Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Portugal

Seneste opdatering : 22-06-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Inden der kan indledes en civilretlig eller handelsretlig retssag, er det nødvendigt at vide, hvilken ret der har kompetence til at vurdere situationen, dvs. hvilken ret der har kompetence til at behandle den pågældende sag. Hvis der vælges en forkert ret, eller hvis der opstår en konflikt med hensyn til rettens kompetence, er der risiko for en betydelig forsinkelse eller endog for afvisning af sagen som følge af manglende kompetence. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret? A.
B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald anlægge sag ved? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag? I.
II. Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, som har kompetence til at behandle min sag?) II.
1. Generel regel for stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra grundreglerne 2.
a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence), og en anden ret? a)
b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en anden ret et andet sted end der, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)? b)
c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen? c)
C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til? C.

 

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret?

Inden for portugisisk retsorden afhænger sagsanlægget ved en generel ret eller en specialret af, hvilken sag der anlægges.

Kompetencen bestemmes, når der anlægges sag, og efterfølgende faktuelle ændringer har ingen indvirkning herpå.

Retternes kompetence afhænger i Portugal af tvistens art, retshierarkiet (første instans, anden instans og højesteret), det beløb, som sagen vedrører, den procesform, der skal anvendes (dvs. hvilke processuelle handlinger, der skal finde sted for at gøre en bestemt ret gældende) og det geografiske område, inden for hvilke de faktuelle omstændigheder skal placeres.

Der findes særlige bestemmelser om sagsanlæg med henblik på fuldbyrdelse (de foranstaltninger, som en part kræver taget for at opnå erstatning for en krænket ret).

Hvad angår den saglige kompetence, kan sager, der efter loven ikke skal behandles ved særlige retter, behandles af enhver ret.

Domstolene er hierarkisk opdelt, hvilket gør det muligt at appellere afgørelser til retter på et højere niveau.

Højesteret behandler generelt appelsager, hvis værdi overstiger de beløb, der kan behandles ved appelretterne. Sidstnævnte retter behandler sager, hvis værdi overstiger værdigrænserne ved førsteinstansretterne.

Værdigrænserne er fastsat i lovgivningen og sammenholdes med sagernes værdi. Disse grænser er bestemmende for parternes mulighed for at appellere og for retternes mulighed for at træffe en afgørelse, der ikke kan appelleres.

På baggrund af sagens værdi afgøres det efter de civilretlige regler, hvilken ret der skal anlægges sag ved.

TopTop

Civilretten fastsætter ligeledes de territoriale regler for retternes kompetence.

Førsteinstansretterne er generelt byretter. Disse retter har generel kompetence, dvs. at de kan behandle alle sager bortset fra dem, som efter loven behandles af andre retter.

Der findes yderligere oplysninger i faktabladet om retsvæsenets opbygning i Portugal.

B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald anlægge sag ved?

Når det er afgjort, at en almindelig civilret har kompetence, udvælges den specifikke ret, hvor sagen skal indbringes, på baggrund af følgende kriterier.

I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag?

I Portugal skelnes der ikke mellem lavere og højere instanser blandt førsteinstansretterne.

II. Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, som har kompetence til at behandle min sag?)

1. Generel regel for stedlig kompetence

Den generelle regel for stedlig kompetence er, at den kompetente ret er retten for det sted, hvor sagsøgte har sin bopæl.

Hvis den sagsøgte ikke har et sædvanligt opholdssted, eller der hersker usikkerhed herom, eller sagsøgte er fraværende, er det retten for det sted, hvor sagsøgeren har sin bopæl, der har kompetence. Hvis sagsøgte er bosiddende og har sin bopæl i udlandet, er det retten for det pågældende sted, der har kompetence. Hvis sagsøgte ikke befinder sig på portugisisk område, anlægges der sag ved retten for det sted, hvor sagsøger har sin bopæl, og når denne bopæl er i udlandet, har retten i Lissabon kompetence til at behandle sagen.

TopTop

Hvad angår juridiske personer og virksomheder, gælder følgende generelle regler:

 1. Hvis den sagsøgte er staten, er det retten for det sted, hvor sagsøger har sin bopæl, som er kompetent;
 2. Hvis den sagsøgte er en anden juridisk person eller en virksomhed, anlægges der sag ved retten for det sted, hvor sagsøgte har sit hovedsæde, afdeling, kontor, filial eller repræsentation afhængigt af, hvem der anlægges sag mod. Der kan anlægges sag mod udenlandske juridiske personer eller virksomheder, der har afdelinger, filialer eller repræsentationer i Portugal, ved retten for det sted, hvor de har deres adresse, selv om sagsanlægget er rettet mod hovedafdelingen.
2. Undtagelser fra grundreglerne

Følgende sager skal anlægges ved retten på det sted, hvor de pågældende formuegoder befinder sig: sager vedrørende rettigheder over fast ejendom, sager om bodeling, udsættelsesforretninger, fortrinsstilling og sager om kontraktopfyldelse vedr. fast ejendom, oprykning, overtagelse, nedbringelse eller afvikling af panterettigheder.

Sager om oprykning, overtagelse, nedbringelse eller afvikling af panterettigheder vedrørende skibe og fly behandles imidlertid af retterne for det sted, hvor de er registreret. Hvis panterettighederne omfatter løsøre, der er registreret i forskellige retskredse, kan sagsøgeren vælge enhver af disse.

Når sagsanlægget vedrører flere løsøregenstande, der tilhører samme person, og som kun er bestemt til én anvendelse, eller løsøre og fast ejendom, eller fast ejendom, der er beliggende i forskellige retskredse, behandles sagen af retten for det sted, hvor de mest værdifulde ejendomme ifølge tingbogen er beliggende. Hvis den faste ejendom, som er genstand for sagen, er beliggende i mere end én retskreds, kan sagen behandles i enhver af disse kredse.

TopTop

Sager vedrørende opfyldelse af forpligtelser, erstatning for ikke-opfyldelse eller utilstrækkelig opfyldelse af forpligtelser og ophævelse af kontrakt på grund af ikke-opfyldelse behandles på kreditors anmodning enten af retten for det sted, forpligtelsen skulle have været opfyldt, eller af retten for det sted, hvor sagsøgte har sin bopæl.

I sager om civilretligt ansvar vedrørende ulovlige handlinger eller risici, er det retten for det sted, hvor handlingen fandt sted, der har kompetence.

I forbindelse med skilsmisse og separation og bodeling er det retten for sagsøgerens hjemsted eller bopæl, der har kompetence til at behandle sagen.

I forbindelse med stadfæstelse af testamente (der har til formål at bringe formuefællesskab til ophør efter en persons dødsfald) er det retten for afdødes sidste hjemsted, der er kompetent.

Retten for den havn, hvor lasten fra et havariramt skib blev eller skulle have været leveret, har kompetence til at træffe afgørelse om dette havari.

Sager vedrørende tab og skader som følge af skibskollision kan behandles af retten for det område, hvor ulykken fandt sted, hjemstedsretten for den skibsejer, hvis skib påsejlede det andet, retten for det sted, hvor dette skib er registreret, eller hvor det befinder sig, eller retten for den første havn, hvor det påsejlede skib lagde til.

Løn i forbindelse med redningsaktioner eller hjælp til skibe kan kræves betalt ved retten for det sted, hvor hændelsen fandt sted, ved hjemstedsretten for ejeren af de reddede genstande eller retten for det sted, hvor det bjærgede skib er hjemmehørende, eller hvor det blev fundet.

En sag vedrørende et erhvervet skib, der skal frigøres for privilegerede krav, behandles af retten for den havn, hvor skibet var fortøjet, da det blev solgt.

TopTop

I forbindelse med rekonstruktion og konkurs vedrørende virksomheder er det retten for det sted, hvor virksomheden er beliggende eller har sin hovedaktivitet, der har kompetence.

Kredsretten for det sted, hvor enhver afdeling, ethvert agentur, enhver filial, enhver delegation eller repræsentation, der er oprettet i Portugal af en udenlandsk virksomhed, har kompetence til at behandle særlige inddrivelses- eller konkurssager vedrørende forpligtelser, der er indgået i Portugal, eller som skulle have været opfyldt her. Likvidationer vedrører imidlertid kun aktiver på portugisisk område.

Hvad angår sikrende foranstaltninger (som iværksættes ved processuelle skridt med henblik på at sikre effekten af en afgørelse, der skal træffes i en bestemt sag), og skridt, som tages inden der anlægges sag, skal der gøres opmærksom på følgende:

 1. Der kan både begæres arrest (retlig beslaglæggelse af løsøre) og opgørelse over aktiverne ved den ret, hvor selve sagen skal behandles, og retten for det sted, hvor løsøregenstandene befinder sig eller - hvis der er løsøregenstande i flere forskellige retskredse - i enhver af disse
 2. Med henblik på at nedlægge forbud mod nybygning (en hasteforanstaltning til indstilling af nybygning) er det retten for det sted, hvor arbejdet finder sted, der er kompetent
 3. Hvad angår andre sikrende foranstaltninger, er det den ret, som den pågældende sag skal indbringes for, som er kompetent
 4. De foranstaltninger, der træffes inden en sag med henblik på bevisførelse, behandles af retten for det sted, hvor de nævnte foranstaltninger skal træffes.

Hvis der skal gives en meddelelse til en person, indgives der anmodning til retten for det sted, hvor denne person er bosiddende.

TopTop

Hvad angår sager, der skal behandles af arbejdsretten, er den generelle regel, at de skal anlægges ved retten for det sted, hvor sagsøgeren bor.

Sager vedrørende arbejdskontrakter, som anlægges af ansatte over for arbejdsgiveren, kan behandles af retten for det sted, hvor det pågældende arbejde udføres, eller for det sted, hvor arbejdstageren bor.

Hvis der er flere sagsøgere, er den kompetente ret retten for det sted, hvor arbejdet er udført, eller for enhver af sagsøgernes hjemsted.

Hvis arbejdet udføres flere forskellige steder, kan der anlægges sag ved retten for ethvert af disse steder.

Sager vedrørende arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anlægges ved retten for det sted, hvor ulykken skete eller der, hvor den syge arbejdede sidste gang under de omstændigheder, der menes at have forårsaget erhvervssygdommen. Hvis ulykken finder sted i udlandet, skal sagen anlægges i Portugal, ved kredsretten for den skadelidte. Rapporter og oplysninger, der kræves i henhold til loven, bør sendes til den ret, der er fastsat i overensstemmelse med disse regler. Kredsretten for den ulykkesramte, den syge eller begunstigede er også kompetent, hvis rapporten indgives her, eller hvis den pågældende person anmoder herom, inden selve retssagen går i gang. Hvis den ulykkesramte, den syge eller den begunstigede er registreret som sømand eller medlem af en flybesætning, og ulykken finder sted under en rejse, eller sygdommen konstateres under en rejse, er enten retten for det første sted på nationalt område, som skibet eller flyet når frem til, eller retten for det sted, hvor skibet eller flyet er registreret, kompetent.

Ved kollektiv afskedigelse skal de sikrende suspensionsforanstaltninger og indsigelser indbringes for retten for det område, hvor arbejdspladsen er beliggende. Hvis afskedigelsen berører arbejdstagere, der er beskæftiget på forskellige arbejdssteder, er det retten for det sted, hvor der afskediges flest arbejdstagere, som er kompetent.

TopTop

Hvad angår mindreårige i civilretlige sager, gælder den generelle regel, at den kompetente ret til at træffe afgørelser er retten for det område, hvor den mindreårige er bosiddende, når sagen indbringes for retten. Hvis den mindreåriges bopæl er ukendt, er den kompetente ret retten for det sted, hvor forældrene er bosiddende. Hvis forældrene har forskellig bopæl, er den kompetente ret retten for det sted, hvor den forælder, der har forældremyndigheden, er bosiddende, eller - hvis der er fælles forældremyndighed – retten for bopælsstedet for den forælder, som den mindreårige bor hos. Hvis afgørelserne vedrører to eller flere mindreårige, børn af de samme forældre, men bosiddende i forskellige retskredse, er det retten for det område, hvor hovedparten af dem er bosiddende. Hvis det ikke er muligt at bestemme retskompetencen på denne måde, er den kompetente ret den ret, hvor sagen blev indbragt i første omgang. Hvis den mindreårige ikke er bosiddende i Portugal, når sagen indledes, er det retten for det sted, hvor sagsøgeren eller sagsøgte bor, der er kompetent. Hvis de to sidstnævnte også er bosiddende i udlandet, og den portugisiske ret har international kompetence, træffer en ret i Lissabon afgørelse i sagen.

a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence), og en anden ret?

Dette spørgsmål er besvaret i pkt. 2, litra c).

b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en anden ret et andet sted end der, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)?

I alle de situationer, der er omhandlet i spørgsmål II.2.

TopTop

c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen?

Ja, gennem en privat aftale om fastsættelse af værneting kan parterne afgøre, hvilken ret der er kompetent til at behandle en given tvist eller tvister, der eventuelt er en følge af en given juridisk forbindelse, hvis den har tilknytning til mere end en retsorden.

En sådan aftale om værneting kan omfatte eksklusiv tildeling af kompetence til en ret, eller der kan være tale om blot at udpege en alternativ ret, der i tvivlstilfælde kan anvendes i stedet for portugisiske retter, hvis den mulighed foreligger.

Valget af værneting er kun gyldigt, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Tvisten vedrører rettigheder, som parterne frit kan disponere over
 2. Værnetinget godkendes efter loven for den udpegede ret
 3. Valget er retfærdiggjort af en årsag, der er vigtig for begge parter eller for en af dem, for så vidt det ikke indebærer alvorlig gene for den anden part
 4. Tvisten vedrører ikke sager, som udelukkende kan behandles af portugisiske retter
 5. Valget af værneting er resultatet af en skriftlig aftale eller en aftale, der er bekræftet skriftligt, som udtrykkeligt angiver den valgte ret. Som en skriftlig aftale betragtes ethvert dokument, der er underskrevet af parterne, eller korrespondance, telexer, telegrammer eller andre former for kommunikation, som efterlader skriftligt bevis, hvad enten disse instrumenter rent faktisk indeholder aftalen eller indeholder en paragraf, der henviser til et andet dokument, der indeholder aftalen.

Inden for arbejdsretten er aftaler eller klausuler vedrørende udelukkelse af territorialt værneting som omhandlet i svaret på spørgsmål II-2 ugyldige.

TopTop

C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til?

Det kan ske ud fra følgende kriterier:

Familieretterne har kompetence til at forberede og træffe afgørelse om sager med frivilligt værneting, der omfatter ægtefæller, sager vedrørende separation og deling af ejendom, skilsmisse, stadfæstelse af testamente og sikrende foranstaltninger i forbindelse hermed, sager om underholdsbidrag og om fuldbyrdelse af underholdsbidrag mellem ægtefæller og tidligere ægtefæller, sager om erklæringer om ikke-eksisterende ægteskab eller ophævelse af ægteskab og sager vedrørende ophævet ægteskab, der er indgået i god tro af begge parter.

Familieretter kan også:

 1. Træffe afgørelse om forældremyndighed og forvaltning af formuegoder
 2. Udpege personer, der varetager mindreåriges kontraktforhold, samt udpege en generel værge, der kan repræsentere mindreårige, der er underlagt forældremyndighed, udenretligt
 3. Udstede adoptionsbevilling
 4. Træffe afgørelse om forældremyndighed og behandle sager om forældremyndighed
 5. Fastsætte underholdsbidrag for børn, mindreårige eller myndige og undersøge og træffe afgørelse om fuldbyrdelse i denne henseende
 6. Påbyde at mindreårige stilles for retten
 7. Tillade mindreåriges værger at udføre visse handlinger, bekræfte sådannes handlinger foretaget uden tilladelse og afsige beslutninger om accept af ydelse af gaver
 8. Træffe beslutning om forældres forpligtelser i forhold til mindreårige børn
 9. Afsige kendelser om hel eller delvis ophævelse af forældremyndigheden eller begrænsninger for udøvelsen heraf
 10. Officielt fastslå moderskab og faderskab og efterprøve anfægtelser af påstået faderskab
 11. I tilfælde af uenighed blandt forældrene træffe beslutning om fornavn og efternavn for en mindreårig.

Familieretterne kan desuden:

TopTop

 1. Ved værgemål og formueforvaltning fastsætte vederlag for værge eller kurator, træffe afgørelse om tilbagetrækning, fristillelse eller fjernelse af værgen, kurator eller formand for familierådet, afkræve og bekræfte regnskaber, godkende at fast ejendom behæftes med pant og fastsætte forhøjelse eller udskiftning af sikkerhedsstillelse og udpege en særlig værge som udenretlig repræsentant for den mindreårige
 2. Udpege en særlig værge som repræsentant for den mindreårige i værgemålsprocedurer
 3. Ændre, ophæve eller genvurdere en adoption, kræve og godkende adoptantens regnskaber og fastsætte beløb for underholdsbidrag til adoptivbarnet
 4. Træffe beslutning om forhøjelse eller ændring af kaution stillet for mindreårige børn
 5. Kræve og godkende regnskaber fra forældre
 6. Træffe afgørelse ved alle andre begivenheder i forbindelse med ovenstående.

Arbejdsretterne har på det civilretlige område kompetence til at behandle:

 1. Sager om ophævelse eller fortolkning af kollektive overenskomster, der ikke er af administrativ karakter
 2. Sager i forbindelse med underordnede arbejdskontraktforhold og sager i forbindelse med indgåelse af arbejdskontrakter
 3. Sager vedrørende arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 4. Sager vedrørende sygepleje eller hospitalsbehandling, lægemidler til klinisk behandling, proteser og ortopædisk udstyr eller andre ydelser til ofre for arbejdsulykker eller erhvervssygdomme
 5. Sager vedrørende ophævelse af akter eller kontrakter indgået med henblik på at omgå forpligtelser som følge af arbejdsretlige bestemmelser
 6. Sager vedrørende kontrakter, der i henhold til loven kan sidestilles med arbejdskontrakter
 7. Sager vedrørende lærlinge- og uddannelseskontrakter
 8. Tvister mellem ansatte på samme arbejdsplads for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, som følger af de opgaver, der udføres i fællesskab inden for rammerne af deres arbejdsforbindelser, eller der følger af ulovligheder begået af en af dem under arbejdet eller på grund af arbejdet. Kriminalretterne har i den henseende kompetence til at behandle sager omfattende både civilretligt og strafferetligt ansvar
 9. Sager mellem socialsikrings- eller familietilskudsinstitutioner og tilskudsmodtagere vedrørende begge parters rettigheder, beføjelser og forpligtelser i henhold til love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser, uden at dette i øvrigt berører kompetencen hos retter, der behandler administrative spørgsmål og skattespørgsmål
 10. Sager mellem fagforeninger og deres medlemmer eller andre personer, de repræsenterer, eller som berøres af fagforeningernes beslutninger for så vidt angår parternes rettigheder, beføjelser og forpligtelser
 11. Sager vedrørende likvidation og deling af aktiver for socialsikringsinstitutioner eller fagforeninger medmindre andet er bestemt af loven
 12. Sager mellem socialsikringsinstitutioner eller fagforeninger, hvad angår eksistensen, rækkevidden eller arten af parternes rettigheder, beføjelser og forpligtelser i henhold til love, administrative eller vedtægtsmæssige bestemmelser, når dette berører en af parterne
 13. Fuldbyrdelse af egne retsafgørelser eller af andre fuldbyrdelsesdokumenter, uden at dette i øvrigt berører andre domstoles kompetence
 14. Spørgsmål mellem parterne i et ansættelsesforhold eller en part i sådanne forhold og tredjemand for så vidt angår forhold, der vedrører arbejdsforholdet som følge af deres varierende grader af afhængighed og forudsat at søgsmålet knytter sig til en anden sag, for hvilken retten har direkte kompetence
 15. Civilretlige sager vedrørende strejker
 16. Sager mellem personaleudvalg og dertil knyttede koordinerende udvalg, virksomheden eller virksomhedens ansatte
 17. Andre sager, som de efter loven har kompetence til at behandle.

Handelsretterne har kompetence til at undersøge og pådømme:

TopTop

 1. Særlige sager vedrørende virksomhedslikvidation og konkurs
 2. Anerkendelsessøgsmål vedrørende selskabsvedtægters manglende eksistens, ugyldighed eller ophævelse
 3. Sager vedrørende udøvelse af rettigheder i virksomheder
 4. Sager om suspension eller ophævelse af generalforsamlingsvedtagelser
 5. Sager om afvikling og retslig likvidation af selskaber
 6. Sager, hvor kravet er baseret på industriel ejendomsret
 7. Sager, der henvises til i loven om selskabsregisteret
 8. Sager vedrørende ugyldighed og annulation som omhandlet i loven om industriel ejendomsret.

Følgende henhører også under handelsretterne:

 1. Appel af afgørelser truffet efter loven om industriel ejendomsret, som har til følge at private rettigheder omhandlet i denne lov indrømmes, afvises elle bortfalder
 2. Appel af kendelser afsagt af selskabsregistermyndigheden.

Søretterne har kompetence til at pådømme sager vedrørende:

 1. Erstatning for skader forvoldt af eller mod skibe, både eller andre flydende fartøjer, eller opstået som følge af deres anvendelse i søfart
 2. Kontrakter om bygning, reparation og køb og salg af skibe, både eller andre flydende fartøjer, når sådanne er bestemt til søfartsbrug
 3. Kontrakter om søtransport eller kombineret eller multimodal transport
 4. Kontrakter om flod- eller kanaltransport
 5. Kontrakter om søfartsbrug af skibe, både eller andre flydende fartøjer, især befragtnings- og leasingaftaler
 6. Kontrakter om forsikring af skibe, både og andre flydende fartøjer bestemt til søfart og deres laster
 7. Hypotek- og prioritetsforhold vedrørende skibe og både og andre flydende fartøjer samt enhver form for sikkerhedsstillelse for flydende fartøjer og deres laster
 8. Særlige procedurer vedrørende skibe, både og andre flydende fartøjer og deres laster
 9. Sikrende foranstaltninger vedrørende skibe, både og andre flydende fartøjer, deres laster og andre værdifulde genstande, der tilhører skibe, både og andre flydende fartøjer, samt om foreløbige foranstaltninger, så havnemyndigheder kan tilbageholde de genstande, sådanne foranstaltninger vedrører
 10. Almindeligt havari og særligt havari, herunder også for andre flydende fartøjer til søfartsbrug
 11. Assistance og redning til søs
 12. Kontrakter om bugsering og lodsning
 13. Fjernelse af vrag
 14. Civilt ansvar for forurening af hav og andre vandveje under den stedlige kompetence
 15. Anvendelse, tab, fund eller tilegnelse af fiskeudstyr eller -net, herunder også til skaldyr, bløddyr og havplanter, ankre, udrustning, våben, forråd og andre genstande bestemt til sejlads eller fiskeri samt skader forvoldt af eller mod samme
 16. Skader forvoldt mod statsejet maritimt udstyr
 17. Ejendomsret til og besiddelse af vrag og andre genstande, der hidrører fra havet, eller vragrester, på eller begravet i havbunden eller i de indre vandveje, ifald sådanne har interesse for søfarten
 18. Udlæg
 19. Alle spørgsmål omfattet af sø- og handelsretlige forskrifter.

Yderligere oplysninger

 • Supremo Tribunal de Justiça (Højesteret) English - français - português
 • Ministério da Justiça (Justitsministeriet) English - português
 • Tribunal Constitucional (Forfatningsretten) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Appelretten i Lissabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Appelretten i Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora (Appelretten i Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Appelretten i Porto) português
 • Procuradoria Geral da República (Den offentlige anklager) português
 • Centro de Estudos Judiciários (Institution, der uddanner de portugisiske dommere) English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet for retsvæsenets administration, giver bl.a. oplysninger om retternes adresser og telefonnumre samt deres stedlige kompetence, ligesom der her er adgang til fogedorganisationens netsted) português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Justitsministeriets afdeling for lovgivning og planlægning) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Generaldirektoratet for registertilsyn og notartilsyn) português
 • Instituto do Consumidor (Forbrugerstyrelsen) português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Dommerforeningen) português
 • Sindicato dos Magistrados (Foreningen af offentlige anklagere) português
 • Ordem dos Advogados (Advokatsamfundet) português
 • Base de legislação «on-line» português (Indeholder lovtekster og retsakter offentliggjort i bind I i portugisisk lovtidende siden den 1.1.1970. Adgangen til lovgivning offentliggjort i bind I efter den 1.1.2000 er gratis).

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-06-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige