Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Polen

Seneste opdatering : 22-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Hvilken domstol skal jeg anlægge sagen ved - en almindelig domstol eller en særlig domstol? A.
B. Hvilken almindelig domstol skal jeg anlægge sagen ved? B.
I. Findes der lavere og højere instanser ved de almindelige domstole, og hvilken instans skal sagen i så fald indbringes for? I.
II. Den kompetente domstol (Er det retten i byen A eller byen B, der har kompetence i sagen)? II.
1. Hovedregel for, hvilken domstol der er kompetent 1.
2. Undtagelser fra hovedreglen 2.
a) Hvornår kan der vælges mellem sagsøgtes hjemting (bestemt efter hovedreglen) og en anden domstol? a)
b) Hvornår skal jeg vælge en anden domstol end sagsøgtes hjemting (bestemt efter hovedreglen)? b)
c) Kan parterne selv vælge en domstol, som ellers ikke ville være kompetent? c)
C. Hvordan kan jeg vide, hvilken særlig domstol der er kompetent? C.

 

A. Hvilken domstol skal jeg anlægge sagen ved - en almindelig domstol eller en særlig domstol?

I Polen behandles civile sager ved de almindelige domstole og ved højesteret (se "Domstolene - Polen"), hvis de ikke henhører under de særlige domstole.

Reglerne for domstolenes kompetence er fastsat i artikel 16-18 og 27-37 i den civile retsplejelov.

Ved distriktsdomstolene behandles civile sager ud fra følgende opdeling:

 • civile sager
 • familier og mindreårige (familiedomstole) - sager om familieret og værgemålsret, sager om overgreb mod mindreårige og om strafbare handlinger begået af mindreårige, behandling af alkohol- eller narkotikamisbrugere og andre sager, som i henhold til særlige bestemmelser henhører under værgemålsretten
 • arbejde og social sikring (arbejdsdomstole) - sager om arbejdsret og social sikring
 • erhverv (erhvervsdomstole) - sager vedrørende erhvervs- og civilret, såsom tvister mellem virksomheder vedrørende forretninger, tvister inden for virksomheder, erstatningssøgsmål mod bestyrelsesmedlemmer for indgivelse af urigtige oplysninger til det nationale domstolsregister (Krajowy Rejestr Sądowy) og mod virksomheder vedrørende skader forvoldt på miljøet
 • tingbøger - sager vedrørende tingbogsoplysninger eller andre civile ejendomssager
 • lokale sager (kommunale domstole), der er underlagt forenklet procedure, eller sager vedrørende deponering og konfiskation.

Ved byretten i Warszawa findes desuden følgende afdelinger:

TopTop

 • Domstolen til beskyttelse af konkurrence og forbrugere, der behandler sager om monopolvirksomhed og energiregulering
 • Domstolen for EF-varemærker og industrielt design, der behandler sager om krænkelse af varemærker og industrielt design, EF-designrettigheders ugyldighed og varemærkers forældelse, ugyldighed og konsekvenserne af krænkelsen af varemærker.

B. Hvilken almindelig domstol skal jeg anlægge sagen ved?

I. Findes der lavere og højere instanser ved de almindelige domstole, og hvilken instans skal sagen i så fald indbringes for?

Som hovedregel er distriktsdomstolene kompetente til at træffe afgørelser i civilsager i første instans. Distriktsdomstolene har kompetence i alle sager med undtagelse af sager, der i henhold til artikel 16 og 507 i den civile retsplejelov er forbeholdt byretterne.

Byretterne i første instans er i henhold til den civile retsplejelovs artikel 17 kompetente i følgende sager:

 • immaterielle rettigheder (f.eks. i forbindelse med skilsmisse) og relaterede krav bortset fra følgende: bestemmelse eller anfægtelse af faderskab, frakendelse af faderskab, annullation af adoption
 • beskyttelse af ophavsret og hermed beslægtede rettigheder, f.eks. vedrørende opfindelser, brugsmodeller, industrielt design, varemærker, geografiske betegnelser og integrerede kredsløbs topografi, samt andre immaterielle rettigheder
 • fordringer i henhold til presseloven
 • økonomiske krav, hvis værdi overstiger 75 000 PLN (100 000 PLN i forbindelse med handelssager), med undtagelse af følgende sager underholdsbidrag, tvister om ejerskab, opløsning af ægtefællers formuefællesskab, matrikelregistrets overensstemmelse med gældende lov
 • kendelser, der erstatter en beslutning (uchwała) om deling af et kooperativ
 • annullation, ugyldighedskendelse eller afsigelse af kendelse om, at beslutninger truffet af personer eller organisationer, som ikke er juridiske personer men som ved lov er tilkendt status som juridisk person, er "uden virkning"
 • forebyggelse og bekæmpelse af unfair konkurrence.

Følgende henhører også under byretternes kompetencer:

TopTop

 • sager om umyndighed
 • bilæggelse af tvister i sager om statslige virksomheders aktiviteter: mellem en virksomheds bestyrelse og dens direktion, mellem dele af en virksomhed og dens grundlæggere samt mellem dele af en virksomhed og det organ, der fører tilsyn med virksomheden
 • anerkendelse og kendelser om eksigibilitet for afgørelser truffet udenlandske domstole (artikel 1148 og 1151 i den civile retsplejelov).

I sager om økonomiske krav skal sagsøgeren i sit andragende angive værdien af tvistens genstand, medmindre denne er en angiven pengesum.

I sager om økonomiske krav udgør det angivne beløb - også når det hævdes at træde i stedet for et andet krav - værdien af tvistens genstand.

I andre sager vedrørende økonomiske krav skal sagsøgeren i henhold til artikel 20-24 i den civile retsplejelov angive værdien af tvistens genstand.

II. Den kompetente domstol (Er det retten i byen A eller byen B, der har kompetence i sagen)?

I Polens civile retsplejelov sondres der mellem fire typer domstolskompetence: almindelig kompetence (artikel 27-30), konkurrerende kompetence (artikel 31-37), eksklusiv kompetence (artikel 38-42) og særlig kompetence (artikel 43-46).

1. Hovedregel for, hvilken domstol der er kompetent
Almindelig kompetence

Sagen indbringes for den domstol i første instans, i hvis retskreds sagsøgte har bopæl (artikel 27 i den civile retsplejelov).

I henhold til artikel 25 i den civile retsplejelov er en fysisk persons bopæl det sted, han/hun normalt bor. Hvis sagsøgte ikke har bopæl i Polen, bestemmes den almindelige kompetence ud fra sagsøgtes faktiske bopæl, og hvor denne ikke kendes, eller ikke er i Polen, anlægges sagen, hvor sagsøgte senest havde bopæl i Polen.

TopTop

Søgsmål mod staten indbringes i den retskreds, hvor den institution, der er omfattet af den pågældende tvist, er beliggende. I sager, hvor staten er repræsenteret ved statsadvokatens kontor (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), indbringes søgsmålet for den domstol, i hvis retskreds den institution, der er ansvarlig for den pågældende tjenestegren, er beliggende.

Søgsmål mod andre juridiske personer eller andre parter, der ikke er juridiske personer, indbringes for domstolen i den retskreds, hvor disse har kontor (artikel 30 i den civile retsplejelov).

2. Undtagelser fra hovedreglen
a) Hvornår kan der vælges mellem sagsøgtes hjemting (bestemt efter hovedreglen) og en anden domstol?

Ved konkurrerende kompetence kan sagsøger i nogle tilfælde vælge domstol. I sådanne tilfælde kan sagsøger indbringe sagen for den domstol, der har almindelig kompetence, eller for en anden af de i artikel 32-37 i den civile retsplejelov angivne domstole.

Konkurrerende kompetence tillades i følgende sager:

 • begæringer om underholdsbidrag, bestemmelse af faderskab og hermed forbundne fordringer - sagen kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds sagsøger har bopæl
 • økonomiske krav forbundet med sagsøgtes erhvervsvirksomhed - sagen kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds sagsøgtes virksomhed er beliggende, såfremt kravet er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Dette gælder dog ikke for sager, hvor staten i henhold til loven repræsenteres ved statsadvokatens kontor (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa)
 • søgsmål vedrørende spørgsmålet, om der består en kontrakt, dens opfyldelse, annullation eller kendelse om dens ugyldighed, sager om erstatning for manglende eller ukorrekt opfyldelse - sagen kan indbringes for retten på opfyldelsesstedet; i tilfælde af tvivl om opfyldelsesstedet skal der fremlægges dokumentation herfor
 • sager om erstatning uden for kontrakt - sagen kan indbringes for den domstol, hvor skadetilføjelsen er foregået
 • betaling af sagsomkostninger - sagen kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds den pågældendes advokat har ført sagen
 • krav vedrørende leje eller forpagtning af ejendom - sagen kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds ejendommen er beliggende
 • krav mod en udsteder af en veksel eller en check - sagen kan indbringes for domstolen i den retskreds, hvor betalingsstedet findes. Flere udstedere af veksler eller checks kan stævnes samlet ved den domstol, i hvis retskreds betalingsstedet findes, eller ved den domstol, der har almindelig kompetence vedrørende vekslens eller checkens modtager eller udsteder
 • søgsmål vedrørende indgåelse af kontrakter, fastlæggelse af kontrakters indhold og ændring af kontrakter, som behandles særskilt i forbindelse med sager vedrørende erhvervsret - sagerne kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds kontrakterne opfyldes (artikel 479 og artikel 34 i den civile retsplejelov)
 • sager om arbejdsret - sagen kan indbringes for den domstol, i hvis retskreds arbejdet udføres, er udført eller skal udføres, eller ved den domstol, i hvis retskreds den pågældende arbejdsplads findes (artikel 461, §1, i den civile retsplejelov).
b) Hvornår skal jeg vælge en anden domstol end sagsøgtes hjemting (bestemt efter hovedreglen)?

Ved eksklusiv kompetence forstås, at sagen udelukkende behandles af den domstol, der er angivet i loven. Eksklusiv kompetence anvendes i følgende sager:

TopTop

 • ejerskab eller andre tingslige rettigheder for fast ejendom såvel som besiddelse af fast ejendom - sagen kan udelukkende indbringes for den domstol, i hvis retskreds ejendommen er beliggende; hvis tvisten drejer sig om en servitut, bestemmes domstolskompetencen ud fra den behæftede ejendoms adresse
 • arv eller testamentarisk gave formidlet ved brev eller anden instruks eller anden form for testamente - sagen kan udelukkende indbringes for den domstol, i hvis retskreds testator havde sin sidste bopæl, eller - hvis det ikke er muligt at fastslå dennes bopæl i Polen - ved den domstol, i hvis retskreds arven eller en del af den findes
 • medlemskab af kooperativ, selskab eller sammenslutning - sagen kan udelukkende indbringes for den domstol, i hvis retskreds disse har sæde
 • ægteskab - sagen kan udelukkende indbringes for den domstol, i hvis retskreds parret sidst havde fælles bopæl, hvis den ene part eller begge parter stadig bor der. Hvis dette ikke er tilfældet, har den domstol, i hvis retskreds den sagsøgte bor, eksklusiv kompetence, og hvor dette kriterium heller ikke kan anvendes, har sagsøgers hjemting eksklusiv kompetence
 • forældre/barn-relationer eller adoptant/adopteret-relationer - sagen kan udelukkende indbringes for sagsøgers hjemting, hvis der ikke er grundlag for at fastslå, hvilken domstol sagen skal indbringes for, ud fra reglerne om almindelig kompetence.
c) Kan parterne selv vælge en domstol, som ellers ikke ville være kompetent?

Ved særlig kompetence forstås det forhold, at der i forbindelse med de sager, der er omfattet af særlige regler, gælder en anden afgrænsning af domstolskompetence:

TopTop

 1. Sagsøger har ret til at vælge domstol

  Sagsøger kan vælge domstol, hvis der er særlige grunde til at tildele en bestemt domstol kompetencen, eller hvis der anlægges sag mod flere personer, der i henhold til princippet om almindelig kompetence er underlagt flere domstoles kompetence. Det samme gælder i sager vedrørende fast ejendom, der er beliggende i flere retskredse.

 2. Begge parter har ret til at vælge domstol efter aftale eller efter fælles ansøgning

  Parterne kan indgå en skriftlig aftale om at indbringe en bestående eller fremtidig retstvist for en domstol i første instans, der i henhold til loven ikke er værneting. Denne domstol får derved eksklusiv kompetence, medmindre parterne aftaler andet. Parterne kan også ved skriftlig aftale begrænse sagsøgers ret til at vælge mellem visse domstole med kompetence i de pågældende tvister.

  Parterne kan imidlertid ikke foretage ændringer med hensyn til eksklusiv kompetence.

  Aftaler om domstolskompetence skal være skriftlige og kan udgøre en del af en kontrakt (værnetingsaftale) eller være udformet som en særskilt aftale.

  I sager om arbejdsret og socialforsikringsret kan den kompetente domstol efter anmodning fra begge parter henvise sagen til en anden, tilsvarende domstol med kompetence i sager om arbejdsret og forsikringsret, hvis dette skønnes formålstjenligt.

 3. Den kompetente domstol udpeges af en højere domstol eller af højesteret

  Hvis den kompetente domstol er forhindret i at behandle sagen eller træffe andre foranstaltninger, udpeger den højere domstol en anden domstol. Der udpeges kun en anden domstol i tilfælde, hvor den kompetente domstol er forhindret i at behandle sagen, f.eks. fordi dommeren er udelukket fra at behandle sagen eller på grund af force majeure.

  Højesteret skal udpege den domstol, sagen skal føres ved, hvis det ikke i henhold til den civile retsplejelov er muligt at bestemme, hvilken domstol, der ud fra sagens faktiske omstændigheder (artikel 45 i den civile retsplejelov) er kompetent.

C. Hvordan kan jeg vide, hvilken særlig domstol der er kompetent?

De særlige domstole består af forvaltningsdomstole og militære domstole.

De militære domstoles arbejde er reguleret ved lov af 21. august 1997 om militærdomstoles organisation. I princippet behandler militærdomstolene kun straffesager inden for det polske militær. Disse domstole kan kun ved lov få tilført kompetence vedrørende andre sagsområder.

Forvaltningsdomstolenes arbejde er reguleret ved lov af 25. juli 2002 om forvaltningsdomstolenes organisation. Forvaltningsdomstolenes opgave er at kontrollere de offentlige myndigheders virksomhed og at træffe afgørelser om kompetencetvister mellem lokale og centrale administrationer. Det kan ikke udelukkes, at en forvaltningsdomstol i forbindelse med sin kontrol af offentlige myndigheders virksomhed undtagelsesvis træffer afgørelser af civilretlig karakter.

Yderligere oplysninger

Justitsministeriet

http://www.ms.gov.pl/ polski

Liste over almindelige domstole i Polen (adresser)

http://www.ms.gov.pl/organizacja/organizacja.shtml polski

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige