Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken > Portugal

Laatste aanpassing: 10-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Portugal

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Indien u een rechtsprocedure wilt beginnen in burgerlijke of handelszaken, moet u bepalen welke rechtbank bevoegd is voor uw zaak, met andere woorden, welke rechtbank jurisdictie heeft. Indien u de verkeerde rechtbank kiest of indien er een geschil ontstaat over de bevoegdheid van de rechtbank, loopt u het risico dat uw zaak ernstige vertraging oploopt of zelfs dat uw vordering wordt afgewezen wegens onbevoegdheid.



 

INHOUDSOPGAVE

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank? A.
B. Indien de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak? B.
I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd in mijn zaak? I.
II. Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?) II.
1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid 1.
2. Uitzonderingen op de basisregel 2.
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank? a)
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)? b)
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen? c)
C. Indien een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden? C.

 

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank?

In het Portugese rechtsstelsel is het antwoord op de vraag of u een vordering moet indienen bij een algemene burgerlijke rechtbank of een gespecialiseerde rechtbank afhankelijk van het soort zaak.

De bevoegdheid wordt vastgesteld op het moment van indiening van de vordering bij de rechtbank. Eventuele latere veranderingen in de feiten zijn in dit opzicht niet relevant.

In Portugal wordt de bevoegdheid verdeeld over de verschillende rechtbanken naargelang de materie (dat wil zeggen de aard van het geschil), de hiërarchie (namelijk of het een rechtbank van eerste of tweede aanleg of het hooggerechtshof betreft), de waarde van de zaak (het geldelijke aspect van de vordering), de vorm van de procedure die van toepassing is (dat wil zeggen de keten van te nemen procedurele stappen om een bepaald recht te doen gelden) en het territorium (dat wil zeggen het geografisch gebied dat verband houdt met de te beoordelen feiten).

Er zijn speciale voorzieningen voor tenuitvoerleggingshandelingen (de maatregelen waarom een partij verzoekt met het oog op het effectieve herstel van de inbreuk op haar recht).

Voor de ratione materiae (absolute bevoegdheid) geldt dat de gewone rechtbanken de zaken kunnen behandelen die niet bij wet aan andere rechtbanken zijn toegewezen.

Er is een hiërarchie van rechtbanken vastgesteld voor de behandeling van hoger beroep tegen de uitspraken van de verschillende rechtbanken.

In de regel behandelt het hooggerechtshof het hoger beroep in zaken waarvan de waarde het maximumbedrag overschrijdt dat door de hoven van beroep kan worden behandeld. De hoven van beroep behandelen het hoger beroep in zaken waarvan de waarde het maximumbedrag overschrijdt dat door de rechtbanken van eerste aanleg kan worden behandeld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De grensbedragen voor de rechtbanken worden bij wet vastgesteld en vergeleken met het bedrag dat met de zaak is gemoeid. Deze bedragen bepalen of aan partijen een beroepsmogelijkheid wordt toegewezen en geven de grenzen aan waarbinnen een rechter kan komen tot een uitspraak waartegen geen beroep mogelijk is.

De regels van burgerlijk procesrecht bepalen op basis van het met de zaak gemoeide bedrag bij welke rechtbank de vordering moet worden ingediend.

Dezelfde regels geven de factoren aan op basis waarvan voor elke zaak kan worden bepaald welke rechtbank territoriaal bevoegd is om in de zaak uitspraak te doen.

De rechtbanken van eerste aanleg zijn in de regel arrondissementsrechtbanken. Deze rechtbanken hebben algemene bevoegdheid. Dat wil zeggen dat ze alle geschillen kunnen afdoen, met uitzondering van die geschillen die ingevolge de wet door andere rechtbanken moeten worden behandeld.

Voor meer informatie raadpleegt u het informatieblad over de organisatie van de rechtspraak van Portugal op deze website.

B. Indien de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

Zodra vaststaat dat uw zaak voor een gewone burgerlijke rechtbank kan worden behandeld, bepaalt u aan de hand van de criteria besloten in de volgende vragen bij welke specifieke rechtbanken u uw vordering kunt indienen.

I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd in mijn zaak?

In Portugal is er geen verschil tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

II. Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid

De basisregel met betrekking tot territoriale bevoegdheid is dat de bevoegdheid ligt bij de rechtbank van de plaats waar de verweerder woont.

Indien de verweerder echter geen gewone verblijfplaats heeft, indien zijn woonplaats onbekend is of indien hij afwezig is, dient de zaak te worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de eiser woont. Indien de woon- en verblijfplaats van de verweerder in het buitenland is, dient de zaak te worden behandeld voor de rechtbank van de plaats in Portugal waar de verweerder aanwezig is. Indien de verweerder niet in Portugal is, dient de zaak te worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de eiser woont. Indien deze zijn laatste woonplaats in het buitenland heeft, is de rechtbank van Lissabon bevoegd voor de zaak.

De algemene regel voor rechtspersonen en ondernemingen luidt:

 1. indien de verweerder de staat is, wordt de rechtbank van de woonplaats van de verweerder vervangen door de rechtbank van de woonplaats van de eiser;
 2. indien de verweerder een andere rechtspersoon of een onderneming is, dient de zaak te worden gebracht voor de rechtbank van de plaats van de hoofdvestiging van de verweerder of die van het filiaal, het agentschap, de dochteronderneming, de gemachtigde of de vertegenwoordiging, naargelang de vordering tegen de moedermaatschappij of de laatstgenoemde entiteiten is gericht. Zaken tegen buitenlandse rechtspersonen of ondernemingen met een filiaal, agentschap, dochtermaatschappij, gemachtigde of vertegenwoordiging in Portugal kunnen worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar deze formeel zijn gevestigd, ook indien de vordering tegen de moedermaatschappij is gericht.
2. Uitzonderingen op de basisregel

Zaken met betrekking tot rechten op onroerende goederen, verdeling van mede-eigendom, uitzetting, voorrechten en executie op onroerende goederen, evenals zaken met betrekking tot de verhoging, substitutie, verlaging of zuivering van hypotheken moeten worden gebracht voor de rechtbank van het arrondissement waar het betrokken onroerend goed gelegen is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zaken met betrekking tot de verhoging, substitutie, verlaging of zuivering van hypotheken op schepen of luchtvaartuigen moeten echter worden gebracht voor de rechtbank van het arrondissement waar het betwiste goed is geregistreerd. Indien de hypotheek roerende zaken betreft die in verschillende arrondissementen zijn geregistreerd, kan de eiser voor één daarvan kiezen.

Indien de zaak betrekking heeft op een geheel van roerende goederen die aan dezelfde persoon toebehoren en die voor hetzelfde gebruik bestemd zijn, of op roerende goederen én onroerende goederen, of op onroerende goederen die in verschillende arrondissementen gelegen zijn, moet zij worden gebracht voor de rechtbank van het arrondissement waar de onroerende goederen met de hoogste waarde gelegen zijn. Te dien einde moet het kadaster worden geraadpleegd. Indien het onroerend goed waarop de zaak betrekking heeft, in meer dan één arrondissement gelegen is, kan de zaak voor de rechtbank van elk van deze arrondissementen worden gebracht.

Vorderingen met betrekking tot de nakoming van verplichtingen, schadevergoeding voor het niet of niet volledig nakomen van verplichtingen en de beëindiging van een overeenkomst vanwege niet-nakoming kunnen naar keuze van de schuldeiser worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de verplichting moest worden nagekomen of voor de rechtbank van de plaats waar de verweerder woont.

Voor civielrechtelijke zaken in verband met aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad is de rechtbank bevoegd van het gebied waar het voorval heeft plaatsgevonden.

Voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed is de rechtbank bevoegd van de woon- of verblijfplaats van de eiser.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor boedelbeschrijving (om de gemeenschap van goederen na overlijden te beëindigen) is de rechtbank bevoegd van de laatste woonplaats van de overledene.

De rechtbank van de haven waar een schip dat zware averij heeft opgelopen, haar vracht aflevert of had moeten afleveren, is bevoegd om over deze schade te oordelen.

Een zaak met betrekking tot verlies en schade als gevolg van een aanvaring tussen schepen kan worden gebracht voor de rechtbank van het arrondissement waar het ongeval plaatsvond, de rechtbank van de woonplaats van de eigenaar van het schip dat het andere schip aanvoer, de rechtbank van de plaats waar dit schip was geregistreerd of waar het zich bevindt, of de rechtbank van de eerste aanloophaven van het schip dat is aangevaren.

De verschuldigde lonen voor het bergen of bijstaan van schepen kunnen worden gevorderd bij de rechtbank van de plaats waar de feiten zich voordeden, de rechtbank van de woonplaats van de eigenaar van de geborgen objecten of de rechtbank van de plaats waar het geborgen schip is geregistreerd of zich bevindt.

De vordering tot afgifte van een verklaring dat een verworven schip vrij is van lasten of rechten kan worden ingediend bij de rechtbank van de haven waar het schip ligt gemeerd op het ogenblik van de verwerving.

Voor sanerings- of faillissementsprocedures is de bevoegde rechtbank die van de plaats waar de onderneming is gevestigd of waar zij haar voornaamste activiteiten ontplooit.

De rechtbank van het arrondissement waar een filiaal, agentschap, dochteronderneming, gemachtigde of vertegenwoordiging in Portugal of een buitenlandse onderneming is gevestigd, is bevoegd tot behandeling van sanerings- of faillissementsprocedures die voortvloeien uit verplichtingen die in Portugal zijn aangegaan of die in Portugal zouden moeten worden nagekomen. De liquidatie zal echter uitsluitend de activa betreffen die zich in Portugal bevinden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Met betrekking tot beschermende maatregelen (in gang gezet door procedurele stappen gericht op het veilig stellen van de effectiviteit van een beslissing die met betrekking tot een bepaalde vordering zal worden geveld) en stappen voorafgaand aan de indiening van een vordering, behoren de volgende punten te worden opgemerkt:

 1. vorderingen tot beslaglegging (gerechtelijke inbezitneming van goederen) en inbeslagneming van goederen (bestaande uit het inventariseren, waarderen en onderbrengen van de goederen in een bewaarplaats) kunnen worden ingediend bij de rechtbank waar de hoofdprocedure wordt gevoerd of bij de rechtbank van het arrondissement waar de goederen zich bevinden of, indien de goederen zich in verschillende arrondissementen bevinden, in een van deze rechtbanken;
 2. vorderingen tot staking van nieuw werk (een spoedmaatregel gericht op het tijdelijk opschorten van nieuw werk) kunnen worden ingediend bij de rechtbank van het arrondissement waar het werk wordt uitgevoerd;
 3. voor andere beschermende maatregelen is de bevoegde rechtbank die waarvoor de desbetreffende vordering moet worden ingediend;
 4. alle stappen in verband met bewijsvoering moeten worden gezet voor de rechtbank van de plaats waar de beschermende maatregelen moeten worden genomen.

Voor bijzondere kennisgevingen moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van de persoon aan wie betekening dient te geschieden.

Vorderingen in verband met arbeidsrecht moeten worden ingediend bij de rechtbank van de plaats waar de verweerder woont.

Een werknemer die een zaak in verband met een arbeidsovereenkomst aanspant tegen zijn werkgever, kan zijn vordering indienen bij de rechtbank van de plaats waar de arbeidswerkzaamheden worden uitgevoerd of van zijn woonplaats. 

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien er verscheidene eisers zijn, is de rechtbank bevoegd van de plaats waar de arbeidswerkzaamheden worden uitgevoerd of van de woonplaats van een van de eisers.

Indien de arbeidswerkzaamheden op meer dan één plaats worden uitgevoerd, kan de vordering worden ingediend bij de rechtbank van één van die plaatsen.

Vorderingen die het gevolg zijn van arbeidsongevallen en beroepsziekten moeten worden ingediend bij de rechtbank van de plaats waar het ongeval geschiedde of waar de zieke werknemer het laatst werkte aan de taak die tot de ziekte zou hebben geleid. Indien het ongeval zich in het buitenland voordeed, dient de vordering in Portugal te worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van het slachtoffer. De wettelijke vereiste verslagen moet worden toegezonden aan de rechtbank die volgens deze regels is aangewezen. De rechtbank van de woonplaats van het slachtoffer van het ongeval, de zieke werknemer of de begunstigde is eveneens bevoegd indien de verslagen daar worden uitgebracht of indien de betrokkene voorafgaand aan de contentieuze fase van de zaak een verzoek indient. Indien het slachtoffer van het ongeval, de zieke of de begunstigde geregistreerd staat als zeeman of lid van een vliegtuigbemanning en het ongeval zich tijdens een reis voordoet of de ziekte tijdens een reis wordt ontdekt, is de rechtbank bevoegd van de eerste plaats op het nationaal grondgebied die het schip of het vliegtuig aandoet of de plaats waar het schip of het vliegtuig geregistreerd is.

In het geval van collectief ontslag moeten de beschermende opschortingsmaatregelen worden gevraagd en de bezwaren worden ingediend bij de rechtbank van de plaats van de vestiging waar de arbeidswerkzaamheden worden verricht. Indien collectief ontslag werknemers in verschillende vestigingen treft, is de rechtbank bevoegd van de plaats van de vestiging met het grootste aantal ontslagen werknemers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Met betrekking tot minderjarigen en in burgerlijke procedures geldt als algemene regel dat de bevoegde rechtbank die is van de plaats waar de minderjarige woont op het ogenblik waarop de vordering bij de rechtbank wordt ingediend. Indien de woonplaats van de minderjarige onbekend is, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de voogden van de minderjarige. Indien de voogden een verschillende woonplaats hebben, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de voogd aan wie de minderjarige is toevertrouwd of, in het geval van een gezamenlijk voogdijschap, die van de voogd bij wie de minderjarige woont. Indien de zaak twee of meer minderjarigen betreft die kinderen van dezelfde ouders zijn en die op verschillende plaatsen wonen, is de rechtbank bevoegd van de plaats waar de meeste minderjarigen wonen. Indien de bevoegdheid niet op deze wijze kan worden bepaald, is de rechtbank bevoegd waar het eerst om maatregelen is verzocht. Indien op het ogenblik dat de zaak voor de rechtbank wordt gebracht de minderjarige niet in Portugal woont, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de eiser of de verweerder. Indien beide partijen eveneens in het buitenland wonen en de Portugese rechtbank internationale bevoegdheid heeft, dient de zaak voor de rechtbank van Lissabon te worden gebracht.

a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Deze vraag wordt beantwoord in het antwoord op vraag II, 2.

b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Deze vraag wordt beantwoord in het antwoord op vraag II, 2.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen?

Ja, door ondertekening van een onderlinge overeenkomst over de toekenning van bevoegdheid kunnen de partijen overeenkomen welke rechtbank bevoegd is voor de beslechting van een bepaald geschil of de geschillen die kunnen voortvloeien uit een bepaalde rechtsverhouding mits er meer dan één rechtsstelsel is betrokken.

De overeengekomen aanwijzing kan betrekking hebben op het toekennen van exclusieve bevoegdheid aan bepaalde rechtbanken of kan slechts een alternatief zijn, in geval van eventuele twijfel over de bevoegdheid van de Portugese rechtbanken.

De keuze van bevoegdheid is slechts geldig indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 1. het geschil betreft rechten waarover de partijen vrij kunnen beschikken;
 2. de aanwijzing wordt aanvaard door het recht van de aangewezen rechtbank;
 3. de keuze wordt gerechtvaardigd door een omstandigheid die belangrijk is voor een of beide partijen, en houdt geen ernstig ongemak in voor de andere partij;
 4. de zaak heeft geen betrekking op een kwestie die onder de exclusieve bevoegdheid van de Portugese rechtbanken valt;
 5. de keuze is het gevolg van een schriftelijke overeenkomst of een overeenkomst die schriftelijk is bevestigd waarin expliciet de rechtbank wordt genoemd waaraan de bevoegdheid wordt toegekend. In dit opzicht geldt als schriftelijke overeenkomst elk document dat door de partijen is ondertekend of dat het gevolg is van de uitwisseling van brieven, telexen, telegrammen of andere vormen van communicatie die gelden als schriftelijk bewijs, dit ongeacht of deze instrumenten feitelijk de overeenkomst bevatten of een bepaling waarin wordt verwezen naar een ander document dat de overeenkomst bevat.

In het arbeidsrecht zijn overeenkomsten of bepalingen voor de uitsluiting van territoriale bevoegdheid volgens het bepaalde in het antwoord op vraag II, 2 nietig.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

C. Indien een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

Aan de hand van de volgende criteria kan worden bepaald welke rechtbank bevoegd is:

Familierechtbanken - deze zijn bevoegd in zaken van vrijwillige jurisdictie met betrekking tot echtgenoten, scheiding van tafel en bed, echtscheiding en beschermende maatregelen die hiermee samenhangen, alimentatie en tenuitvoerlegging van alimentatie tussen echtgenoten en ex-echtgenoten, nietigheid of ontbinding van het huwelijk en ontbinding van het huwelijk met wederzijdse instemming.

Familierechtbanken kunnen ook bevoegd voor het volgende:

 1. toewijzen van voogdij en beheer van het vermogen;
 2. aanstellen van een persoon om namens een minderjarige te handelen en aanstellen van een algemene voogd om in buitengerechtelijke zaken een onder ouderlijke verantwoordelijkheid staande minderjarige te vertegenwoordigen;
 3. bekrachtigen van adoptieakten;
 4. beslissen over de uitoefening van ouderlijke verantwoordelijkheid en behandelen van daarmee verwante zaken;
 5. vaststellen van alimentatie voor minderjarigen en meerderjarige of handelingsbekwame kinderen en beslissen over de tenuitvoerlegging van alimentatie;
 6. toezien op de naleving van het omgangsrecht met minderjarigen;
 7. machtigen van de wettelijke vertegenwoordiger van minderjarigen tot bepaalde handelingen en bekrachtigen van die handelingen die eventueel zonder machtiging zijn uitgevoerd en treffen van maatregelen met betrekking tot de aanvaarding van schenkingen;
 8. nemen van beslissingen met betrekking tot de zekerheid die ouders ten behoeve van minderjarige kinderen moeten stellen;
 9. beslissen over de gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ouderlijke verantwoordelijkheid en de uitoefening daarvan;
 10. formeel vaststellen van het moederschap of vaderschap of beslissen over betwistingen van het vermoedelijke vaderschap;
 11. beslissen over de voor- en familienaam van de minderjarige ingeval de ouders het hierover met elkaar oneens zijn.

De familierechtbanken zijn ook bevoegd voor het volgende:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. indien er sprake is van voogdij of beheer van vermogen dient de familierechtbank de vergoeding van de voogd of de beheerder te bepalen, zich te laten informeren over de terugtrekking, de ontheffing of het ontslag van de voogd, de beheerder of de gezinsadviseur, financiële gegevens op te vragen en te beoordelen, de substitutie van de wettelijke hypotheek te bekrachtigen, over de verhoging en substitutie van de geboden zekerheid te beslissen en een bijzondere voogd aan te stellen om de minderjarige te vertegenwoordigen in buitengerechtelijke zaken;
 2. aanstellen van een bijzondere voogd om de minderjarige in voogdijzaken te vertegenwoordigen;
 3. wijzigen, intrekken en herzien van adoptie, opvragen en beoordelen van de financiële gegevens van de adopterende partij en bepalen van de hoogte van het benodigde inkomen voor ondersteuning van de geadopteerde partij;
 4. beslissen over de verhoging of substitutie van de zekerheid die ten behoeve van minderjarigen is gesteld;
 5. opvragen en beoordelen van de financiële gegevens die de ouders moeten verstrekken;
 6. kennisnemen van alle andere ontwikkelingen in de zaken waarnaar in het vorige punt wordt verwezen.

Arbeidsrechtbanken - de arbeidsrechtbanken zijn bevoegd in de volgende civiele aangelegenheden:

 1. kwesties met betrekking tot nietigverklaring en interpretatie van niet van overheidswege opgelegde bepalingen in collectieve regelingen van arbeidsomstandigheden;
 2. kwesties die voortvloeien uit werkgever-werknemerbetrekkingen en relaties gevestigd met het oog op de sluiting van arbeidsovereenkomsten;
 3. kwesties die voortvloeien uit arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 4. kwesties met betrekking tot verpleging of verzorging, medicijnverstrekking in het kader van de medische dienstverlening, prothesen en orthopedische hulpmiddelen of andere dienstverlening die wordt geboden of waarvoor wordt betaald ten gunste van de slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten;
 5. zaken waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van regelgeving en overeenkomsten ondertekend door instanties met het oogmerk verplichtingen te ontlopen die voortvloeien uit de toepassing van regelgeving op het gebied van vakbonden of arbeid;
 6. kwesties die voortvloeien uit overeenkomsten die bij wet met arbeidsovereenkomsten zijn gelijkgesteld;
 7. kwesties die voortvloeien uit opleidings- en leerovereenkomsten;
 8. kwesties met betrekking tot werknemers die bij dezelfde eenheid in dienst zijn en rechten en verplichtingen betreffen die voortvloeien uit gezamenlijk uitgevoerde handelingen in het kader van hun werkbetrekkingen of die voortvloeien uit een door een van hen uitgevoerde onrechtmatige handeling tijdens of in verband met de uitvoering van hun taken. In dit geval zijn de strafrechtbanken bevoegd inzake de civielrechtelijke aansprakelijkheid die verband houdt met de strafrechtelijke aansprakelijkheid;
 9. kwesties tussen instellingen voor sociale zekerheid of die betrekking hebben op gezinstoeslagen en de begunstigden, met betrekking tot wettelijke rechten, bevoegdheden en verplichtingen van deze partijen. Dit heeft geen invloed op de bevoegdheid van de administratieve en fiscale rechtbanken;
 10. kwesties tussen vakbonden en leden of mensen die door hen worden vertegenwoordigd of die door hun beslissingen worden geraakt in hun wettelijke rechten, bevoegdheden en verplichtingen;
 11. zaken in verband met de liquidatie en verdeling van de activa van de instellingen voor sociale zekerheid of vakbonden in die gevallen waarin er geen wettelijke voorzieningen zijn om dit te voorkomen;
 12. kwesties tussen instellingen voor sociale zekerheid of vakbonden met betrekking tot het bestaan, de reikwijdte of de aard van wettelijke bevoegdheden of verplichtingen van een van deze partijen die van invloed kunnen zijn op de andere;
 13. tenuitvoerlegging op basis van hun beslissingen of andere executoriale titels, met inachtneming van de bevoegdheid toegekend aan andere rechtbanken;
 14. kwesties tussen partijen in een arbeidsrelatie of tussen een van deze partijen en een derde als gevolg van betrekkingen die op een aanvullende, afgeleide of afhankelijke wijze verband houden met een arbeidsrelatie, en in die gevallen waarin de vordering wordt ingediend samen met een andere vordering waarvoor de rechtbank directe bevoegdheid heeft;
 15. civielrechtelijke zaken met betrekking tot stakingen;
 16. kwesties tussen commissies van werknemers en de respectieve coördinerende commissies, de onderneming of de medewerkers van de onderneming;
 17. andere kwesties die bij wet kunnen worden toegewezen aan arbeidsrechtbanken.

Handelsrechtbanken - de handelsrechtbanken zijn bevoegd voor de voorbereiding en de beslissingen over:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. bijzondere procedures voor sanering en faillissement van ondernemingen;
 2. procedures voor de verklaring van het niet-bestaan, nietigheid of vernietiging van de statuten van een vennootschap;
 3. procedures in verband met de uitoefening van rechten binnen een vennootschap;
 4. procedures voor de opschorting en de vernietiging van beslissingen van een vennootschap;
 5. procedures voor ontbinding en gerechtelijke liquidatie van vennootschappen;
 6. procedures waarbij het feit waarop de vordering is gebaseerd industriële-eigendomsrechten betreft;
 7. procedures waarnaar wordt verwezen in de wet op het handelsregister;
 8. procedures voor de nietigheid en vernietiging krachtens de wet op de industriële eigendom.

De handelsrechtbanken zijn ook bevoegd voor beslissingen inzake:

 1. beroep tegen beslissingen die krachtens de wet op de industriële eigendom betrekking hebben op het toestaan, het verbieden of het verjaren van eventuele in die wet genoemde privatieve rechten;
 2. beroep tegen beslissingen genomen door de beheerders van het handelsregister.

Maritieme rechtbanken - maritieme rechtbanken zijn bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op het volgende:

 1. schadeloosstelling in verband met schade veroorzaakt of geleden door schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten of die voortvloeit uit hun maritieme gebruik;
 2. overeenkomsten voor de bouw, reparatie, koop of verkoop van schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten, zolang deze zijn bestemd voor maritiem gebruik;
 3. overeenkomsten voor maritiem transport of gecombineerde of multimodale vervoersovereenkomsten;
 4. overeenkomsten voor vervoer over rivieren of kanalen;
 5. overeenkomsten voor het maritiem gebruik van schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten, namelijk die voor charters en financiële lease;
 6. overeenkomsten voor de verzekering van schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten bestemd voor maritiem gebruik en hun vracht;
 7. hypotheken en voorrechten met betrekking tot schepen en vaartuigen, evenals zakelijke zekerheidsrechten op drijvende gevaarten en hun vracht;
 8. bijzondere procedures met betrekking tot schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten en hun vracht;
 9. beperkende maatregelen ten aanzien van schepen, vaartuigen en andere drijvende gevaarten of hun vracht, kasgeld en andere activa, evenals verzoeken aan havenmeesters om voorlopig het vertrek te beletten van de activa die het voorwerp vormen van dergelijke maatregelen;
 10. algemene of bijzondere averij met inbegrip van schade veroorzaakt aan andere drijvende gevaarten bestemd voor maritiem gebruik;
 11. maritieme bijstand en berging;
 12. sleepovereenkomsten en loodsovereenkomsten;
 13. verwijdering van wrakken;
 14. civielrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg van de vervuiling van de zee en andere wateroppervlakken die vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank;
 15. het gebruik, het verlies of de toe-eigening van instrumenten of werktuigen voor het oogsten van zeevruchten, weekdieren en zeeplanten, ankers, vistuig, werktuigen, benodigdheden en andere voorwerpen om te navigeren of te vissen, evenals schade veroorzaakt aan of door dergelijke zaken;
 16. schade veroorzaakt aan goederen in het publieke maritieme domein;
 17. eigendom en bezit van aangespoelde goederen en voorwerpen afkomstig van de zee of bestaande overblijfselen die zich op of in de zeebedding bevinden of die afkomstig zijn uit of kunnen voorkomen in binnenwateren, indien deze van maritiem belang zijn;
 18. beslaglegging;
 19. alle kwesties van maritiem handelsrecht.

Nadere inlichtingen

 • Supremo Tribunal de Justiça English - français - português (hooggerechtshof);
 • Ministério da Justiça English - português (ministerie van justitie);
 • Tribunal Constitucional português (constitutioneel hof);
 • Tribunal da Relação de Lisboa português (hof van beroep van Lissabon);
 • Tribunal da Relação de Coimbra português (hof van beroep van Coimbra);
 • Tribunal da Relação de Évora English - français - português (hof van beroep van Évora);
 • Tribunal da Relação do Porto português (hof van beroep van Porto);
 • Procuradoria Geral da República português (parket van de advocaat-generaal);
 • Centro de Estudos Judiciários English - français - português (centrum voor juridische studies; instantie verantwoordelijk voor de opleiding van Portugese rechters en magistraten);
 • Direcção Geral da Administração da Justiça português (directoraat-generaal voor gerechtelijke administratie; voorziet in informatie die onder meer betrekking heeft op contactgegevens en de geografische bevoegdheid van de rechtbanken; biedt toegang tot de internetsite van gerechtelijke ambtenaren);
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça English - português (bureau wetgevingsbeleid en planning van het ministerie van justitie);
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado português (directoraat-generaal voor registers en notarissen);
 • Instituto do Consumidor português (instituut voor consumentenzaken);
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses português (beroepsorganisatie van Portugese rechters);
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público português (beroepsorganisatie van officieren van justitie);
 • Ordem dos Advogados português (Portugese orde van advocaten);
 • Online legislation database português (omvat alle rechten en kennisgevingen gepubliceerd in 'I Série do Diário da República' (Staatsblad, serie I) vanaf 1 januari 1970; biedt gratis toegang tot regelgeving gepubliceerd in 'I Série' vanaf 1 januari 2000).

« Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie | Portugal - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk