Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Polen

Senaste uppdatering: 22-11-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Polen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Vilken domstol ska jag vända mig till för att väcka talan: en allmän domstol eller en specialdomstol? A.
B. Om det är en allmän domstol som är behörig, hur kan jag få reda på vilken domstol jag ska vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan högre och lägre instanser bland de allmänna förstainstansdomstolar som handlägger civilmål, och vilken är i så fall den domstol som är behörig i mitt fall? I.
II. Lokal behörighet (Är det domstolen i staden A eller B som är behörig i mitt fall?) II.
1. Huvudregeln om lokal behörighet 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist (domstol som fastställts på grundval av huvudregeln) och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den (som tillämpning av huvudregeln förutsätter) på den ort där den svarande har sin hemvist? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Om det är specialdomstolar som är behöriga – hur får jag reda på vilken domstol jag ska vända mig till? C.

 

A. Vilken domstol ska jag vända mig till för att väcka talan: en allmän domstol eller en specialdomstol?

I Polen handläggs civilrättsliga mål av allmänna domstolar och högsta domstolen (se Rättssystemets uppbyggnad - Polen), om de inte faller under en specialdomstols behörighet.

Domstolarnas behörighet fastställs i artiklarna 16-18 och 27-37 i civilprocesslagen.

Distriktsdomstolarna (sąd rejonowy) är uppdelade i olika avdelningar, vilka handlägger civilrättsliga mål enligt följande uppdelning:

 • Avdelningar för civilmål.
 • Avdelningar för mål rörande familjer och minderåriga (familjedomstolar) - mål som omfattas av familje- och vårdnadsrätten, övergrepp mot minderåriga, straffbara handlingar som begåtts av minderåriga, behandling av alkohol- eller narkotikamissbrukare och andra mål som enligt särskild lagstiftning faller under vårdnadsdomstolens (sąd opiekuńczy) behörighet.
 • Avdelningar för arbets- och socialförsäkringsmål (arbetsdomstolar) - mål som omfattas av arbets- och socialförsäkringsrätten.
 • Avdelningar för handelsrättsliga mål (handelsdomstolar) - mål som rör handelsrätt och civilrätt när det gäller tvister mellan företag avseende deras ekonomiska verksamhet på olika områden, tvister inom bolag, skadeståndsmål mot styrelsemedlemmar för lämnande av falska uppgifter till nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy) och mål mot företag för skador som dessa vållat på miljön.
 • Avdelningar för fastighetsregister - mål rörande upprätthållandet av fastighetsregister eller andra civilmål avseende fastighetsregister.
 • Stadsavdelningar (stadsdomstol) - för mål som omfattas av förenklat civilrättsligt förfarande eller som rör deponering i domstol och förverkande av egendom.

Vid den regionala domstolen (sąd okręgowy) i Warszawa finns dessutom följande två avdelningar:

Till börjanTill början

 • Konkurrens- och konsumentskyddsdomstolen, som behandlar mål rörande konkurrensbegränsning och energilagstiftning.
 • Domstolen för gemenskapens varumärken och industriella mönster, som behandlar mål rörande kränkning eller hot om kränkning av varumärken eller mönsterrättigheter, avger utlåtanden om att kränkning av varumärken eller mönsterrättigheter inte skett, behandlar upphörande eller ogiltigförklarande av varumärken och följderna av kränkning av varumärken.

B. Om det är en allmän domstol som är behörig, hur kan jag få reda på vilken domstol jag ska vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan högre och lägre instanser bland de allmänna förstainstansdomstolar som handlägger civilmål, och vilken är i så fall den domstol som är behörig i mitt fall?

Huvudregeln är att distriktsdomstolarna är behöriga att pröva civilmål i första instans. Distriktsdomstolarnas behörighet omfattar alla mål med undantag av mål som enligt artiklarna 16 och 507 i civilprocesslagen faller inom de regionala domstolarnas behörighet.

De regionala domstolarna är behöriga i första instans i de mål som anges i artikel 17 i civilprocesslagen, nämligen när det gäller:

 • icke egendomsrelaterade rättigheter (t.ex. i fråga om hemskillnad) och till dem knutna egendomsrelaterade anspråk, med undantag av mål rörande bekräftande eller bestridande av ett barns härstamning, ogiltigförklarande av erkännande av föräldraskap och hävande av adoption,
 • skydd av upphovsrätt och närstående rättigheter, inbegripet uppfinningar, bruksmönster, industriella mönster, varumärken, ursprungsbeteckningar och topografier av integrerade kretslopp och skydd av andra rättigheter som avser immateriella varor,
 • anspråk med åberopande av presslagen,
 • egendomsrättsliga frågor, där värdet på föremålet för tvisten överstiger 75 000 zloty eller, i handelsrättsliga frågor, 100 000 zloty, med undantag av mål rörande underhåll, egendomstvister, upplösning av äkta makars giftorättsgemenskap och fastighetsregistrets överensstämmelse med gällande lag,
 • utslag om ersättande av ett beslut om uppdelning av ett kooperativ,
 • upphävande av, bekräftelse av ogiltigheten av eller fastställande av att verkan saknas för beslut som fattats av juridiska personer eller organisationer som inte utgör juridiska personer och som genom lag givits rättskapacitet,
 • förebyggande och bekämpande av illojal konkurrens.

Vidare omfattar de regionala domstolarnas behörighet t.ex:

Till börjanTill början

 • mål rörande rättslig handlingsförmåga,
 • biläggande av tvister rörande statliga företags verksamhet: mellan ett bolags styrelse och dess direktör, mellan företagets organisatoriska enheter och de myndigheter som grundat företaget, mellan företagets organisatoriska enheter och den myndighet som utövar tillsyn över företaget,
 • erkännande och bekräftande av verkställbarheten av utländska domstolars beslut (artiklarna 1148 och 1151 i civilprocesslagen).

I mål rörande egendomsrätt måste käranden i sin talan ange värdet på föremålet för tvisten, om inte föremålet för tvisten är ett angivet penningbelopp.

I mål rörande ekonomiska anspråk utgör det angivna beloppet värdet på föremålet för tvisten, även om beloppet angivits endast som ett alternativ till det egentliga föremålet.

I andra mål som rör egendom måste käranden i enlighet med artiklarna 20-24 i civilprocesslagen i sin talan ange värdet på föremålet för tvisten.

II. Lokal behörighet (Är det domstolen i staden A eller B som är behörig i mitt fall?)

Den polska civilprocesslagen särskiljer mellan fyra slag av behörighet, nämligen allmän behörighet (artiklarna 27–30), konkurrerande behörighet (artiklarna 31–37), exklusiv behörighet (artiklarna 38–42) och särskild behörighet (artiklarna 43–46).

1. Huvudregeln om lokal behörighet
Allmän lokal behörighet

Talan väcks i den domstol i första instans i vars domkrets svaranden har sin hemvist (artikel 27 i civilprocesslagen).

Till börjanTill början

Hemvisten för en fysisk person är enligt artikel 25 i civilprocesslagen den ort där personen är stadigvarande bosatt. Om den svarande inte har sin hemvist i Polen fastställs den allmänna behörigheten enligt den plats där denne uppehåller sig, och om denna plats inte är känd eller inte ligger i Polen väcks talan i en domstol som fastställs på grundval av den svarandes senaste hemvist i Polen.

Talan mot statskontoret (Skarb Państwa) ska väckas i den domstol som är behörig i den domkrets där den organisatoriska enhet vars verksamhet är föremål för tvisten har sitt säte. I mål där statskontoret företräds av sin åklagarmyndighet (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) väcks talan i den domstol som är behörig i den domkrets där den ansvariga åklagarenheten för den berörda statskontorsavdelningen finns.

Talan mot andra juridiska personer eller andra parter som inte är fysiska personer väcks i den domstol som är behörig i den domkrets där deras säte finns (artikel 30 i civilprocesslagen).

2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist (domstol som fastställts på grundval av huvudregeln) och någon annan domstol?

Konkurrerande lokal behörighet innebär att käranden i vissa mål kan välja domstol. Käranden kan då väcka talan i den domstol som har allmän behörighet eller i någon annan domstol som anges i artiklarna 32-37� i civilprocesslagen.

Konkurrerande lokal behörighet tillämpas:

 • vid anspråk på underhåll eller fastställande av faderskap och därtill knutna anspråk - talan kan väckas där käranden har sin hemvist,
 • vid anspråk på egendom som är knutna till den svarandes ekonomiska verksamhet - talan kan väckas i domstolen på den ort där den svarandes organisatoriska enhet eller företag har sitt säte, om anspråket är knutet till enhetens eller företagets verksamhet. Detta gäller dock inte för mål där statsverket enligt lag företräds av sin åklagarmyndighet,
 • vid fastställande av förekomst av ett avtal, genomförande, upphävande eller ogiltigförklarande av ett avtal, skadestånd till följd av att ett avtal inte genomförts eller genomförts bristfälligt - talan kan väckas i domstolen på orten för genomförande av avtalet. I oklara fall bör platsen för genomförandet bekräftas genom att en handling läggs fram,
 • vid anspråk rörande skadestånd utanför avtalsförhållanden - talan kan väckas i domstolen i den domkrets där den skadegörande händelsen inträffade,
 • vid anspråk på betalning av advokatarvode - talan kan väckas i en domstol på den ort där advokaten företrädde parten i målet,
 • anspråk rörande hyres- eller leasingavtal av en fastighet - talan kan väckas i domstolen på den ort där fastigheten är belägen,
 • i mål mot en utställare av en växel eller check - talan kan väckas i den domstol i vars domkrets betalningen skedde. Om checken eller växeln har flera utställare kan gemensamt åtal väckas mot dem i domstolen på den ort där betalningen skedde eller i den domstol som har allmän behörighet i fråga om mottagaren eller utställaren av den personliga växeln eller checken,
 • vid ingående av ett avtal, bekräftande av innehållet i ett avtal eller ändring av ett avtal enligt det särskilda förfarandet på handelsrättens område - talan kan väckas i domstolen på orten där avtalet genomförs (artikel 479 i förening med artikel 34 i civilprocesslagen),
 • i mål rörande arbetslagstiftning - talan kan väckas i den domstol i vars domkrets arbetet utförs, har eller borde ha utförts, eller i den domstol i vars domkrets den berörda arbetsplatsen finns (artikel 461.1 i civilprocesslagen).
b) När måste jag välja en annan domstol än den (som tillämpning av huvudregeln förutsätter) på den ort där den svarande har sin hemvist?

Exklusiv behörighet innebär att målet får prövas uteslutande i en i civilprocesslagen fastställd domstol. Exklusiv behörighet tillämpas:

Till börjanTill början

 • rörande äganderätt eller annan sakrätt till fastighet och innehav av fastighet - talan väcks uteslutande i domstolen i den domkrets där fastigheten är belägen. Om föremålet för tvisten är en servitutsrätt till mark fastställs behörigheten på grundval av var fastigheten är belägen,
 • rörande arv eller laglott, i form av testamentarisk gåva, rekommendation eller annan form av testamente - talan väcks uteslutande i domstolen på den ort där arvlåtaren sist hade sin hemvist och, om dennes hemvist i Polen inte går att fastställa, i domstolen på den ort där arvsegendomen eller en del av denna finns,
 • rörande medlemskap i ett kooperativ, ett företag eller en förening - talan kan väckas endast på den ort där dessa har säte,
 • rörande äktenskap - talan väcks endast i den domstol i vars domkrets makarna har haft sin senaste gemensamma hemvist, om åtminstone den ena av dem är stadigvarande bosatt där. Om en sådan plats saknas är domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist uteslutande behörig, och om detta kriterium inte heller kan användas är domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist behörig,
 • rörande förhållandet mellan föräldrar och barn och mellan en adoptant och en adopterad - talan kan uteslutande väckas i domstolen på den ort där käranden har sin hemvist, om det inte enligt bestämmelserna om allmän behörighet finns någon grund för var talan ska väckas.
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Särskild behörighet innebär att det i vissa mål som omfattas av särskilda bestämmelser ges möjlighet att fastställa domstolsbehörigheten enligt följande:

Till börjanTill början

 1. Käranden har rätt att välja domstol.

  Om det är motiverat att fler än en domstol kan vara behörig, eller om talan väcks mot flera personer, för vilka behörigheten enligt bestämmelserna om allmän behörighet tillkommer fler än en domstol. Detsamma gäller för fast egendom, för vilken domstolsbehörigheten fastställs på grundval av dess belägenhet, om den är belägen i flera domkretsar.

 2. Båda parterna har rätt att välja domstol på grundval av ett avtal eller en gemensam ansökan.

  Parterna kan ingå ett skriftligt avtal om att en tvist som redan uppkommit eller eventuella framtida tvister ska hänskjutas till en domstol i första instans som inte har lokal behörighet enligt lag. I och med detta får denna domstol exklusiv behörighet, om parterna inte kommer överens om något annat. Parterna kan även genom ett skriftligt avtal begränsa kärandens rätt att välja mellan domstolar som är behöriga i det aktuella målet.

  Parterna får dock inte göra ändringar i fråga om exklusiv kompetens.

  Ett avtal om domstolsbehörighet måste vara skriftligt. Det kan utgöra en del av ett materialrättsligt avtal (prorogationsklausul) eller utformas som ett separat avtal.

  I mål rörande arbets- och socialförsäkringsrätt får den behöriga domstolen på gemensam ansökan av parterna hänskjuta målet för prövning till en annan domstol av samma rang som har behörighet i mål rörande arbets- och socialförsäkringsrätt, om detta anses ändamålsenligt.

 3. Den behöriga domstolen utses av en överordnad domstol eller högsta domstolen.

  Om den behöriga domstolen är förhindrad att pröva målet eller vidta andra åtgärder utser den överordnade domstolen en annan domstol. En annan domstol utses endast om den behöriga domstolen är förhindrad att pröva målet t.ex. på grund av att en domare avstängts från sin tjänst eller till följd av force majeure.

  Högsta domstolen är skyldig att utse den domstol där talan ska väckas om det inte enligt lagen är möjligt att fastställa den lokala behörigheten på grundval av omständigheterna i fallet (artikel 45 i civilprocesslagen).

C. Om det är specialdomstolar som är behöriga – hur får jag reda på vilken domstol jag ska vända mig till?

Specialdomstolarna utgörs av förvaltnings- och militärdomstolar.

Militärdomstolarnas verksamhet fastställs i lagen om militärdomstolssystemet av den 21 augusti 1997. Dessa domstolar prövar i huvudsak brottmål inom den polska försvarsmakten. De kan endast genom lag ges befogenhet att pröva andra ärenden.

Förvaltningsdomstolarnas verksamhet fastställs i lagen om förvaltningsdomstolssystemet av den 25 juli 2002. Förvaltningsdomstolarnas uppgift är att övervaka den offentliga förvaltningens verksamhet och döma i behörighetstvister mellan lokala och statliga förvaltningsorgan. Det är inte uteslutet att förvaltningsdomstolen i samband med sin övervakning av den offentliga förvaltningens verksamhet även avgör mål som till sin karaktär är civilrättsliga.

Ytterligare information

Justitieministeriet

http://www.ms.gov.pl/ polski

Polens allmänna domstolar (kontaktuppgifter)

http://www.ms.gov.pl/organizacja/organizacja.shtml polski

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-11-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket