Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Malta

Zadnja sprememba: 24-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če želite začeti pravni postopek v civilnih ali gospodarskih zadevah, morate vedeti, katero sodišče je pristojno za obravnavo zadeve. Če se obrnete na napačno sodišče ali če se pojavi spor o pristojnosti, obstaja nevarnost, da pride pri postopku do znatne zamude ali celo do zavrnitve zadeve zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako je mogoče ugotoviti, katero sodišče je pristojno za zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za zadevo? I.
II. Krajevna pristojnost (Ali je za zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme od splošnega pravila 2.
a) Kdaj je mogoče izbirati med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj je mogoče izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako je mogoče ugotoviti, katero sodišče je pristojno za zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče?

Za veliko večino civilnih in gospodarskih zadev so pristojna redna civilna sodišča, ker gospodarska sodišča ne obstajajo. Obstaja le nekaj specializiranih sodišč, nekatera od njih obravnavajo naslednje zadeve:

 • odnosi med delodajalci in delojemalci (delovno sodišče) – obravnava zadeve v zvezi z odpustom brez razloga ter diskriminacijskim ali drugim nezakonitim obravnavanjem na delovnem mestu;
 • zakup (odbor za urejanje najemnin) – obravnava zadeve v zvezi s spremembo pogojev zakupa, vključno s povišanjem najemnine in prekinitvijo zakupa. Te zadeve morajo biti povezane z zakupnimi pogodbami, sklenjenimi pred 1. junijem 1995;
 • razlastitev zemljišč (sodišče za arbitražo v zvezi z zemljišči) – obravnava zadeve v zvezi z razvrstitvijo razlaščenega zemljišča in zneskom nadomestila, ki se dolguje lastniku.

Vsa navedena sodišča zasedajo v Valletti, v stavbi, kjer so redna sodišča.

B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako je mogoče ugotoviti, katero sodišče je pristojno za zadevo?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za zadevo?

Redna sodišča se razlikujejo glede na vrednost zahtevka.

 • Sodišče za spore majhne vrednosti obravnava zadeve v vrednosti do 1 500 MTL. Oglejte si stran o postopkih o odredbi za plačilo.
 • Mirovno sodišče obravnava zadeve v vrednosti med 1 501 MTL in 5 000 MTL.
 • Vse druge zadeve lahko obravnava prvi dom civilnega sodišča (višje sodišče). To sodišče obravnava tudi zahtevke v zvezi z lastništvom in obremenitvami nepremičnin.
 • Prvi dom civilnega sodišča obravnava v okviru sodne pristojnosti v nepravdnih zadevah nesporne zadeve, kot so odprtje tajnih oporok, določitev varuha, posvojitev. Oddelek za družinske zadeve prvega doma civilnega sodišča obravnava vse zahtevke v zvezi z družinskimi vprašanji, vključno s prenehanjem življenjske skupnosti, razveljavitvijo zakonskih zvez, posvojitvijo in preživljanjem.

Vsa navedena sodišča so redna sodišča prve stopnje. Zato se lahko pritožba zoper odločbe teh sodišč vloži pri pritožbenem sodišču. Pritožbe zoper odločbe sodišča za spore majhne vrednosti ali mirovnega sodišča se vložijo pri pritožbenem sodišču z nižjo pristojnostjo (predseduje en sodnik). Pritožba zoper odločbe prvega doma civilnega sodišča se vloži pri pritožbenem sodišču z višjo pristojnostjo (predsedujejo trije sodniki).

Na vrh straniNa vrh strani

II. Krajevna pristojnost (Ali je za zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Splošno pravilo krajevne pristojnosti je kraj prebivališča toženca. Sodišča ne pripadajo različnim mestom. Vseeno sta sodišče za spore majhnih vrednosti na Gozu in mirovno sodišče (Gozo) pristojni za zahtevke v zvezi s toženci, ki prebivajo na Gozu. Mirovno sodišče (Gozo) ima dvojno pristojnost, kot nižje in višje sodišče. V slednjem primeru je njegova pristojnost enaka pristojnosti prvega doma civilnega sodišča na Malti. Enaka pravila o razlikovanju sodišč se uporabljajo na Malti in Gozu.

2. Izjeme od splošnega pravila

Izjema od splošnega pravila, navedenega zgoraj, je, če je treba obveznost izvršiti na posameznem otoku. Če toženec na primer prebiva na Gozu, obveznost iz zahtevka pa je treba izvršiti na Malti, so pristojna sodišča na Malti in vse sodne postopke je treba začeti pri sodiščih na Malti, ne glede na to, da toženec prebiva na Gozu.

a) Kdaj je mogoče izbirati med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Pravila o krajevni pristojnosti po pravu Malte ne predvidevajo izbire sodišča s strani strank.

b) Kdaj je mogoče izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Če je obveznost mogoče izvršiti na posameznem otoku.

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Ne obstaja nobena pravna določba, ki bi to omogočala.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako je mogoče ugotoviti, katero sodišče je pristojno za zadevo?

Pristojnost specializiranih sodišč je običajno opredeljena v zakonih, s katerimi so ustanovljena, odvisna pa je od vsebine zadeve.

Nadaljnje informacije

 • http://www.justice.gov.mt English

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 24-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo