Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Nizozemí

Poslední aktualizace: 26-04-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

A. Musím se obrátit na všeobecný soud, nebo na zvláštní soud? A.
B. Pokud jsou příslušné všeobecné soudy, jak mohu zjistit, který z těchto soudů je příslušný pro můj případ? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími všeobecnými civilními soudy prvního stupně? Pokud ano, který soud je příslušný pro můj případ? I.
II. Místní příslušnost (Je pro můj případ příslušný soud města A, nebo soud města B?) II.
C. Pokud je příslušným soudem zvláštní soud, jak mohu zjistit, na který soud se musím obrátit? C.

 

Pokud chcete dát popud k zahájení soudního řízení, musíte vědět, který soud je pro váš případ příslušný. Když si zvolíte nesprávný soud nebo když vznikne spor o příslušnost soudu, vystavujete se riziku, že se projednání vašeho případu značně oddálí nebo že bude váš požadavek dokonce zamítnut pro nepříslušnost.

A. Musím se obrátit na všeobecný soud, nebo na zvláštní soud?

Holandské občanské procesní právo nerozlišuje žádné zvláštní soudy, jako například obchodní soud nebo pracovní soud. Soud je v zásadě příslušný ve všech soukromoprávních případech.

B. Pokud jsou příslušné všeobecné soudy, jak mohu zjistit, který z těchto soudů je příslušný pro můj případ?

Pokud jde o soukromé právo, soudy prvního stupně projednávají všechny civilní případy s výjimkou zákonem stanovených případů.

Holandský právní řád v oblasti soukromého práva rozlišuje tři druhy soudních orgánů – soudy, soudní dvory, Vysokou radu.

Existuje devatenáct soudů a pět soudních dvorů. Existuje jedna Vysoká rada.

V rámci soudů jsou vytvořeny organizační jednotky. Tyto jednotky se nazývají „oddělení“. V případě soudů jsou to okresní oddělení, oddělení pro správní právo, oddělení pro občanské právo a oddělení pro trestní právo.

Soud má jednoduché nebo složené komory. Jednoduchou komoru tvoří jeden soudce, složenou komoru tvoří tři soudcové. Vychází se z toho, že případy okresních soudů, jednoduché případy a případy, které nesnesou odkladu, projednává jednoduchá komora. Případy, které jsou z právního hlediska složité, projednává složená komora. Jednoduchá komora projednává také mnohé rodinné případy. Příkladem jednoduché komory je soudce pro záležitosti týkající se dětí.

NahoruNahoru

Soudce pro občanské právo není příslušným v těch sporech, ve kterých je jako příslušný soudce určen soudce pro správní právo. Jde tu o spory s vládou (státem).

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími všeobecnými civilními soudy prvního stupně? Pokud ano, který soud je příslušný pro můj případ?

Rozdělení úloh mezi okresní oddělení a občanskou komoru v rámci soudu je stanoveno Občanským soudním řádem. Vychází se z toho, že občanská komora soudu je příslušná ve všech případech kromě případů, kdy zákon stanovuje, že příslušným je okresní oddělení.

Nejdůležitější kritéria pro toto rozdělení úloh jsou

 • hodnota pohledávky

  Zde platí, že okresní soudce je příslušný, pokud hodnota pohledávky nepřevyšuje 5 000 euro. Okresní soudce je rovněž příslušný v případech, které se týkají pohledávky neurčité hodnoty, jestliže je možné předpokládat, že pohledávka nemá vyšší hodnotu než 5 000 euro.

a

 • povaha případu

  Okresní soudce je příslušný, pokud jde o nároky týkající se nájemní smlouvy, pracovní smlouvy a kolektivní smlouvy, příkazní smlouvy a smlouvy o splátkovém prodeji. Výška pohledávky zde není podstatná.

Pro ostatní případy je příslušná občanská komora.

II. Místní příslušnost (Je pro můj případ příslušný soud města A, nebo soud města B?)

Tato otázka se týká takzvané relativní příslušnosti. To znamená, že otázkou je, který z 19 soudů je příslušný – například soud v Amsterodamu, nebo soud v Leeuwardenu. Jde tedy o geografickou příslušnost.

NahoruNahoru

Níže uvedená odpověď je popisem relativní příslušnosti holandského soudu. Pro mezinárodní případy, tedy případy přeshraniční povahy, platí, že po určení příslušnosti (soudní pravomoci) holandského soudu se následně určí relativní příslušnost na základě vnitrostátního holandského práva (pokud předpis, na jehož základě byla určena mezinárodní příslušnost, zároveň neurčuje i relativně příslušný soud, jako například v článku 5, odstavci 2 Nařízení EEX (Brusel I)).

1) Základní pravidlo místní příslušnosti

V řízeních o předvolání na prvním stupni platí jako hlavní pravidlo (článek 99 Občanského soudního řádu), že pokud zákon nestanovuje jinak, je příslušným soud, v jehož obvodě se nachází bydliště předvolaného. Pokud bydliště předvolaného v Holandsku není známo, je příslušným obvodním soudem soud, v jehož obvodě se předvolaný skutečně zdržuje (v Holandsku). V zákoně o soudních obvodech je stanoveno, který soud je příslušný, pokud jde o předvolaného s bydlištěm nebo místem pobytu v určité obci. V tomto zákoně je každá obec zařazena do jednoho z 19 obvodů.

V řízeních o návrh na prvním stupni platí jako hlavní pravidlo (článek 262 Občanského soudního řádu), že příslušným soudem je soud, v jehož obvodě se nachází bydliště navrhovatele (nebo jednoho z navrhovatelů nebo jedné z osob uvedených v návrhu, které jsou na případu právně zainteresovány), a pokud není známo bydliště v Holandsku, tedy soud, v jehož obvodě se skutečně zdržuje (v Holandsku). Pokud návrh souvisí se soudním řízením, které bylo zahájeno na základě předvolání, je příslušný i soudce, který toto řízení vede.

NahoruNahoru

2) Výjimky ze základního pravidla

Pravidla uvedená dále v bodech 2a, 2b a 2c se vztahují zejména na řízení o předvolání.

V řízeních o návrh, v jejichž případě je ve všeobecnosti příslušný soud navrhovatele, platí pro návrhy na změnu výživného odlišná pravidla.

Návrh na změnu výživného pro dítě je třeba podat u soudu, v jehož obvodě se nachází bydliště dítěte.

Návrh na změnu výživného pro manžela musí oprávněný podat u soudu, v jehož obvodě se nachází bydliště osoby, která má vyživovací povinnost. Pokud chce osoba, která má vyživovací povinnost, podat návrh na změnu, musí se obrátit na soud, v jehož obvodě se nachází bydliště osoby oprávněné pobírat výživné.

2.a. Kdy si mohu vybrat mezi soudem, v jehož obvodě se nachází bydliště odpůrce (tedy soudem určeným základním pravidlem), a jiným soudem?

Holandské procesní právo obsahuje určitý počet ustanovení, ve kterých je jako příslušný určen soud, který je příslušný souběžně se soudem, určeným za příslušný soud základním pravidlem (se soudem, v jehož obvodě se nachází bydliště předvolaného nebo v jehož obvodě se předvolaný skutečně zdržuje). Tehdy jde o alternativní příslušnost. Navrhovatel má možnost výběru mezi hlavním pravidlem a alternativním pravidlem. Vyjadřuje to použití slova „i“. Zde jsou uvedeny nejdůležitější předpisy:

V případech na základě předvolání jsou relevantní tyto předpisy:

V pracovněprávních případech/případech týkajících se příkazní smlouvy (článek 100 Občanského soudního řádu) je příslušným i soud, v jehož obvodě se práce obvykle vykonává.

NahoruNahoru

V případech spotřebitelů (článek 101 Občanského soudního řádu)

je příslušným i soud, v jehož obvodě se nachází bydliště spotřebitele a pokud toto bydliště nemá, tedy soud, v jehož obvodě se spotřebitel skutečně zdržuje.

Protiprávní jednání (článek 102 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají závazků z protiprávního jednání, je příslušným i soud, v jehož obvodě došlo k činu, kterým byla způsobena škoda.

Nemovitá věc (článek 103 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají nemovitých věcí, je příslušným i soud, v jehož obvodě se tato věc nebo její převážná část nachází. V případech, které se týkají nájmu bytů nebo nájmu nebytových prostorů, jde o výlučnou příslušnost okresního soudu, v jehož obvodě se pronajímaná věc nebo její převážná část nachází.

Dědictví (článek 104 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají dědictví, je příslušným i soud, v jehož obvodě se nachází poslední bydliště poručitele (tato příslušnost se označuje i jako soud „místa úmrtí“, to znamená obce, kde poručitel zemřel).

Právnické osoby (článek 105 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají právnických osob (například v případech týkajících se zániku právnických osob, neplatnosti nebo platnosti rozhodnutí právnických osob, práv a povinností členů nebo společníků) je příslušným i soud, v jehož obvodě se nachází bydliště nebo sídlo právnické osoby nebo společnosti.

Konkurs, odklad platby a sanace dluhů (článek 106 Občanského soudního řádu)

NahoruNahoru

V případech, které se týkají uplatňování zákonných ustanovení o konkursu, odkladu platby a sanaci dluhů v případě fyzických osob, je příslušným i soud, jehož členem je soudce–komisař a v případě, že nebyl jmenován soudce-komisař, tedy soud, který vydal rozhodnutí o odkladu platby. Zákon o konkursu obsahuje i předpisy o příslušnosti, přičemž tyto předpisy mají přednost před dříve uvedeným pravidlem.

Dále je možné uvést následující skutečnosti, které se týkají rozvodu:

Relativní příslušnost rozvodového soudu je upravena v článku 262 Občanského soudního řádu (hlavní pravidlo) – příslušným soudem je soud, v jehož obvodě se nachází bydliště navrhovatele (nebo jednoho z navrhovatelů nebo jedné z osob uvedených v návrhu, které jsou na případu právně zainteresovány) a pokud není známo bydliště v Holandsku, pak soud, v jehož obvodě se skutečně zdržuje (v Holandsku). Místní příslušnost určená podle osoby, která je na případu právně zainteresována, je alternativní místní příslušností souběžně s místní příslušností určenou podle navrhovatele.

2.b. Kdy si musím vybrat jiný soud než soud, v jehož obvodě se nachází bydliště odpůrce (tedy než soud určený základním pravidlem)?

Holandské občanské procesní právo obsahuje určitý počet ustanovení, která se odchylují od hlavního pravidla. V těchto případech neexistuje možnost výběru mezi takovým zvláštním předpisem a hlavním pravidlem. Musí se použít zvláštní předpis.

V souvislosti s případy, které se týkají nezletilých, platí, pokud jde o relativní příslušnost, toto zvláštní pravidlo:

NahoruNahoru

V případech, které se týkají nezletilých, je příslušným soud, v jehož obvodě se nachází bydliště nezletilého, nebo, pokud nemá bydliště v Holandsku, soud, v jehož obvodě se nezletilý skutečně zdržuje (článek 265 Občanského soudního řádu).

Toto pravidlo není alternativním pravidlem, nýbrž zvláštním pravidlem, které nahrazuje hlavní pravidlo. Není příslušným ten soud, v jehož obvodě se nachází bydliště nebo místo pobytu navrhovatele (hlavní pravidlo pro návrhová řízení), nýbrž soud, v jehož obvodě se nachází bydliště nezletilého nebo, pokud nemá bydliště v Holandsku, pak soud, v jehož obvodě se nezletilý skutečně sdružuje. V tomto případě dále platí, že pokud toto pravidlo neurčí žádný relativně příslušný soud, je příslušným soudem soud v Haagu.

Holandské procesní právo dále rozlišuje tato zvláštní pravidla týkající se relativní příslušnosti (i zde jsou uvedena jen ta nejdůležitější pravidla):

Matriční úřady (článek 263 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají doplnění, zápisu, výmazu nebo změny rejstříků matričního úřadu nebo listin, které do nich mají být zapsány nebo byly zapsány, je příslušným soudem soud, v jehož obvodě listina byla nebo musí být zapsána.

Nájem nemovitostí (článek 264 Občanského soudního řádu)

V případech, které se týkají nemovitostí nebo jejich částí, je příslušným soudem soud, v jehož obvodě se pronajímaná stavba nachází.

Opatrovnictví, ustanovení správce majetku, ustanovení poradce (článek 266 Občanského soudního řádu)

NahoruNahoru

V případech, které se týkají opatrovnictví, ustanovení správce majetku a ustanovení poradce, je příslušným soudem soud, v jehož obvodě se nachází bydliště osoby, o jejíž opatrovnictví, správu majetku nebo poradenství jde, nebo, pokud nemá bydliště v Holandsku, soud, v jehož obvodě se tato osoba skutečně zdržuje.

Nepřítomnost, zmizení, určení smrti (článek 267 Občanského soudního řádu)

V případech nepřítomnosti nebo zmizení je příslušným soud, v jehož obvodě se nachází opuštěné bydliště nepřítomného nebo nezvěstného. Pokud jde o určení smrti, je příslušným soudem soud v Haagu.

Ve všech případech, které jsou uvedeny výše, je definitivně příslušným soud v Haagu, pokud příslušné ustanovení neurčuje žádný příslušný soud (článek 268 Občanského soudního řádu).

2.c. Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Na základě článku 108 Občanského soudního řádu mohou účastníci písemně vykonat výběr místní příslušnosti. Výběr místní příslušnosti je možný jedině tehdy, pokud jde o právní vztahy, které si účastníci mohou volně upravit. V případech, ve kterých hraje úlohu veřejný řád, tedy výběr místní příslušnosti není možný, stejně jako není možný v určitých rodinněprávních případech a v případech konkursu a odkladu platby. V případech, pro které je příslušný okresní soud, je možnost výběru místní příslušnosti omezena. Výběr místní příslušnosti proto není možný v případě pohledávek do výše 5 000 euro (bez ohledu na druh pohledávky).

Soud příslušný podle výběru místní příslušnosti je v zásadě výlučně příslušným soudem. Účastníci se mohou výslovně dohodnout, že nejde o výlučnou příslušnost.

V případech týkajících se rozvodu (rozvodu, odluky od stolu a lože, zrušení registrovaného partnerství, zrušení manželství po odluce od stolu a lože) platí zvláštní předpis v článku 270, odstavci 2 Občanského soudního řádu. Na základě tohoto článku relativně nepříslušný soud ve všeobecnosti postoupí případ relativně příslušnému soudu. Podle odstavce 2 k tomu však dochází v případech týkajících se rozvodu jen tehdy, pokud odpůrce (manžel, proti kterému se vede řízení) napadne příslušnost soudu. Pokud se tento manžel nedostaví k projednávání nebo pokud se sice dostaví, ale nenapadne příslušnost soudu, může případ zůstat u relativně nepříslušného soudu. Označuje se to pojmem konkludentní výběr místní příslušnosti.

C. Pokud je příslušným soudem zvláštní soud, jak mohu zjistit, na který soud se musím obrátit?

Holandské procesní právo nerozlišuje žádné zvláštní soudy. V určitém směru se dá říci, že okresní soud je zvláštním soudem ve věcech pracovních a v případech týkajících se nájmu.

Bližší informace

 • Příslušnost soudů - Holandsko English - Nederlands
 • Právní pomoc v Holandsku (k dispozici je anglická verze) Nederlands

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 26-04-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království