Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Portugalija

Naujausia redakcija: 22-06-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Jei planuojate pradėti civilinę arba komercinę bylą, privalote nustatyti teismą, kompetentingą įvertinti padėtį, t. y. atitinkamos kompetencijos teismą. Jei pasirinksite netinkamą teismą arba kils ginčas dėl teismo kompetencijos, kyla pavojus, kad bylos nagrinėjimas žymiai užsitęs arba ieškinys netgi bus atmestas dėl netinkamai pasirinktos kompetencijos. 

TURINIO LENTELE

A. Ar privalau kreiptis į bendrąjį ar specializuotąjį teismą? A.
B. Jei bendrieji teismai yra kompetentingi, kaip galiu nustatyti į kurį teismą privalau kreiptis? B.
I. Ar pirmosios instancijos teismai yra skirstomi hierarchiniu požiūriu? Jei taip, kuris iš jų yra kompetentingas spręsti mano problemą? I.
II. Teritorinė jurisdikcija (A ar B miesto teismas yra kompetentingas įvertinti mano bylą?) II.
1. Bendroji teritorinės jurisdikcijos taisyklė 1.
2. Išimtys iš taisyklės 2.
a) Kada galiu rinktis tarp teismo pagal atsakovo gyvenamąją vietą (teismas, nustatytas remiantis bendrąja taisykle) ir kitos teismo institucijos? a)
b) Kada privalau rinktis kitą teismą, kuris nėra teismas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (teismas, nustatytas remiantis bendrąja taisykle)? b)
c) Ar ginčo šalys gali pačios paskirti teismą, kuris kitu atveju neturėtų tam kompetencijos? c)
C. Jei specializuotieji teismai yra kompetentingi nagrinėti bylą, kaip galiu nustatyti, į kurį teismą privalau kreiptis? C.

 

A. Ar privalau kreiptis į bendrąjį ar specializuotąjį teismą?

Pagal Portugalijos teisinę sistemą ieškinio perdavimas bendrajam ar specializuotajam teismui priklauso nuo pradedamos bylos tipo.

Kompetencija nustatoma, kai byla pateikiama nagrinėti, visiškai nepriklausomai nuo faktų pokyčių, įvykusių vėliau.

Pagal vidaus tvarką jurisdikcija paskirstoma skirtingiems teismams pagal objektą (t. y., pagal ginčo pobūdį), hierarchiją (tai yra pagal teismų jurisdikcijos lygmenį: pirmosios instancijos teismams, antrosios instancijos teismams ir Aukščiausiajam teismui), ieškinio vertę (kuri atitinka tiesioginę prašymo ekonominės naudos dydį pinigine išraiška), taikomo proceso formą (t. y. atitinkamų procesinių veiksmų, kurie būtini siekiant pasinaudoti tam tikra teise, sekos vykdymo) ir teritoriją (t. y. pagal geografinę sritį, su kuria turi būti susiję vertinti pateikti faktai).

Egzistuoja ypatingosios nuostatos, susijusios su vykdomosiomis bylomis (tokios, kuriose kas nors pateikia prašymą imtis atitinkamų priemonių, siekiant faktiškai apginti jo pažeistas teises).

Pagal bylos esmę, teismų kompetencija yra spręsti tas bylas, kurios nėra įstatymo priskirtos kitoms teismų instancijoms.

Teismai skirstomi hierarchiškai pagal skundų dėl jų sprendimų nagrinėjimą.

Paprastai Aukščiausiasis teismas nagrinėja skundus dėl bylų, kurių vertė viršija bylų, nagrinėjamų Apeliaciniame teisme, sumą. Pastarasis nagrinėja skundus dėl bylų, kurių vertė viršija bylų, nagrinėjamų pirmosios instancijos teisme, sumą.

viršųviršų

Nagrinėjamų skundų vertė atitinka įstatyme nustatytą pinigų sumą, sulyginamą su ginčo objekto verte, ir suteikia ginčo šalims teisę pateikti skundą bei apriboja terminą, per kurį teismas turi priimti sprendimą byloje, nesuteikdamas teisės sprendimą apskųsti.

Civilinio proceso nuostatos nustato teismą, kuriame turi būti pradedama byla priklausomai nuo ieškinio vertės.

Tose pačiose nuostatose nurodomi veiksniai, kurie kiekvienu atveju nurodo toje teritorijoje kompetentingą teismą.

Pirmosios instancijos teismai paprastai yra apylinkių teismai. Šiems teismams yra paskirta bendroji kompetencija, t. y. jie yra tinkami spręsti visus ginčus, išskyrus tuos, kurie įstatymo paskirti kitiems teismams.

Jei norite išsamiau išsiaiškinti, prašome kreiptis į šio tinklalapio skirsnį apie Portugalijos teisėtvarkos sistemą.

B. Jei bendrieji teismai yra kompetentingi, kaip galiu nustatyti į kurį teismą privalau kreiptis?

Jei jau nustatyta, kad bendrieji teismai yra kompetentingi, turite atkreipti dėmesį į kriterijus, kurie yra pateikti atsakymuose į šiuos klausimus.

I. Ar pirmosios instancijos teismai yra skirstomi hierarchiniu požiūriu? Jei taip, kuris iš jų yra kompetentingas spręsti mano problemą?

Portugalijoje pirmosios instancijos teismai nėra suskirstyti hierarchiškai.

II. Teritorinė jurisdikcija (A ar B miesto teismas yra kompetentingas įvertinti mano bylą?)

1. Bendroji teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Bendroji taisyklė, galiojanti teritorinei jurisdikcijai, yra ta, kad nagrinėti bylą yra kompetentingas vietos, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismas.

viršųviršų

Taigi, jeigu atsakovas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba pastaroji yra nenustatyta, arba jis yra išvykęs, ieškinys pareiškiamas vietos, kurioje yra ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta, teisme. Jei atsakovas turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę kitoje šalyje, ieškinys pareiškiamas vietos, kurioje jis yra, teisme. Jei ieškovas nėra Portugalijos teritorijoje, ieškinys pareiškiamas vietos, kurioje yra ieškovas, teisme, ir jeigu jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje šalyje, tai nagrinėti bylą yra kompetentingas Lisabonos teismas.

Bendroji teritorinės jurisdikcijos taisyklė juridinių asmenų ir bendrovių atveju yra ši:

 1. jei atsakovas yra valstybė, teismas pagal ieškovo nuolatinę gyvenamąją vietą keičiamas į teismą pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją vietą;
 2. jei atsakovas yra kitas juridinis asmuo ar bendrovė, ieškinys pareiškiamas teisme pagal centrinės administracijos būstinės vietą arba padalinio, agentūros, filialo, pasiuntinybės ar atstovybės būstinės vietą, atsižvelgiant į tai, ar ieškinys pareiškiamas pirmosios, ar pastarųjų atžvilgiu; tačiau ieškinys užsienio šalių juridiniam asmeniui ar bendrovei, turinčiai padalinį, agentūrą, filialą, pasiuntinybę ar atstovybę Portugalijoje, gali būti pareikštas pagal jų būstinės vietą, net jeigu prašoma įteikti dokumentus centrinei administracijai.
2. Išimtys iš taisyklės

Teismui pagal turto buvimo vietą turi būti pateikta nagrinėti bylas, susijusias su teisėmis į nekilnojamąjį turtą, bylas dėl bendro turto dalybų, priverstinio iškeldinimo, pirmumo pirkti teisės ir specialias vykdomąsias nekilnojamojo turto bylas, taip pat bylas dėl hipotekos steigimo, keitimo, apribojimo arba išbraukimo iš jos.

viršųviršų

Tačiau bylos dėl laivų ir lėktuvų hipotekos steigimo, keitimo, apribojimo arba išbraukimo iš jos pradedamos teisme pagal atitinkamo registravimo vietą; jei hipoteka apima kilnojamąjį turtą, užregistruotą skirtingose teismų srityse, ieškovas gali pasirinkti bet kurią iš jų.

Jeigu bylos objektas yra apibendrintas dalykas (kilnojamų daiktų, priklausančių tam pačiam asmeniui ir skirtų tam pačiam tikslui, visuma) arba kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas arba nekilnojamasis turtas, esantis skirtingose teismų srityse, tai ieškinys pateikiamas teisme pagal didesnę vertę turinčio nekilnojamojo turto vietą, vertę nustatant pagal nekilnojamojo turto registro lentelę. Jei nekilnojamasis turtas, kuris yra bylos objektas, yra daugiau nei vienoje teritorinėje teismų srityje, ieškinį galima pateikti bet kurioje iš šių sričių.

Bylos dėl įsipareigojimų vykdymo, žalos atlyginimo dėl įsipareigojimų vykdymo arba nepakankamo jų vykdymo ir sutarties nutraukimo dėl jos nevykdymo, kreditoriui pasirinkus, pateikiamos vietos, kurioje turi būti vykdomi įpareigojimai, teisme ar teisme pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją vietą.

Nagrinėti civilinės atsakomybės bylas, susijusias su neteisėtais veiksmais arba sukeltu pavojumi, yra kompetentingas teismas pagal vietą, kurioje įvyko veiksmas.

Nagrinėti bylas dėl santuokos nutraukimo ir asmenų gyvenimo skyrium bei turto atskyrimo yra kompetentingas teismas pagal ieškovo nuolatinę gyvenamąją vietą ar buveinę.

Procesus dėl turto aprašymo (skirtiems nutraukti turto bendrumą dėl vieno iš asmenų mirties) nagrinėti yra kompetentingi teismai pagal mirusiojo asmens paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą.

viršųviršų

Uosto, į kurį yra arba kuriam privalo būti pristatytas avariją patyrusio laivo krovinys, teismas yra kompetentingas šią avariją sureguliuoti ir paskirstyti su ja susijusias išlaidas.

Byla dėl praradimo ir nuostolių, patirtų laivų susidūrimo metu, atlyginimo gali būti iškelta teisme pagal vietą, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, teisme pagal susidūrimą patyrusio laivo savininko nuolatinę gyvenamąją vietą, teisme pagal vietą, kuriai priklauso ar kurioje buvo rastas šis laivas, ir teisme pagal vietą, kurioje yra uostas, į kurį pirmutinį atvyko susidūrimą patyręs laivas.

Atlyginti už laivo gelbėjimo arba pagalbos darbus gali būti reikalaujama teisme pagal vietą, kurioje atsitiko įvykis, teisme pagal išgelbėtų daiktų savininko nuolatinę gyvenamąją vietą ir teisme pagal vietą, kuriai priklauso ar kurioje buvo rastas laivas, kuriam buvo suteikta pagalba.

Byla, kurioje sprendžiamas kreditorių teisių panaikinimas įgyto laivo atžvilgiu, teikiama uosto, kuriame laivas buvo nuleidęs inkarą jo įsigijimo metu, teismui.

Nagrinėti specialiąsias su įmonės atkūrimu ir bankrotu susijusias bylas yra kompetentingas vietovės, kurioje įmonė yra įsikūrusi arba vykdo savo pagrindinę veiklą, teismas.

Srities, kurioje yra kitos šalies bendrovės ar įmonės Portugalijoje įsikūręs padalinys, agentūra, filialas, pasiuntinybė ar atstovybė, teismas yra kompetentingas nagrinėti specialiąsias su įmonės atkūrimu ir bankrotu susijusias bylas, kurios atsiranda dėl Portugalijoje prisiimtų įsipareigojimų arba kai pastarieji čia turi būti vykdomi, tačiau vykdomas likvidavimas apsiriboja Portugalijos teritorijoje esančiu įmonės turtu.

viršųviršų

Kalbant apie laikinąsias priemones (kurios taikomos dėl procesinių veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti tam tikroje byloje priimto sprendimo vykdymą) ir teismines priemones, kurių būtina imtis prieš pateikiant ieškinį, būtina atsižvelgti į tai, kad:

 1. prašymas dėl konfiskavimo (teisminis turto konfiskavimas) ir turto arešto (kuris susideda iš aprašymo, įvertinimo ir turto perdavimo deponentui) gali būti pateiktas teismui, kuriame turi būti pateiktas galutinis ieškinys, bei vietos, kurioje yra turtas arba, jei šis yra skirtingose apylinkėse, bet kurios iš jų teismui;
 2. vietos, kurioje vykdomi darbai, teismas yra kompetentingas spręsti naujų statybų nekilnojamojo turto arešto (skubios priemonės, kuriomis siekiama sustabdyti naujas statybas) klausimus;
 3. teismas, kuriam privalo būti pateikta atitinkama byla, yra kompetentingas taikyti kitas laikinąsias priemones;
 4. prašymas taikyti teismines priemones prieš pradedant rinkti įrodymus pateikiamas vietos, kurioje jos turi būti taikomos, teismui.

Prašymas dėl atskirojo pranešimo įteikimo pateikiamas gyvenamosios vietos, kurioje gyvena pranešimo adresatas, teismui.

Kalbant apie bylas inicijuojamas darbo teismuose, galioja pagrindinė nuostata, kad šios turi būti teikiamos teismui pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją vietą.

Tačiau bylos, susijusios su darbo sutartimi ir darbuotojo inicijuojamos prieš savo darbdavį, gali būti teikiamos vietos, kurioje atliekamas darbas, teismui arba teismui pagal jo nuolatinę gyvenamąją vietą.

Jei yra keletas ieškovų, tai kompetentingas yra vietos, kurioje atliekamas darbas, teismas arba teismas pagal bet kurio iš jų nuolatinę gyvenamąją vietą.

viršųviršų

Jei darbas atliekamas daugiau nei vienoje vietoje, byla gali būti inicijuojama bet kurios iš šių vietų teisme.

Skubios bylos dėl darbe įvykusių nelaimingų atsitikimų arba dėl profesinės ligos turi būti teikiamos vietos, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas arba kurioje sergantis asmuo paskutinį kartą atliko darbą, galimai sukėlusį ligą, teismui. Jei nelaimingas atsitikimas įvyko kitoje šalyje, byla turi būti teikiama Portugalijos teismui pagal nukentėjusio asmens nuolatinę gyvenamąją vietą. Įstatymu nustatyti pranešimai turi būti perduodami teismui, nustatytam pagal šias nuostatas. Darbo teismas taip pat yra kompetentingas nagrinėti bylas dėl nukentėjusio asmens, sergančio asmens, naudos gavėjo, jei pranešimas teismui yra pristatytas arba jei asmuo pateikia prašymą iki proceso ginčo etapo. Jei nukentėjęs asmuo, sergantis asmuo ar naudos gavėjas yra jūreivis arba kurio nors orlaivio įgulos narys, o nelaimingas atsitikimas įvyko kelionėje arba jos metu pasireiškė liga, tai kompetentingas yra teismas pagal vietą savo šalies teritorijoje, į kurią pirmutinę atvyko laivas ar orlaivis arba teismas pagal jų registraciją.

Kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju taikinamasis procesas ir skundai turi būti nagrinėjami vietos, kurioje vykdomas darbas, teisme. Kai atleidžiami skirtinguose įmonės padaliniuose dirbantys darbuotojai, kompetentingas yra vietos, kurioje yra didžiausias atleistų iš darbo darbuotojų skaičius, teismas.

Kalbant apie nepilnamečius, civilinėse bylose galioja pagrindinė nuostata, pagal kurią skelbti sprendimus kompetentingas yra teismas pagal jų gyvenamąją vietą proceso inicijavimo metu. Jei nepilnamečio gyvenamoji vieta yra nežinoma, kompetentingas teismas nustatomas pagal asmenų, kuriems buvo patikėta vykdyti tėvų valdžią, gyvenamąją vietą. Jei asmenys, kuriems buvo patikėta vykdyti tėvų valdžią, turi skirtingas gyvenamąsias vietas, kompetentingas yra teismas pagal to asmens, kuriam buvo patikėta globoti nepilnametį, gyvenamąją vietą, arba jeigu globoti nepilnametį buvo patikėta keliems asmenims – teismas pagal asmens, su kuriuo gyvena nepilnametis, gyvenamąją vietą. Jei kuri nors nutartis yra susijusi su dviem ar daugiau nepilnamečių, kurie yra tų pačių tėvų vaikai ir gyvena skirtingose apylinkėse, kompetentingas yra teismas pagal didesnio nepilnamečių skaičiaus gyvenamąją vietą; esant vienodam pasiskirstymui, kompetentingas yra tas teismas, kuriame pirmiausia buvo pateiktas prašymas priimti nutartį. Jei proceso inicijavimo metu nepilnametis negyveno šalyje, tai kompetentingas yra teismas pagal ieškovo arba atsakovo gyvenamąją vietą; jeigu pastarieji taip pat gyvena užsienyje ir tarptautinę kompetenciją turi Portugalijos teismas, tai Lisabonos teismas privalo nagrinėti bylą .

viršųviršų

a) Kada galiu rinktis tarp teismo pagal atsakovo gyvenamąją vietą (teismas, nustatytas remiantis bendrąja taisykle) ir kitos teismo institucijos?

Atsakymas į šį klausimą pateiktas šios 2 dalies c punkte.

b) Kada privalau rinktis kitą teismą, kuris nėra teismas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (teismas, nustatytas remiantis bendrąja taisykle)?

Visais atvejais, nurodytais II klausimo 2 dalyje.

c) Ar ginčo šalys gali pačios paskirti teismą, kuris kitu atveju neturėtų tam kompetencijos?

Taip, pasirašydamos privačią sutartį dėl teismo jurisdikcijos nustatymo, šalys gali susitarti, kuris teismas yra kompetentingas spręsti tam tikrą ginčą ar ginčus, galimai kilusius iš tam tikrų teisinių santykių, jei šie yra susiję su daugiau nei viena teismo instancija.

Sutartyje tam tikriems teismams gali būti priskiriama išimtinė kompetencija arba kompetencija, alternatyvi Portugalijos teismams, jei tokia yra, tačiau darant prielaidą, kad, iškilus abejonėms, ji yra alternatyvi.

Kompetentingo teismo pasirinkimas turi teisinę galią tik tada, jei tenkinami visi šie reikalavimai:

 1. kalbama apie teisinį ginčą dėl teisių, kurias turi ginčo šalys;
 2. pasirinkimas neprieštarauja įstatymams, galiojantiems pasirinktam teismui;
 3. pasirinkimas turi būti grindžiamas rimtais abiejų šalių ketinimais arba vienos iš jų ketinimais su sąlyga, kad jis nedaro rimtos žalos kitai ginčo šaliai;
 4. pasirinkimas nepažeidžia išimtinės Portugalijos teismų kompetencijos;
 5. pasirinkimas atsiranda pagal rašytinę arba raštu patvirtintą sutartį, kurioje aiškiai nurodomas kompetentingas teismas. Šiuo tikslu rašytine sutartimi gali būti laikomas abiejų šalių pasirašytas dokumentas arba dokumentas, atsiradęs keičiantis korespondencija paprastu paštu, teleksu, telegrama arba kitomis ryšio priemonėmis, paliekančiomis rašytinius įrodymus, kad šiose priemonėse yra tiesiogiai pateikta sutartis arba kad jose yra pateikiama nuoroda į tokių dokumentų buvimą.

Darbo teisėje yra niekinės tokios sutartys arba išlygos, kuriomis ketinama panaikinti teritorinę teismų kompetenciją, priskirtą pagal nuostatas, nurodytas atsakyme į II–2 klausimą.

viršųviršų

C. Jei specializuotieji teismai yra kompetentingi nagrinėti bylą, kaip galiu nustatyti, į kurį teismą privalau kreiptis?

Galėsite jį nustatyti, remdamiesi šiais kriterijais:

Šeimos teismai yra kompetentingi parengti ir priimti sprendimus dėl savanoriškos jurisdikcijos bylų, susijusių su sutuoktiniais, dėl bylų dėl asmenų gyvenimo skyrium bei turto atskyrimo ir bylų dėl santuokos nutraukimo, dėl turto inventorizavimo ir su tuo susijusių laikinųjų priemonių taikymo, dėl prašymų pripažinti santuoką negaliojančia, dėl prašymų pripažinti santuoką, sąžiningai sudarytą bent vieno iš sutuoktinių, negaliojančia, dėl prašymų ir vykdomųjų bylų, susijusių su sutuoktinio arba buvusio sutuoktinio išlaikymu.

Šeimos teismai taip pat yra kompetentingi:

 1. svarstyti prašymus dėl globos ir turto valdymo;
 2. paskirti asmenį, kuris turės derėtis nepilnamečio vardu, ir paskirti patikėtinį, kuris turės atstovauti nepilnamečiui ne teisme tėvų valdžios atveju;
 3. suteikti leidimą įsivaikinti;
 4. reguliuoti naudojimąsi tėvų valdžia ir nagrinėti su ja susijusias bylas;
 5. skirti išlaikymą nepilnamečiams ir pilnamečiams arba emancipuotiems vaikams ir parengti bei priimti sprendimus su išlaikymu susijusiose vykdomosiose bylose;
 6. skirti nepilnamečių vaikų teisminę globą;
 7. įgalioti teisinį nepilnamečių atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, patvirtinti be leidimo atliktus veiksmus ir spręsti dėl neatlygintinai perduodamo turto priėmimo;
 8. priimti sprendimą dėl laidavimo, kurį tėvai turi suteikti nepilnamečių vaikų naudai;
 9. priimti sprendimą visiškai arba iš dalies suvaržyti tėvų valdžią ir nustatyti naudojimosi ja ribas;
 10. oficialiai nustatyti motinystę, tėvystę arba priimti sprendimą dėl tariamos tėvystės nuginčijimo;
 11. tėvams nesutariant, priimti sprendimą dėl nepilnamečio vardo ir pavardės;

Šeimos teismai taip pat yra kompetentingi:

viršųviršų

 1. patikėto turto saugojimo ar valdymo atveju, nustatyti saugotojo arba valdytojo atlyginimą, nagrinėti patikėto turto saugotojo, valdytojo arba šeimos tarybos vadovo pasitraukimo, atleidimo arba pašalinimo bylas, reikalauti ataskaitų ir nagrinėti ataskaitas, leisti pakeisti teisinę hipoteką ir nustatyti bet kokio pateikto laidavimo papildymą arba pakeitimą, ir paskirti specialųjį patikėtinį atstovauti nepilnamečiui ne teisme;
 2. paskirti specialų patikėtinį atstovauti nepilnamečiui bet kokioje patikos valdymo byloje;
 3. pakeisti, atšaukti ir įvertinti įvaikinimą, pareikalauti ir išnagrinėti įtėvio sąskaitas ir nustatyti pajamų dalį, kuri turės bus skirta įvaikio išlaikymui;
 4. priimti sprendimą dėl laidavimo, suteikto nepilnamečių vaikų naudai, padidinimo arba pakeitimo;
 5. reikalauti ir nagrinėti sąskaitas, kurias turi pateikti tėvai;
 6. nagrinėti bet kokius kitus pirmiau minėtose bylose kylančius ginčus.

Darbo teismai yra kompetentingi civilinėse bylose nagrinėti:

 1. klausimus, susijusius su kolektyvinės darbo teisės priemonių, kurios nėra administracinės prigimties, panaikinimu ir aiškinimu;
 2. klausimus, susijusius su samdomu darbu ir darbo santykiais, pagrįstais ketinimu sudaryti darbo sutartį;
 3. klausimus, susijusius su nelaimingais atsitikimais darbo vietoje ir profesinėmis ligomis;
 4. klausimus, susijusius su ligonių priežiūra arba stacionariu gydymu, su vaistų, kurie yra susiję su medicininio aptarnavimo paslaugomis, bei protezų ir ortopedinių įtaisų tiekimu, arba su bet kokiomis kitomis paslaugomis arba mokėjimais, kurie užtikrinami arba išmokami nukentėjusiems dėl nelaimingų atsitikimų darbe arba sergantiems profesinėmis ligomis, teikimu;
 5. ieškinius, kuriais siekiama panaikinti teisės aktus ir tam tikrų kompetentingų institucijų sudarytas sutartis, kuriomis siekiama išvengti įsipareigojimų, atsirandančių dėl profesinės arba darbo teisės aktų taikymo, vykdymo;
 6. klausimus, kylančius dėl sutarčių, įstatymu prilyginamų darbo sutartims;
 7. klausimus, kylančius dėl mokymosi ir mokymo sutarčių;
 8. klausimus, kylančius tarp tos pačios darbovietės darbuotojų ir susijusius su teisėmis ir pareigomis, kylančiomis dėl bendrai atliekamų veiksmų, susijusių su darbo santykiais, arba dėl neteisėtų veiksmų, kurie atliekami vieno iš jų darbinės veiklos metu ir dėl jos atsiranda, nepažeidžiant baudžiamųjų teismų kompetencijos, kai civilinė atsakomybė sujungiama su baudžiamąja;
 9. klausimus, kylančius tarp socialinės apsaugos arba paramą šeimoms teikiančių institucijų ir paramos gavėjų, jei šie klausimai yra susiję su kurios nors šalies teisėmis, galiomis ir pareigomis, nustatytomis įstatymuose, reglamentuose ar įstatuose, nepažeidžiant administracinių ir mokesčių teismų kompetencijos;
 10. klausimus, kylančius tarp profesinių sąjungų ir narių arba jiems atstovaujančių asmenų arba jų sprendimų liečiamų asmenų, jei šie klausimai yra susiję su kurios nors šalies teisėmis, galiomis ir pareigomis, nustatytomis įstatymuose, reglamentuose ar įstatuose;
 11. socialinės apsaugos institucijų arba profesinių sąjungų turto likvidavimo ir padalinimo procesus, jei įstatymu nenustatyta kitaip;
 12. klausimus, kylančius tarp socialinės apsaugos institucijų arba tarp profesinių sąjungų dėl galių ar pareigų, nustatytų vienam iš jų įstatymuose, reglamentuose ar įstatuose ir turinčių įtakos kitam, buvimo, išplėtimo ir kokybės;
 13. nutarties vykdymą, remiantis jų priimtais sprendimais arba kitais vykdomaisiais dokumentais, nepažeidžiant kitiems teismams suteiktos kompetencijos;
 14. klausimus, kylančius tarp šalių, kurias sieja darbo santykiai, arba tarp vienos iš šių šalių ir trečiųjų šalių, jei klausimai kyla iš santykių, susijusių su darbo santykiais papildomumo arba priklausomybės pagrindu, ir prašymas yra sujungiamas su kitu prašymu, kurį nagrinėti tiesioginė kompetencija priklauso kitam teismui;
 15. civilinius klausimus, susijusius su streiku;
 16. klausimus tarp darbuotojų tarybų ir atitinkamų koordinacinių komisijų, įmonės arba jos darbuotojų;
 17. kitus klausimus, jiems priskirtus įstatymu.

viršųviršų

Komercinių bylų teismai yra kompetentingi nagrinėti ir priimti sprendimus dėl:

 1. specialių su įmonės atkūrimu ir bankrotu susijusių bylų;
 2. ieškinių dėl bendrovės sutarties nebuvimo, negaliojimo ir nutraukimo fakto pripažinimo;
 3. ieškinių, susijusių su naudojimusi įmonės teisėmis;
 4. ieškinių dėl įmonių sprendimų galiojimo sustabdymo arba pripažinimo negaliojančiais;
 5. ieškinių dėl bendrovių veiklos sustabdymo arba teisminio likvidavimo;
 6. ieškinių dėl fakto pripažinimo, kai atsiliepimas į ieškinį susijęs su pramonine nuosavybe;
 7. ieškinių, susijusių su Įmonių registro kodeksu;
 8. ieškinių, susijusių su negaliojimu ir panaikinimu, kaip numatyta Pramoninės nuosavybės kodekse.

Komercinių bylų teismai taip pat yra kompetentingi priimti sprendimus dėl:

 1. skundų dėl sprendimų, kurie pagal Pramoninės nuosavybės kodekse esančias nuostatas suteikia arba nesuteikia bet kokias šiame kodekse numatytas nuosavybės teises;
 2. skundų dėl Įmonių registro tvarkytojų sprendimų.

Jūrų teismai yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su:

 1. kompensacijomis už laivų, valčių arba kitų plaukiojimo priemonių sukeltą arba patirtą žalą arba už jų naudojimo jūrose keliamą žalą;
 2. laivų, valčių ir plaukiojimo priemonių statymo, remonto, pirkimo ir pardavimo sutartimis, su sąlyga, kad šios priemonės skirtos naudoti jūrose;
 3. jūrų transporto, mišraus transporto arba daugiatikslio transporto sutartimis;
 4. upių arba kanalų transporto sutartimis;
 5. laivų, valčių ir kitų plaukiojimo priemonių, ypač frachtuojamų arba nuomojamų, naudojimo jūrose sutartimis;
 6. jūrinių laivų, valčių ir kitų plaukiojimo priemonių bei jų krovinių sutartimis;
 7. hipotekomis ir pirmumo teisėmis laivų arba valčių atžvilgiu, taip pat bet kokių kitų plaukiojimo priemonių ir jų krovinių garantijomis;
 8. specialiomis su laivais, valtimis arba kitomis plaukiojimo priemonėmis ir jų kroviniais susijusiomis bylomis;
 9. prašymais dėl laikinųjų priemonių, susijusių su laivais, valtimis ir kitomis plaukiojimo priemonėmis bei jų kroviniais ir kitais laivų, valčių arba kitų plaukiojimo priemonių vertingais daiktais, taip pat preliminariais prašymais uosto direkcijai, kad laivai – tokių bylų objektai neišvyktų;
 10. bendromis arba atskiromis avarijomis, įskaitant susijusias su kitomis jūrinėmis plaukiojimo priemonėmis;
 11. pagalba ir gelbėjimu jūroje;
 12. vilkimo ir locmano sutartimis;
 13. nuolaužų šalinimu;
 14. civiline atsakomybe už jūrų ir kitų šių teismų jurisdikcijai priklausančių vandenų taršą;
 15. žvejybos tinklų arba kitų žvejybos reikmenų, žvejybos reikmenų arba tinklų, naudojamų vėžiagyviams, moliuskams ir jūros augalams gaudyti, inkarų, laivo takelažo, ginklų, maisto produktų ir kitų laivybai arba žvejybai skirtų daiktų naudojimu, praradimu, suradimu arba pasisavinimu bei šių reikmenų sukelta arba patirta žala;
 16. jūrų viešajam turtui padaryta žala;
 17. nuolaužų ir daiktų, atsirandančių iš arba dėl jūros arba jos dugne ar priedugnyje esančių liekanų, arba atsirandančių iš jų, arba atsirandančių iš ar esančių vidaus vandenyse, jeigu yra jūrinis interesas, valdymu ir turėjimu;
 18. sugautu laimikiu;
 19. visais su jūrų komercine teise bendrai susijusiais klausimais.

Papildoma informacija

 • Aukščiausiasis teismas English - français - português
 • Teisingumo ministerija English - português
 • Konstitucinis teismas português
 • Lisabonos apeliacinis teismas português
 • Coimbra apeliacinis teismas português
 • Évora apeliacinis teismas English - français - português
 • Porto apeliacinis teismas português
 • Generalinė prokuratūra português
 • Teisės studijų centras (įstaiga, atsakinga už Portugalijos teisėjų mokymą) English - français - português
 • Generalinis teisingumo valdymo direktoratas (inter alia suteikiama teismų kontaktinė informacija bei informacija apie jų teritorinę jurisdikciją ir prieiga prie Teisingumo sistemos pareigūnų tinklalapio) português
 • Teisingumo politikos ir planavimo biuras (Teisingumo ministerija) English - português
 • Generalinis registrų ir notariato direktoratas português
 • Vartotojų asociacija português
 • Portugalijos teismų profesinė asociacija português
 • Prokurorų profesinė sąjunga português
 • Advokatų rūmai português
 • Teisės aktų duomenų bazė internete português (įstatymai ir teisės aktai, paskelbti OL I serijoje nuo 1970 01 01; suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su įstatymais, paskelbtais iki 2000 01 01).

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 22-06-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė