Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Holandsko

Posledná úprava: 12-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.
 

OBSAH

A. Musím sa obrátiť na všeobecný súd alebo na osobitný súd? A.
B. Ak sú príslušné všeobecné súdy, ako môžem zistiť, ktorý z týchto súdov je príslušný pre môj prípad? B.
I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími všeobecnými civilnými súdmi prvého stupňa a ak áno, ktorý súd je príslušný pre môj prípad? I.
II. Miestna príslušnosť ( Je pre môj prípad príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?) II.
C. Ak je príslušným osobitný súd, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť? C.

 

Ak chcete začať súdne konanie, musíte vedieť, ktorý súd je príslušný pre váš prípad. Ak si zvolíte nesprávny súd alebo ak vznikne spor o príslušnosť súdu, vystavujete sa riziku, že prerokovanie vášho prípadu sa značne oddiali alebo že vaša požiadavka bude dokonca zamietnutá pre nepríslušnosť.

A. Musím sa obrátiť na všeobecný súd alebo na osobitný súd?

Holandské občianske procesné právo nerozlišuje žiadne osobitné súdy, ako napríklad obchodný súd alebo pracovný súd. Súd je v zásade príslušný vo všetkých súkromnoprávnych prípadoch.

B. Ak sú príslušné všeobecné súdy, ako môžem zistiť, ktorý z týchto súdov je príslušný pre môj prípad?

Pokiaľ ide o súkromné právo, súdy prvého stupňa prejednávajú všetky civilné prípady s výnimkou zákonom stanovených prípadov.

Holandský právny poriadok v oblasti súkromného práva rozlišuje tri druhy súdnych orgánov - súdy, súdne dvory, Navyšší súd.

Existuje devätnásť súdov a päť súdnych dvorov. Existuje jeden Najvyšší súd.

V rámci súdov sú vytvorené organizačné jednotky. Tieto jednotky sa nazývajú „oddelenia“. V prípade súdov sú to okresné oddelenie, oddelenie pre správne právo, oddelenie pre občianske právo a oddelenie pre trestné právo.

Súd má jednoduché alebo zložené komory. Jednoduchú komoru tvorí jeden sudca, zloženú komoru tvoria traja sudcovia. Vychádza sa z toho, že prípady okresných súdov, jednoduché prípady a prípady, ktoré neznesú odklad prejednáva jednoduchá komora. Prípady, ktoré sú z právneho hľadiska zložité prejednáva zložená komora. Jednoduchá komora prejednáva takisto mnohé rodinné prípady. Príkladom jednoduchej komory je sudca pre záležitosti týkajúce sa detí pre určité prípady, ktoré sa týkajú detí.

HoreHore

Sudca pre občianske právo nie je príslušným v tých sporoch, v ktorých je ako príslušný sudca určený sudca pre správne právo. Ide tu o spory s vládou (štátom).

I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími všeobecnými civilnými súdmi prvého stupňa a ak áno, ktorý súd je príslušný pre môj prípad?

Rozdelenie úloh na súde medzi okresné oddelenie a občiansku komoru je stanovené v Občianskom súdnom poriadku. Vychádza sa z toho, že občianska komora súdu je príslušná vo všetkých prípadoch okrem prípadov, keď zákon stanovuje, že príslušným je okresné oddelenie.

Najdôležitejšie kritéria pre toto rozdelenie úloh sú

 • hodnota pohľadávky

Tu platí, že okresný sudca je príslušný, ak hodnota pohľadávky neprevyšuje 5 000,- eur. Okresný sudca je takisto príslušný v prípadoch, ktoré sa týkajú pohľadávok neurčitej hodnoty, ak možno predpokladať, že pohľadávka nemá vyššiu hodnotu ako 5 000,- eur.

a

 • povaha prípadu.

Okresný sudca je príslušný, pokiaľ ide o nároky týkajúce sa nájomnej zmluvy, pracovnej zmluvy a kolektívnej zmluvy, príkaznej zmluvy, zmluvy o splátkovom predaji. Výška pohľadávky tu nie je podstatná.

Pre ostatné prípady je príslušná občianska komora.

II. Miestna príslušnosť ( Je pre môj prípad príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?)

Táto otázka sa týka takzvanej relatívnej príslušnosti. To znamená, že otázkou je, ktorý z 19 súdov je príslušný - napríklad súd v Amsterdame alebo súd v Leeuwardene. Ide teda o geografickú príslušnosť.

HoreHore

Odpoveď, ktorá je uvedená ďalej, je popisom relatívnej príslušnosti holandského súdu. Pre medzinárodné prípady, teda prípady cezhraničnej povahy platí, že keď bola určená príslušnosť (súdna právomoc) holandského súdu, následne sa určí relatívna príslušnosť na základe vnútroštátneho holandského práva (pokiaľ predpis, na základe ktorého bola určená medzinárodná príslušnosť, zároveň neurčuje aj relatívne príslušný súd, ako napríklad v článku 5 odseku 2 Nariadenia EEX (Brusel I)).

1) Základné pravidlo miestnej príslušnosti.

V konaniach o predvolanie na prvom stupni platí ako hlavné pravidlo (článok 99 Občianskeho súdneho poriadku), že pokiaľ zákon nestanovuje inak, je príslušným súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko predvolaného. Ak bydlisko predvolaného v Holandsku nie je známe, príslušným súdom je súd, v obvode ktorého sa skutočne zdržiava (v Holandsku). V zákone o súdnych obvodoch je stanovené, ktorý súd je príslušným, pokiaľ ide o predvolaného s bydliskom alebo miestom pobytu v určitej obci. V tomto zákone je každá obec zaradená do jedného z 19 obvodov.

 

V konaniach o návrh na prvom stupni platí ako hlavné pravidlo (článok 262 Občianskeho súdneho poriadku), že príslušným súdom je súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko navrhovateľa (alebo jedného z navrhovateľov alebo jednej z osôb uvedených v návrhu, ktoré majú na prípade právny záujem), a ak nie je známe bydlisko v Holandsku, tak súd, v obvode ktorého sa skutočne zdržuje (v Holandsku). Ak návrh súvisí so súdnym konaním, ktoré sa začalo na základe predvolania, je príslušný aj sudca, ktorý toto konanie vedie.

HoreHore

2) Výnimky zo základného pravidla

Pravidlá uvedené ďalej v bodoch 2a, 2b a 2c sa vzťahujú najmä na konania o predvolanie.

V konaniach o návrh, v prípade ktorých je vo všeobecnosti príslušný súd navrhovateľa, platia pre návrhy na zmenu výživného odlišné pravidlá.

Návrh na zmenu výživného pre dieťa je potrebné podať na súde, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko dieťaťa.

Návrh na zmenu výživného pre manžela musí oprávnený podať na súde, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť. Ak chce osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť podať návrh na zmenu, musí sa obrátiť na súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko osoby oprávnenej poberať výživné.

2.a. Kedy si môžem vybrať medzi súdom, v obvode ktorého má odporca bydlisko (určeným základným pravidlom) a iným súdom?

Holandské procesné právo obsahuje určitý počet ustanovení, v ktorých je určený ako príslušný súd, ktorý je príslušný popri súde, ktorý je určený ako príslušný základným pravidlom (súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko predvolaného alebo v obvode ktorého sa predvolaný skutočne zdržiava). Vtedy ide o alternatívnu príslušnosť. Navrhovateľ má možnosť výberu medzi hlavným pravidlom a alternatívnym pravidlom. Vyjadruje to použitie slova „aj“. Tu sú uvedené najdôležitejšie predpisy:

V prípadoch na základe predvolania sú relevantné tieto predpisy:

V pracovnoprávnych prípadoch/prípadoch týkajúcich sa príkaznej zmluvy (článok 100 Občianskeho súdneho poriadku) je príslušným aj súd, v obvode ktorého sa práca zvyčajne vykonáva.

HoreHore

V prípadoch spotrebiteľov (článok 101 Občianskeho súdneho poriadku)

je príslušným aj súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko spotrebiteľa a ak takéto bydlisko nemá, tak súd, v obvode ktorého sa spotrebiteľ skutočne zdržiava.

Protiprávne konanie (článok 102 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú záväzkov z protiprávneho konania, je príslušným aj súd, v obvode ktorého došlo k činu, ktorým bola spôsobená škoda.

Nehnuteľná vec (článok 103 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú nehnuteľných vecí je príslušným aj súd, v obvode ktorého sa táto vec alebo jej prevažná časť nachádza. V prípadoch, ktoré sa týkajú nájmu bytov alebo nájmu nebytových priestorov ide o výlučnú príslušnosť okresného súdu, v obvode ktorého sa prenajímaná vec alebo jej prevažná časť nachádza.

Dedičstvo (článok 104 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípadoch, ktoré sa týkajú dedičstva je príslušným aj súd, v obvode ktorého sa nachádza posledné bydlisko poručiteľa (táto príslušnosť sa označuje aj ako súd „miesta úmrtia“, to znamená obce, kde poručiteľ zomrel).

Právnické osoby (článok 105 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú právnických osôb (napríklad prípady, ktoré sa týkajú zániku právnických osôb, neplatnosti alebo platnosti rozhodnutí právnických osôb, práv a povinností členov alebo spoločníkov) je príslušným aj súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko alebo sídlo právnickej osoby alebo spoločnosti.

HoreHore

Konkurz, odklad platby a sanovanie dlhov (článok 106 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú uplatňovania zákonných ustanovení o konkurze, odklade platby a sanovaní dlhov v prípade fyzických osôb je príslušným aj súd, ktorého členom je sudca – komisár a v prípade, ak nebol vymenovaný sudca–komisár, tak súd, ktorý vydal rozhodnutie o odklade platby. Zákon o konkurze obsahuje aj predpisy o príslušnosti, pričom tieto predpisy majú prednosť pred skôr uvedeným pravidlom.

Ďalej je možné spomenúť nasledovné skutočnosti, ktoré sa týkajú rozvodu:

Relatívna príslušnosť rozvodového súdu je upravená v článku 262 Občianskeho súdneho poriadku (hlavné pravidlo) - príslušným súdom je súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko navrhovateľa (alebo jedného z navrhovateľov alebo jednej z osôb uvedených v návrhu, ktoré majú na prípade právny záujem) a ak nie je známe bydlisko v Holandsku, tak súd, v obvode ktorého sa skutočne zdržuje (v Holandsku). Miestna príslušnosť určená podľa osoby, ktorá má na prípade právny záujem je alternatívnou miestnou príslušnosťou popri miestnej príslušnosti určenej podľa navrhovateľa.

2.b. Kedy si musím vybrať iný súd ako súd, v obvode ktorého má odporca bydlisko (určený základným pravidlom)?

Holandské občianske procesné právo obsahuje určitý počet ustanovení, ktoré sa odchyľujú od hlavného pravidla. V týchto prípadoch neexistuje možnosť výberu medzi takýmto osobitným predpisom a hlavným pravidlom. Musí sa použiť osobitný predpis.

HoreHore

V súvislosti s prípadmi, ktoré sa týkajú maloletých platí, pokiaľ ide o relatívnu príslušnosť, toto osobitné pravidlo:

V prípadoch, ktoré sa týkajú maloletých je príslušným súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko maloletého alebo ak nemá bydlisko v Holandsku, tak súd, v obvode ktorého sa maloletý skutočne zdržiava (článok 265 Občianskeho súdneho poriadku).

Toto pravidlo nie je alternatívnym pravidlom, ale osobitným pravidlom, ktoré nahrádza hlavné pravidlo. Nie je príslušným ten súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko alebo miesto pobytu navrhovateľa (hlavné pravidlo pre návrhové konania), ale súd, v obvode ktorého sa bydlisko maloletého nachádza, alebo ak nemá bydlisko v Holandsku, tak súd, v obvode ktorého sa maloletý skutočne zdržiava. V tomto prípade ďalej platí, že ak toto pravidlo neurčí žiadny relatívne príslušný súd, príslušným súdom je súd v Haagu.

Holandské procesné právo ďalej rozlišuje tieto osobitné pravidlá týkajúce sa relatívnej príslušnosti (aj tu sú uvedené len tie najdôležitejšie pravidlá):

Matričné úrady (článok 263 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú doplnenia, zápisu, výmazu alebo zmeny registrov matričného úradu alebo listín, ktoré do nich majú byť zapísané alebo boli zapísané je príslušným súdom súd, v obvode ktorého listina bola alebo musí byť zapísaná.

Nájom nehnuteľností (článok 264 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch, ktoré sa týkajú nájmu nehnuteľností alebo ich časti je príslušným súdom súd, v obvode ktorého sa prenajímaná stavba nachádza.

HoreHore

Opatrovníctvo, ustanovenie správcu majetku, ustanovenie poradcu (článok 266 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípadoch, ktoré sa týkajú opatrovníctva, ustanovenia správcu majetku a ustanovenia poradcu je príslušným súdom súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko, alebo ak nemá bydlisko v Holandsku, tak súd, v obvode ktorého sa osoba, o opatrovníctvo, správu majetku alebo poradenstvo ktorej ide, skutočne zdržiava.

Neprítomnosť, zmiznutie; určenie smrti (článok 267 Občianskeho súdneho poriadku)

V prípadoch neprítomnosti alebo zmiznutia je príslušným súd, v obvode ktorého sa nachádza opustené bydlisko neprítomného alebo nezvestného. Pokiaľ ide o určenie smrti, príslušným súdom je súd v Haagu.

Vo všetkých prípadoch, ktoré sú hore uvedené, je definitívne príslušným súd v Haagu, ak príslušné ustanovenie neurčuje žiadny príslušný súd (článok 268 Občianskeho súdneho poriadku).

2.c. Môžu si účastníci sami určiť súd, ktorý by bol za normálnych okolností nepríslušný?

Na základe článku 108 Občianskeho súdneho poriadku môžu účastníci písomne vykonať výber miestnej príslušnosti. Výber miestnej príslušnosti je možný, iba pokiaľ ide o právne vzťahy, ktoré si môžu účastníci voľne upraviť. Teda v prípadoch, v ktorých hrá úlohu verejný poriadok, nie je výber miestnej príslušnosti možný, rovnako ako v určitých rodinnoprávnych prípadoch a v prípadoch konkurzu a odkladu platby. V prípadoch, pre ktoré je príslušný okresný súd, je možnosť výberu miestnej príslušnosti obmedzená. Výber miestnej príslušnosti teda nie je možný v prípade pohľadávok do výšky 5 000,- eur (bez ohľadu na druh pohľadávky).

Súd príslušný podľa výberu miestnej príslušnosti je v zásade výlučne príslušným súdom. Účastníci sa môžu výslovne dohodnúť, že nejde o výlučnú príslušnosť.

V prípadoch týkajúcich sa rozvodu (rozvodu, odluky od stola a lôžka, zrušenia registrovaného partnerstva, zrušenia manželstva po odluke od stola a lôžka) platí osobitný predpis v článku 270 odseku 2 Občianskeho súdneho poriadku. Na základe tohto článku relatívne nepríslušný súd vo všeobecnosti postúpi prípad relatívne príslušnému súdu. Podľa odseku 2 k tomu však dochádza v prípadoch týkajúcich sa rozvodu iba vtedy, ak odporca (manžel, proti ktorému sa vedie konanie) napadne príslušnosť súdu. Ak sa tento manžel nedostaví na pojednávanie alebo ak sa dostaví, ale nenapadne príslušnosť súdu, môže prípad zostať na relatívne nepríslušnom súde. Nazýva sa to konkludentný výber miestnej príslušnosti.

C. Ak je príslušným osobitný súd, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Holandské procesné právo nerozlišuje žiadne osobitné súdy. V určitom smere sa dá povedať, že okresný súd je osobitným súdom v pracovných veciach a v prípadoch týkajúcich sa nájmu.

Bližšie informácie

 • Príslušnosť súdov - Holandsko English- Nederlands
 • Právna pomoc v Holandsku (k dispozícii anglická verzia) Nederlands

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo