Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 12-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.
 

TURINIO LENTELE

A. Dėl žalos atlyginimo kreiptis į bendrosios kompetencijos ar specializuotą teismą? A.
B. Jei jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismai, kaip sužinoti, kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą? B.
I. Koks skirtumas tarp žemesniosios ir aukštesniosios instancijos teismų ir kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą? I.
II. Teritorinė jurisdikcija (ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją nagrinėti mano bylą?) II.
C. Kaip sužinoti, kuris teismas kompetentingas nagrinėti mano bylą, jei jurisdikciją turi  specializuotas teismas? C.

 

Prieš inicijuodami teismo procesą, turėtumėte išsiaiškinti, kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti jūsų bylą. Jei kreipsitės ne į tą teismą arba jei teismo jurisdikcija bus užginčyta, jūsų bylos nagrinėjimas gali būti ilgai užlaikytas, o jūsų ieškinys – atmestas dėl kompetencijos stokos.

A. Dėl žalos atlyginimo kreiptis į bendrosios kompetencijos ar specializuotą teismą?

Nyderlandų civilinio proceso teisės aktuose nėra numatyta specializuotų teismų, pvz., komercinių ar darbo ginčų teismų. Todėl iš esmės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bet kokias civilines bylas.

B. Jei jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismai, kaip sužinoti, kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Pirmosios instancijos teismai nagrinėja visas civilines bylas, išskyrus tas bylas, kurios pagal įstatymą priskiriamos kitiems teismams.

Šiuo požiūriu Nyderlandų teisėtvarkos sistemoje veikia trijų pakopų teismai: apskričių teismai, teisingumo teismai ir Aukščiausiasis Teismas.

Apskričių teismų yra devyniolika, o teisingumo teismų – penki. Aukščiausiasis Teismas yra vienas.

Teismai susideda iš organizacinių vienetų, vadinamų sektoriais. Apskričių teismuose yra kantonų, administracinės, civilinės ir baudžiamosios teisės sektoriai.

Apskričių teismuose veikia vieno teisėjo skyriai ir visos teismo sudėties skyriai – pirmuosiuose dirba po vieną teisėją, antruosiuose – po tris. Kantonų bylas, nesudėtingas bylas ir skubias bylas paprastai nagrinėja vieno teisėjo skyriai, o sudėtingos bylos nagrinėjamos visos teismo sudėties skyriuose. Dauguma šeimos bylų nagrinėjamos vieno teisėjo skyriuose. Vieno teisėjo skyriaus pavyzdys – nepilnamečių teisėjas, nagrinėjantis tam tikras nepilnamečių bylas.

Civilinis teismas nėra kompetentingas nagrinėti bylas, kurios priskiriamos administraciniam teismui, t. y. ginčus, kylančius dėl viešojo administravimo (valdžios institucijų veiklos).

viršųviršų

I. Koks skirtumas tarp žemesniosios ir aukštesniosios instancijos teismų ir kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Funkcijų pasiskirstymą tarp apskričių teismų kantonų sektoriaus ir civilinės teisės sektoriaus reglamentuoja Civilinio proceso kodeksas. Pagal bendrąją taisyklę apskričių teismų civilinės teisės sektoriui priskiriamos visos bylos, išskyrus tas, kurios Civilinio proceso kodekse aiškiai priskiriamos kantonų sektoriui.

Svarbiausi kriterijai, kuriais remiantis paskirstomos funkcijos, yra šie:

 • ieškinio dydis.

Bylą nagrinėja kantonų teisėjas, jei ieškinio suma ne didesnė nei 5000 eurų. Kantonų teisėjas gali nagrinėti ir tas bylas, kuriose ieškinio suma nenustatyta, tačiau yra požymių, kad ji neviršys 5000 eurų.

ir

 • bylos esmė.

Kantonų teisėjas nagrinėja bylas, kylančias dėl nuomos sutarčių (individualių ir kolektyvinių), darbo sutarčių, atstovavimo sutarčių ir pirkimo išsimokėtinai sutarčių. Ieškinio dydis čia nesvarbus.

Apskričių teismų civilinės teisės sektoriui priskiriamos visos kitos bylos.

II. Teritorinė jurisdikcija (ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją nagrinėti mano bylą?)

Klausimas susijęs su vadinamąja santykine jurisdikcija, o būtent: kuris iš 19 apskričių teismų turi jurisdikciją, pvz., ar Amsterdamo apskrities teismas, ar Leeuwardeno apskrities teismas? Taigi klausimas susijęs su geografine jurisdikcija.

viršųviršų

Santykinę Nyderlandų teismų jurisdikciją galima paaiškinti taip: tarptautinių tarpvalstybinio pobūdžio bylų atveju – jei tik nustatoma, kad byla priskirtina Nyderlandų teismų jurisdikcijai – santykinę jurisdikciją reglamentuoja Nyderlandų vidaus teisė (nebent taisyklėje, pagal kurią nustatoma tarptautinė jurisdikcija, pvz., EEX reglamento (Briuselis I) 5 straipsnio 2 dalyje, būtų nurodytas ir konkretus teismas, kuriam priklauso santykinė jurisdikcija).

1) Bendroji teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Pirmosios instancijos teismo procesui, inicijuojamam įsakymu dėl šaukimo į teismą, taikoma tokia bendroji taisyklė (Civilinio proceso kodekso 99 straipsnis): jei įstatymuose nenustatyta kitaip, byla nagrinėjama teisme, kurio teritorijoje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta. Jei atsakovas gyvenamosios vietos Nyderlanduose neturi arba jei ji nežinoma, bylą nagrinėja teismas, kurio teritorijoje yra ieškovo gyvenamoji vieta (Nyderlanduose). Teismų sistemos (skyrių) įstatymas nustato, kuris teismas turi jurisdikciją, kai atsakovo gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra tam tikroje vietovėje. Šiame įstatyme nustatomas kiekvienos iš 19 apskričių priskirtinumas teismams.

 

Pagal bendrąją taisyklę pirmosios instancijos teismo procesas, inicijuojamas pareiškimu (Civilinio proceso kodekso 262 straipsnis), vykdomas teisme, kurio teritorijoje yra pareiškėjo (arba vieno iš pareiškėjų arba vieno iš pareiškime nurodytų suinteresuotųjų asmenų) gyvenamoji vieta. Kai duomenų apie gyvenamąją vieta Nyderlanduose nėra, jurisdikciją turi nuolatinės gyvenamosios vietos (Nyderlanduose) teritorijoje esantis teismas. Kai pareiškimas susijęs su procedūra, inicijuojama įsakymu dėl šaukimo į teismą, su pastaruoju ginču susipažinęs teismas yra kompetentingas nagrinėti ir pareiškimu iškeltą bylą.

viršųviršų

2) Bendrosios taisyklės išimtys

Teismo procesams, inicijuojamiems įsakymu dėl šaukimo į teismą, dažniausiai taikomos 2a, 2b ir 2c punktuose išdėstytos taisyklės.

Kai teismo procesas inicijuojamas pareiškimu, jurisdikciją paprastai turi pareiškėjo teismas. Tačiau kai pareiškimas pateikiamas dėl išlaikymo pareigų pakeitimo, taikomos išimtys.

Pareiškimas dėl vaiko išlaikymo pakeitimo turi būti pateikiamas teismui pagal vaiko gyvenamąją vietą.

Pareiškimą dėl partnerio išlaikymo pakeitimo asmuo, turintis teisę gauti išlaikymą, turi pateikti tam teismui, kurio teritorijoje gyvena asmuo, privalantis suteikti išlaikymą. Jei asmuo, privalantis suteikti išlaikymą, norėtų pateikti pareiškimą dėl išlaikymo pakeitimo, jis turėtų kreiptis į tą teismą, kurio teritorijoje gyvena asmuo, turintis teisę gauti išlaikymą.

2.a. Kokiais atvejais galiu kreiptis ne į atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teritorijos teismą (kaip nurodyta bendrojoje taisyklėje)?

Nyderlandų procesinėje teisėje yra keletas nuostatų, pagal kurias jurisdikcija gali būti suteikta ne tam teismui, kuris turi ją pagal bendrąją taisyklę (atsakovo gyvenamosios vietos arba nuolatinės gyvenamosios vietos teritorijos teismas). Tai vadinama alternatyviąja jurisdikcija – pareiškėjui suteikiama teisė pasirinkti, ar taikyti bendrąją ar alternatyviąją taisyklę. Svarbiausios alternatyviosios taisyklės nuostatos yra tokios:

Šios nuostatos taikomos įsakymu dėl šaukimo į teismą inicijuojamiems teismo procesams:

Bylose dėl darbo arba atstovavimo ginčų (Civilinio proceso kodekso 100 straipsnis) alternatyviąją jurisdikciją turi darbo vietos teritorijos teismas.

viršųviršų

Bylose dėl vartotojų teisių (Civilinio proceso kodekso 101 straipsnis) alternatyviąją jurisdikciją gali turėti teismas, kurio teritorijoje yra vartotojo gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta.

Neteisėti veiksmai (Civilinio proceso kodekso 102 straipsnis)

Bylose dėl neteisėtų veiksmų alternatyviąją jurisdikciją turi teismas, kurio teritorijoje buvo padaryta žala turtui ar asmeniui.

Nekilnojamasis turtas (Civilinio proceso kodekso 103 straipsnis)

Bylose dėl nekilnojamojo turto alternatyviąją jurisdikciją turi teismas, kurio teritorijoje yra tas nekilnojamasis turtas (arba didžioji jo dalis). Bylose dėl gyvenamųjų ar komercinių patalpų nuomos išimtinę jurisdikciją turi kantonų teismas, kurio teritorijoje yra nuomojamasis turtas (arba didžioji jo dalis).

Paveldėjimas (Civilinio proceso kodekso 104 straipsnis)

Bylose dėl paveldėjimo teisių alternatyviąją jurisdikciją gali turėti teismas, kurio teritorijoje buvo paskutinioji mirusiojo gyvenamoji vieta (vadinamas „mirties vietos“ teismu, t. y. vietos, kurioje asmuo mirė, teritorijos teismu).

Juridiniai asmenys (Civilinio proceso kodekso 105 straipsnis)

Juridinių asmenų bylose (dėl įmonės likvidavimo, įmonės sprendimų anuliavimo arba galiojimo, jos narių ar partnerių teisių ir prievolių) alternatyviąją jurisdikciją turi teismas, kurio teritorijoje įmonė registruota.

Bankrotas, ginčų sprendimas teismo tvarka ir skolų restruktūrizavimas (Civilinio proceso kodekso 106 straipsnis)

Bylose dėl bankroto, ginčų sprendimo teismo tvarka ir privačių asmenų skolų restruktūrizavimo alternatyviąją jurisdikciją turi tas teismas, kuriame yra kvotos teisėjas, o jei jis nepaskirtas – teismas, nagrinėjantis ginčą teismo tvarka. Bankroto įstatyme nustatyta keletas taisyklių, kurios yra viršesnės už šią taisyklę.

viršųviršų

Ištuokos bylose taikomos šios nuostatos:

Ištuokų bylų teisėjo santykinę jurisdikciją nustato Civilinio proceso kodekso 262 straipsnis (bendroji taisyklė): jurisdikciją turi teismas, kuriame gyvena pareiškėjas (arba vienas iš pareiškėjų, arba viena iš pareiškime nurodytų suinteresuotųjų šalių), arba kai gyvenamoji vieta Nyderlanduose nežinoma – teismas, kurio teritorijoje yra nuolatinė gyvenamoji vieta (Nyderlanduose). Suinteresuotosios šalies teismas yra alternatyva pareiškėjo teismui.

2.b. Kokiais atvejais privalau kreiptis ne į atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teritorijos teismą (kaip nurodyta bendrojoje taisyklėje)?

Nyderlandų procesinėje teisėje yra keletas nuo bendrosios taisyklės nukrypstančių nuostatų. Tokiais atvejais jokių alternatyvų nėra: privaloma vadovautis specialiąja, ne bendrąja taisykle.

Su nepilnamečiais susijusiose bylose galioja tokia specialioji taisyklė:

Jurisdikciją turi tas teismas, kurio teritorijoje yra nepilnamečio gyvenamoji arba nuolatinė gyvenamoji vieta (Civilinio proceso kodekso 265 straipsnis).

Tai nėra alternatyvioji taisyklė – ji yra specialioji, todėl viršesnė už bendrąją. Tokiais atvejais jurisdikcija priklauso ne teismui, kurio teritorijoje gyvena pareiškėjas (t. y. vadovaujamasi ne pareiškimu inicijuojamų teismo procesų bendrąja taisykle), o teismui, kurio teritorijoje nepilnametis gyvena arba nuolat gyvena (Nyderlanduose). Be to, jei pagal šią taisyklę jurisdikcijos neturi nė vienas teismas, byla nagrinėjama Hagos teisme.

Be to, Nyderlandų procesinėje teisėje yra tokios specialiosios taisyklės dėl santykinės jurisdikcijos (kaip ir pirmiau čia pateikiamos tik svarbiausios taisyklės):

viršųviršų

Municipaliniai gimimų, santuokų ir mirčių registracijos skyriai (Civilinio proceso kodekso 263 straipsnis)

Norint registre užregistruoti dokumentus arba papildyti, panaikinti ar pakeisti jau užregistruotus dokumentus, reikia kreiptis į tą teismą, kurio teritorijoje dokumentas registruotas arba turi būti registruotas.

Nekilnojamojo turto panauda (Civilinio proceso kodekso 264 straipsnis)

Bylos dėl nekilnojamojo turto panaudos arba jo dalių nuomos nagrinėjamos tame teisme, kurio teritorijoje yra nuomojamasis turtas.

Globa, administravimas ir priežiūra (Civilinio proceso kodekso 266 straipsnis)

Bylas dėl globos, turto administravimo ir priežiūros nagrinėja teismas pagal gyvenamąją vietą, o kai tokios nėra – pagal asmens, dėl kurio globos, turto ar priežiūros iškelta byla, nuolatinę gyvenamąją vietą.

Asmens dingimas, paskelbimas mirusiu (Civilinio proceso kodekso 267 straipsnis)

Bylos dėl dingusių asmenų nagrinėjamos pagal paliktą dingusio asmens gyvenamąją vietą. Pareiškimus dėl paskelbimo mirusiu nagrinėja Hagos teismas.

Hagos teismas turi jurisdikciją visais čia paminėtais atvejais ir tais atvejais, kai pagal atitinkamą jurisdikcijos taisyklę byla nepriskirtina jokiam kompetentingam teismui (Civilinio proceso kodekso 268 straipsnis).

2.c. Jei bendrojoje taisyklėje nenurodyta, kuris teismas turi jurisdikciją, ar šalys gali pačios jį pasirinkti?

Vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso 108 straipsniu šalys gali susitarti dėl teismo – šis susitarimas turi būti įformintas raštu. Teismą pasirinkti šalys gali tik tuo atveju, jei byla susijusi tik su jų pačių teisėmis. Jei byla susijusi su viešąja tvarka, pvz., tam tikros šeimos bylos, bankroto bylos ar bylos dėl ginčų nagrinėjimo teismo tvarka, šalys kito teismo pasirinkti negali. Kantonų bylose šalių galimybės susitarti dėl kito teismo yra ribotos. Šalys negali susitarti dėl kito teismo, kai ieškinio suma didesnė nei 5000 eurų (nesvarbu, kokia yra ieškinio esmė).

Iš esmės tas teismas, kuriam jurisdikcija priskiriama susitarimu dėl teismo, turi išimtinę jurisdikciją. Tačiau šalys gali atskirai susitarti, kad išimtinė jurisdikcija nesuteikiama.

Ištuokų bylose (santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, įregistruoto šeimos namų ūkio nutraukimas, santuokos nutraukimas po gyvenimo skyrium) Civilinio proceso kodekso 270 straipsnis nustato specialiąją taisyklę. Pagal šią taisyklę santykinės jurisdikcijos neturintis teismas perduoda bylą nagrinėti santykinę jurisdikciją turinčiam teismui. Tačiau šio straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad byla perduodama tik tuomet, jei atsakovas (sutuoktinis, kuriam iškeliama byla) užginčija teismo jurisdikciją. Jei sutuoktinis neatvyksta į teismą arba jei atvyksta, bet neužginčija teismo jurisdikcijos, bylą nagrinėja santykinės jurisdikcijos neturintis teismas. Tai vadinama preziumuojamu teismo pripažinimu.

C. Kaip sužinoti, kuris teismas kompetentingas nagrinėti mano bylą, jei jurisdikciją turi  specializuotas teismas?

Nyderlandų procesinės teisės sistemoje nėra specializuotų teismų, nors tam tikra prasme galima būtų teigti, kad kantonų teismas yra specializuotas darbo ginčų ir su nuoma susijusių bylų teismas.

Papildoma informacija

 • Jurisdiction of the courts – the Netherlands  English- Nederlands
 • Legal Aid in the Netherlands (yra ir anglų kalba) Nederlands

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė