Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Malta

Senaste uppdatering: 24-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om du vill inleda en rättegång måste du ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet. Om du väcker talan vid fel domstol eller om det blir tvist om vilken domstol som är behörig löper du risken att rättegången drar ut på tiden i onödan eller rentav att din talan avvisas därför att domstolen inte är behörig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från den huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

De allra flesta tvistemål prövas av de allmänna domstolarna, eftersom det inte finns några handelsdomstolar. Det finns endast några få specialdomstolar:

 • Industrial Tribunal prövar mål om arbetsmarknadsrelationer, dvs. uppsägningstvister och diskriminerande eller annan olaglig behandling på arbetsplatsen.
 • Rent Regulation Board prövar mål om hyresavtal, dvs. förändringar i hyresvillkoren, till exempel hyreshöjningar, och avslutande av avtal. Målen måste röra hyreskontrakt som ingåtts före den 1 juni 1995.
 • Land Arbitration Board prövar mål om expropiering av mark, dvs. klassificering av sådan mark och storleken på ägarens kompensation.

Samtliga dessa domstolar är belägna i Valletta, i samma byggnad som de allmänna domstolarna.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

Anspråkets värde avgör vilken domstol som är behörig.

 • Småmålsdomstolen prövar mål på upp till 1 500 maltesiska lira – se faktablad om betalningsföreläggande.
 • Court of Magistrates prövar mål mellan 1 501 och 5 000 maltesiska lira.
 • Alla andra anspråk kan prövas av First Hall of the Civil Court (överordnad domstol). Denna domstol prövar också mål om äganderätt till och ansvar för fast egendom.
 • Avdelningen för rättsvård vid First Hall of the Civil Court prövar t.ex. öppnande av hemliga testamenten, förmyndarskap och adoption. Familjeavdelningen vid samma domstol prövar familjemål, t.ex. separation, annullering av äktenskap, släktskap och underhåll.

Alla dessa domstolar är första instanser och allmänna domstolar. Avgöranden från dessa domstolar kan alltså överklagas i appellationsdomstolen. När det gäller avgöranden i småmålsdomstolen eller från Court of Magistrates ska överklagandet ske i appellationsdomstolen i dess sammansättning med en enda domare. För avgöranden i First Hall of the Civil Court lämnas överklagandet in hos appellationsdomstolen i dess sammansättning med tre domare.

Till börjanTill början

II. Behörig domstol

1. Huvudregeln om behörig domstol

Som regel är domstolen på den ort där svaranden bor behörig. Inga domstolar har behörighet för en viss stad.. Småmålsdomstolen och Court of Magistrates på Gozo har dock behörighet att pröva anspråk på invånarna på ön. Court of Magistrates på Gozo har en dubbel behörighet som både lägre och högre domstol. I det senare fallet har den samma behörighet som First Hall of the Civil Court på Malta. Samma regler för skillnaderna mellan domstolarna gäller både på Malta och Gozo.

2. Undantag från den huvudregeln

Ett undantag till huvudregeln ovan är när verkställighet endast kan ske på en av öarna. Om till exempel svaranden är bosatt på Gozo, men domen endast kan verkställas på Malta, har domstolarna på Malta behörighet och rättegången ska ske på denna ö, trots att svaranden bor på Gozo.

a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Enligt reglerna om behörighet i den maltesiska lagstiftningen kan man inte välja domstol.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor?

Om verkställighet endast kan ske på en av öarna.

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Det finns ingen bestämmelse i lagstiftningen som gör detta möjligt.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Specialdomstolarnas behörighet är i regel fastställd i den lag enligt vilken de har upprättats. Behörigheten beror också på sakfrågan i målet.

Ytterligare information

 • http://www.justice.gov.mt English

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket