Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Portugalska

Zadnja sprememba: 22-06-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Portugalska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Za začetek postopka v zvezi s civilnimi ali gospodarskimi zadevami je treba ugotoviti, katero sodišče je pristojno za ocenitev položaja, to je, katero je sodišče z ustrezno pristojnostjo. Ob izbiri napačnega sodišča ali ob nastanku spora o pristojnosti obstaja tveganje, da se bo postopek začel z znatno zamudo ali bo celo zavrnjen zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja hierarhična razlika med sodišči prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo? I.
II. Krajevna pristojnost (Ali je za obravnavo moje zadeve pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti: 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu: 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče?

V portugalskem pravnem redu je izbira rednega ali specializiranega sodišča odvisna od vrste postopka, ki se ga začenja.

Pristojnost se določi takoj, ko se vloži zahtevek za postopek, pri čemer so vse nadaljnje spremembe nepomembne.

V notranjem pravnem redu je pristojnost razdeljena med različna sodišča glede na zadevo (to je vrsto spora), hierarhično ureditev (to je stopnja pristojnosti sodišč – sodišča prve stopnje, sodišča druge stopnje in vrhovno sodišče), vrednost zadeve (ki ustreza finančni razsežnosti neposredne gospodarske koristi zahtevka), vrsto uporabljenega postopka (tj. poseben niz postopkovnih ukrepov, ki se uporabijo za priznanje določene pravice) in območje (to je geografsko območje, za katerega veljajo dejstva, ki se bodo obravnavala).

Obstajajo posebne določbe v zvezi s postopkom izvršitve (postopek, v katerem ena od strank zahteva sprejetje ustreznih ukrepov za učinkovito nadomestilo v zvezi s kršitvijo njegove pravice).

Glede na zadevo so sodišča pristojna za zadeve, ki na podlagi zakonodaje niso pod drugo sodno pristojnostjo.

Sodišča so za obravnavo pritožb zoper odločbe hierarhično urejena.

Vrhovno sodišče praviloma obravnava pritožbe v zvezi z zadevami, katerih vrednost presega pristojnost pritožbenih sodišč, ta pa v zvezi z zadevami, katerih vrednost presega pristojnost sodišč prve stopnje.

Pristojnost ustreza tržni vrednosti, določeni z zakonodajo, v primerjavi s tržno vrednostjo zadeve, ki določa pravico do pritožbe, ki jo imata stranki, in pogoje, pod katerimi sodišče odloča brez možnosti pritožbe.

Na vrh straniNa vrh strani

Pravila civilnega postopka določajo sodišče, pri katerem se mora začeti postopek glede na vrednost zadeve.

Ta pravila navajajo tudi dejavnike, ki v posameznem primeru določajo krajevno pristojno sodišče.

Sodišča prve stopnje so praviloma območna sodišča. To so redna sodišča, kar pomeni, da lahko rešujejo vse spore, razen tistih, za katere so zakonsko pristojna druga sodišča.

Za nadaljnja pojasnila glej „Organizacija sodstva – Portugalska“ na tej spletni strani.

B. Če je pristojno redno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Ko se ugotovi, da je za zadevo pristojno redno sodišče, morajo biti za določitev ustreznega sodišča izpolnjeni pogoji iz naslednjih vprašanj.

I. Ali obstaja hierarhična razlika med sodišči prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo?

Na Portugalskem ni nobene hierarhične razlike med sodišči prve stopnje.

II. Krajevna pristojnost (Ali je za obravnavo moje zadeve pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti:

Splošno pravilo v zvezi s krajevno pristojnostjo določa, da je za zadevo pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca.

Vendar če toženec nima običajnega prebivališča ali je to neznano ali je odsoten, zadevo obravnava sodišče v kraju stalnega prebivališča tožnika. Če ima toženec stalno prebivališče v tujini, zadevo obravnava sodišče v kraju, kjer prebiva. Kadar toženca ni na Portugalskem, zadevo obravnava sodišče v kraju stalnega prebivališča tožnika, in če je njegovo stalno prebivališče v tujini, je za obravnavo zadeve pristojno sodišče v Lizboni.

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi s pravnimi osebami in gospodarskimi družbami velja naslednje splošno pravilo:

 1. če je toženec država, se sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca zamenja s sodiščem v kraju stalnega prebivališča tožnika;
 2. če je toženec druga pravna oseba ali gospodarska družba, zadevo obravnava sodišče, kjer je njena glavna uprava, ali sodišče, kjer je sedež podružnice, agencije, hčerinske družbe, delegacije ali predstavništva, odvisno od tega, ali gre za postopek zoper glavno upravo ali za tem naštete subjekte; vseeno se lahko postopek zoper tuje pravne osebe ali gospodarske družbe s podružnico, agencijo, hčerinsko družbo, delegacijo ali predstavništvom na Portugalskem vloži pri sodišču, kjer je njihov sedež, če je bil sodni poziv vročen glavni upravi.
2. Izjeme pri splošnem pravilu:

Zadeve v zvezi z nepremičninskimi pravicami, delitvijo skupnega premoženja, razlastitvijo, posebnimi pravicami in izvršitvijo sodbe o nepremičninah ter okrepitvijo, zamenjavo, znižanjem ali izbrisom hipotek obravnava sodišče, kjer je zadevno premoženje.

Zadeve v zvezi z okrepitvijo, zamenjavo, znižanjem ali izbrisom hipotek na ladje in zrakoplove pa bo obravnavalo sodišče na območju, kjer je bila zadevna premičnina registrirana; če hipoteka vključuje premičnine, registrirane na različnih območjih, se lahko tožnik odloči za katero koli od njih.

Kadar vključuje zadeva skupek premičnin, ki pripadajo isti osebi in so namenjene enotni uporabi, ali premičnine in nepremičnine ali nepremičnine na različnih območjih, se obravnava na sodišču, kjer so nepremičnine največje vrednosti, pri čemer se morajo za ta namen upoštevati vrednosti iz zemljiške knjige; če je objekt, ki ga vključuje zadeva, na več kot enem območju, se lahko zadeva obravnava na katerem koli od teh območij.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadeve, katerih namen je doseči izpolnitev obveznosti, prejetje odškodnine zaradi neizpolnitve ali nepopolne izpolnitve ali prenehanje pogodbe zaradi neizpolnjevanja, se, po izbiri upnika, obravnavajo na sodišču kraja, kjer bi morala biti izpolnjena obveznost, ali na sodišču v kraju stalnega prebivališča tožnika.

Za zadeve v zvezi s civilno odgovornostjo na podlagi protipravnih dejanj ali tveganja je pristojno sodišče kraja, kjer je bilo storjeno dejanje.

Za zadeve v zvezi z razvezo zakonske zveze in prenehanjem življenjske skupnosti je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča tožnika.

Za postopke inventure (s katerimi se zaključi skupna lastnina zakoncev zaradi smrti enega od njiju) je pristojno sodišče v kraju zadnjega stalnega prebivališča pokojnega.

Sodišče pristanišča, kjer se preda ali bi se moral predati tovor ladje, ki je utrpel znatno škodo, je pristojno za obravnavo in dodelitev te škode.

Zadeva v zvezi z izgubo ali škodo zaradi trčenja ladij se lahko obravnava na sodišču, kjer se je zgodila nesreča, v kraju stalnega prebivališča lastnika ladje, ki je povzročila trčenje, v kraju, kjer je ta ladja registrirana ali ima privez, ali v kraju prvega pristanišča postanka ladje, ki je utrpela trčenje.

Plačilo za reševanje ali pomoč ladjam se lahko zahteva na sodišču v kraju, kjer se je zgodilo dejanje, v kraju stalnega prebivališča lastnika rešenih predmetov ali v kraju, kjer je rešena ladja registrirana ali kjer ima privez.

Zadeva, v kateri se kupljena ladja razglasi brez privilegijev, se obravnava na sodišču pristanišča, kjer je bila ladja zasidrana v času nakupa.

Za posebne postopke v zvezi z oživitvijo ali stečajem podjetja je pristojno sodišče, kjer je ustanova, v kateri ima podjetje sedež ali kjer izvaja svojo osnovno dejavnost.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodišče na območju, kjer je podružnica, agencija, hčerinska družba, delegacija ali predstavništvo tuje gospodarske družbe ali podjetja, ustanovljeno na Portugalskem, je pristojno za posebne postopke v zvezi z oživitvijo ali stečajem podjetja, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile sklenjene ali bi morale biti izpolnjene na Portugalskem, pri tem pa je likvidacija omejena na premoženje na ozemlju Portugalske.

V zvezi s preventivnimi postopki (ki so niz postopkovnih ukrepov, katerih cilj je varovanje učinkovitosti odločbe, ki se izreče v določeni zadevi) in ukrepi, sprejetimi pred predlogom za postopek, je treba upoštevati naslednje:

 1. rubež (sodni odvzem premoženja) in zaseg (ki vključuje popis, ovrednotenje in predajo premoženja hranitelju) se lahko zahtevata na sodišču, kjer se mora obravnavati glavni postopek, ali v kraju, kjer je premoženje, ali, če je premoženje na več sodnih območjih, v katerem koli od njih;
 2. za prepoved trgovanja z novim delom (nujen ukrep za opustitev novega dela) je pristojno sodišče v kraju, kjer se izvaja delo;
 3. za druge preventivne postopke je pristojno sodišče, kjer se mora obravnavati zadevni postopek;
 4. ukrepi, sprejeti pred predložitvijo dokazov, se zahtevajo na sodišču v kraju, v katerem se bodo izvajali.

Vročitev obvestil se zahteva na sodišču območja, kjer prebiva oseba, ki jo je treba obvestiti.

Splošno pravilo v zvezi s postopki na delovnih sodiščih določa, da je zanje pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca.

Vseeno se lahko zadeve, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in jih vloži delavec proti svojemu delodajalcu, obravnavajo na sodišču v kraju zaposlitve ali njegovega stalnega prebivališča.

Na vrh straniNa vrh strani

Če je tožnikov več, je pristojno sodišče v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča katerega koli od njih.

Če se delo izvaja na več krajih, lahko zadeve obravnava sodišče v katerem koli od navedenih krajev.

Zadeve, ki izhajajo iz poškodb pri delu ali poklicnih bolezni, se morajo obravnavati na sodišču v kraju, kjer se je zgodila poškodba ali kjer je bolna oseba zadnjič opravljala nalogo, ki je povzročila nastanek bolezni. Če se je poškodba zgodila v tujini, se mora zadeva obravnavati na Portugalskem, na sodišču v kraju stalnega prebivališča žrtve. Poročila in podatki, ki jih zahteva zakonodaja, se morajo predložiti sodišču, določenem v skladu s temi pravili. Sodišče v kraju stalnega prebivališča žrtve, bolne osebe ali upravičenca je pristojno tudi, če je bilo tam predloženo poročilo ali je zadevna oseba to zahtevala do faze postopka o sporni zadevi. Če je žrtev, bolna oseba ali upravičenec registriran kot pomorščak ali član letalske posadke in se poškodba zgodi ali bolezen ugotovi med potovanjem, je prav tako pristojno sodišče v prvem kraju na državnem ozemlju, kjer pristane ladja ali zrakoplov, ali v kraju, kjer je bilo plovilo registrirano.

V primeru kolektivnega odpusta se morajo preventivni postopki v zvezi z odpustom in zahtevki za izpodbijanje obravnavati na sodišču v kraju ustanove, ki je omogočila zaposlitev. Kadar odpust vključuje delavce različnih ustanov, je pristojno sodišče v kraju ustanove, v kateri je bilo odpuščenih največ delavcev.

V zvezi z mladoletniki in civilnimi postopki velja splošno pravilo, po katerem je za določitev ukrepov pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča mladoletnika v času, ko se začne postopek. Če je stalno prebivališče mladoletnika neznano, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča nosilcev starševske odgovornosti. Če imata nosilca starševske odgovornosti različni stalni prebivališči, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča tistega, kateremu je bil dodeljen mladoletnik, ali, v primeru skupnega skrbništva, tistega, s katerim mladoletnik prebiva. Če kateri koli od ukrepov zadeva dva ali več mladoletnikov, otrok istih staršev, ki živijo v različnih sodnih območjih, je pristojno sodišče v kraju, kjer jih živi največ; v primeru enakih okoliščin je pristojno sodišče, pri katerem se je najprej zahteval ukrep. Če v času, ko se začne postopek, mladoletnik ne živi na Portugalskem, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča vlagatelja ali toženca; kadar tudi ta prebivata v tujini in je portugalsko sodišče mednarodno pristojno, obravnava zadevo sodišče v Lizboni.

Na vrh straniNa vrh strani

a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Odgovor na to vprašanje je v alinei c) točke 2.

b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

V vseh primerih iz točke 2 vprašanja II.

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Da, s sklenitvijo zasebnega sporazuma za določitev pristojnosti se lahko stranki dogovorita, katero sodišče bo pristojno za reševanje določenega spora ali sporov, ki lahko izhajajo iz določenega pravnega razmerja, če je to povezano z več kot enim pravnim redom.

Dogovorjena določitev lahko vključuje določitev izključne pristojnosti ali pa le alternativo pristojnosti portugalskih sodišč, kadar ta obstaja, ki se uporabi v primeru dvoma.

Izbira sodišča je veljavna le, ko so izpolnjene vse naslednje zahteve:

 1. spor vključuje pravice, ki jih stranki prosto določita;
 2. izbira je sprejeta po pravu izbranega sodišča;
 3. izbiro upravičuje razlog, pomemben za obe ali eno od strank, če ne vključuje resnih neprijetnosti za drugo stranko;
 4. zadeva ne spada pod izključno pristojnost portugalskih sodišč;
 5. izbira je rezultat pisnega ali pisno potrjenega sporazuma, v katerem mora biti jasno opredeljeno pristojno sodišče. V ta namen se za pisni sporazum šteje kateri koli dokument, ki ga podpišeta stranki ali izhaja iz izmenjave pisem, teleksov, telegramov ali drugih sredstev obveščanja, ki imajo pisni dokaz, da takšna sredstva vsebujejo neposreden sporazum ali klavzulo sklicevanja na drug dokument, ki vsebuje sporazum.

V delovni zakonodaji so sporazumi ali klavzule za ukinitev krajevne pristojnosti, dodeljene pod pogoji iz odgovora na vprašanje II-2, nični.

Na vrh straniNa vrh strani

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

To se lahko ugotovi na podlagi naslednjih meril:

Družinska sodišča – so pristojna za pripravo in obravnavo nepravdnih postopkov v zvezi z zakoncema, zadev v zvezi s prenehanjem življenjske skupnosti ter razvezo zakonske zveze, seznamov in preventivnih postopkov, povezanih s tem, zahtevkov za plačevanje preživnine med zakoncema in nekdanjima zakoncema ter izvajanja plačevanja, zahtevkov za razglasitev ničnosti ali razveljavitev zakonske zveze, zahtevkov v zvezi z razveljavitvijo zakonske zveze, ki sta jo v dobri veri sklenila oba zakonca, in zahtevkov za plačevanje preživnine med zakoncema in nekdanjima zakoncema.

Razen tega so družinska sodišča pristojna tudi za:

 1. vzpostavitev skrbništva in upravljanje s premoženjem;
 2. imenovanje osebe za pogajanje v imenu mladoletnika in imenovanje splošnega varuha, ki mladoletnika, za katerega velja starševska odgovornost, predstavlja zunaj sodišča;
 3. ureditev posvojitve;
 4. ureditev izvajanja starševske odgovornosti in obravnava s tem povezanih zadev;
 5. določitev preživnine za mladoletne ali odrasle otroke ter priprava in obravnava plačevanja preživnine;
 6. odreditev zakonitega skrbništva nad mladoletnikom;
 7. pooblastitev zakonitega zastopnika mladoletnika za izvajanje določenih dejanj, potrditev dejanj, ki so bila izvedena brez pooblastila, in ureditev prejemanja daril;
 8. odločitev glede poroštva staršev do svojih mladoletnih otrok;
 9. določitev popolne ali delne prepovedi in omejitev izvajanja starševske odgovornosti;
 10. izvedba uradne preiskave za ugotovitev materinstva ali očetovstva ali izpodbijanje domnevnega očetovstva;
 11. v primeru nesoglasja med staršema, odločitev o imenu in priimku mladoletnika.

Družinska sodišča so pristojna tudi za:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. določitev, v primeru varstva premoženja ali upravljanja z njim, plačila za skrbnika ali upravitelja, obravnava krivde, razrešitev ali odstavitev skrbnika, upravitelja ali družinskega svetovalca, zahtevo in obravnavo računov, odobritev prenosa zakonite hipoteke, okrepitev ali nadomestitev zagotovljenega poroštva in imenovanje posebnega varuha, ki mladoletnika predstavlja zunaj sodišča;
 2. imenovanje posebnega varuha, ki predstavlja mladoletnika v vseh postopkih v zvezi s skrbništvom;
 3. spremembo, razveljavitev in pregled posvojitve, zahtevo in obravnavo računov posvojitelja ter določitev vsote dohodkov za preživnino posvojenca;
 4. odločitev o okrepitvi ali nadomestitvi zagotovljenega poroštva v korist mladoletnih otrok;
 5. zahtevo in obravnavo računov, ki jih morajo predložiti starši;
 6. obravnavo kakršnih koli drugih zadev, ki so posledica postopkov, navedenih v prejšnji točki.

Delovna sodišča – delovna sodišča so v zvezi s civilnimi zadevami pristojna predvsem za obravnavo:

 1. zadev v zvezi z razveljavitvijo in razlago instrumentov kolektivnih delovnih predpisov, ki niso upravne narave;
 2. zadev, ki izhajajo iz podrejenega delovnega razmerja in odnosov, vzpostavljenih z namenom sklenitve pogodb o zaposlitvi;
 3. zadev, ki izhajajo iz poškodb pri delu ali poklicnih bolezni;
 4. zadev v zvezi z bolniško nego ali bolnišničnim zdravljenjem, oskrbo z zdravili v zvezi s kliničnimi storitvami, protezami in ortopedskimi pripomočki ali kakršnimi koli drugimi storitvami, ki se omogočijo ali plačajo v korist žrtve poškodb pri delu ali poklicnih bolezni;
 5. zahtevkov za razveljavitev pravnih aktov in pogodb, ki jih sklene katera koli odgovorna oseba, da bi dosegla oprostitev obveznosti, ki izhajajo iz uporabe sindikalne ali delovne zakonodaje;
 6. zadev iz pogodb, ki so v skladu z zakonodajo enake pogodbam o zaposlitvi;
 7. zadev iz vajeniških in pripravniških pogodb;
 8. zadev med delavci, ki imajo istega delodajalca, v zvezi s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz skupnih dejanj pri delovnih odnosih ali iz protipravnega dejanja, ki ga pri izvajanju dela zaradi dela stori eden od njih, brez poseganja v pristojnost kazenskih sodišč v zvezi s civilno odgovornostjo, povezano s kazensko odgovornostjo;
 9. zadev med socialnimi ustanovami ali ustanovami, pristojnimi za družinske dodatke, ter njihovimi upravičenci, kadar izpolnjujejo sodne, regulativne ali zakonske pravice, pristojnosti ali obveznosti katerega koli od njih, brez poseganja v pristojnost upravnih in davčnih sodišč;
 10. zadev med sindikati in njihovimi člani ali osebami, ki jih predstavljajo ali na katere vplivajo njihove odločbe, kadar izpolnjujejo sodne, regulativne ali zakonske pravice, pristojnosti ali obveznosti katerega koli od njih;
 11. postopkov za likvidacijo in delitev premoženja socialnih ustanov ali sindikatov, kadar ni pravnih predpisov, ki bi določali drugače;
 12. zadev med socialnimi ustanovami ali med sindikati v zvezi z obstojem, obsegom ali naravo sodnih, regulativnih ali zakonskih pristojnosti ali obveznosti enega od njih, ki vplivajo na druge;
 13. izvajanja na podlagi odločb teh sodišč ali drugih sklepov o izvršitvi, brez poseganja v pristojnost drugih sodišč;
 14. zadev med strankami v delovnem razmerju ali med navedenimi in tretjimi strankami, kadar izhajajo iz odnosov, povezanih z delovnim razmerjem z dopolnjevanjem ali odvisnostjo, pri čemer se zahtevek priloži drugemu, za katerega je sodišče neposredno pristojno;
 15. civilnih zadev v zvezi s stavkami;
 16. zadev med odbori delavcev in zadevnimi usklajevalnimi odbori, družbo ali njenimi delavci;
 17. drugih zadev, ki so pod njihovo pristojnostjo na podlagi zakonodaje.

Na vrh straniNa vrh strani

Gospodarska sodišča – gospodarska sodišča so pristojna za pripravo in obravnavo:

 1. posebnih postopkov v zvezi z oživitvijo ali stečajem družbe;
 2. zahtevkov za razglasitev neobstoja, ničnosti ali razveljavitve akta o ustanovitvi gospodarske družbe;
 3. zahtevkov v zvezi z izvrševanjem pravic zaposlenih;
 4. zahtevkov za prekinitev ali preklic postopkov gospodarske družbe;
 5. zahtevkov za prenehanje ali sodno likvidacijo gospodarskih družb;
 6. zahtevkov v zvezi z industrijsko lastnino;
 7. zahtevkov, ki so v zvezi z registrom gospodarskih družb;
 8. zahtevkov za ničnost in razveljavitev, predvidenih v Zakoniku o industrijski lastnini.

Gospodarska sodišča so pristojna tudi za obravnavo:

 1. pritožb zoper odločbe, ki pod pogoji iz Zakonika o industrijski lastnini določajo odobritev ali zavrnitev ali povzročajo prenehanje katere od pravic iz njega;
 2. pritožb zoper odločbe tajnikov registra gospodarskih družb.

Pomorska sodišča pomorska sodišča so pristojna za obravnavo zadev v zvezi z:

 1. odškodninami zaradi škode, ki jo povzročijo ali utrpijo ladje, čolni in druga plovila ali je posledica njihove pomorske uporabe;
 2. pogodbami o gradnji, popravilih, nakupu in prodaji ladij, čolnov in drugih plovil, če so namenjeni pomorski uporabi;
 3. pogodbami o pomorskem prevozu ali pogodbo o kombiniranem ali multimodalnem prevozu;
 4. pogodbami o rečnem ali kanalskem prevozu;
 5. pogodbami o pomorski uporabi ladij, čolnov in drugih plovil, zlasti tistih, ki so v zakupu ali finančnem najemu;
 6. pogodbami o zavarovanju ladij, čolnov in drugih plovil, namenjenih pomorski uporabi, ter njihovega tovora;
 7. hipotekami in posebnimi pravicami v zvezi z ladjami in čolni ter s kakršnim koli poroštvom v zvezi s plovili in njihovim tovorom;
 8. posebnimi postopki v zvezi z ladjami, čolni, drugimi plovili in njihovim tovorom;
 9. preventivnimi postopki v zvezi z ladjami, čolni in drugimi plovili, njihovim tovorom, prostori za gorivo in drugimi vrednostnimi predmeti na ladjah, čolnih in drugih plovilih ter s predhodno zahtevo pristaniškim oblastem za preprečitev izplutja plovil in stvari, ki so predmet takšnih postopkov;
 10. skupno ali posamezno škodo, vključno s škodo v zvezi z drugimi plovili, namenjenimi pomorski uporabi;
 11. pomočjo in reševanjem na morju;
 12. pogodbami o vleki ali pilotaži;
 13. umikom razbitin;
 14. civilno odgovornostjo, ki izhaja iz onesnaževanja morja in drugih vod pod njihovo pristojnostjo;
 15. uporabo, izgubo, odkritjem ali prilastitvijo ribiške opreme ali opreme za nabiranje morskih sadežev, mehkužcev in morskih rastlin, ladijske opreme, orožja, zalog in drugih predmetov za plovbo ali ribolov ter s škodo, ki jo povzroči ali utrpi isti material;
 16. škodo na premoženju v splošni pomorski uporabi;
 17. lastništvom in posedovanjem razbitin in predmetov, ki jih je prineslo ali povzročilo morje, ali obstoječih ostankov, ki ležijo na zadevnih tleh ali v podtalju ali so jih prinesle notranje vode ali so v njih, če obstaja pomorski interes;
 18. ulovi;
 19. vsemi splošnimi zadevami v zvezi s pomorskim gospodarskim pravom.

Nadaljnje informacije

 • Vrhovno sodišče; English - français - português
 • Ministrstvo za pravosodje; English - português
 • Ustavno sodišče; português
 • Pritožbeno sodišče v Lizboni; português
 • Pritožbeno sodišče v Coimbri; português
 • Pritožbeno sodišče v Évori; English - français - português
 • Pritožbeno sodišče v Portu; português
 • Državno tožilstvo; português
 • Center za pravne študije (Centro de Estudos Judiciários) (organ, odgovoren za usposabljanje portugalskih sodnikov); English - français - português
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção Geral da Administração da Justiça) (daje, med drugim, na voljo podatke o kontaktnih naslovih sodišč in njihovi krajevni pristojnosti ter dostopu do uradne strani sodnih izvršiteljev); português
 • Urad za zakonodajno politiko in načrtovanje (Gabinete de Política Legislativa e Planeamento) Ministrstva za pravosodje; English - português
 • Generalni direktorat za registracijo in notarske zadeve (Direcção Geral dos Registos e do Notariado); português
 • Zavod za varstvo potrošnikov; português
 • Sindikat portugalskih sodnikov; português
 • Sindikat sodnikov državnega tožilstva; português
 • Odvetniška zbornica; português
 • Spletna baza sodnih podatkov português (vključuje dokumente in akte, objavljene v seriji I UL Republike Portugalske od 1. 1. 1970; omogočen je brezplačen dostop do zakonodaje, objavljene v seriji I od 1. 1. 2000);

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 22-06-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo