas behörigheten mellan de olika domstolarna efter saken (dvs. tvistens art), hierarkin (dvs. instansordningen mellan domstolarna - första instans, andra instans och Högsta domstolen), tvistens värde (värdet i pengar av talans direkta ekonomiska nytta), vilken processform som ska användas (dvs. vilka processuella åtgärder som ska vidtas för att göra en bestämd rätt gällande) och territoriet (dvs. det geografiska område som de fakta som ska bedömas hänföras till).

Det finns särskilda bestämmelser som behandlar de åtgärder som är lämpliga vidtas på en parts begäran för att ersätta honom eller henne för en kränkt rätt.

När det gäller saklig behörighet är de allmänna domstolarna behöriga om det inte sägs i lagen att de speciella domstolarna ska vara behöriga.

Domstolarna är indelade efter instans, vilket gör det möjligt att överklaga beslut i en högre instans.

Som regel prövar Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça) överklaganden i ärenden vars värde överstiger gränsen för vad som får behandlas vid förstainstansrätter.

Beloppsgränserna fastställs i lagen och motsvarar tvistens värde. De är avgörande för en parts möjlighet att överklaga och för rättens möjlighet att fatta ett beslut som inte får överklagas.

Till börjanTill början

I vilken domstol tvisten ska handläggas fastställs i de processrättsliga bestämmelserna utifrån tvistens värde.

I dessa bestämmelser anges även vilka faktorer som avgör vilken domstol som ska ha territoriell behörighet i varje enskilt fall.

Förstainstansrätterna består i regel av distriktsdomstolarna (tribunal de comarca). Dessa har allmän kompetens, dvs. de får handlägga alla mål utom dem som enligt lag ska handläggas av andra rätter.

Mer information finns i faktabladet på denna webbplats om rättssystemets uppbyggnad i Portugal.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

När det är beslutat att en allmän domstol har behörighet, utses den domstol som konkret ska handlägga målet utifrån de kriterier som följer av svaren på nedanstående frågor.

I. Finns det någon hierarkisk ordning bland förstainstansrätterna? I så fall, vilken har behörighet att handlägga mitt fall?

I Portugal finns det ingen hierarkisk ordning bland underrätterna.

II. Territoriell behörighet (är domstolen i staden A eller staden B behörig att handlägga målet?)

1. Huvudregeln om territoriell behörighet

Enligt den allmänna regeln om territoriell behörighet är domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist behörig.

Om den svarande saknar stadigvarande hemvist, det råder osäkerhet härom eller den svarande är frånvarande, är domstolen på den ort där käranden har sin hemvist behörig. Om den svarande har sin hemvist eller uppehåller sig i utlandet, kommer han eller hon att kallas till domstolen på den ort där han eller hon befinner sig. Om den svarande inte befinner sig på portugisiskt territorium, kallas han eller hon till domstolen på den ort där käranden har sin hemvist, och om den sistnämnda är bosatt utomlands, har domstolen i Lissabon behörighet att handlägga tvisten.

Till börjanTill början

För juridiska personer och företag gäller följande:

 1. Om den svarande är staten, handläggs tvisten av domstolen på kärandens ort i stället för på svarandens ort.
 2. Om den svarande är en fysisk person eller ett företag, kallas den till domstolen på den ort där dess moderbolag, filial, agentur, dotterföretag, kontor eller representation finns, beroende på vem talan förs mot. Talan mot utländska juridiska personer eller företag med filial, agentur, dotterföretag, kontor eller representation i Portugal handläggs vid domstolen på den ort där dessa är belägna, även om talan riktas mot företagets moderbolag.
2. Undantag från huvudregeln

Följande tvister ska handläggas vid domstolen där egendomen befinner sig: tvister rörande rätt till fast egendom, bodelning, avhysning, förköpsrätt och utmätning av fast egendom, samt ökning, utbyte, minskning eller dödning av inteckningar.

Tvister om ökning, utbyte, minskning eller dödning av inteckningar i fartyg och luftfartyg handläggs dock av domstolen på den ort där de är registrerade. Om inteckningen omfattar lös egendom registrerad i skilda domsagor, får käranden välja en av dessa.

Tvister som rör en samling lös egendom tillhörande en och samma person och avsedd för ett och samma ändamål, eller lös och fast egendom, eller fast egendom belägen i olika domsagor, handläggs av domstolen på den orten där den fasta egendomen av högsta värde enligt fastighetsregistret befinner sig. Om den fasta egendomen är belägen i fler än en domsaga, kan talan föras i en av dessa.

Tvister som rör krav på uppfyllande av förpliktelser, ersättning för icke-uppfyllande eller felaktigt genomförande och hävande av ett avtal pga. icke-uppfyllande handläggs efter borgenärens val antingen av domstolen på den ort där förpliktelsen ska uppfyllas eller på den ort där den svarande har sin hemvist.

Till börjanTill början

I mål om civilrättsligt ansvar i samband med olagliga handlingar eller risker, är domstolen där handlingen begicks behörig.

I mål rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och bodelning är domstolen på den ort där käranden har sin hemvist eller uppehåller sig behörig.

Vid upprättande av bouppteckning (i syfte att avsluta egendomsgemenskap mellan makar till följd av dödsfall) är domstolen på den ort där den avlidne hade sin hemvist behörig.

Vid haveri är domstolen i den hamn där lasten har eller skulle ha levererats behörig att handlägga saken.

Mål om skadestånd till följd av sammanstötning mellan två fartyg handläggs av domstolen på olycksplatsen, på den ort där ägaren till det skepp som seglade på det andra skeppet har sin hemvist, på den ort där detta skepp är registrerat eller påträffades eller på orten för den första hamn som det påseglade skeppet anlöpte.

Lön i samband med räddningsaktioner eller hjälp till fartyg kan krävas vid domstolen på den ort där händelsen inträffade, där ägaren till de föremål som räddats är bosatt och där det bärgade skeppet är registrerat eller påträffades.

En tvist för att göra ett förvärvat företag fritt från en privilegierad fordran handläggs av domstolen i den hamn där fartyget var förtöjt när det förvärvades.

I samband med konkurser och företagsrekonstruktioner är domstolen på den ort där företaget har sitt huvudkontor eller utövar sin huvudsakliga verksamhet behörig.

Domstolen i den domsaga där ett utländskt företag har sin filial, agentur, dotterföretag, kontor eller representation i Portugal är behörig att handlägga särskilda ärenden om företagsrekonstruktioner och konkurser rörande förpliktelser som ingåtts i Portugal eller skulle ha uppfyllts i Portugal. Likvidationer rör dock endast tillgångar i Portugal.

Till börjanTill början

När det gäller säkerhetsåtgärder (dvs. åtgärder avseende förfarandet som vidtas för att säkerställa att ett beslut i en viss bestämd situation får avsedd verkan) och åtgärder som vidtas innan talan väcks bör följande noteras:

 1. Kvartstad (rättsligt beslagtagande av egendom) och återtagande (beskrivning, värdering och överlämnande av egendom för förvaring hos en förvaltare) kan begäras antingen vid den domstol där målet slutligen ska handläggas eller vid den domstol där egendomen befinner sig eller, om egendomen befinner sig i olika domsagor, vid någon av dessa.
 2. Beträffande förbud mot nybyggnation (brådskande åtgärd i syfte att avbryta en nybyggnation) är domstolen på den ort där byggnadsarbetet äger rum behörig.
 3. När det gäller övriga säkerhetsåtgärder är den domstol där talan ska väckas behörig.
 4. De åtgärder som vidtas innan talan väcks i bevisupptagningssyfte handläggs av domstolen på den ort där de ska vidtas.

Vid delgivning ska ansökan om denna inges till domstolen på den ort där den person som ska delges är bosatt.

Frågor som ska handläggas av en arbetsdomstol handläggs enligt den allmänna regeln av arbetsdomstolen på den ort där den svarande har sin hemvist.

Talan rörande arbetsavtal som väcks av en arbetstagare mot en arbetsgivare handläggs av domstolen på den ort där arbetet utförs eller där arbetstagaren har sin hemvist.

I fall av flera kärande, är domstolen på var och en av de orter där arbetet utförs eller kärandena har sin hemvist behörig.

Om arbetet utförs på fler än en ort, får instämningen ske vid domstolen på någon av dessa orter.

Till börjanTill början

Tvister rörande arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall ska instämmas till domstolen på den ort där de inträffade eller på den ort där den skadelidande senast arbetade i den tjänst som misstänks ha orsakat skadan. Om skadan inträffar utomlands, ska tvisten handläggas i Portugal av domstolen på den ort där den skadelidande har sin hemvist. De rapporter och redogörelser som enligt lag fordras ska sändas till den domstol som fastställts i enlighet med dessa bestämmelser. Även domstolen på den ort där den skadelidande, den sjuke eller förmånstagaren har sin hemvist är behörig, om rapporten inges till denna eller om personen begär detta innan tvistemålet inleds. Om den skadelidande, den sjuke eller förmånstagaren är registrerad som sjöman eller medlem av en flygbesättning, och olyckan inträffade under en resa eller sjukdomen konstaterades under en resa, är antingen domstolen på den första ort på nationellt territorium där fartyget eller luftfartyget anlände eller där fartyget är registrerat eller luftfartyget registrerat behörig.

Vid kollektiv uppsägning ska talan om förlikning och ogiltighet handläggas av domstolen på den ort där arbetsplatsen är belägen. Om uppsägningen berör arbetstagare på olika arbetsplatser är domstolen på den ort där arbetsplatsen med störst antal uppsagda arbetstagare ligger behörig.

Beträffande underåriga och i civilrättsliga mål gäller den allmänna regeln att domstolen på den ort där den underåriga är bosatt vid tidpunkten för målets inledande är behörig. Om den underårigas hemvist är okänd, är domstolen på den ort där personerna med föräldraansvaret har sin hemvist behörig. Om de som har föräldraansvaret har olika bosättningsorter är domstolen på den ort där personen med vårdnad har sin hemvist behörig, eller vid gemensam vårdnad, på den ort där den person som den underåriga bor hos har sin hemvist. Om två eller flera underåriga som har samma föräldrar men har sin hemvist i skilda domsagor berörs, är domstolen i den domsaga där majoriteten av dessa har sin hemvist behörig. Om det inte är möjligt att på detta sätt fastställa behörigheten, är domstolen där talan om åtgärden först väcktes behörig. Om den underåriga inte är bosatt i Portugal när förfarandet inleds, är domstolen på den ort där käranden eller svaranden har sin hemvist behörig. Om de två sistnämnda är bosatta utomlands, och den portugisiska domstolen är internationellt behörig, ska tvisten handläggas vid domstolen i Lissabon.

Till börjanTill början

a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor (domstol fastställd i enlighet med huvudregeln) och någon annan domstol?

Svaret på denna fråga ges under punkt 2 c.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (domstol fastställd i enlighet med huvudregeln)?

I alla de situationer som tas upp i fråga II punkt 2.

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Ja, genom att ingå avtal om behörig domstol kan parterna själva bestämma vilken domstol som ska vara behörig att avgöra en given tvist, eller tvister som eventuellt kan uppkomma till följd av en rättslig förbindelse, under förutsättning att förbindelsen har anknytning till mer än en rättsordning.

Ett sådant avtal kan omfatta exklusiv behörighet, eller alternativ behörighet vid sidan av de portugisiska domstolarnas behörighet om sådan föreligger, varvid alternativ behörighet anses föreligga i osäkra fall.

Valet av behörig domstol är endast giltigt om följande villkor är uppfyllda:

 1. Tvisten rör rättigheter som parterna fritt får disponera över.
 2. Avtalet är godkänt enligt den utsedda domstolens bestämmelser.
 3. Valet motiveras av ett seriöst intresse hos båda parterna, eller en av parterna om det inte medför allvarliga olägenheter för den andra parten.
 4. Tvisten faller utanför de portugisiska domstolarnas exklusiva behörighet.
 5. Valet av domstol är resultatet av ett skriftligt avtal eller bekräftas skriftligen, och det måste uttryckligen ange vilken domstol som är behörig. Som skriftligt avtal betraktas varje dokument som har undertecknats av parterna eller resulterar från en korrespondens, telex, telegram eller andra former av kommunikation som det finns skriftligt bevis på, oavsett om detta dokument innehåller själva avtalet eller endast en hänvisning till ett dokument innehållande avtalet.
Inom arbetsrätten är sådana avtal och klausuler ogiltiga som utesluter territoriell behörighet som tilldelats enligt de bestämmelser som anges i svaret på fråga II-2.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Det kan ske med hjälp av följande kriterier:

Till börjanTill början

Familjedomstolarna är behöriga att handlägga och fälla avgöranden i förfaranden för frivillig rättsvård rörande äktenskapet, hemskillnad, bodelning, äktenskapsskillnad, boutredning efter hemskillnad eller äktenskapsskillnad och säkerhetsåtgärder i samband med detta, underhållsskyldighet inom och utom äktenskapet, annullering av äktenskap, annullering av äktenskap ingånget i god tro av åtminstone en av makarna samt underhållsskyldighet inom och utom äktenskapet.

Familjedomstolarnas behörighet omfattar även följande:

 1. Skydd och förvaltning av barnets egendom.
 2. Förordnande av förmyndare för minderåriga som också fungerar som målsman.
 3. Adoptionsärenden.
 4. Ärenden om utövande av föräldraansvar.
 5. Ärenden om underhållsbidrag till minderåriga och myndiga barn, inklusive verkställighet av underhållsbeslut.
 6. Ärenden om vårdnad om barn.
 7. Tillstånd för målsman att utföra vissa handlingar åt barnet, godkännande i efterhand av handlingar som har vidtagits utan tillstånd och förordnanden om egendom som har testamenterats till barn.
 8. Beslut om säkerhet som föräldrarna ska ställa till förmån för minderåriga barn.
 9. Beslut om att helt eller delvis förbjuda utövande av föräldraansvar eller om inskränkningar i utövandet av föräldraansvar.
 10. Fastställande av moder- eller faderskap.
 11. Beslut om barns namn, om föräldrarna är oeniga.

Familjedomstolarna handlägger också ärenden om

 1. arvode till förmyndare eller god man, utbyte av förmyndare, god man eller liknande, granskning av räkenskaper, utbyte av hypotek och ökning eller utbyte av säkerhet för personer med förmyndarskap, förordnande av särskilt ombud för den minderårige utom domstol,
 2. förordnande av särskilt ombud för den minderårige i förmyndarskapsmål,
 3. ändring, upphävande eller omprövning av adoptionsbeslut, granskning av adoptivföräldrars räkenskaper och fastställande av underhåll till adoptivbarn,
 4. ökning eller utbyte av säkerhet som har ställts för minderåriga barns räkning,
 5. granskning av föräldrars räkenskaper, och
 6. prövning av alla andra ärenden med anknytning till de ovannämnda.

Arbetsdomstolarna är främst behöriga att handlägga civilrättsliga ärenden om

Till börjanTill början

 1. hävning eller tolkning av kollektivavtal (utom i fråga om förvaltningsrättsliga aspekter),
 2. självständiga uppdragstagare och provanställningar,
 3. arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall,
 4. sjukhusvård och annan medicinsk behandling för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall,
 5. ogiltigförklaring av avtal eller andra rättshandlingar avsedda att kringgå arbetsrättslig lagstiftning,
 6. avtal som enligt lag är jämställda med anställningsavtal,
 7. lärlings- och praktikavtal,
 8. tvister mellan anställda vid samma företag angående handlingar i tjänsten som de har begått gemensamt eller olagliga handlingar i tjänsten begångna av en av arbetstagarna (undantag: om tvisten gäller skadeståndsanspråk i samband med brott som handläggs vid brottmålsdomstol),
 9. tvister mellan socialförsäkringsorgan och socialförsäkrade (undantag: om förvaltnings- eller skattedomstolar är behöriga),
 10. tvister mellan fackföreningar och deras medlemmar eller andra berörda personer,
 11. upplösning av socialförsäkringsorgan eller fackföreningar,
 12. tvister mellan socialförsäkringsorgan eller fackföreningar om rättigheter och förpliktelser,
 13. verkställighet av arbetsdomstolarnas avgöranden (undantag: om andra domstolar är behöriga),
 14. tvister mellan parterna i ett anställningsförhållande eller mellan en av parterna och tredje man, när de har samband med anställningsförhållandet och har anknytning till ett mål där domstolen är direkt behörig,
 15. strejker,
 16. tvister mellan arbetstagarkommittéer och samordningskommittéer, företag eller deras anställda,
 17. andra närbesläktade frågor.

Handelsdomstolarna handlägger mål och ärenden om

Till börjanTill början

 1. företagsrekonstruktioner och konkurser,
 2. bolagsavtals ogiltighet m.m.,
 3. fullgörande av bolagsavtal,
 4. upphävande eller ogiltigförklaring av bolagsstadgar,
 5. upplösning och likvidation av bolag genom domstolsbeslut,
 6. fastställande av immateriella rättigheter,
 7. handelsregistret,
 8. ogiltigförklaring av immateriella rättigheter.

Handelsdomstolarna prövar dessutom

 1. överklaganden av beslut om att bevilja eller avslå ansökningar om immateriella rättigheter, eller som får till följd att dessa rättigheter upphör,
 2. överklaganden av handelsregistermyndighetens beslut.

Sjörättsdomstolarna handlägger mål och ärenden om

 1. ersättning för skador orsakade av eller på fartyg och andra flytande anordningar,
 2. avtal om nybyggnad, reparation, köp och försäljning av fartyg och andra flytande anordningar,
 3. sjötransportavtal eller avtal om kombinerade transporter,
 4. flod- och kanaltransportavtal,
 5. befraktningsavtal och avtal om finansiell leasing av fartyg och andra flytande anordningar,
 6. sjöförsäkringsavtal,
 7. skeppshypotek och sjöpanträtt i fartyg och andra flytande anordningar och i deras last,
 8. specialprocesser om fartyg och andra flytande anordningar,
 9. ansökningar om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder rörande fartyg och andra flytande anordningar samt last och fartygstillbehör,
 10. gemensamt och enskilt haveri,
 11. bärgning,
 12. bogsering och lotsning,
 13. bärgning av vrak,
 14. skadestånd för havs- eller annan vattenförorening,
 15. bruk, förlust, fynd eller besittningstagande av fiskeutrustning, ankare, fartygstillbehör eller andra navigations- eller fiskeredskap och skador som orsakats av eller på sådana föremål,
 16. skador orsakade på offentlig egendom med anknytning till sjöfart,
 17. äganderätt och besittning till vrak och andra lämningar på havsbotten eller i inre vatten, om de har sjörättslig anknytning,
 18. förverkande av fartyg (prisdomstol),
 19. andra frågor med sjörättslig anknytning.

Ytterligare information

 • Supremo Tribunal de Justiça (högsta domstolen) English - français - português
 • Ministério da Justiça (justitieministeriet) English - português
 • Tribunal Constitucional (författningsdomstolen) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (appellationsdomstolen i Lissabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (appellationsdomstolen i Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora (appellationsdomstolen i Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (appellationsdomstolen i Porto) português
 • Procuradoria Geral da República (åklagarmyndigheten) português
 • Centro de Estudos Judiciários (institution för domarutbildning) English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (kan bland annat lämna uppgifter om domstolarna, domstolarnas geografiska behörighetsområden och exekutionsväsendet) português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitieministerns lagstiftnings- och planeringsavdelning) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (myndighet för offentliga register och notarieväsendet) português
 • Instituto do Consumidor (konsumentinstitut) português
 • Associação Sindical dos Juízes Portugueses (domarförbundet) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (åklagarförbundet) português
 • Ordem dos Advogados (advokatsamfundet) português
 • Lagstiftningsdatabas (innehåller lagstiftning och annat material publicerade i serie I i Portugals författningssamling sedan 1.1.1970; kostnadsfri tillgång till lagstiftning publicerad i serie I sedan 1.1.2000) português

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket