Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Portugalsko

Posledná úprava: 22-06-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak zamýšľate podať žalobu vo veci občianskoprávnej alebo obchodnej, musíte určiť súd príslušný pre hodnotenie danej situácie alebo súd, do ktorého príslušnosti spadá. Ak si vyberiete nesprávny alebo iný súd, pokiaľ ide o otázku príslušnosti, vznikne riziko, že proces sa značne omešká alebo že bude dokonca odmietnutý z dôvodu nepríslušnosti. 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na súd so všeobecnou alebo špecializovanou príslušnosťou? A.
B. Ak sú príslušnými súdmi súdy so všeobecnou príslušnosťou, ako mám určiť súd, na ktorý sa mám obrátiť? B.
I. Existuje nejaké hierarchické odlíšenie súdov prvej inštancie? Ak áno, ktorý z nich je príslušný na riešenie môjho problému? I.
II. Územná príslušnosť (je príslušným zaoberať sa mojím prípadom súd mesta A alebo súd mesta B?) II.
1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti: 1.
2. Výnimky z pravidla: 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom podľa bydliska obžalovaného (súd určený všeobecným pravidlom) a inou príslušnosťou? a)
b) Kedy som povinný vybrať iný súd ako súd podľa bydliska obžalovaného (súd určený všeobecným pravidlom)? b)
c) Je možné, že by strany určili taký súd, ktorý by inak nebol príslušný? c)
C. Ak je príslušná nejaká špecializovaná jurisdikcia, ako môžem určiť súd, na ktorý sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa obrátiť na súd so všeobecnou alebo špecializovanou príslušnosťou?

V portugalskom právnom poriadku závisí to, či sa obrátime na súd so všeobecnou alebo špecializovanou príslušnosťou, od typu návrhu na začatie konania.

Príslušnosť sa stanovuje vo chvíli, keď je podaný návrh na začatie konania, pričom faktické zmeny, ktoré by nastali neskôr sú irelevantné.

V internom poriadku sa jurisdikcia rozdeľuje medzi rôzne súdy podľa veci (alebo povahy súdneho sporu), hierarchie (to znamená stupňov jurisdikcie súdov – 1. inštancia, 2. inštancia a Najvyšší súd), hodnoty prípadu (ktorá zodpovedá finančnej hodnote okamžitého ekonomického úžitku návrhu), podľa formy použiteľného konania (to znamená špecifického reťazca procesných úkonov, ktoré sa majú vykonať na to, aby uviedlo do platnosti určité právo) a územia (alebo geografickej oblasti, ku ktorej sa viažu fakty, ktoré majú byť hodnotené).

Existujú špeciálne ustanovenia vzťahujúce sa k exekučnému konaniu (v ktorom niekto požaduje prijatie adekvátnych opatrení vhodných na účinnú nápravu svojho porušeného práva.

Pokiaľ ide o vecnú stránku, do príslušnosti súdov patria prípady, ktoré podľa zákona nespadajú do inej jurisdikcie.

Súdy sú hierarchicky rozdelené na účely odvolaní proti ich rozhodnutiam.

Najvyšší súd sa spravidla v odvolaniach zaoberá prípadmi, ktorých hodnota presahuje hodnotu príslušnosti odvolacích súdov a odvolacie súdy sa zaoberajú prípadmi, ktorých hodnota presahuje hodnotu príslušnosti súdov prvej inštancie.

HoreHore

Hodnota príslušnosti zodpovedá ekonomickej hodnote definovanej zákonom, na porovnanie s hodnotou prípadu, ktorá zahŕňa možnosť odvolania sa prisúdenú stranám sporu a vymedzuje podmienky, v rámci ktorých súd rozhoduje bez možnosti odvolania.

Normy týkajúce sa občianskeho procesu určujú súd, na ktorom má byť podaný návrh na začatie konania podľa hodnoty o ktorú v prípade ide (hodnota prípadu).

Tie isté normy určujú faktory, ktoré v každom prípade označujú územne príslušný súd.

Súdy prvej inštancie sú spravidla okresnými súdmi. Týmto súdom je pridelená všeobecná príslušnosť, čo je vlastne spôsobilosť riešiť všetky súdne spory okrem tých, ktoré sú zo zákona vyhradené pre iné súdy.

Pre ďalšie informácie konzultujte, prosím, na tejto stránke súbor pojednávajúci o organizácii súdnictva v Portugalsku.

B. Ak sú príslušnými súdmi súdy so všeobecnou príslušnosťou, ako mám určiť súd, na ktorý sa mám obrátiť?

Ak už sú ako príslušné definované súdy so všeobecnou príslušnosťou, musíte spĺňať kritériá, ktoré sú obsiahnuté v odpovediach na nasledujúce otázky.

I. Existuje nejaké hierarchické odlíšenie súdov prvej inštancie? Ak áno, ktorý z nich je príslušný na riešenie môjho problému?

V Portugalsku neexistuje žiadne rozlíšenie súdov prvej inštancie.

II. Územná príslušnosť (je príslušným zaoberať sa mojím prípadom súd mesta A alebo súd mesta B?)

1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti:

Pokiaľ ide o územnú príslušnosť, platí všeobecné pravidlo, že súd kompetentný pre súdne konanie je príslušný súd podľa bydliska obžalovaného.

HoreHore

Ak však obžalovaný nemá stále bydlisko, nie je isté alebo nie je prítomný, bude žalovaný na príslušnom súde podľa bydliska navrhovateľa. Ak má obžalovaný bydlisko a sídlo v zahraničí, bude súdený na príslušnom súde podľa miesta, na ktorom sa nachádza, ak sa nenachádza na portugalskom území, bude súdený v bydlisku navrhovateľa a ak sa jeho bydlisko nachádza v zahraničí, príslušným súdom pre takýto prípad bude súd v Lisabone.

Čo sa týka právnických osôb a spoločností, platí nasledovné všeobecné pravidlo:

 1. ak je obžalovaným štát, súd podľa bydliska obžalovaného bude nahradený príslušným súdom podľa bydliska navrhovateľa,
 2. ak je obžalovaným iná právnická osoba alebo spoločnosť, bude žalovaná na príslušnom súde podľa sídle jej vedenia alebo na súde podľa sídla pobočky, expozitúry, filiálky, delegácie alebo zastúpenia, podľa toho, či súdne konanie bude namierené proti nej alebo proti nim. Žaloba proti zahraničným právnickým osobám alebo spoločnostiam, ktoré majú pobočku, expozitúru, filiálku, delegáciu alebo zastúpenie v Portugalsku, však môže byť podaná na príslušnom súde podľa ich sídla aj keby bolo požadované predvolanie jej vedenia.
2. Výnimky z pravidla:

Návrhy na začatie konania vo veci práv na nehnuteľnosti, rozdelenia spoločných vecí, vysťahovania, prednosti a špecifickej exekúcie nehnuteľností ako aj konania vo veci zvýšenia, náhrady, zníženia alebo odstránenia hypoték musia byť podané na príslušnom súde podľa miesta, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

HoreHore

Návrhy na začatie konania vo veci zvýšenia, náhrady, zníženia alebo odstránenia hypoték na lode a lietadlá sa však podávajú na súde v obvode ich príslušného zápisu. Ak hypotéka zahŕňa hnuteľné veci zapísané v rôznych obvodoch, navrhovateľ si môže zvoliť ktorýkoľvek z nich.

Ak je predmetom žaloby všeobecná skutočnosť (súbor hnuteľných vecí patriacich rovnakej osobe a určených na jednotný účel), alebo hnuteľné a nehnuteľné veci nachádzajúce sa v rozdielnych obvodoch, bude podaná na súde, ktorý zodpovedá umiestneniu nehnuteľností vyššej hodnoty, pričom sa na tento účel musí prihliadať na hodnoty podľa registra budov, ak sa budova, ktorá je predmetom konania, nachádza vo viacerých ako v jednom obvode, žaloba môže byť podaná v ktoromkoľvek z nich.

Žaloby požadujúce plnenie povinností, odškodnenie pri neplnení alebo chybnom plnení a zrušenie zmluvy z dôvodu neplnenia sa podávajú podľa výberu veriteľa na príslušnom súde podľa miesta, v ktorom by povinnosť mala byť splnená alebo podľa bydliska obžalovaného.

Pre konaniach vo veci občianskej zodpovednosti založených na protizákonných skutkoch alebo na riziku je kompetentným príslušný súd podľa miesta, kde k danej skutočnosti došlo.

Pri súdnych konaniach vo veci rozvodu a rozluky osôb a rozdelenia majetku je kompetentným príslušný súd podľa bydliska alebo sídla navrhovateľa.

Pre dedičské konania (určené na vyriešenie otázok vlastníctva majetku po niekoho úmrtí) je kompetentným príslušný súd podľa miesta posledného bydliska zosnulého.

Príslušný súd podľa prístavu, kde je alebo kde má byť odovzdaný náklad z lode, ktorá utrpela spoločnú haváriu, je príslušný viesť konanie vo veci tejto škody.

HoreHore

Žalobu vo veci strát a škôd z dôvodu zrážky lodí je možné podať na príslušnom súde podľa miesta nehody, podľa miesta bydliska majiteľa lode ktorá spôsobila zrážku, podľa miesta do ktorého patrí alebo kde sa táto loď nachádza a podľa miesta prvého prístavu, do ktorého poškodená (narazená) loď vojde.

Odmeny za záchranu alebo pomoc pre lode sa môžu požadovať na príslušnom súde podľa miesta, v ktorom k incidentu došlo, podľa bydliska majiteľa zachránených predmetov a podľa miesta, do ktorého patrí alebo v ktorom sa nachádza zachránená loď.

Žaloba o určenie práv k získanej lodi sa podáva na príslušnom súde podľa prístavu, v ktorom je loď v momente nadobudnutia zakotvená.

Špeciálne konania vo veciach ozdravenia podniku a úpadku je kompetentný viesť príslušný súd podľa miesta, v ktorom má podnik sídlo alebo v ktorom vykonáva svoju hlavnú činnosť.

Súd podľa obvodu, v ktorom sa nachádza akákoľvek pobočka, expozitúra, filiálka, delegácia alebo zastúpenie zahraničnej spoločnosti alebo podniku v Portugalsku má príslušnosť viesť špeciálne konania vo veci ozdravenia podniku alebo úpadku, ktoré vyplývajú z povinností prevzatých v Portugalsku alebo ktoré sa tu majú plniť, čo však znamená likvidáciu obmedzenú na majetok existujúci na portugalskom území.

Pokiaľ ide o predbežné opatrenia (ktoré pozostávajú z procesných aktov orientovaných na zabezpečenie účinku rozhodnutia, ktoré má byť vynesené v určitom súdnom konaní) a kroky predchádzajúce podaniu žaloby, je potrebné dodržať nasledovné:

 1. Zabavenie (súdne zabavenie majetku) a pozostalostné konanie (ktoré spočíva v opise, ocenení a odovzdaní majetku do depozitára) môžu byť požadované tak na súde na ktorom má byť podaná definitívna žaloba, ako aj na príslušnom súde podľa miesta, kde sa majetok nachádza alebo ak ide o majetok vo viacerých okresoch, tak v ktoromkoľvek z nich,
 2. pre zablokovanie nového diela (stavby) (urgentné opatrenie, ktoré má za cieľ pozastavenie nového diela) je kompetentným príslušný súd podľa miesta, v ktorom sa práce vykonávajú,
 3. pre ostatné predbežné opatrenia je kompetentným súd, na ktorom sa má podať príslušná žaloba,
 4. predbežné kroky súvisiace s predložením dôkazu sa budú požadovať na príslušnom súde podľa miesta, kde sa má vykonať.

Jednotlivé oznámenia sa budú požadovať na príslušnom súde podľa miesta, v ktorom býva osoba, ktorej treba oznámenie poslať.

HoreHore

Čo sa týka návrhov na začatie konania na pracovných súdoch, všeobecným pravidlom je, že musia byť podané na príslušnom súde podľa bydliska obžalovaného.

Žaloby týkajúce sa pracovnej zmluvy podané zamestnancom proti jeho zamestnávateľovi však môžu byť podané na príslušnom súde podľa miesta poskytnutia práce alebo miesta jeho bydliska.

V prípade viacerých navrhovateľov je kompetentným príslušný súd podľa miesta poskytnutia práce alebo miesta bydliska ktoréhokoľvek z nich.

Ak sa práca poskytuje na viacerých miestach, môžu byť žaloby podané na príslušnom súde podľa ktoréhokoľvek z týchto miest.

Žaloby vo veciach pracovných úrazov a chorôb z povolania sa podávajú na príslušnom súde podľa miesta, kde sa nehoda stala alebo kde chorý pracoval naposledy v zamestnaní, ktoré chorobu pravdepodobne spôsobilo. Ak sa nehoda stane v zahraničí, žaloba musí byť podaná v Portugalsku, na príslušnom súde podľa bydliska postihnutého. Účastníci požadovaní zákonom musia byť predvolaní pred súd určený v súlade s týmito pravidlami.

Takisto je kompetentným príslušný súd podľa bydliska postihnutého, chorého alebo prijímateľa, ak účasť tam je navrhnutá alebo ak to on požaduje až do spornej fázy procesu. Ak je postihnutý, chorý alebo prijímateľ evidovaný ako námorník alebo člen posádky akéhokoľvek lietadla a k nehode dôjde počas cesty alebo sa počas cesty zistí choroba, je kompetentným príslušný súd podľa prvého miesta na území Portugalska, v ktorom loď alebo lietadlo pristane, alebo súd v mieste jeho registrácie.

V prípade hromadného prepúšťania musia byť predbežné opatrenia vo veci prerušenia a návrhy odporcu podané na príslušnom súde podľa miesta sídla zamestnávateľa. V prípade, že prepúšťanie zahŕňa zamestnancov rôznych zariadení, je kompetentným príslušný súd podľa miesta, kde sa nachádza zariadenie s najvyšším počtom prepustených pracovníkov.

HoreHore

Pokiaľ ide o maloletých a v rámci procesov vo veciach občianskoprávnych, platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého je kompetentným prijímať opatrenia príslušný súd podľa jeho bydliska v momente podania návrhu na začatie procesu. Ak je bydlisko maloletého neznáme, je kompetentným príslušný súd podľa bydliska držiteľov rodičovských práv. Ak majú držitelia rodičovských práv rôzne bydliská, je kompetentným príslušný súd podľa bydliska toho, komu bola zverená opatera maloletého alebo v prípade spoločnej opatery toho, s kým maloletý býva.

Ak sa niektoré z opatrení týka dvoch alebo viacerých maloletých, detí rovnakých rodičov bývajúcich v iných okresoch, je kompetentným príslušný súd podľa bydliska väčšieho počtu z nich, v prípade rovnakého počtu je kompetentným súd, na ktorom sa opatrenie požadovalo najprv. Ak v momente začatia procesu maloletý nebýva v krajine (v Portugalsku), je kompetentným príslušný súd podľa bydliska žiadateľa alebo žiadaného. Ak tí tiež bývajú v zahraničí a portugalský súd má medzinárodnú príslušnosť, prípadom sa bude zaoberať súd v Lisabone.

a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom podľa bydliska obžalovaného (súd určený všeobecným pravidlom) a inou príslušnosťou?

Táto otázka je zodpovedaná v bode c) tejto časti 2.

b) Kedy som povinný vybrať iný súd ako súd podľa bydliska obžalovaného (súd určený všeobecným pravidlom)?

Vo všetkých situáciách uvedených pod č. 2 pod otázkou II.

HoreHore

c) Je možné, že by strany určili taký súd, ktorý by inak nebol príslušný?

Áno, uzavretím zmluvy o odobratí a pridelení príslušnosti sa strany môžu dohodnúť na súde kompetentnom vyriešiť určitý súdny spor alebo súdne spory prípadne vyplývajúce z určitého právneho vzťahu, počítajúc s tým, že táto bude spojená s viac ako jedným právnym poriadkom.

Výber súdnej príslušnosti prostredníctvom zmluvy môže zahŕňať pridelenie výhradnej príslušnosti alebo jednoducho alternatívnej príslušnosti k príslušnosti portugalských súdov ak existuje, predpokladajúc, že by bola alternatívou v prípade pochybnosti.

Výber súdu je platný len vtedy, keď sa okrem toho potvrdia nasledovné požiadavky:

 1. musí ísť o súdny spor o právach, ktoré strany dostali k dispozícii,
 2. musí byť prijatý zákonom určeného súdu,
 3. musí byť odôvodnený vážnym záujmom obidvoch strán alebo jednej z nich, pričom druhej strane nespôsobuje vážnu nevýhodu,
 4. prípad sa nesmie týkať veci, ktorá je vo výhradnej príslušnosti portugalských súdov;
 5. musí vyplývať z písomnej dohody alebo dohody potvrdenej písomne, pričom sa v nej musí urobiť výslovná zmienka o kompetentnej súdnej príslušnosti. Na tento účel sa považuje za písomnú považuje dohoda vyplývajúca z dokumentu podpísanom stranami alebo dohoda vyplývajúca z komunikácie prostredníctvom listov, faxov, telegramov alebo iných komunikačných prostriedkov, ktoré predstavujú písomný dôkaz, či už také nástroje priamo obsahujú zmluvu alebo z nich vyplýva klauzula s odkazom na nejaký dokument, v ktorom je dohoda obsiahnutá.

V prípade súdnej príslušnosti vo veciach pracovných sú neplatné zmluvy alebo klauzuly, ktorých cieľom je vylúčenie územnej príslušnosti prisúdenej v podmienkach uvedených v odpovedi na otázku II-2.

HoreHore

C. Ak je príslušná nejaká špecializovaná jurisdikcia, ako môžem určiť súd, na ktorý sa mám obrátiť?

Súd môžete určiť podľa nasledovných kritérií:

Súdy pre veci rodiny – sú kompetentné pripravovať a posudzovať procesy s voľnou súdnou príslušnosťou týkajúce sa manželov, konania týkajúce sa rozluky osôb a rozdelenia majetku a rozvodu, súpisy majetku a súvisiace predbežné opatrenia, konania vo veciach výživného a vymáhanie výživného medzi manželmi a bývalými manželmi, určovacie konania vo veci neexistencie alebo zrušenia manželstva, konania týkajúce sa zrušenia manželstva uzavretého v dobrej viere oboma manželmi a konania vo veciach výživného a vymáhanie výživného medzi manželmi a bývalými manželmi.

Súdom pre veci rodiny takisto prislúcha:

 1. zriaďovať poručníctvo a správu majetku,
 2. menovať osobu, ktorá bude konať v mene maloletého a, takisto menovať hlavného poručníka, ktorý bude mimosúdne zastupovať maloletého podliehajúceho rodičovským právam,
 3. vytvárať adoptívne zväzky,
 4. upravovať výkon rodičovských práv a zaoberať sa s tým súvisiacimi otázkami,
 5. stanovovať výšku výživného pre maloleté a plnoleté deti alebo osamostatnené deti a pripravovať a rozhodovať o vymáhaní výživného,
 6. nariaďovať právne poručníctvo maloletých detí,
 7. oprávňovať právneho zástupcu maloletých detí k výkonu určitých úkonov, potvrdzovať tie, ktoré boli vykonané bez oprávnenia a prijímať opatrenia týkajúce sa prijímania poručníckych výhod,
 8. rozhodovať o záruke, ktorú rodičia musia poskytovať v prospech maloletých detí,
 9. nariaďovať úplný alebo čiastočný zákaz a stanovovať obmedzenia pre výkon rodičovských práv,
 10. pristupovať k úradnému overovaniu materstva, otcovstva alebo k vylúčeniu údajného otcovstva,
 11. rozhodovať v prípade nezhody rodičov o mene a priezvisku maloletého dieťaťa.

Do príslušností súdov pre veci rodiny spadá aj:

HoreHore

 1. ochrana alebo správa majetku, určovanie výšky odmeny poručníka alebo správcu, riešenie ospravedlnenia, oslobodenia alebo odvolania poručníka, správcu alebo člena rodinnej rady, požadovanie a posudzovanie účtov, oprávňovanie a nahradzovanie právnej hypotéky a určovanie posilnenia a náhrady poskytnutej záruky a menovanie špeciálneho opatrovníka na zastupovanie maloletého mimosúdne,
 2. menovanie špeciálneho opatrovníka na zastupovanie maloletého dieťaťa v akomkoľvek procese o poručníctve,
 3. úprava, rušenie a prehodnocovanie adopcie, požadovanie a posudzovanie účtov adoptujúceho a určovanie výšky príjmov určených na výživu adoptovaného,
 4. rozhodovanie o posilnení a náhrade záruky poskytnutej v prospech maloletých detí,
 5. požadovanie a posudzovanie účtov, ktoré musia rodičia predkladať,
 6. zaoberanie sa akýmikoľvek ďalšími záležitosťami v hore uvedených veciach.

Pracovné súdy – Pracovné súdy majú v občianskoprávnych veciach príslušnosť riešiť:

 1. Otázky týkajúce sa zrušenia a výkladu nástrojov kolektívnej úpravy práce, ktoré nie sú administratívnej povahy;
 2. Otázky vznikajúce z pracovných vzťahov zahŕňajúcich podriadenosť a vzťahov vytvorených s cieľom uzatvorenia pracovnej zmluvy;
 3. Otázky vznikajúce z pracovných úrazov a chorôb z povolania;
 4. Otázky týkajúce sa ošetrovania alebo nemocničnej starostlivosti, dodávok liekov vyplývajúcich z poskytovania klinických služieb, protetických a ortopedických materiálov alebo akýchkoľvek iných služieb alebo výkonov poskytnutých alebo zaplatených v prospech obetí pracovných úrazov alebo chorôb z povolania;
 5. Žaloby o zrušenie aktov a zmlúv uzavretých akýmikoľvek zodpovednými subjektmi s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za plnenie povinností vyplývajúcich z uplatňovania odborovej alebo pracovnej legislatívy;
 6. Otázky vyplývajúce zo zmlúv podľa zákona porovnateľných s pracovnými zmluvami;
 7. Otázky vznikajúce zo zmlúv o vykonávaní učňovskej a odbornej praxe;
 8. Otázky týkajúce sa zamestnancov toho istého subjektu, pokiaľ ide o práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z úkonov realizovaných spoločne pri uzatváraní pracovných vzťahov alebo, ktoré vyplývajú z nezákonného aktu vykonaného jedným z nich pri výkone služby a z tohto dôvodu, okrem príslušnosti trestných súdov pokiaľ ide o občianskoprávnu zodpovednosť v spojení s trestnoprávnou;
 9. Otázky týkajúce sa inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo rodinných prídavkov a ich príjemcov pokiaľ ide o práva, právomoc alebo povinnosti zákonné, nariadené alebo štatutárne jedných alebo druhých, bez ohľadu na príslušnosť správnych a finančných súdov;
 10. Otázky týkajúce sa odborov a členov alebo osôb nimi zastupovaných alebo ovplyvnených ich rozhodnutiami, ak sa týkajú právomoci alebo povinností jedných alebo druhých vyplývajúcich zo zákona, nariadení alebo stanov;
 11. Procesy zamerané na likvidáciu a delenie majetku inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo odborových organizácií, pokiaľ neexistuje iné zákonné nariadenie;
 12. Otázky týkajúce sa inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo odborových organizácií, pokiaľ ide o existenciu, rozsah alebo kvalitu právomoci alebo povinností jednej z nich, ktoré vyplývajú zo zákona, nariadení alebo stanov, a ktoré ovplyvňujú druhú stranu;
 13. Exekúcie založené na ich rozhodnutiach alebo iných exekučných tituloch, okrem príslušnosti pripisovanej iným súdom;
 14. Otázky vznikajúce medzi subjektmi pracovnoprávneho vzťahu alebo medzi týmito subjektmi a tretími stranami, pokiaľ vznikajú zo vzťahov spojených s pracovnými vzťahmi na základe doplnenia, dodatku alebo podriadenosti a žaloba sa viaže na inú žalobu, za ktorú je súd priamo zodpovedný;
 15. Otázky občianskoprávne týkajúce sa štrajkov;
 16. Otázky týkajúce sa zamestnaneckých výborov a príslušných koordinačných výborov, podniku a jeho zamestnancov;
 17. Ostatné otázky vyplývajúce zo zákona.

Obchodné súdy – Obchodné súdy majú príslušnosť pripravovať a viesť:

HoreHore

 1. špeciálne procesy týkajúce sa ozdravenia podniku a úpadku;
 2. konania vo veci prehlásenia neexistencie, neplatnosti a zrušenia spoločenskej zmluvy (stanov);
 3. konania týkajúce sa výkonu práv spoločníkov;
 4. konania o prerušenie a zrušenie rozhodnutí v rámci spoločnosti;
 5. konania vo veci zrušenia a likvidácie spoločností;
 6. konania vo veci nároku na priemyselné vlastníctvo;
 7. konania vo veciach, o ktorých pojednáva Zákon o obchodnom registri;
 8. konania o neplatnosť a zrušenie podľa Zákona o priemyselnom vlastníctve.

Obchodné súdy majú tiež príslušnosť rozhodovať:

 1. o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré v zmysle Zákona o priemyselnom vlastníctve udeľujú alebo odopierajú ktorékoľvek zo súkromných práv v ňom uvedených;
 2. o odvolaniach proti rozhodnutiam obchodného registra.

Námorné súdy – Námorné súdy majú príslušnosť zaoberať sa otázkami, ktoré sa týkajú:

 1. odškodnení potrebných z dôvodu škôd spôsobených alebo utrpených na lodiach, člnoch a iných plavidlách alebo vyplývajúcich z ich námorného využitia vo všeobecnom právnom zmysle;
 2. zmlúv o výstavbe, oprave, kúpe a predaji lodí, člnov a iných plavidiel, ak sú určené na námorné využitie;
 3. zmlúv o preprave námornou dopravou alebo zmlúv o kombinovanej preprave alebo viacerých spôsoboch prepravy;
 4. zmlúv o preprave riečnou dopravou alebo kanálmi;
 5. zmlúv o námornom využití lodí, člnov a iných plavidiel, najmä zmlúv o nájme a finančnom prenájme;
 6. zmlúv o poistení lodí, člnov a iných plavidiel určených na námorné využitie a o poistení ich nákladu;
 7. hypoték a práv na lode a člny ako aj akýchkoľvek skutočných záruk za plavidlá a ich náklady;
 8. špeciálnych procesov týkajúcich sa lodí, člnov a iných plavidiel a ich nákladov;
 9. predbežných opatrení týkajúcich sa lodí, člnov a iných plavidiel, príslušného nákladu, bánk a iných hodnôt súvisiacich s loďami, člnmi a inými plavidlami, ako aj predbežných žiadostí u správy prístavu o zabránenie úniku plavidiel, ktoré sú predmetom takýchto postupov;
 10. spoločných havárií alebo zvláštnych havárií vrátane tých, ktoré sa týkajú iných plavidiel určených na námorné využitie;
 11. námornej pomoci a záchrany;
 12. zmlúv o vlečení a riadení lodí;
 13. odstraňovania stroskotaných lodí;
 14. občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie mora a iných vôd v jeho jurisdikcii;
 15. použitia, straty, nálezu alebo privlastnenia prístrojov alebo zariadení na rybolov, zber morských živočíchov a mäkkýšov a morských rastlín, kotiev, potrieb, zbraní, zásob a iných predmetov určených na plavbu alebo rybolov, ako aj škôd spôsobených alebo utrpených týmto materiálom;
 16. škôd spôsobených na verejnom námornom majetku;
 17. majetku a vlastníctva vyplavených trosiek a vecí pochádzajúcich z morských vôd alebo existujúcich zvyškov, ktoré ležia na príslušnej pôde alebo pod zemou alebo, ktoré pochádzajú z, alebo existujú vo vnútorných vodách, ak spadajú pod námorný záujem;
 18. zadržaných vecí;
 19. akýchkoľvek otázok vo všeobecnosti o veciach obchodného námorného práva.

Bližšie informácie

 • Supremo Tribunal de Justiça English - français - português (Najvyšší súd);
 • Ministério da Justiça English - português; (Ministerstvo spravodlivosti)
 • Tribunal Constitucional português; (Ústavný súd)
 • Tribunal da Relação de Lisboa português; (Odvolací súd mesta Lisabon)
 • Tribunal da Relação de Coimbra português; (Odvolací súd mesta Coimbra)
 • Tribunal da Relação de Évora English - français - português; (Odvolací súd mesta Évora)
 • Tribunal da Relação do Porto português; (Odvolací súd mesta Porto)
 • Procuradoria Geral da República português; (Generálna prokuratúra)
 • Centro de Estudos Judiciários English - français - português (subjekt zodpovedný za vzdelávanie sudcov);
 • Direcção Geral da Administração da Justiça português (Okrem iného poskytuje kontaktné informácie o súdoch a o ich územnej jurisdikcii a o prístupe na stránku súdnych úradov);
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento English - português do Ministério da Justiça; (Odbor legislatívnej politiky a plánovania Ministerstva spravodlivosti)
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado português; (Generálne riaditeľstvo registrov a notárov)
 • Instituto do Consumidor português; (Inštitút spotrebiteľa)
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses português; (Odborová asociácia portugalských sudcov)
 • Sindicato dos Magistrados português do Ministério Público; (Odborová organizácia prokurátorov)
 • Ordem dos Advogados português; (Advokátska komora)
 • Base de legislação «on-line» português (Obsahuje diplomy a písomnosti zverejnené v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje prístup zdarma k publikovanej legislatíve I Série od 01-01-2000).

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-06-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo